Terug van (even) weggeweest: premies CSG/CRDS over vermogensinkomsten worden weer geheven in 2016

Op 30 november 2015 heeft het Franse parlement het sociaal plan (PLFSS) voor 2016 aangenomen. In artikel 24 van het plan wordt de bestemming van de premies CSG/CRDS op vermogensinkomsten gewijzigd. De opbrengsten gaan niet langer voor een deel naar de kassen voor de gezinsuitkeringen en uitkeringen bij ziekte, maar uitsluitend naar de kassen voor uitkeringen bij ouderdom en voor de ouderenzorg (FSV en CNSA). Kenmerk van de eerste twee soorten uitkeringen is dat het verzekeringen zijn waarvoor premies worden geheven, terwijl dat bij de uitkeringen bij ouderdom en ouderenzorg niet het geval is. Het zijn een soort bijstandsuitkeringen voor behoeftige en zorgbehoevende ouderen. Het Sociaal Plan is inmiddels wet geworden (met ingang van 2016).

De Franse regering denkt hiermee bereikt te hebben dat de heffing van de premies CSG/CRDS op vermogensinkomsten niet langer onder het bereik valt van het arrest De Ruyter van 26 februari 2015 (C-623/13). In dat arrest werd de heffing van deze premies onrechtmatig verklaard voor zover deze plaatsvindt bij personen die onder een ander stelsel van sociale verzekeringen vallen, zoals het Nederlandse. Ter herinnering: het gaat dan doorgaans om mensen die in Nederland wonen en die hun tweede huis in Frankrijk verkopen waarbij de verkoopwinst (plus-value) wordt belast met (o.a.) de bedoelde premies CSG/CRDS. Daarnaast gaat het om een grote groep Nederlandse inwoners van Frankrijk met een uitkering of pensioen uit Nederland die via het ZIN (Zorginstituut Nederland) bijdragen moeten blijven betalen aan het Nederlandse stelsel van ziektekostenverzekering. Dat zijn de zogenoemde verdragsgerechtigden. Bij hen gaat het (naast de eventuele plus-value) vooral om premies CSG/CRDS over rente-inkomsten, huurinkomsten, levensverzekeringsuitkeringen, lijfrenten en dividenden.

De vraag is of de nieuwe wettelijke regeling wel in overeenstemming is met het EU-recht. Het zou kunnen dat de taak van de twee fondsen FSV en CNSA een voldoende directe en relevante samenhang heeft met de sociale verzekeringsregimes voor ouderdom en ziekte in Frankrijk. Als dat zo is, wordt het zeer wel denkbaar dat Frankrijk net als in het arrest De Ruyter opnieuw zal worden veroordeeld voor deze premieheffing bij elders verzekerden en opnieuw verplicht zal zijn de onrechtmatig geheven premies terug te betalen. Opvallend is hierbij dat Frankrijk het fonds FSV zelf bij de EU heeft aangemeld als sociale verzekering waarvoor de EU-verordening geldt waar het arrest De Ruyter op was gebaseerd.

Het is nu wachten op een nieuwe procedure voor het EU-Hof. Daar heeft de oppositie in het Franse parlement al voor gewaarschuwd. Volg de ontwikkelingen want wellicht moet u (weer opnieuw) een bezwaarschrift indienen voor 2016.

Bron: Nico Roos © 2015 CDBconseil EIRL (dit bericht is door Nico Roos geupdate op 14 februari 2016)

0 reacties