Selecteer een pagina

Statuten – De comparanten

Heden, drie mei tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Robert
Alexander Perlot, notaris gevestigd te Apeldoorn:

de heer BENJAMIN CORNELIS ROG, wonende te 7335 AD Apeldoorn, Disselhof 136, geboren te ‘s-Gravenhage op dertien augustus negentienhonderd drieënvijftig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 5879432575, uitgegeven te Apeldoorn op vierentwintig december tweeduizend twintig, thans ongehuwd en geen geregistreerd partner; te dezen handelend als bevoegd bestuurder van de statutair te Breda (feitelijk adres: 7335 AD Apeldoorn, Disselhof 136) gevestigde vereniging “Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland”, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel sedert vijftien januari tweeduizend zestien onder nummer 65075951, als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend. Voormelde vereniging is opgericht op dertien januari tweeduizend zestien voor een waarnemer van mr. Armand Hanser, notaris gevestigd te Raamsdonkveer.
Het bestuur van de vereniging heeft besloten tot een statutenwijziging, welk besluit en de vereiste voorwaarden daarvoor blijken uit een kopie van de notulen van een algemene leden vergadering de dato negentien april tweeduizend tweeëntwintig, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht, zodat de nieuwe statuten thans luiden als volgt:

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.