Selecteer een pagina

Missie en visie van de VBNGB

Missie en visie van de Vereniging van belangenbehartiging gepensioneerde Nederlanders in het buitenland (VBNGB)

Missie

De VBNGB wordt (h)erkend dan wel gezien als een maatschappelijk betrokken belangrijke en degelijke aanbieder van inhoudelijk goede en betrouwbare informatie voor al haar (toekomstige) leden die in het buitenland (gaan) wonen op het gebied van:

 • Sociale zekerheid en gezondheidszorg;
 • Belastingen en bilaterale belastingverdragen;
 • Dienstverlening van de Nederlandse overheid;
 • Wetgeving in en buiten Nederland die relevant is voor de leden;
 • AOW en andere pensioenen.

Onze missie is om de belangen van uit Nederland geëmigreerde mensen met een (toekomstig) pensioen of sociale uitkering uit Nederland te behartigen door middel van actieve betrokkenheid bij/beïnvloeding van wet- en regelgeving en door leden te voorzien van de benodigde informatie en ondersteuning. We streven naar een situatie waarin onze doelgroep goed geïnformeerd is, assertief kan optreden en eerlijk wordt behandeld door diverse overheidsinstanties, in Nederland en hun woonland.

Wat we willen bereiken:

 1. Bevorderen van wetten en regels die rekening houden met de belangen van onze doelgroep.
 2. (H)erkend worden en bekend zijn als degelijke belangenbehartiger van mensen in het buitenland met een Nederlands pensioen.
 3. Informeren en empoweren van onze leden zodat zij goed geïnformeerd zijn en indien mogelijk assertief optreden.
 4. Zorgen voor rechtvaardige behandeling van onze leden door diverse overheidsinstanties. Daar waar nodig in actie komen, door o.a. te procederen.

Wat we daarvoor doen:

 1. Continu bijwerken en delen van kennis.
 2. Actief lobbyen bij politici om de belangen van onze doelgroep te vertegenwoordigen.
 3. Onderhandelen met uitvoerende overheidsinstanties om eerlijke behandeling te waarborgen.
 4. Het verstrekken van voorlichting en informatie aan onze leden.
 5. Beantwoorden van vragen van leden en het bieden van ondersteuning, met focus op de diverse woonlanden.
 6. Aankaarten van problemen van leden bij relevante overheidsinstanties in Nederland dan wel het woonland.
 7. Het organiseren van overleg en discussies tussen leden overgenomen en te nemen maatregelen.
 8. Samenwerking en synergie zoeken bij organisaties met doelstellingen die met de onze gedeeltelijk overlappen en die overeenkomen met dan wel aansluiten bij de doelstellingen van de VBNGB.

Onze doelgroep:

 1. Uit Nederland geëmigreerde mensen met een (toekomstig) bedrijfspensioen of sociale uitkering uit Nederland.
 2. Mensen die in de toekomst buiten Nederland willen verblijven met een pensioen of sociale uitkering uit Nederland.

Visie

De visie is om te komen tot een goed ontwikkelde structuur van de vereniging aangaande de adequate informatieverstrekking en ondersteuning van onze leden op het gebied van sociale zekerheid en belastingen zowel nationaal als internationaal. Hierbij beschikt de vereniging dan over deskundige adviseurs op het gebied van Europese en nationale regelgeving.

Dit wordt onder meer bereikt door:

 • Goede communicatielijnen;
 • Financiële stabiliteit;
 • De mogelijkheid tot het uitoefenen van meerdere disciplines;
 • Bekwaam bestuur en gemotiveerde vrijwilligers als landenvertegenwoordiger
 • Goede adviseurs met degelijke kennis van zaken, bronnen en netwerk.

Advocacy

De VBNGB komt op voor de belangen van de mensen met een Nederlands (toekomstig) pensioen of sociale uitkering die buiten Nederland wonen door te proberen zowel politieke als maatschappelijke invloed uit te oefenen. De vereniging geeft voorlichting, doet onderzoek, verzamelt informatie en verleent zo nodig juridische ondersteuning met als doel:

 • bij te dragen aan politieke besluitvorming;
 • bepaalde onderwerpen op de politieke agenda te zetten;
 • te zorgen dat erin en buiten Nederland aandacht is voor de positie en belangen van mensen met onder meer een Nederlands pensioen woonachtig buiten Nederland;
 • gesprekken en discussies aan te jagen.

 

0 reacties