Selecteer een pagina

Statuten – Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10.

1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Twee gezamenlijk handelende bestuurders zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen.

2. Het bestuur alsmede de afzonderlijke bestuursleden kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk-gevolmachtigd bestuurslid doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering heeft verkregen.

4. De beperking als in het vorige lid bedoeld geldt tevens voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging en kan slechts namens de vereniging worden ingeroepen.

5. De bevoegdheden van het bestuur strekken zich in het algemeen uit over alle handelingen die verband houden met de doeleinden van de vereniging, mits deze handelingen volgens deze statuten geen uitdrukkelijke toestemming behoeven van de Algemene Vergadering. In het bijzonder zijn de bevoegdheden van het bestuur:

a. het leiden van maatschappelijke activiteiten en het voeren van het economische en administratieve beleid van de vereniging;

b. het nemen van besluiten over het realiseren van ter zake passende contracten en handelingen;

c. het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Vergadering;

d. het opstellen en ter goedkeuring indienen van de balans, staat van baten- en lasten en jaarrekening bij de Algemene Vergadering;

e. het besluiten over de toelating van nieuwe leden;

f. het benoemen van gevolmachtigden, zijnde lid van de vereniging voor bepaalde activiteiten van de vereniging;

g. het doen van bijdragen uit de financiële middelen van de vereniging ten behoeve van juridisch onderzoek, proceskosten en de kosten van het vergaren van kennis en informatie door bestuursleden, landenvertegenwoordigers en adviseurs;

h. het installeren van werkgroepen ter ondersteuning van het bestuur bij de uitoefening van haar taak. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de werkgroepen en stelt hun taak vast;

i. het instellen van een kascommissie ter controle van de financiële jaarstukken. De leden van de ingestelde kascommissie worden benoemd door de algemene vergadering onder in het huishoudelijk reglement uit te werken voorwaarden. De kascommissie bestaat uit ten minste twee, maximaal drie, van het bestuur onafhankelijke leden van de vereniging. Het bestuur roept jaarlijks voor het einde van het financiële jaar de leden op om zich voor deze kascommissie kandidaat te stellen. Een kandidaat wordt geacht een zekere basiskennis te hebben van financiële rapportage.

Artikel 11.

1. Taken en bevoegdheden voorzitter, secretaris en penningmeester

a. De voorzitter heeft de volgende bevoegdheden: – het publiekelijk vertegenwoordigen van de vereniging bij alle soorten openbare of particuliere instellingen; – het oproepen, leiden en sluiten van de bijeenkomsten van de Algemene Vergaderingen en de bestuursvergaderingen, alsmede het leiden van de beraadslagingen van deze vergaderingen; – het na goedkeuring door het dagelijks bestuur opdracht geven voor betalingen, in hoogte beperkt tot het bij huishoudelijk reglement vast te stellen bedrag; – het nemen van urgente maatregelen die noodzakelijk of raadzaam mochten zijn voor de goede gang van zaken in de vereniging of voor de ontwikkeling van haar activiteiten, waarvoor besluitvorming op de voorgeschreven manier niet mogelijk is, onverminderd de plicht om later verantwoording af te leggen aan het bestuur en met inachtneming van de vertegenwoordigingsbevoegdheden zoals vermeld in artikel 10.

b. Bij tijdelijke afwezigheid van de voorzitter kiezen de overige bestuursleden een vicevoorzitter, die de taken van de voorzitter waarneemt.

c. De secretaris belast zich met de leiding van de administratieve werkzaamheden van de vereniging, hij geeft verklaringen af, hij houdt de wettelijk ingestelde boeken van de vereniging en de ledenlijst bij, hij bewaart de documenten van de instelling, hij belast zich met het doen uitgaan van mededelingen over benoeming van bestuursleden en overige maatschappelijke besluiten welke besluiten in de desbetreffende registers ingeschreven moeten worden, alsmede met de nakoming van de documentaire verplichtingen zoals deze wettelijk bepaald worden.

d. De penningmeester int en bewaart de gezamenlijke geldmiddelen van de vereniging en voert – na accordering door het dagelijks bestuur – de door de voorzitter afgegeven betalingsopdrachten uit met inachtneming van de vertegenwoordigingsbevoegdheden zoals vermeld in artikel 10. 2. De taken van de overige bestuursleden kunnen variëren; zij worden in bestuursnotities vastgelegd.

3. Ingeval van vacatures gedurende het mandaat van welk lid van het bestuur dan ook, worden deze vacatures voorlopig vervuld door de overige leden totdat een definitieve keuze gemaakt is door de daartoe opgeroepen algemene vergadering.

4. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders zal het bestuur de leden informeren. Door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering kan dan worden verzocht om algemene vergadering te beleggen om daarin een of meer personen aan te wijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.