Bouwstenen voor een beter Nederlands belastingstelsel

apr 16, 2019

Kamerbrief van de staatssecretaris van Financiën:

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Datum 15 april 2019

Betreft Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

Geachte voorzitter,

Tijdens het debat over de inning door de Belastingdienst op 21 juni 2018 heb ik naar aanleiding van vragen van de leden Omtzigt, Van Weyenberg en Lodders toegezegd om verbeteringen van het belastingstelsel in kaart te brengen voor de volgende kabinetsperiode.1 In de moties en toezeggingenbrief die ik op Prinsjesdag 2018 naar uw Kamer heb verstuurd heb ik aangegeven dat het mijn doel is om begin 2020 concrete bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het stelsel op te leveren, waarbij knelpunten worden geduid en perspectief op oplossingen wordt geboden.2 Ik heb daarbij toegezegd om uw Kamer begin 2019 te informeren over het proces om tot deze bouwstenen te komen. Met deze brief kom ik aan deze toezegging tegemoet.

Deze brief gaat vooral over lopende en nieuw te starten onderzoeken, zodat er straks een pakket aan bouwstenen kan worden samengesteld voor een beter belastingstelsel. Het regeerakkoord van Rutte III kent een groot aantal fiscale maatregelen. Veel van deze maatregelen zijn in 2018 in wetgeving opgenomen en vaak inmiddels al van kracht geworden. Niettemin blijft er voor dit jaar een flinke wetgevingsopgaaf over. Hiervoor verwijs ik naar de Fiscale beleidsagenda 2019, die ik later dit voorjaar naar uw Kamer stuur. In deze Fiscale beleidsagenda besteed ik ook aandacht aan mogelijkheden om het belastingstelsel nog in deze kabinetsperiode te vereenvoudigen.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën,

 

Inhoudsopgave

1. Aanleiding

2. Opzet

3. Belastingmix

4. Belasten van arbeid

4.1. Herverdeling

4.2. Flexibilisering

5. Belasten van kapitaal

5.1 Ontbreken van fiscale neutraliteit

5.2. Vermogen

5.3 het belasten van kapitaalinkomen bij bedrijven via de vennootschapsbelasting (Vpb)

6. Belasten van consumptie

7. Complexiteit en fiscale regelingen

8. Hoe nu verder: De zes onderzoeken die in deze brief zijn aangekondigd starten nu. Deze onderzoeken vormen naast de al lopende trajecten en eerder uitgevoerd onderzoek samen de basis voor bouwstenen voor stelselverbeteringen die het gehele belastingstelsel beslaan. Deze zullen begin 2020 klaar zijn. De verschillende onderzoeken kennen hun eigen vorm, maar in alle gevallen zal externe deskundigheid worden betrokken.

Daarnaast wil ik een gesprek op gang brengen over de toekomst van het belastingstelsel. Ik denk bijvoorbeeld aan een brede bijeenkomst waarbij mensen uit verschillende geledingen in de samenleving zoals de wetenschap, maatschappelijk middenveld, opiniemakers en bedrijven hun ideeën naar voren kunnen brengen en met elkaar in debat kunnen gaan. De uitkomst van een dergelijk gesprek zal worden betrokken bij de verdere uitwerking van het bouwstenentraject

Tevens in deze brief is dit vermeldenswaard: 

(..)

Ik stel een modulaire aanpak voor. Figuur 1 geeft hiervan een illustratie. De commissies Van Weeghel,5 Van Dijkhuizen6 en de Studiegroep Duurzame Groei leverden veel interessante beleidsrichtingen op. Inmiddels is er een aantal voor het belastingstelsel relevante onderzoeken gestart. De commissie Regulering van werk, het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Toeslagen en de Evaluatie eigen woningregeling zijn hier voorbeelden van. Om een compleet beeld te krijgen, stel ik voor in aanvulling daarop dit jaar te starten met zes nieuwe onderzoeken:

 • Toekomstbestendige belastingmix,
 • Het belasten van inkomsten uit digitale platforms,
 • Het belasten van kapitaalinkomsten van aanmerkelijkbelanghouders,
 • De toekomst van de vennootschapsbelasting,
 • Milieubelastingen en grondslagerosie,
 • Vereenvoudiging vanuit het perspectief van de uitvoering.

Daarnaast zal vereenvoudiging vanuit het perspectief van burgers en bedrijven in de nieuwe onderzoeken aan de orde worden gesteld.

Lees verder op:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2019/04/15/kamerbrief-tweede-kamer-bouwstenen-voor-een-beter-belastingstelsel

P.S. Er staat nauwelijks iets in over buitenlandse belastingplicht.

2 Reacties

 1. DNBulletin: Verkleinen kostenverschil tussen koop en huur werkt welvaartsverhogend
  Huishoudens die huren in het vrije huursegment worden geconfronteerd met een beperkt aanbod van woningen en hoge woonlasten. Kopers hebben mede door belastingvoordelen vaak lagere woonuitgaven, die slechts beperkt stijgen gedurende de woonduur. Bovendien worden hun woonlasten door leennormen begrensd. De kostenverschillen tussen koop en huur werken een tweedeling in de hand en bemoeilijken de ontwikkeling van een goed functionerende huurmarkt. Het verkleinen van deze tweedeling door het afbouwen van belastingvoordelen voor kopers werkt welvaartsverhogend en is daarom een belangrijke opgave voor toekomstig woningmarktbeleid.
  Lees verder op:
  https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2021/index.jsp#

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.