Selecteer een pagina

Statuten – Doel

Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel:

a. het behartigen van de belangen van gepensioneerden die woonachtig zijn in een ander land dan Nederland met een pensioen(uitkering) uit hoofde van de Nederlandse socialezekerheidswetgeving dan wel een andere pensioenregeling die vanuit Nederland wordt uitgevoerd, met bijzondere aandacht voor hun situatie in landen die behoren tot de EU, Europese Economische Ruimte en in Zwitserland;

b. het financieel of anderszins ondersteunen van de leden van de vereniging en soortgelijke verenigingen en al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden om de doelstellingen als in dit artikel bedoeld te bereiken.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het verkrijgen van informatie over en inzicht in de nationale en internationaalrechtelijke regelingen voor gepensioneerden, het plegen
van overleg met andere belangenorganisaties, vertegenwoordigers van de regering, de volksvertegenwoordiging en publiek- en privaatrechtelijke instellingen en het verstrekken van informatie aan diegenen voor wie zij krachtens haar doelstelling opkomt en al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;

b. het instellen van rechtsvorderingen als bedoeld in artikel 305a Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 240 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere rechtsvorderingen, het innen van vorderingen al dan niet krachtens volmacht of last van degenen wier belangen door de vereniging worden behartigd en al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3. De vereniging heeft geen winstoogmerk en mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de vereniging vergoed, zoals hierna bepaald.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.