Selecteer een pagina

Statuten – Geldmiddelen

Artikel 8.

1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder meer bestaan uit de contributies van de gewone leden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen, subsidies en ten slotte uit eventuele andere toevallige baten.
2. leder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
3. Nalatenschappen kunnen door de vereniging slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

0 reacties