Selecteer een pagina

Statuten – Ontbinding en vereffening

Artikel 22.

1. Behoudens de gevallen van ontbinding als vermeld in artikel 2:19 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering. Het in deze statuten in artikel 17 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen, waarbij er geen winstoogmerk mag zijn. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over. Deze bestemming dient een sociaal belangenbehartigende instelling met een gelijksoortige doelstelling te zijn.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.