(Buitenland)aspecten uit het jaarverslag UWV 2017

aug 3, 2018

Uit het jaarverslag UWV 2017, zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2018/05/09/jaarverslag-2017-uwv

6.4. Internationale handhaving

In internationaal verband voert UWV zelfstandig controles uit. Het Interventieteam Buitenland bezocht in 2017 597 klanten in Frankrijk, de ABC-eilanden, Italië, Groot Brittannië, Bulgarije, Servië, Finland, Duitsland en Thailand. Daarnaast zijn los van de vooraf geplande landbezoeken negen individuele controles uitgevoerd in het buitenland. Dit heeft geleid tot 109 rapporten. Het Internationaal Bureau Fraude‑informatie heeft in 2017 ruim 1.900 verzoeken om informatie, ondersteuning of onderzoek ontvangen. In 2017 is bij 213 vermogensonderzoeken voor gemeenten voor € 3,4 miljoen aan buitenlands vermogen achterhaald.

Network Group European Benefit Fraud

Op 11 en 12 september 2017 is de Network Group European Benefit Fraud bijeengekomen in Parijs. De bijeenkomst werd door UWV samen georganiseerd met Pôle emploi, het Franse uitvoeringsorgaan op het gebied van werknemersverzekeringen. Er waren 40 deelnemers uit veertien verschillende Europese landen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we kennis gedeeld over de toepassing van datamining en data-analyse, casestudies en fraudepreventie. Verschillende landen presenteerden hun analysetools. Ook werd het ‘European Platform to Combat Social Security Fraud and Error’ gedemonstreerd. Via dit digitale platform kan het hele jaar kennis en ervaring worden uitgewisseld door de deelnemers van de Network Group. (..)

In San Diego heeft de loonaangifteketen begin 2017 de Strategic Alliance Award ontvangen. Deze internationale prijs is toegekend voor de ketensamenwerking tussen UWV, de Belastingdienst en het CBS met externe partners, op basis van wederzijdse afhankelijkheid. De award is aanleiding geweest voor het uitbrengen van een boek waarin de volledige ontwikkeling van de loonaangifteketen staat beschreven. Daarnaast is een masterclass Samenwerken ontwikkeld, in eerste instantie voor gebruik binnen UWV en de Belastingdienst.(..)

7.1. Polisadministratie

De polisadministratie maakt deel uit van de loonaangifteketen. Dit is een samenwerkingsverband van UWV, de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de heffing van belasting en premies en voor het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens rond de inkomstenverhouding van werknemers, uitkeringsgerechtigden en pensioenontvangers. Suwinet is een van de manieren om gegevens uit de polisadministratie te raadplegen. Via Suwinet kunnen de ketenpartners ook elkaars gegevens inzien. In beperkte mate zijn de gegevens ook toegankelijk voor andere overheidsorganisaties die via een aansluitprotocol toegang tot gegevens via Suwinet hebben gekregen. Het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van Suwinet.

Verbeteren kwaliteit

In onze polisadministratie stonden eind december 2017 20,0 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,1 miljoen mensen. We gebruiken deze gegevens voor onze eigen uitkeringsverstrekking. Daarnaast leveren we gegevens aan derden. Bij alle leveringen controleren we of de gevraagde gegevens alleen worden verstrekt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. We hebben in 2017 99% van de gegevensleveringen conform de afspraken over tijdigheid en volledigheid uitgevoerd. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de met het ministerie van SZW afgesproken norm van 95%.

In 2017 zijn we verder gegaan met het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. In 2016 hadden we onder andere al een abonnementenservice ontwikkeld, die afnemers in staat stelt zich te abonneren op bepaalde betekenisvolle (levens)gebeurtenissen van burgers zoals overlijden, wijzigingen in partnerregistratie, ontstaan van inkomsten en verhuizing. Dit zijn gebeurtenissen die impact hebben op de processen van UWV en publieke partners. Binnen UWV hebben we nu op vijf backoffices een nieuwe aanpak getest inzake het ontstaan van loonbetalingen bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Op het moment dat een inkomstenverhouding ontstaat, nemen we met de uitkeringsgerechtigde contact op om een afspraak te maken over de verrekening van diens inkomsten uit arbeid. Hierdoor voorkomen we onterechte of te hoge uitkeringsuitbetalingen. De proef is geslaagd, in oktober hebben we de aanpak landelijk uitgerold naar alle backoffices voor de arbeidsongeschiktheidswetten. In 2018 gaan we een soortgelijke pilot uitvoeren voor de WW. Daarnaast hebben wij bij onze afnemers (intern en extern) geïnventariseerd of ze geïnteresseerd zijn in een uitbreiding van hun abonnement en welke nieuwe gebeurtenissen ze eventueel graag zouden zien opgenomen in het aanbod. Op basis van deze inventarisatie bepalen we in 2018 welke nieuwe gebeurtenissen we in het abonnement gaan aanbieden.

Verder ligt de nadruk op het gebruik van standaarddiensten bij gegevensleveringen. Hiermee voorkomen we complexe voortbrengingsprocessen. De vier bronnen van de polisadministratie (loonaangiftenadministratie, werkgeversadministratie, persoonsadministratie en doelgroepregister) zijn via standaarddiensten ontsloten en kunnen zowel los als gecombineerd worden ingezet voor het samenstellen van gegevensleveringen. Nieuwe gegevensaanvragen handelen we zo veel mogelijk af met inzet van deze standaarddiensten. Bestaande specifieke, op één klant afgestemde gegevensleveringen zetten we ook zo veel mogelijk om naar breed inzetbare gegevensleveringen. Eind 2017 werd er bij 86% van deze leveringen gebruikgemaakt van standaarddiensten.

Sinds mei 2017 kunnen burgers op Mijn UWV hun dienstverband(en), loongegevens over het lopende jaar en de daaraan voorafgaande vier afgesloten kalenderjaren inzien. Daarnaast zijn deze gegevens uitgebreid met de fiscale bijtelling en de eigen bijdrage voor de auto van de zaak.

1 Reactie

  1. Uit dit en andere berichten blijkt dat Nederlandse instanties nogal bezig zijn met internationale gegevensuitwisseling, mede ten behoeve van fraudebestrijding en belastingontduiking. In 2019 moet het EESSI systeem operationeel zijn ten behoeve van administratieve uitwisseling op sociale zekerheidsgebied tussen instellingen in de EU (waarin dus de gedigitaliseerde S-formulieren dan opgenomen moeten zijn). Zodra daar meer over bekend is, meld ik dat hier. Dan gaat het overigens niet in de eerste plaats over fraudebestrijding maar over meer efficiëntie in de administratieve beslisprocedures, bijv. bij het vaststelleen van verdragsgerechtigdheid.

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.