Bewijs van leven

jun 18, 2018

Bent u gepensioneerd en woont u in Engeland?
Dan is er een grote kans dat u ieder jaar een “bewijs van nog in leven zijn” formulier moet invullen en opsturen met de verplichte officiële stempel. U kunt meewerken aan een pilot project in Engeland. Men wil namelijk onderzoeken of dit voortaan digitaal geregeld kan worden. Volg deze link: https://usertribe.typeform.com/to/rq0ItB  en vul het formulier in, daarna wordt u gebeld door het onderzoeksbureau met verdere vragen. Hartelijke dank van de NIHB groep.

1 Reactie

 1. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Datum 19 november 2018 Betreft Verzamelbrief Pensioenonderwerpen

  Met deze brief ontvangt u een reactie op enkele toezeggingen bij de behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019.
  Daaruit:

  “Bewijs van leven
  In het wetgevingsoverleg over de Verzamelwet pensioenen 2019 heeft de heer Slootweg (CDA) vragen gesteld over het aanleveren van een bewijs van leven door Nederlanders in het buitenland. In antwoord op deze vragen heb ik aangegeven om de mogelijkheid te verkennen dat pensioenuitvoerders het bewijs van leven van Nederlandse gepensioneerden, die in het buitenland wonen, kunnen opvragen bij de SVB. Hierbij informeer ik u over de uitkomst daarvan.
  Op basis van een gesprek met de SVB zijn de bestaande mogelijkheden in kaart gebracht. Van in het buitenland wonende AOW’ers controleert de SVB regelmatig het in leven zijn. Het resultaat hiervan legt de SVB vast in de Basisregistratie personen (BRP). De Basisregistratie personen (BRP) bestaat uit twee registers, te weten het ingezetenen deel (de gemeenten) en de Registratie niet-ingezetenen (RNI). De RNI bevat onder andere persoonsgegevens over gepensioneerden die in het buitenland wonen. De SVB levert dagelijks mutaties aan de BRP/RNI. Een pensioenuitvoerder, die geautoriseerd is op de BRP voor zijn (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, ontvangt automatisch een melding uit de BRP als een persoon is overleden. Ook alle mutaties van verificatie op basis van een levensbewijs worden dagelijks verstrekt. De SVB vraagt jaarlijks een formeel levensbewijs op bij de gepensioneerde. Dit levensbewijs wordt vervolgens opgenomen in de RNI. In de RNI staat dan geregistreerd dat van persoon X op datum Y het in leven zijn is vastgesteld door de SVB. Indien een pensioenuitvoerder dit accepteert als een geldig bewijs van leven, hoeven zij geen bewijs van leven meer op te vragen bij de gepensioneerde in het buitenland. De gepensioneerde hoeft dan uitsluitend nog voor de SVB een verklaring van bewijs van leven te versturen.
  Door de Pensioenfederatie is hierover een servicedocument opgesteld, waarin zij haar leden adviseert om aan te sluiten bij de werkwijze van de SVB. In de pensioensector vindt nog overleg plaats hoe het proces van het opvragen van het bewijs van leven nog verder verbeterd kan worden.
  De SVB heeft met een aantal landen, zoals Australië en Duitsland, afspraken gemaakt over reguliere gegevensleveringen via het digitale kanaal. Van de personen in deze landen wordt door de SVB geen bewijs van leven meer opgevraagd. Dit leidt er toe dat op het moment dat een persoon is geëmigreerd naar bijvoorbeeld Australië er geen mutaties plaatsvinden inzake de ontvangst van een officieel levensbewijs. De SVB meldt dan de datum van overlijden indien dit gegeven via de gegevenslevering is ontvangen. De SVB is aan het onderzoeken om in de nabije toekomst ook de check op overlijden via een gegevenslevering op te nemen in de BRP/RNI, zodat dit gegeven van in leven zijn ook jaarlijks zichtbaar wordt voor afnemers.
  Uit het bovenstaande concludeer ik dat er op dit moment voldoende wordt ondernomen om het proces van het opvragen van het bewijs van leven efficiënter te regelen en om de administratieve last voor de burger te beperken. “

  De Minister van Sociale Zaken
  en Werkgelegenheid,
  W. Koolmees

  zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/19/verzamelbrief-pensioenonderwerpen

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.