De werelddekking voor zgn. verdragsgerechtigden – vraag CDA, antwoord regering

Onderstaande passage komt uit de Memorie van Antwoord bij het wetsvoorstel grensoverschrijdende zorg (TK 34333). Het is een vraag van het CDA en het antwoord van de regering, d.d. 17 februari 2017.

De leden van de CDA-fractie hebben nog enkele vragen over verdragsgerechtigden en de werelddekking. Zij willen vernemen op welke wijze verdragsgerechtigden die in een andere lidstaat, bijvoorbeeld Spanje, wonen en buiten Europa met vakantie gaan verzekerd zijn voor medische kosten. Kunnen zij de kosten declareren in Nederland of moet dat gebeuren in Spanje? Welk bedrag wordt vergoed en waar moet toestemming gevraagd worden?

Verdragsgerechtigden hebben op grond van Verordening (EG) nr. 883/04 betreffende de coördinatie van stelsels van sociale zekerheid (de Verordening) in de lidstaat van hun woonplaats aanspraak op verstrekkingen, als waren zij op grond van de wetgeving van het woonland verzekerd tegen ziektekosten. Nederland vergoedt de zorgkosten aan het woonland en heft bijdragen bij de verdragsgerechtigden. Omdat zij in een andere lidstaat van de Europese Unie wonen, zijn verdragsgerechtigden niet verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Er bestaat derhalve geen aanspraak op vergoeding van zorgkosten die worden gemaakt buiten de Europese Unie uit hoofde van de werelddekking op grond van de zorgverzekering. Voor een vergoeding van zorgkosten buiten de Europa, zoals in het onderhavige voorbeeld, is de dekking door het woonland bepalend. Indien het woonland niet voorziet in een dekking buiten het grondgebied van de Europese Unie, zal betrokkene zelf een alternatieve dekking moeten zoeken.

Bron: Memorie van Antwoord TK 34.333, blz. 5. Download hier de MvA met de betreffende passage

0 reacties