Selecteer een pagina

Disclaimer

Bij gebruik van (een deel van) de website van de Vereniging Belangenbehartiging van Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) en op andere wijze van de VBNGB verkregen informatie, wordt u geacht van het volgende kennis te hebben genomen.

De VBNGB beoogt met de communicatie via deze website of anderszins de toegang tot informatie over wet- en regelgeving, haar initiatieven, activiteiten en andere gegevens te bevorderen voor haar leden en ook voor niet-leden.

De VBNGB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door het gebruikmaken van vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website of anderszins verstrekte informatie.
De informatie:

  • is uitsluitend van algemene aard en niet gericht op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit;
  • is niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt mede in verband met de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie;
  • is soms gekoppeld aan externe sites waarover de VBNGB geen zeggenschap heeft en waarvoor de VBNGB geen verantwoordelijkheid draagt;
  • omvat wetgeving en andere juridische teksten of documenten waarvan de officiële goedkeuring en publicatie bepalend is voor den rechtsgeldigheid daarvan;
  • vormt geen professioneel of rechtskundig advies. U wordt in dat verband geadviseerd om voor specifiek (juridisch) advies steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen;
  • kan worden verbeterd door de VBNGB via de contact link op deze website opmerkzaam te maken op onjuistheden of onvolledigheden.

Het auteursrecht op deze website en de inhoud daarvan is uitdrukkelijk voorbehouden aan de VBNGB. Dit geldt uiteraard niet voor bijdragen die met bronvermelding van anderen is opgenomen. Het auteursrecht daarvan ligt bij de desbetreffende auteurs. Bent u van mening dat wij door overname inbreuk maken op uw auteursrecht, dan zullen wij de betreffende passage op eerste verzoek verwijderen.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de VBNGB.

Het streven van de VBNGB is de website continu toegankelijk te laten zijn, maar de VBNGB kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is. De VBNGB kan zonder voorafgaande aankondiging de website tijdelijk of definitief buiten gebruik stellen dan wel de informatie wijzigen, verwijderen of opnieuw plaatsen.

0 reacties