Selecteer een pagina

Het in stand houden van de werelddekking voor Nederlands zorgverzekerden geldt niet voor verdragsgerechtigden!

De informatie in dit bericht is ontvangen van een bij ons met naam bekende sympathisant van onze Vereniging. Het bericht achten wij dan ook integer. De persoon in kwestie wil graag anoniem blijven. Hij/zij schreef ons als volgt:

Beste VBNGB.

Op mijn vraag aan het ministerie van VWS of verdragsgerechtigden ook de werelddekking krijgen c.q. houden die in Nederland wonende Nederlanders blijkens allerlei recente berichten behouden, kreeg ik het volgende antwoord van dat ministerie. Het is een zorgelijk antwoord.

Volgens mij is dit ongeoorloofde discriminatie.  Ik ga het dus verder opnemen met de Europese Commissie. Misschien wil de VBNGB mijn initiatief wel steunen – niet financieel want ik doe dat wel gratis maar met expertise in de argumentatie naar de Europese Commissie toe. En als er verdragsgerechtigden zijn die hier ook de handen uit de mouwen willen steken dan hoor ik het graag via de secretaris van de VBNGB.

Twee weten immers meer dan één en 2000 nog veel meer.

Geachte heer, mevrouw,

U vraagt of het in standhouden van de werelddekking ook geldt voor verdragsgerechtigden. U geeft aan dat als de werelddekking blijft voor mensen die verzekerd zijn voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), dit ook zou moeten gelden voor de verdragsgerechtigden.

In antwoord op uw vraag kan ik u het volgende laten weten.

Nu de Minister van VWS heeft besloten om de werelddekking in de Zorgverzekeringswet (Zvw) in stand te houden, betekent dit niet dat er ook een werelddekking komt voor verdragsgerechtigden. De werelddekking maakt namelijk onderdeel uit van het Zvw-verzekerde pakket. Verdragsgerechtigden zijn niet Zvw-verzekerd. Verdragsgerechtigden maken in principe aanspraak op het pakket in hun woonland.

Toelichting:

 • Zvw-verzekerden zijn of woonachtig in Nederland, of zij werken in Nederland. Vanuit die hoedanigheid zijn zij automatisch verzekerd voor de Wet langdurige zorg en zijn zij verplicht een zorgverzekering af te sluiten.
 • Verdragsgerechtigden wonen of werken niet in Nederland. Zij hebben hun woonplaats verlegd naar een andere lidstaat binnen de Europese Unie. Volgens Verordening 883/2004 is op verdragsgerechtigden uitsluitend de wetgeving van het woonland van toepassing. Verdragsgerechtigden zijn dan ook niet verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen, waaronder de Wlz en de Zvw.
 • Specifiek met betrekking tot de medische zorg regelt Verordening 883/2004 dat het woonland de medische zorg verleent, volgens de voorwaarden (o.a. pakket) van de eigen wetgeving. Het pensioenland betaalt de zorgkosten en heft de bijdragen.  Bij tijdelijk verblijf in het pensioenland of in een andere EU-lidstaat kunnen verdragsgerechtigden aanspraak maken op verstrekkingen volgens de wetgeving van de lidstaat waar zij tijdelijk verblijven. Maar dit geldt alleen voor de duur van het tijdelijk verblijf in die lidstaat. Daarnaast kunnen verdragsgerechtigden in het pensioenland geplande medische zorg inroepen, zonder voorafgaande toestemming. Ook geplande zorg in een andere EU-lidstaat hoort onder voorwaarden tot de mogelijkheden.
 • Het recht op zorg van verdragsgerechtigden vloeit dus niet voort uit de Zorgverzekeringswet. Dit recht op zorg vloeit rechtstreeks voort uit genoemde Verordening: het zogenaamde verdragsrecht op zorg.
 • Nu verdragsgerechtigden aanspraak maken op het pakket in het woonland en dit pakket kan afwijken van het Nederlandse pakket, wijkt de door verdragsgerechtigden te betalen bijdrage af van de bijdrage die Zvw-verzekerden betalen. Bij verdragsgerechtigden wordt rekening gehouden met een woonlandfactor. Deze woonlandfactor drukt het verschil uit tussen het zorgkostenniveau in het woonland en Nederland. Voor verdragsgerechtigden die wonen in een lidstaat met een lager zorgkostenniveau dan Nederland, betekent dit dat de verschuldigde bijdrage ook lager is dan de premie die Zvw-verzekerden betalen.

Ik ga ervan uit dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd, maar mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten,

Indra Ramkhelawan
Publieksvoorlichter
Directie Communicatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
070 – 3406049

2 Reacties

 1. Beste sympathisant,
  Voor de VBNGB hoort dit onderwerp thuis bij “reisverzekeringen kunnen afsluiten buiten Europa“. Het bestuur van de VBNGB heeft overigens eenzelfde reactie van VWS gekregen. Het lijkt inderdaad wenselijk hierover een klacht in Brussel in te dienen.
  Het Bestuur denkt op dit moment dat het geen gemakkelijke weg zal zijn. Daarbij speelt onder meer een rol het verschil tussen de Aanbeveling S2, die dekking zou bieden in Nederlandse verdragslanden, en de “werelddekking ZVW”.
  Binnen de VBNGB wordt op dit moment (o.a.) bekeken of de Gottardo jurisprudentie kan worden ingeroepen om die werelddekkking op te eisen.
  Wij komen er op terug, en houden u op de hoogte.

  Antwoord
 2. Beste Rudi,
  Dat heeft u zeer netjes en glashelder verwoord allemaal. En dank voor het respecteren van onze wens dit even neutraal te houden.

  Inmiddels heb ik hierover verder contact gehad met een erkend expert op dit gebied in Frankrijk. En als gevolg van onze brainstorming zijn wij van mening dat er wel degelijk verdere mogelijkheden zitten in het antwoord van VWS. VWS geeft namelijk heel duidelijk aan dat verdragsgerechtigden recht hebben op het GEHELE woonlandpakket. En wij hebben dat verder uitgezocht met de CPAM en voor de Fransen zit werelddekking wel degelijk in het woonlandpakket. Althans tot op de gebruikelijke hoogte van de CPAM vergoedingen. Dus logischerwijze zouden in ieder geval in Frankrijk de kosten voor ongeplande zorg – dus noodhulp – vergoed moeten worden. Wij hebben daarover een uitgebreid bericht geschreven aan VWS waarin wij dit met de regels dien-aangaand van de CPAM haarfijn hebben uitgelegd.

  Het is dus ons inziens zo dat voor Nederlandse zorgverzekerden er werelddekking is. Deze kosten zitten dus in de gemiddelde zorgkosten voor Nederland.
  Voor Frans wettelijk verzekerden bestaat deze werelddekking dus ook. Dus die kosten zitten daar ook in de gemiddelde zorgkosten voor Frankrijk. Derhalve zijn de kosten van deze werelddekking verdisconteerd in de woonlandfactor. Maar volgens VWS hebben verdragsgerechtigden in Frankrijk er echter geen recht op. En dat kan dus niet want als zij er voor moeten betalen dan hebben ze er ook recht op.

  Wij wachten nu op verder bericht van de beleidsdirectie van VWS.

  Maar onze beperking is dat wij alleen (hopelijk) verstand hebben van de situatie in Frankrijk. Wij weten niet of werelddekking in andere EU landen ook in het woonlandpakket zit. Wij kunnen ons zo voorstellen dat dat in Spanje niet of in ieder geval minder zou zijn.

  Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen met VWS.

  Wij zijn er van overtuigd dat die de redelijkheid zullen inzien van onze eis – namelijk dat voor zover werelddekking in het woonlandpakket zit – dit net zo goed moet gelden voor verdragsgerechtigden als voor de eigen bevolking. Zo staat het immers in de EU Verordening vo 883/2004. Zodra wij verder bericht hebben van VWS brengen wij u op de hoogte.

  En als het ons niet bevalt gaan wij het dus aankaarten bij de Europese Commissie. Inmiddels zou u eens kunnen kijken hoe het zit met de werelddekking in het Spaanse woonlandpakket.

  Bij voorbaat dank en in de hoop op en vruchtbare samenwerking.
  N.N.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.