Selecteer een pagina

Statuten – Lidmaatschap

Artikel 4

1. De leden van de vereniging hebben de volgende rechten:

a. deelname aan alle (digitale) activiteiten die de vereniging organiseert voor het nastreven van haar doeleinden;

b. het genieten van alle voordelen en baten die de vereniging verkrijgt;

c. het deelnemen aan de vergaderingen, met stemrecht;

d. het kunnen kiezen van en het zich verkiesbaar stellen voor de bestuursfuncties;

e. het ontvangen van informatie over de door de verenigingsorganen genomen besluiten;

f. het kennisnemen van expliciet voor leden bestemde informatie op de website van de vereniging (www.VBNGB.eu);

g. het doen van suggesties aan de leden van het bestuur ten behoeve van de doelstellingen van de vereniging;

2. De leden hebben de volgende verplichtingen:

a. het nakomen van deze statuten en van de door de vergaderingen en het bestuur geldige besluiten bezittende samenwerkingsverbanden om de doelstellingen als in dit artikel bedoeld te bereiken;

b. het betalen van de door de algemene vergadering vast te stellen contributies.

Artikel 5.

1. Als lid kunnen worden toegelaten personen die bekwaam zijn om te handelen en die belangstelling hebben voor de ontwikkeling van de doeleinden van de vereniging, eerst nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

2. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 6.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden in geval het lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend terwijl de lidmaatschapsverplichtingen in stand blijven.

Artikel 7.

1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door de vereniging;
d. ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid.

a. opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Zij geschiedt door middel van een e-mail aan de secretaris. De secretaris is verplicht de ontvangst binnen acht dagen per e-mail te bevestigen. Als de opzegging niet tijdig of niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar tenzij het bestuur anders besluit;

b. het lidmaatschap eindigt na opzegging echter met onmiddellijke ingang:

(1) als van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het lidmaatschap voortduurt;

(2) binnen een maand nadat een besluit aan het lid bekend is geworden of medegedeeld waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, tenzij het betreft een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;

(3) binnen een maand nadat het lid een besluit ter kennis gebracht afgekomen tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm tot fusie of splitsing.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging.

a. opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van een kalenderjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De opzegging geschiedt schriftelijk en met opgave van redenen. Het aan het slot van lid 2.a bepaalde is van overeenkomstige toepassing;

b. opzegging door de vereniging kan geschieden met onmiddellijke ingang als:

(1) het lid bij herhaling zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;

(2) het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld;

(3) redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging dan wel als het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat de betrokken persoon onverwijld van het besluit schriftelijk – onder opgave van redenen – in kennis stelt.

5. De betrokken persoon kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving tegen het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot bevestiging van de opzegging of ontzetting kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

6. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht krachtens welke oorzaak, blijft de contributiebijdrage die over het desbetreffende jaar verschuldigd was of zou zijn, volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.