Selecteer een pagina

Een portefeuillehouder voor de zgn. verdragsgerechtigden gevraagd!

mrt 23, 2017

Met deze brief vraagt de VBNGB aandacht voor de zgn. verdragsgerechtigden bij de Nederlandse politiek, te weten de fractievoorzitters van de nieuw gekozen Tweede Kamer.

Geachte fractievoorzitter,

Allereerst willen wij u en uw fractieleden van harte feliciteren met u/ hun verkiezing tot Kamerlid en hen een uiterst vruchtbare regeringsperiode toewensen.

Onze Vereniging (tot eind 2015 als Stichting) Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland werd opgericht in 2005 vóór de inwerkingtreding van de ZVW met de doelstelling de verwachte negatieve gevolgen daarvan voor onze doelgroep binnen de verdragslanden te neutraliseren. Graag willen wij gebruikmaken van de start van deze nieuwe parlementaire zittingsperiode door ons tot u te wenden met een verzoek.

De gevolgen van de ZVW bleken ernstiger te zijn dan wij al vreesden; wij noemen er enkelen:

  • Onze deelname aan de leeftijdssolidariteit, de hoeksteen van de wet, werd ons ontnomen ondanks het feit dat we daar ons gehele werkzame leven aan hebben bijgedragen;
  • De oudedagszorgreserve, opgebouwd voor de periode na pensionering, werd ons afgenomen en geschonken aan de zorgverzekeraars;
  • Terwijl vóór de ZVW onze toegang tot de zorg binnen de verdragslanden uitstekend was geregeld door middel van de Standaard Pakket Polis werden wij na 1.1.2006 gedwongen ondergebracht in de publieke zorg van ons woonland die in lang niet alle landen van acceptabel niveau is;
  • Aanvullende expat zorgverzekeringen werden onbetaalbaar vanwege het ontbreken van genoemde opgebouwde zorgreserve en onbereikbaar wegens leeftijdsgrens en uitsluitingen;
  • Voor reizen buiten de verdragslanden werden wij afgesloten van reisverzekeringen;
  • Weduwen/weduwnaars met een afgeleid verdragsrecht van verdragsgerechtigden blijven onverzekerd achter bij het overlijden van de partner;
  • In landen met uit de algemene middelen gefinancierde publieke zorg moeten verdragsgerechtigden tweemaal voor hun zorg betalen

Wij hebben geprobeerd tijdens de afgelopen 12 jaar een lotsverbetering af te dwingen culminerend in de uitspraak van de CRvB die inderdaad vaststelde dat er sprake was van discriminatie maar opzet niet bewezen achtte en deed deze af als bestuurlijke naïviteit. Tot op heden is door de wetgever geen enkele poging ondernomen deze discriminatie weg te nemen.

Tijdens de hoorzitting in Luxemburg deelde de landsadvocaat desgevraagd door de president van het Hof mede dat “geen enkel onderzoek was gedaan naar de consequenties van de ZVW” waar het de verdragsgerechtigden betrof.

Wij begrijpen heel erg goed dat onderzoek daarnaar door de Kamer niet heeft plaatsgevonden, want het betreft immers een relatief kleine groep in zeer specifieke omstandigheden en bovendien bleef onderschat het feit dat z.g. “weeffouten” bleken te zijn gecreëerd door conflictsituaties tussen de ZVW en de EU verordening.

Om reden van het bovenstaande ons volgend verzoek aan uw Kamerfractie: kunt u bij de portefeuilleverdeling een portefeuille “verdragsgerechtigden” in het leven roepen en die gericht onderbrengen bij een van uw Kamerleden. Dit zou een wisselwerking tot stand kunnen brengen die zowel voor uw fractie als voor onze belanghebbenden grote voordelen zal hebben: het betreffende Kamerlid kan door ons geïnformeerd worden zodat uw fractie optimaal haar positie kan formuleren en wij de zekerheid krijgen dat de gevolgen van wetgeving voor onze doelgroep bij u bekend zijn.

Wij hopen van harte dat u ons verzoek wilt honoreren en daartoe een Kamerlid zult aanwijzen. Mocht dat zo zijn dan vernemen wij graag van u de naam van dit Kamerlid.

Met vriendelijke groet,

C.H. van der Wiel

voorzitter

Download hier deze brief aan de fractieleiders van de Tweede Kamer in pdf-formaat

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.