Selecteer een pagina

Lid worden

Hebt u plannen om met Nederlands pensioen of uitkering buiten Nederland te gaan wonen of ontvangt u een Nederlands pensioen nu of in de toekomst en woont u al buiten Nederland, dan geeft het lidmaatschap van de VBNGB u direct toegang tot relevante informatie. De (ervarings-)deskundige vrijwilligers en adviseurs van de VBNGB komen op voor de belangen van de mensen met een Nederlands pensioen of sociale uitkering die buiten Nederland wonen, en geven voorlichting, doen onderzoek, verzamelen informatie en kunnen hen zo nodig juridische ondersteuning verlenen. Klik hier om onze flyer in te zien en hier voor onze missie en visie.

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid kan door onderstaand formulier in te vullen. Per huishouden kan een tweede e-mailadres worden opgeven. Beide partners ontvangen dan een eigen inlogcode voor de website.

Met uw aanmelding accepteert u de Statuten van de Vereniging en het Huishoudelijk Reglement, waarin onder meer het Contributiebeleid.

Wat houdt het lidmaatschap van de VBNGB in?

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd en is na opzegging geldig tot 31 december van dat jaar.

Met het lidmaatschap:

 • Verkrijgt u toegang tot het “voor leden alleen”-deel van onze website met veel informatie over verschillende zaken in verband met het ontvangen in het buitenland van een pensioen uit Nederland.
 • Kunt u rechtstreeks vragen stellen over de problematiek van het in het buitenland ontvangen van een pensioen uit Nederland. Het bestuur kan besluiten ter beantwoording van de vragen deskundigen in te schakelen.
 • Steunt u, tezamen met alle andere leden, de doelstelling van de Vereniging zich in te zetten voor de belangen van Nederlands pensioengerechtigden in het buitenland
 • Draagt u bij aan informatieverzameling en kennisvergaring
 • Maakt u lobby- en voorlichting bij overheidsinstanties en -organen mogelijk
 • Hebt u de mogelijkheid ondersteuning te vragen bij juridische en gerechtelijke stappen over kwesties gerelateerd aan de doelstellingen van de vereniging en van belang zijn om deze te verwezenlijken

Hoe zit het met de contributie?

Een lid is ieder jaar de jaarlijkse contributie verschuldigd.

Het lidmaatschap bedraagt nu € 35,= per kalenderjaar. De hoogte van de contributie van het volgende jaar wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld.

Nieuwe leden zijn de volledige contributie voor het lopende jaar verschuldigd. Een uitzondering op deze regel geldt bij aanmelding als nieuw lid in het laatste kwartaal van het kalenderjaar. In dit geval volstaat een lidmaatschapsbijdrage van 50%.

Leden betalen de contributie uiterlijk bij het begin van het nieuwe lidmaatschapsjaar.

Rekening gegevens

Het bankrekeningnummer van de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland bij de Rabobank Amersfoort Eemland is op naam van:

VBNGB met IBAN: NL92RABO0308723597

BIC: RABONL2U

U kunt op deze rekening uw contributie betalen onder vermelding van “Contributie + jaar +naam”

Hoe wordt het lidmaatschap beëindigd?

Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen door een e-mail aan de secretaris (secretaris@vbngb.eu) te sturen. Het lidmaatschap eindigt op 31 december van het jaar van opzegging.

Als een lid gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, 50% van de contributie te betalen bij aanmelding in het laatste kwartaal, kan dat lid niet in het hetzelfde jaar opzeggen. In ieder geval is de volledige contributie voor het volgende jaar verplicht.

Bij overlijden van een lid eindigt diens lidmaatschap. Als er een achterblijvende partner is, kan deze kenbaar maken, lid te willen blijven.

Het lidmaatschap van een lid kan door het bestuur worden beëindigd bij het bij volharding niet betalen van contributie door dat lid.

Formulier > aanmelden lidmaatschap

  Voornaam

  Achternaam

  Geboortejaar

  Adres

  Volledige postcode

  Plaats

  Land

  E-mail

  Ik heb de VBNGB ontdekt
  Via de websiteDoor familie/bekenden/vriendenAnders of via een organisatie (graag naam van de organisatie vermelden) …

  Opmerkingen

   

  0 reacties