Selecteer een pagina

Formulieren ‘Opgaaf wereldinkomen’ 2018 verzonden

De belastingdienst meldt het volgende op zijn website: U ontvangt een opgaaf wereldinkomen als u of uw partner buiten Nederland woont en een toeslag ontving van Belastingdienst/Toeslagen, zoals zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Of omdat u of een gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Lees verder op:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/formulieren_opgaaf_wereldinkomen_verzonden

Het formulier is hier te downloaden:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/opgaaf-wereldinkomen-2018

5 Reacties

 1. Ik vind het belangrijk om er nog maar een keer op te wijzen dat het opgeven van het zgn. box 3 inkomen: “Voordeel uit sparen en beleggen” niet altijd opgegeven hoeft te worden.
  Wie geen toeslagen aanvraagt en, bijvoorbeeld door wat spaargeld, ook niet “kwalificeert”, en dus ook geen heffingskortingen kan krijgen, hoeft dat box3 inkomen niet op te geven als dit niet door Nederland belast mag worden.
  De buitenlandbijdragen voor ZVW en WLZ worden berekend over alleen het box1 inkomen, eventueel box 2 en box 3 inkomen is daarbij irrelevant.

  In mijn situatie, woonachtig in Duitsland, is de heffing over sparen en beleggen aan Duitsland toegewezen. Mijn volgens nederlandse regels berekende ‘voordeel uit sparen en beleggen’ is meer dan 10 procent van mijn ‘wereldinkomen’ dus ik kwalificeer niet.
  Sind enkele jaren vul ik voor het box 3 inkomen niets in op die Opgaaf Wereldinkomen. Met de Belastingdienst heb ik daar wel een discussie over gehad, maar ik ben bij mijn standpunt gebleven. Blijkbaar geen probleem, ik krijg na enige tijd keurig een NiNBI verklaring. En geen boete, geen aanmaningen.
  Ik wijs ook nu nogmaals op een notitie uit 2007, met enige moeite op deze website te vinden:

  Deze notitie is verwijderd omdat het niet meer actueel is. U kunt het nog wel opvragen bij ons.

  P.S: op het formulier Opgaaf Wereldinkomen staat: “Let wel: U bent verplicht dit formulier in te vullen”
  Er staat niet dat u het volledig moet invullen!

  Antwoord
  • Ik ben het niet eens met de redenering van deze advocaat over het niet recht hebben van de Belastingdienst (ten dienste van de Dienst Toeslagen en het (thans)CAK) om via het formulier opgaaf wereldinkomen (Ninbi) box 2 en box 3 inkomens op te vragen. Die gegevens zijn namelijk zowel voor de toetsing van de vraag of er recht bestaat op zorgtoeslag voor een verdragsgerechtigde (gepensioneerde) in het buitenland wonend, als voor de vaststelling van de zorgbijdrage ex art. 69 ZVW wel degelijk van belang.
   Eerst wat de zorgtoeslag betreft: qua inkomensvoorwaarde berust deze op het toetsingsinkomen (van een huishouden = alleenstaande of twee toeslagpartners tezamen), dat gelijk is aan het verzamelinkomen (som van box 1, box 2 en box 3 inkomen). Wie dus een zorgtoeslag aanvraagt zal inderdaad ook die box 2 en box 3 gegevens moeten aanleveren (krachtens de Wet AWIR). Dit wordt door de advocaat overigens onderkend in zijn toelichting.
   Wel gaat de advocaat er ten onrechte aan voorbij dat weliswaar de zorgbijdrage slechts over box 1 wereldinkomen geheven wordt, maar box 2 en box 3 inkomen zijn op de berekening van dat box 1 inkomen langs verschillende wegen van invloed, te weten bij:
   a) de berekening van de aftrek specifieke zorgkosten waar een drempelinkomen wordt toegepast (het drempelinkomen is het voorlopige verzamelinkomen van de betrokkenen of beide fiscale partners tezamen).
   b) de berekening van de aftrek gewone giften waar eveneens dit drempelinkomen een rol speelt (1% van het drempelinkomen is niet aftrekbaar en er is een max. van 10% aan de aftrek van deze giften gesteld).
   c) de ouderenkorting (althans in diverse jaren) die mede afhankelijk is van de hoogte van het verzamelinkomen.

   Hoewel de Belastingdienst een boete zou kunnen instellen op het niet (volledig) invullen van het formulier Opgaaf Ninbi, wordt dit niet gedaan. In plaats daarvan stelt de Belastingdienst het inkomen althans voor de zorgtoeslag zodanig hoog vast dat er geen recht op zal bestaan. Welke werkwijze gevolgd wordt in verband met de zorgbijdrage is mij niet duidelijk. Voorstelbaar is echter dat men bij gebrek aan opgaaf van box 2 en box 3 gegevens dan maar de posten onder a en b genoemd schrapt en de ouderenkorting op laag (of nihil) stelt. In die situatie is het dus juist nadelig (voor sommige) gepensioneerde verdragsgerechtigden om box 2 en box 3 inkomsten niet op te geven.

   Toetsing van de Opgaaf Ninbi aan de aangifte inkomstenbelasting van een buitenlands belastingplichtige is overigens slechts in een beperkt aantal gevallen goed mogelijk. Niet-kwalificerende buitenlands belastingplcihtigen hoeven veelal slechts de door Nederland te belasten inkomsten in hun aangifte i.b. op te geven (en vaak valt het liquide dele van het box 3 vermogen niet voor heffing aan Nederland toe).
   De opgaaf wereldinkomen Ninbi hoeft voorts niet voor alle posten overeen te komen met die van de aangifte ib van een kwalificerende buitenlands belastingplichtige (waarin wel het wereldinkomen ook verwerkt zal zijn), aangezien bijv. de verdeling van persoonsgebonden aftrek en gemeenschappelijke inkomstenposten (denk: aan inkomen uit werk en woning in het bijzonder) in beide aangiften mijns inziens niet hetzelfde hoeft te zijn.

   Antwoord
 2. 1. Het gaat niet alleen over het recht van de inspecteur om allerhande informatie op te vragen, maar ook over de proportionaliteit daarvan en over de plicht om de gevraagde informatie te verstrekken.
  Omdat de ‘macht’ van de Inspecteur te groot werd en de bewijslast vaak te zwaar drukte op de belastingplichtige, is de Wet Dezentjé ontwikkeld. Een toelichting (“handreiking”) hierop:

  https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2016/10/17/besluit-wob-verzoek-inzake-de-informatiebeschikking-ex-art-52a-awr/Besluit+op+Wob-verzoek+inzake+informatiebeschikking.pdf

  Hier licht ik één zin uit:
  In hoofstuk 3.2, Proportionaliteit:

  “Overbodige vragen om informatie die (fiscaal) niet relevant zijn, behoort de inspecteur uiteraard niet te stellen.”
  (Het staat er, behalve de haakjes écht zo!)

  2. Elk geval is anders; natuurlijk moet men bestuderen of in het eigen specifieke geval de gevraagde gegevens relevant zijn of niet.
  Het wordt echter, zoals ook al blijkt uit de uitgebreide reactie van De Voogd, niet eenvoudiger naarmate er meer begrippen zoals specifieke zorgkosten, drempelinkomen, aftrekbare giften enzovoort een rol gaan spelen. Het woud van toeslagen en heffingskortingen is ook om volledig in te verdwalen.
  Dat het box 2 en 3 inkomen van invloed kan zijn op het inkomen waarop de buitenlandbijdragen berekend worden (als ik het goed begrepen heb?) in de door Jan de Voogd genoemde gevallen is een specifiek verhaal.

  3. Ik wil er slechts op wijzen dat, zoals bijvoorbeeld in mijn eenvoudige situatie: een box1-wereldinkomen boven het bijdragemaximum, niet kwalificerend, geen toeslagen, geen recht op kortingen noch op aftrekposten, het box2 en 3 inkomen geen enkele rol speelt in de hoogte van de buitenlandbijdragen.
  En dus niet relevant is, noch voor het CAK, noch voor de Belastingdienst.

  Met mijn verwijzing naar bovengenoemde Wet Dezentjé was destijds mijn discussie met de Inspecteur ineens voorbij!

  Antwoord
  • Dat kan zijn, maar het risico is dat in andere gevallen men zich tekort doet door het formulier niet geheel in te vullen. Er is zelfs het risico dat de inspecteur bij onvolledige invulling het ZVW inkomen en het WLZ inkomen voor de Ninbi beschikking op het maximum zet. Derhalve verdient volledige invulling van de Ninbi aangifte de voorkeur voor die gevallen dat men persoonlijk niet aan die maxima toekomt.
   Het formulier is zo ontworpen dat voor de groep gepensioneerde verdragsgerechtigden in zijn totaliteit, dus generiek gesproken, alle gevraagde gegevens relevant zijn ter bepaling van de zorgbijdrage. Dat is een gebruikelijke benadering, ook bij binnenlandse aangiftebiljetten.

   Antwoord
 3. De notitie waarnaar wordt verwezen, is inderdaad uit 2007 en is voor een deel achterhaald. Meerdere leden hebben er aanleiding in gevonden, een deel van de Opgaaf Wereldinkomen niet in te vullen, hetgeen tot problemen kan leiden. Om deze reden zal de notitie van de website worden verwijderd.

  • Hoedanigheid: - Bestuurslid
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.