Selecteer een pagina

Statuten – Bestuur, benoeming en ontslag

Artikel 9.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste acht natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Alle functies in het bestuur zijn willekeurig. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.

5. Het mandaat van de functie heeft een duur van drie jaar. Het bestuur beslist in eigen kring over de taakverdeling tussen de leden.

6. Bij belet of ontstentenis van de voorzitter wijzen de andere beschikbare bestuursleden een vicevoorzitter uit hun midden aan. Bij belet of ontstentenis van het hele bestuur wijst de Algemene Ledenvergadering twee/drie personen aan om tijdelijk de vereniging te besturen. Het initiatief voor en de organisatie van het besluit van de Algemene Ledenvergadering kan worden genomen door een landenvertegenwoordiger en ten minste drie andere leden.

7. De bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, welke kosten, indien zij een bedrag zoals aangegeven in het huishoudelijk reglement te boven lijken te gaan, op voorhand door de penningmeester en één van de andere leden van het dagelijks bestuur zijn goedgekeurd.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.