VBNGB

De Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland, hierna VBNGB genoemd, is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.

Als VBNGB hebben wij inzicht in nationale- en internationale regelingen voor gepensioneerde Nederlanders in het buitenland. De VBNGB is een gewaardeerde gesprekspartner van verschillende ministeries en volksvertegenwoordigers en pleegt overleg met belangenorganisaties en toezichthouders. Om onze leden voortdurend zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn werkt de VBNGB ook samen met andere belangenorganisaties.

Leden van de VBNGB

De belangen te behartigen van hen die buiten Nederland wonen met een (pensioen)uitkering uit hoofde van de Nederlandse socialezekerheidswetgeving dan wel een (andere) pensioenregeling die vanuit Nederland wordt uitgevoerd. Door de coördinatie van de sociale zekerheid verschilt de aandacht voor de landen van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland van die voor de andere landen.

 

Jan de Voogd schrijft columns over onderwerpen die voor onze Vereniging van belang zijn.

U kunt ze hier lezen

Onze dossiers

Rechts vindt u een  aantal algemene dossiers die de belangen van Nederlandse gepensioneerden in het buitenland raken. Voor een compleet overzicht klik de knop hieronder.

Voor zover er in een bepaald woonland bijzondere regelingen en situaties bestaan, wordt dat in het onderdeel over Landeninformatie verder uitgewerkt.

Nieuws en nieuw op deze site

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.

De laatste 4 nieuwsberichten. Een volledig overzicht vindt u hier.

Landen informatie

In dit onderdeel vindt u informatie die land-specifiek is. Het is een aanvulling op de voor een ieder geldende wetten en regels die in het onderdeel Algemene dossiers is opgenomen. Dit onderdeel wordt geleidelijk verder ingevuld  onder auspiciën van onze Landencoördinatoren.

Factsheets

Met de behulp van de  Factsheets geeft de Vereniging steeds een korte samenvatting van een onderwerp.

Kwartaalbrieven

Vier maal per jaar stelt het Bestuur van de VBNGB een nieuwsbrief samen uit de nieuwsberichten die op deze site staan.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VBNGB staat uiteraard open voor iedereen maar, onze vereniging is hoofdzakelijk bedoeld voor Nederlanders die in het buitenland wonen en een pensioen (uitkering) op grond van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving dan wel een andere pensioenregeling die vanuit Nederland wordt uitgevoerd ontvangen. Klik de box voor meer info.

Adviseurs

Onze adviseurs zijn gekwalificeerde experts op de gebieden, waarop de vereniging actief is, en staan  het bestuur belangeloos met raad en daad terzijde. Daartoe zullen onze adviseurs, gevraagd en ongevraagd, problemen signaleren en oplossingen aandragen, die betrekking hebben op de doelstellingen van de vereniging. Klik de box voor meer info.

Oproepen VBNGB

Een overzicht van de oproepen van de VBNGB richting haar leden. Ook niet-leden kunnen hierop reageren.

Doet u dat via het Contactformulier.