Aanspraken van Nederlanders op Griekse pensioenen

okt 1, 2018

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/27/kamerbrief-verzamelbrief-pensioenonderwerpen

Brief aan de Tweede Kamer

Datum 27 september 2018 Betreft Verzamelbrief pensioenonderwerpen, daaruit:

 “Motie inzake pensioenaanspraken in Griekenland

Uw Kamer heeft op 5 juli jl. de motie van het lid Omtzigt aangenomen, inzake Nederlanders die een pensioenaanspraak hebben in Griekenland (Kamerstukken II 2017/18, 32 043, nr. 417). De motie verzoekt de regering direct in contact te treden met de Griekse regering en afspraken te maken waardoor mensen deze pensioenen kunnen innen, hetzij via een speciaal loket, hetzij via de SVB. De motie verzoekt de regering tevens te berichten over de gemaakte voortgang.

Ik kan u berichten dat begin augustus een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de Nederlandse ambassadeur in Athene en de Griekse viceminister van het Griekse ministerie van Arbeid, Sociale verzekeringen en Sociale Solidariteit, die verantwoordelijk is voor pensioenen. Tijdens het gesprek is het verzoek van uw Kamer onder de aandacht gebracht. In het gesprek is duidelijk geworden dat de knelpunten bij het aanvragen en behandelen van de pensioenbetalingen betrekking hebben op de identificatie van de personen die een pensioen aanvragen. Daarvoor is bijvoorbeeld een specifiek Grieks fiscaal nummer nodig, waarover de aanvragers niet altijd beschikken.

Het Griekse ministerie heeft aangegeven open te staan voor suggesties om de betalingen aan Nederlanders te versnellen. In overleg met SVB zijn derhalve enkele suggesties gedaan, die door de Nederlandse ambassadeur na het gesprek nogmaals per brief onder de aandacht zijn gebracht. Ik heb begrepen dat er na het gesprek de nodige contacten zijn geweest met de SVB en dat er inmiddels voortgang is geboekt in de lopende pensioenaanvragen. Dat neemt niet weg dat pensioengerechtigden zelf nog bepaalde handelingen tegenover de Griekse overheid moeten verrichten, die de Nederlandse overheid niet voor hen kan doen.

De Griekse minister heeft toegezegd om de Nederlandse ambassade te informeren over de voortgang. Ik vertrouw erop dat de lopende aanvragen spoedig kunnen worden afgewikkeld. In het volgende Algemeen Overleg pensioenonderwerpen, dat reeds is gepland voor 5 december aanstaande, kan ik uw Kamer desgewenst informeren over de laatste stand van zaken.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid”

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.