Buitenlandaspecten in jaarverslag 2017 SVB

Uit het jaarverslag SVB 2017, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2018/05/09/jaarverslag-2017-svb

Overige gegevensuitwisselingen buitenland

Op basis van de gegevensuitwisseling zijn de levensbewijzen voor klanten in Aruba en Duitsland vervallen. Onderzoek Levensbewijzen (OLB) formulieren zenden we alleen nog steekproefsgewijs. Met Spanje, België, Groot-Brittannië, Polen en Italië is de uitwisseling technisch zo goed als gerealiseerd. De besprekingen met Turkije konden vanwege overheidsmaatregelen aan Turkse kant tot op heden niet voorgezet worden. Ook in Polen komt een uitwisseling van overlijdensgegevens, waardoor voor wederzijdse klanten het overleggen van levensbewijzen vervalt.

Het Poolse verbindingsorgaan “Zakład Ubezpieczeń Społecznych” (ZUS), SVB en UWV zijn hierdoor tijdig op de hoogte van een overlijden. Teveel-betalingen worden daardoor voorkomen. De SVB verzorgt technisch de uitwisseling voor de SVB en UWV met Polen en andere landen.(..)

Bijstand buitenland

De regeling Bijstand buitenland verschaft een bijstandsinkomen aan Nederlanders in het buitenland die niet genoeg inkomen hebben. Het gaat om Nederlanders in het buitenland die onder het sociaal minimum ter plaatse leven en geen beroep kunnen doen op een met de bijstand vergelijkbare voorziening in het woonland. Via de SVB ontvangen zij een bijstandsuitkering op het niveau van het sociaal minimum ter plaatse. Sinds 1996 kunnen nieuwe klanten geen aanspraak meer maken op deze regeling. Eind 2017 zijn er nog 148 gerechtigden (162 in 2016), die wonen in achttien verschillende landen. Deze mensen krijgen via de SVB de bijstand uitbetaald. Het grootste deel van de mensen woont in Indonesië, Brazilië of Spanje. (..)

 Verklaring toepasselijke wetgeving (detacheringsverklaring)

Het aantal klanten dat met een Verklaring toepasselijke wetgeving (detacheringsverklaring) in het buitenland werkt, was in 2017 circa 97.000. Dat is een afname van ongeveer 9.000 ten opzichte van 2016. Het aantal detacheringsverklaringen dat de SVB in 2017 uit het buitenland ontving voor klanten die in Nederland kwamen werken, was circa 180.000, een toename van ongeveer 48.000 ten opzichte van 2016. (..)

 Ontheffing verzekeringsplicht

Bepaalde groepen gepensioneerden en gezinsleden van werknemers in dienst van een volkenrechtelijke organisatie kunnen ontheffing krijgen van de verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen of alleen voor de Wet langdurige zorg. De SVB heeft in 2017 in totaal 1.014 aanvragen (1.254 in 2016) verwerkt. Voor de ontheffing van de Wlz zijn er in 2017 451 ontheffingen verstrekt (599 in 2016). Voor de overige volksverzekeringen zijn er 563 ontheffingen verstrekt (655 in 2016). (..)

Vaststelling verzekeringsloopbaan

Voor (buitenlandse) klanten en buitenlandse instellingen op het gebied van sociale zekerheid (zusterorganen) stelt de SVB opgebouwde verzekeringstijdvakken voor de AOW vast. Hiermee wordt de hoogte van de te zijner tijd te ontvangen AOW-uitkering inzichtelijk. De klant krijgt in een dergelijk geval een pensioenoverzicht. Een zusterorgaan in het buitenland ontvangt de verzekeringsloopbaan van de klant in de vorm van een standaardformulier. In totaal zijn in 2017 23.912 verzekeringsoverzichten verzonden. (..)

Ten onrechte verzekerd (Tover)

Tover staat voor ten onrechte verzekerd. In 2017 heeft de SVB, in samenwerking met het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut Nederland, gewerkt aan de inrichting van een systeem van gegevensuitwisseling, om personen te detecteren die bij de zorgverzekeraars ten onrechte een zorgverzekering hebben afgesloten. Dit betreft de groep mensen die niet verzekerd is voor de Wlz en dus ook niet in Nederland Zvw-verzekeringsplichtig kunnen zijn. Het blijkt nodig om hier nieuwe wetgeving voor te ontwikkelen. Daar is samen met het ministerie van VWS aan gewerkt. Tover zal naar verwachting op 1 januari 2019 ingevoerd worden. (..)

Bureau Belgische Zaken en Bureau Duitse zaken

Dienstverlening aan grensarbeiders

De bureaus Belgische en Duitse Zaken (BBZ/BDZ) zijn onderdeel van de SVB en voorzien, in samenwerking met andere uitvoerders, grensarbeiders van informatie. Uit een onafhankelijk onderzoek naar de behoefte aan informatievoorziening voor grensarbeiders in 2014 werd duidelijk dat digitale informatievoorziening en persoonlijke informatievoorziening beide noodzakelijk zijn. Uitgangspunt hierbij is dat de informatievoorziening zoveel mogelijk digitaal verloopt.

Elektronische dienstverlening

De elektronische dienstverlening verloopt vooral via de website www.grensinfo.nl. Nadat de website in 2016 geheel was vernieuwd, hebben in 2017, mede op basis van feedback van bezoekers, verdere verbeteringen plaats gevonden. De website wordt de laatste jaren steeds vaker bezocht, in 2017 in totaal door 249.906 unieke bezoekers. De website is een initiatief van de Nederlandse overheid, opgezet door de SVB (BBZ/BDZ), in nauwe samenwerking met de Belastingdienst, UWV, het CAK en Zorginstituut Nederland.

Persoonlijke dienstverlening

Voor de persoonlijke informatievoorziening is in 2017, in overleg met de grensregio’s, gewerkt aan de verdere totstandkoming van de structuur met regionale frontoffices (grensinformatiepunten) voor face-to-face-dienstverlening. Deze worden ondersteund door een centrale backoffice met specialistische vakinhoudelijke expertise voor complexe vragen en kennisondersteuning (BBZ en BDZ voor sociale zekerheid en Team GWO van de Belastingdienst voor fiscale aspecten). Tot en met 2018 zijn hiervoor Europese Interreg subsidies toegekend. Begin 2018 zal, na een evaluatie van de totale grensinformatiestructuur, door het ministerie van SZW een voorstel worden ontwikkeld voor duurzame financiering van die ontwikkelde structuur. Hierbij zal ook worden beoordeeld hoe de taak en omvang van de backoffice BBZ/BDZ vanaf 2019 moet zijn. (..)

Controle in het buitenland

In 2017 verrichtte het Controleteam Buitenland 1.096 AOW/Anw onderzoeken in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Thailand, Groot-Brittannië, Polen, Bulgarije, Roemenië en de Verenigde Staten. Bij 210 klanten bleken er onjuistheden in de gegevens te zitten, waardoor er teveel werd uitgekeerd. De AIO-controle in het buitenland gaat over controle op verblijf, vermogen en pensioen in het buitenland. De SVB heeft een integrale controle op verblijf en vermogen ingericht. Deze controle loopt nog tot en met 2019. De SVB controleerde in 2017 in het kader van de AKW-handhaving of rechtgevende kinderen die in Marokko wonen, naar school gaan en uitwonend zijn. De situatie van 167 kinderen is gecontroleerd; 8 kinderen bleken niet (meer) schoolgaand te zijn. Tevens bleken er 29 kinderen niet meer woonachtig te zijn in Marokko. Tweevoudige kinderbijslag ten behoeve van uitwonende kinderen komt in Marokko niet meer voor. Door een afnemend aantal gerechtigden in het buitenland neemt het aantal onderzoeken jaarlijks af. Door de Wet herziening Exportbeperking Kinderbijslag is de export van kinderbijslag naar Turkije en diverse andere landen gestopt. (..)

Afhandeling klachten

In 2017 zijn 1.907 klachten geregistreerd. Snelle en persoonlijke afhandeling staat voorop in onze klachtenprocedure. Wij streven ernaar om klachten binnen één dag en op een informele wijze via de telefoon op te lossen. Dit lukte bij 1.400 klachten. Bij 507 klachten verzonden wij een formele afhandelingsbrief naar de klant. Dit doen we bijvoorbeeld als de klant de afhandeling nog eens na wil lezen of wanneer de klant de klachtafhandeling een vervolg wil geven bij de Nationale Ombudsman. (..)

Resultaten en ontwikkelingen beleid en regelgeving pensioenregister

De Stichting Pensioenregister heeft tot doel om de kennis over het opgebouwde en totaal te bereiken pensioen te vergroten. Hierdoor kunnen mensen betere financiële keuzes maken voor de toekomst.De website mijnpensioenoverzicht.nl is een initiatief van de pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en de SVB en is ondergebracht bij de Stichting Pensioenregister. Burgers zien in één oogopslag een overzicht van hun opgebouwde AOW- (eerste pijler) en pensioenaanspraken via werkgevers (tweede pijler). De website pensioenkijker.nl is ook ondergebracht bij de Stichting Pensioenregister. Tot 1 april 2017 heeft de SVB het beheer van de websites uitgevoerd, in opdracht van de Stichting Pensioenregister. Eind 2016 koos de stichting voor een nieuw consortium dat vanaf 1 april 2017 verantwoordelijk is voor het beheer en de doorontwikkeling van het platform. De overdracht van het beheer naar het nieuwe consortium is soepel verlopen.(..)

Tijdigheid

Tijdigheid is voor de SVB naast een juridische aangelegenheid, vooral een kwestie van dienstverlening. Een gevalsbehandeling is tijdig afgehandeld als het uiterlijk op de laatste dag van de wettelijke afhandeltermijn is goedgekeurd. Een aanvraag moet binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen acht weken een beschikking zijn gegeven. Voor de Remigratiewet geldt een termijn van zestien weken. De streefwaarde voor de tijdigheidscijfers AOW internationaal, Anw nationaal/internationaal en AKW internationaal is over 2017 niet gehaald. Het internationaal werk is complex en kent lange doorlooptijden. Knelpunt daarbij is dat de doorlooptijden vaak langer zijn dan de wettelijke termijnen, waardoor medewerkers gebruik moeten maken van de wettelijke opschortings- en verlengingsmogelijkheden.(..)

Attachés voor sociale zaken

In Marokko, Spanje, Suriname en Turkije zijn bureaus voor sociale zaken die verbonden zijn aan de Nederlandse ambassades. Deze bureaus hebben onder andere het geven van voorlichting, het onderhouden van contacten met de zusterorganisaties en het verrichten van onderzoeken naar de rechtmatigheid van uitkeringen in het betreffende land, tot taak. Aan het hoofd staat een attaché sociale zaken (met uitzondering van Suriname). Van 30 oktober tot en met 3 november vond de attachéweek plaats. Alle attachés en hun lokale medewerkers en onze contactpersoon in Pretoria hebben een uitwisselings- en trainingsprogramma gevolgd, waarin bijdragen werden geleverd door de SVB, UWV, het CAK en de Belastingdienst. Met het zusterorgaan in Marokko vond sinds 2009 voor het eerst weer een verbindingsorgaan-overleg plaats met de SVB, het CAK en UWV. Hieruit zijn diverse acties opgepakt. Het Bureau Sociale Zaken heeft in juli en december een UWV-delegatie begeleid in Marokko voor de uitvoering van medische keuringen voor Anw-ers en WIA-gerechtigden. Keuringsartsen van het UWV hebben opleidingen verzorgd voor de keuringsartsen van het zusterorgaan en een tweede locatie voor keuringen is in gebruik genomen. De SVB heeft een overeenkomst met een looptijd van twee jaar ondertekend met de Marokkaanse pensioen- en uitkeringsinstantie voor ambtenaren in Marokko (CMR) voor uitwisseling van kennis. In Spanje zijn twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor gepensioneerden en hun belangenbehartigers, in samenwerking met het zusterorgaan en het CAK. Deze voorlichtingsbijeenkomst is ook met het CAK en het zusterorgaan in Marokko georganiseerd. Met het Turkse verbindingsorgaan is gesproken over de uitwisseling van overlijdensgegevens. Helaas kreeg dit door de ontstane diplomatieke crisis in maart tussen Turkije en Nederland geen vervolg tot op heden. Pilots van dergelijke uitwisselingen lopen onder andere met Spanje.

4 Reacties

 1. Jan. Is er nog een commentaar? Voor mij heeft dit stuk een hoog propagande-gehalte, alleen al gezien de vele negatieve verhalen die ik persoonlijk heb vernomen.

  De passage over “Tijdigheid” spreekt boekdelen. Voor een goede lezer dan….

  Antwoord
  • Je mag aannemen dat jaarverslagen de feitelijke stand van zaken weergeven, maar ook dat negatieve of minder gunstige ontwikkelingen niet prominent naar voren worden gebracht in een verslag. lezers zijn uitgenodigd bij dezen om in een buitenlandcontext negatieve ervaringen met het UWV of de SVB (of het CAK) naar voren te brengen.

   Ik persoonlijk heb een positief aspect ontdekt (niet op basis van een jaarverslag, maar op basis van de regelgeving): als arbeidsongeschikte, althans onder de WAO, heb je voor bepaalde, namelijk buitenlandvakanties (van langer dan 4 weken) toestemming van het UWV nodig. Bij mijn weten geldt die regel namelijk nog steeds alleen voor arbeidsongeschikte ingezetenen van Nederland.

   Antwoord
 2. De SVB scoort over het algemeen hoog in klanttevredenheid, en ook in tijdige afhandeling van processen. Dat is voor wetgeving als de volksverzekeringen die nog relatief eenvoudig zijn wel te begrijpen (Toen de AVB de pgb moest gaan uitvoeren, een draak van wetgeving in haar complexiteit, werd dat overigens anders: dat werd min of meer een puinhoop).
  Die tijdigheid geldt zelfs voor AOW’ers die in het buitenland wonen, zo blijkt uit de cijfers in het jaarverslag: namelijk meer dan 90% tijdig afgehandeld, maar net niet voldaan aan de streefcijfers die de SVB zichzelf had gesteld.

  Antwoord
 3. Zie ook dit in : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/05/stand-van-de-uitvoering-sociale-zekerheid-uwv-en-de-svb
  Stand van de uitvoering sociale zekerheid UWV en de SVB
  Mensen centraal indienstverlening

  3.4 Digitale internationale dienstverlening versus informatie- uitwisseling
  Doordat steeds meer Nederlanders tijdelijk of voor langere tijd in het buitenland wonen en veel EU-werknemers (tijdelijk) werk verrichten in Nederland, wordt de uitvoering en handhaving van de sociale zekerheid complexer en tijdrovender voor zowel de uitvoering als de burger. De uitdaging is dan ook om in internationaal en Europees verband tot meer efficiënte werkprocessen te komen met gebruikersgemak voor burgers maar ook met minder kosten voor de uitvoering. Investeringen in digitale dienstverlening kunnen hier ten dele uitkomst bieden.

  Gebruikersgemak bij ‘in leven bewijs’ in het buitenland Veel mensen in het buitenland hebben recht op uitkeringen uit Nederland. En voor die uitkeringen moeten mensen aantonen nog in leven te zijn. In Nederland krijgt de SVB bij overlijden een bericht vanuit de bevolkingsadministratie. Met een aantal andere landen wisselt de SVB inmiddels overlijdensgegevens uit, waardoor de klant niet zelf meer zijn in leven zijn moet aantonen. Burgers die in andere landen wonen moeten echter ieder jaar weer aantonen dat zij nog in leven zijn. En dat kan lastig zijn in landen of gebieden waar post niet of nauwelijks aankomt en waar transport niet zo vanzelfsprekend is als hier. De SVB onderzoekt daarom op welke manier we deze klanten beter kunnen helpen met digitale oplossingen. Want internet is inmiddels wel vaak beschikbaar. Vanuit het innovatielab van de SVB wordt op dit moment een nieuwe procedure getest voor het zogenaamde ‘in leven bewijs’.

  Digitale dienstverlening en gegevensuitwisseling waar de klant geen omkijken naar heeft, is bij internationale uitvoering afhankelijk van betrouwbare basisregistraties en gegevensuitwisseling met deze landen. Ook is de uitvoering hierin afhankelijk van een goede samenwerking met andere (lokale) overheden bij onderzoek ter plekke. De overstijgende diplomatieke relatie kan hierin van invloed zijn.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.