Selecteer een pagina

INSS pensioen voor Nederlanders met werkantecedenten in Spanje

feb 20, 2017

Het gebeurt met grote regelmaat dat wij geconfronteerd worden met Nederlanders die in Spanje als resident werkzaam zijn geweest als werknemer bij een Spaans bedrijf c.q. als “autonomo” en die denken toch niet in aanmerking te kunnen komen voor een Spaans pensioen. Die gedachte is gebaseerd op de veronderstelling dat verlangd wordt dat men minimaal 15 jaar in Spanje premie moet hebben afgedragen aan de INSS om daarvoor in aanmerking te komen.

Op zich is dat juist maar meestal is het zo dat wij Nederlanders daar toch wel recht op hebben maar dat niet weten of niet bekend zijn met de te volgen procedure.

In het kader van binnen de EU gemaakte afspraken tellen alle jaren dat men binnen de  EU verdragslanden rechten heeft opgebouwd op overheidspensioen mee ter bepaling van het totale pensioen waarop men recht heeft. In het Nederlandse geval tellen dus daartoe de AOW jaren ook mee. Hebt u  b.v. 30 jaar AOW opgebouwd en 10 jaar aan de INSS premie afgedragen dan is het totaal daarvan 40 jaar en kwalificeert u daarmee automatisch ook voor het Spaanse pensioen ondanks het feit dat u in Spanje de ondergrens van 15 jaar niet hebt bereikt.

Heel veel Spaanse en Nederlandse gestoren zijn hiervan niet op de hoogte of ontkennen zelfs het bestaan van deze regeling. Het feit dat wij al verschillende mensen daarop attent hebben gemaakt en die toen ook de juiste procedure hebben gevolgd, ontvangen hun Spaanse pensioen.

Een zeker zo interessant voordeel is het volgende.

Als u AOW ontvangt c.q. ander pensioen uit Nederland krijgt dan bent u “verdragsgerechtigde” en betaalt u de bekende “verdragsbijdrage” die in mindering wordt gebracht in Nederland op uw pensioen/AOW aldaar ter financiering van uw aansluiting ten laste van Nederland bij de Seguridad Social voor de publieke zorg.

Op het moment dat u Spaans pensioen ontvangt bent u geen verdragsgerechtigde meer omdat u als Spaans gepensioneerde gratis toegang hebt tot de Seguridad Social.

Het enige nadeel van dat alles is dat u het recht op “pensioenlandzorg” in Nederland verliest. Dat moet u duidelijk in uw persoonlijke overwegingen meenemen. U krijgt dan geen EHIC van het CAK meer. Hebt u een particuliere verzekering die EU dekking biedt, dan hebt u daar geen probleem mee. Hebt u uitsluitend dekking van de Seguridad Social dan dient u voor reizen binnen Europa bij de INSS de Spaanse EHIC aan te vragen.

Hoe nu te handelen in geval u kwalificeert voor bovenstaande regeling.

U hoeft uw AOW niet in Nederland bij de SVB aan te vragen maar doet dat bij het kantoor van de INSS waaronder u ressorteert tegelijkertijd met de aanvraag van het Spaans pensioen. Er wordt een z.g. verzamelformulier ingevuld waarop wordt aangetekend waar u binnen de EU rechten denkt te hebben opgebouwd. Dat wordt keurig op dat formulier ingevuld waarna dat document naar alle landen wordt toegestuurd waarvan u aangegeven hebt pensioen te hebben opgebouwd. Die procedure verloopt relatief snel.

Het formulier komt uiteindelijk weer terug bij de INSS die dan de EU jaren bij elkaar optelt en dan wel tot boven de 15 jaar moet komen.

Het kan zijn dat u al AOW ontvangt. U gaat dan toch naar de INSS en volgt bovengenoemde procedure.

Wanneer het formulier bij de SVB in Nederland komt zal men uw jaren bevestigen en melden dat u al pensioen uit Nederland ontvangt.

Op het moment dat alles is geregeld dan meldt u aan het CAK, opvolger van Zorginstituut Nederland, dat u geen verdragsgerechtigde meer bent en dan stoppen de inhoudingen. In principe moet de INSS die informatie doorgeven aan het CAK maar dat wordt wel eens vergeten omdat dan Spanje van Nederland geen geld meer krijgt voor uw toegang tot de Seguridad Social.

 

52 Reacties

 1. Maar hoe zit het dan met de WAO’ers die tot aan hun pensioen in Spanje volledige Inkomstenbelasting betalen, zoals werkenden. Hebben zij dan ook recht op een deel van het Spaanse pensioen voor die jaren waarover zij volledig belasting hebben betaald?
  Het zou op zich wel logisch zijn, want de Spaanse inkomstenbelasting kent geen onderscheid in Loonbelasting en Sociale Verzekeringspremies, zoals in Nederland.

  Antwoord
 2. Uw vraag is onduidelijk. U heeft kennelijk een in Spanje wonende (of werkende?) partner die WAO’er is (dus recht op een Nederlandse WAO-uitkering?), maar tevens werkend (dus in Spanje?). Daarnaast heeft u het over Spaanse? pensioenrechten. En bedoelt u dan ouderdoms- of invaliditeitspensioen naar Spaans recht?
  Hoe dan ook: de toegang tot een Spaans pensioen is afhankelijk van Spaanse toelatingsvoorwaarden, waarbij (zoals hierboven geschetst) rekening moet worden gehouden met buiten Spanje (in de EU, en dus ook in Nederland) perioden van verzekering, opbouw of arbeid. Die moeten gelijkgesteld worden met in de toelatingsvoorwaarden vereiste Spaanse periodes.

  Antwoord
  • Mijn vrouw heeft sinds 1994 een WAO uitkering. Eind 2014 zijn wij in Spanje gaan wonen en is de WAO haar enige inkomen hier. Zij betaalt daar inkomstenbelasting over in Spanje. Van die inkomstenbelasting wordt een deel gebruikt voor de betaling van het ouderdomspensioen voor mensen die in Spanje recht hebben op een ouderdomspensioen.

   Zij kan echter nooit meer aan de eis voldoen om minstens 1 jaar achtereen gewerkt te hebben om recht te verkrijgen op het ouderdomspensioen in Spanje, noch aan de eis dat ze ook minstens 15 jaar gewerkt moet hebben.

   Zo betaalt zij nu dus mee aan iets wat zij zelf niet kan verkrijgen(voor een deel voor de jaren dat zij hier woonachtig is tot aan haar 65ste)!?

   Echter, volgens de EU regels dienen haar arbeids/uitkeringsjaren uit Nederland gewoon mee te tellen voor haar arbeidsverleden. En dan lijkt het mij dat zij dus wel degelijk recht heeft op een (deel van het) ouderdomspensioen!?

   Antwoord
   • Het gaat uiteraard om de exacte formulering van de toelatingsvoorwaarden in de Spaanse wetgeving voor Spaans ouderdomspensioen.
    Kennelijk is bij die toelatingsvoorwaarden het arbeidsverleden van uw vrouw in geding. Inderdaad moet daarbij rekening worden gehouden met haar arbeidsverleden in Nederland, als ware het dat ze die gewerkte jaren in Spanje had doorgemaakt.

   • Hartelijk dank voor deze reactie. Het is ons nu duidelijk dat zij voor een deel aanspraak kan maken op het Spaanse ouderdomspensioen.
    Het is jammer dat de vele websites met informatie over dit onderwerp het steeds hebben over werkenden. Het zou duidelijkheid scheppen als in plaats daarvan geschreven zou worden over mensen die aan werk gerelateerde inkomstenbelasting betalen.

 3. Ik maak mij naar aanleiding van dit artikel nogal zorgen. Ik ontvang zelf al 4 jaar een WAO uitkering in Spanje en daarvoor ruim 13 jaar in Nederland. Daarvoor heb ik bijna 22 jaar gewerkt in Nederland.
  Helaas is mijn WAO nogal karig en wordt ik in Spanje vrijgesteld van de inkomstenbelasting. Kom ik nu op mijn 65ste wel of niet in aanmerking voor een Spaans staatspensioen (pension contributiva) of krijg ik slechts een gedeeltelijke AOW uit Nederland vanaf mijn 67ste?

  Antwoord
  • Naar ik begrijp is een van de toelatingsvoorwaarden voor Spaans ouderdomspensioen dat je een jaar in Spanje gewerkt moet hebben.

   Antwoord
   • Werken kan ik niet meer, dus dat zit er niet in. Maar is dat jaar niet het minimum om aanspraak te kunnen maken op een deel van het staatspensioen, en als zodoende deel van de eis over je arbeidsverleden?
    Ik heb begrepen dat mijn arbeidsverleden uit Nederland meegeteld moet worden en daar heb ik dus wel meer dan een jaar gewerkt. Het zou toch van de zotte zijn als dit dan ineens voor arbeidsgehandicapten niet meetelt omdat zij dat ene jaar in Spanje niet waar kunnen maken?
    Zelf dacht ik dat je voor een staatspensioen in Spanje minstens 1 jaar gewerkt moet hebben, voor je enig recht heb. Met minder dan 15 jaar arbeid, je geen beroep op een volledig pensioen kunt doen en met (ongeveer, is aan verandering onderhevig) 38 jaar en 6 maanden pas aanspraak kunt maken op een volledig staatspensioen, en dan pro ratio berekend volgens je arbeidsjaren in de verschillende landen?

   • Het gaat erom nauwkeurig vast te stellen hoe de toelatingsvoorwaarden precies in de Spaanse wetgeving geformuleerd zijn. Dit gezegd zijnde moet een Nederlands arbeidsverleden worden meegerekend als ware het op Spaans grondgebied vervuld. De extra voorwaarde dat in Spanje ook gewerkt is, mag op grond van het arrest Bergström (C-257/10) niet gesteld worden

   • Ik heb 39jaar in belgie gewerkt nu 5jaar in spanje ben begonnen aan mn 14 jaar dus ik heb nu 44 jaar gewerkt wameer heb ik nu recht of moet ik blijven werken tot aan mn 67

   • zie elders in dit bericht wat betreft informatie te vergaren over pensioenrechten en pensioenleeftijd in Spanje en Belgie. Wat betreft wettelijke pensioenleeftijd in België: https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenleeftijd/wanneer

 4. Ik heb het arrest Bergström (C-257/10) bestudeerd en trek daaruit de conclusie dat de eis dat ik minstens 1 jaar in Spanje werkzaam moet zijn geweest, wettelijk volgens dit arrest niet toegestaan is. Voor de eis van minimaal 15 jaar gewerkt te hebben, moet Spanje mijn arbeidsverleden uit Nederland meetellen. Voor een volledig Spaans staatspensioen voldoe ik dan aan de eisen, maar wordt het wordt pro rato verdeeld over de jaren die ik in Nederland heb gewoond en de jaren dat ik woonachtig ben in Spanje!?

  Antwoord
  • Het blijft gaan om een gedetailleerd en accuraat overzicht van de voorwaarden tot Spaans staatspensioen , rekening houdend met de genoemde gelijkstellingsregel voor verzekerde jaren e.d. Het naar rato principe komt pas aan de orde als vastgesteld is dat er recht is op staatspensioen uit (ten minste) twee EU-staten. Op Internet staan mededelingen dat men ten minste één jaar premie betaald moet hebben aan het Spaanse stelsel , als een van de voorwaarden voor recht op Spaanse staatspensioen. Als die eis bestaat kan die niet vervangen worden door bijv. voor immigratie betaalde AOW-premie.

   Antwoord
 5. Geachte heer De Voogd, ik betaal inmiddels 4 jaar IRPF. Voor zover mij bekend, wordt daar een deel van gebruikt als premie voor het pensioen. Dan verwacht ik dus dat als ik op mijn 65ste dan 8 jaar premie heb betaald middels de IRPF, ik over deze 8 jaar recht heb op een pro rato deel van het Spaanse ouderdomspensioen?
  Als WAO’er is mijn IRPF net zo hoog als die van een werknemer met een salaris dat gelijk is aan mijn uitkering. Alleen kan ik niet voldoen aan de eis van 1 jaar werkzaam zijn, terwijl ik wel hetzelfde afdraag als die werknemer.

  Antwoord
  • Het lijkt me niet waarschijnlijk dat in de afdracht van inkomstenbelasting (IRPF) aan de Spaanse belastingdienst een premie voor Spaanse ouderdomspensioen begrepen is. Volgens Internetinformatie, die natuurlijk niet altijd te vertrouwen is, dient er pensioenpremie aan INSS te zijn afgedragen. Nogmaals: u zult nauwkeurig de Spaanse wetgeving voor ouderdomspensioen moeten bekijken, zien wat daarin de preciese formulering van de toelatingsvoorwaarden is, vervolgens bekijken wat de gelijkstellingsregeling uit Vo883/2004 van buitenlandse perioden van verzekeren, werken en wonen kan inhouden, en dan pas is te bepalen of u recht op Spaans wettelijk ouderdomspensioen heeft. Ik heb diverse internetsites over Spanje bekeken, maar aangezien geen enkele site die preciese voorwaarden, met de mijns inziens ter verificatie noodzakelijke bronverwijzing naar de Spaanse pensioenwetgeving, citeert, komen we aldus niet verder. Of een gestor in Spanje u verder kan helpen weet ik niet: u heeft namelijk een Spaans sociale zekerheids/pensioendeskundige nodig (die tevens die gelijkstellingsregeling goed kent en kan toepassen in de Spaanse context).

   Antwoord
 6. Goedemorgen,

  Ik heb ruim 13,5 jaar gewerkt in Spanje en ben sinds 8 jaar terug in Nederland. Ik heb een recent overzicht van de Seguridad Social hoeveel jaren en waar ik werkzaam ben geweest.

  Vraag: hoe is de procedure om aanspraak te maken op Spaans pensioen? Kan dit alleen op mijn 67e of kan dit wellicht worden afgekocht?

  Alvast bedankt voor jullie reactie.

  Gr., Cees de Vries

  Antwoord
  • De landenvertegenwoordiger voor Spanje , Cees van der Wiel , meldt het volgende:

   U heeft geen 15 jaar in Spanje gewerkt en belasting betaald alsmede lasten afgedragen die nodig zijn voor Spaans pensioen. U heeft dus daarvoor uw AOW jaren nodig die bij de Spaanse jaren worden opgeteld en dan zal u er zeker wel komen. De allerbeste manier om dit aan te vragen is via de SVB (woonland) zodat haar aanvraag gecombineerd kan worden met de AOW. Er bestaat daartoe een standaard EU verzameld formulier dat uitstekend functioneert. U moet dus AOW aanvragen en op datzelfde formulier aangeven welke andere rechten ze heeft opgebouwd binnen de EU. Dat formulier wordt dan door de SVB aan de landen die zijn opgegeven landen doorgestuurd ter afhandeling.Spanje alleen en zonder AOW jaren aanvragen heeft geen zin. Afkopen is niet mogelijk voor zover mij bekend.
   Alles staat heel duidelijk uitgelegd op de SVB site: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/state-pensions-abroad/index_nl.htm

   Ik persoonlijk voeg daaraan toe: zie mijn column over het ouderdomspensioen op deze site.

   Antwoord
 7. Buenos dias, soy Española y viví 8 años en Holanda. Trabajé algo mas de 3 años allí. En este momento vivo en España, tengo 57 años y me gustaría llegar a los 15 años cotizados para tener derecho a pensión contributiva pero sólo he trabajado en España 7 años. Podría traer los 8 años vividos en Holanda para poder llegar a los 15 años y tener derecho a dicha pensión? En caso de ser posible, cuál sería el proceso para realizar esta gestión? Qué debo hacer o con quién debo contactar?

  Antwoord
 8. Zie de eerste posting in deze draad: elders in de EU (dus ook voor de Nederlandse AOW, verzekerde jaren tellen mee voor toetsing op de voorwaarde tot toelating tot Spaans pensioen. Komt u dus samen met 8 Nederlandse jaren aan die 15 jaar die Spanje eist, dan is dat voldoende.

  Antwoord
 9. Hoe zit het Spanjaarden met de Spaanse nationaliteit die in Nederland wonen.
  Mijn Spaanse vrouw woont inmiddels hier bijna 35 jaar in Nederland en heeft in haar jonge jaren gewerkt in Spanje voordat ze hierheen kwam, In Nederland heeft ze ook gewerkt maar heeft omdat ze niet 40 jaar hier heeft gewerkt geen recht op een volledige AOW uitkering, kan ze aankloppen in Spanje voor een aanvulling en zo ja bij wie dan.

  Ik hoor graag van u met vriendelijke groet.

  Antwoord
  • Dat is niet waarschijnlijk Zowel Spanje als Nederland moeten in beginsel op grond van hoofdstuk 5 van Vo883/2004 wederzijds rekening houden met elders opgebouwde rechten en verzekeringstijdvakken voor ouderdomspensioen bij de berekening van het toe te kennen bedrag. In elk geval Nederland kan echter volstaan met de berekening van het autonome AOW pensioen, waarop Spaanse pensioenrechten geen invloed hebben. Hoe de berkening voor Spanje uitwerkt is na te vragen bij het Spaanse bevoegde pensioenorgaan. Niet aannemelijk is dat Spanje op grond van eigen wetgeving, of op grond van Vo883/2004, gedwongen zal zijn aan te vullen op gekorte Nederlandse AOW (wonende in Nederland). Nederland kent wel een aio regeling voor aanvulling op de AOW als het totale inkomen beneden het bestaansminimum ligt. Dat is een regeling op huishoudensniveau, dus het inkomen van de partner moet dan ook laag zijn. Wordt door de SVB uitgevoerd.

   Antwoord
   • Beste Jan, bedankt voor deze supersnelle reactie.

    Als ik het goed begrijp kan ze geen aanspraak maken op een aanvulling vanuit Spanje.
    Bij welke instantie zouden we moeten zijn om dat te vragen of misschien aan te vragen.

    Ik zou het nog eens moeten narekenen maar ik denk dat ze in Nederland recht heeft op ongeveer 80%, nu zitten we niet direct onder het bestaansminimum omdat ik ook nog AOW ga krijgen maar goed als ze er recht op zou hebben om een ieder geval een gedeelte van die 20% te compenseren vanuit Spanje is dat toch weer meegenomen.

    Nogmaals dank voor uw reactie, heel fijn.

    met vriendelijke groet.
    Peter Visser
    Amsterdam

   • Ik acht aanvulling vanuit Spanje uiterst onwaarschijnlijk. Aanvulling vanuit Nederland ook bij een gezamenlijk inkomen van 100% AOW + 80% AOW , zelfs als dat gehuwden AOW is. De aio regeling wordt uitgevoerd door de SVB.

 10. Mijn man is Spanjaard en heeft tot zijn 29 jaar gewoond en gewerkt in Spanje men kon zijn gegevens niet vinden van die tijd alleen maar 3 jaar en geen 13 jaar. Daarna is hij naar Nederland gekomen en getrouwd en altijd gewerkt tot aan zijn pensioen ,maar ook hier kon de SVB 1 jaar niet vinden dus werd er 15 jaar x2% = 30% afgetrokken van zijn AOW en van Spanje krijgt hij 22 euro per maand pensioen. Dus mijn man heeft altijd gewerkt vanaf zijn 16 jaar maar heeft 30% minder AOW en Spanje krijgt hij 22 euro pensioen.Daar hen je dus al die jaren voor gewerkt dat je gewoon 30% door je neus geboord wordt

  Antwoord
 11. Ik heb 20 jaar in Spanje en vanaf mijn 18e in Nederland gewerkt ik hebben gekeken bij mijn svb daar staat dat ik 60% aow uit Nederland ga ontvangen als alleenstaande of als gehuwde scheelt behoorlijk veel op het moment ben ik alleenstaande maar ik heb plannen te gaan samenwonen gaat Spanje mijn pensioen aanvullen tot mijn Spaans gerechtigd aow/pensioen

  Antwoord
 12. Geachte heer/mevrouw,

  U kunt uw specifieke situatie het beste voorleggen aan een fiscalist in Spanje.

  Antwoord
 13. Ik zou graag informatie willen hebben over hoe te handelen om pensioen in Spanje te kunnen ontvangen.
  Het gaat over mijn man en over mij, allebei hebben we de Spaanse nationaliteit.
  De geboortedatum van mijn man is 17-01-1958, hij is in oktober 1973 in Nederland gaan wonen, met een onderbreking om in militaire dienst te gaan van oktober 1978 tot januari 1980 en een tweede onderbreking om in Spanje te werken van oktober 1999 tot augustus 2000.
  Vanaf eind januari 2022 zijn we definitief teruggekeerd naar Spanje.
  Hij heeft dus ongeveer 10 maanden in Spanje gewerkt.
  Met de jaren uit Nederland komt hij ruim over de benodigde jaren om in Spanje op zijn 65ste met pensioen te gaan.
  *Hij heeft echter in Spanje maar 10 maanden gewerkt, is het zo dat hij minimaal 12 maanden in Spanje gewerkt moet hebben om recht te hebben op pensioen op zijn 65ste?
  *En zo ja, bestaat dan de mogelijkheid dat hij vrijwillig 2 maanden premie aan de INSS betaald om zo het recht te verkrijgen?
  *Als dat zo is, hoe hoog is de premie? en hoe hoog is de uitkering?

  Ik hoor graag van u,
  Met vriendelijke groet,
  Lola Estévez

  Antwoord
  • Beste mvr.Estéves,
   Ik zal proberen om het zo kort als mogelijk uit te leggen.
   Vooraf laat ik u weten dat wij (ik) geen berekeningen maken over hoogtes
   van uitkeringen en premies van pensioenen etc..

   1: Hoe bouw je een staatspensioen/AOW op?
   In Nederland bouw je ouderdomspensioen (AOW) op als je in Nederland
   woont en/of werkt. De AOW-opbouw begint 50 jaar voorafgaand aan je
   pensioengerechtigde leeftijd.
   In Spanje bouw je staatspensioen op als je in Spanje werkt en premies
   afdraagt.

   2: Bouw ik AOW op als ik in Spanje ga wonen of werken?
   Wanneer je in Spanje gaat wonen, bouw je vaak geen AOW op. Je bent dan
   namelijk niet meer verplicht verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet
   (AOW). Woon je in Spanje en werk je in Nederland? Dan ben je meestal wel
   verzekerd voor de AOW.
   Wel bestaat de mogelijkheid voor het vrijwillig bijverzekeren (je bouwt
   dan 2% extra AOW per jaar op gedurende max.10 jaar of tot de
   pensioengerechtigde leeftijd is bereikt ) Dit kunt u aanvragen bij het
   SVB in Nederland, de te betalen premie wordt berekend naar uw huidige
   inkomen.

   3: Kan ik in Spanje staatspensioen opbouwen­­­­?
   Vanaf één volledig jaar werken, bouw je het recht op pensioen op als:
   Je werkt in loondienst en op je salaris wordt premie voor pensioen
   ingehouden of
   Je werkt als zelfstandige (autónomo) in Spanje en je draagt premie voor
   pensioen af aan Instituto Nacional de la de Seguridad Social (INSS)

   4: Wat is de pensioengerechtigde leeftijd in Spanje?
   Wettelijke pensioengerechtigde leeftijd is 67 jaar
   Je kunt nog op 65-jarige leeftijd met pensioen als je 37 jaar en 3
   maanden of meer in Spanje gewerkt hebt (jaar 2021).
   Je hebt ook recht op staatspensioen in Spanje naar evenredigheid, als:
   Je minimaal één volledig jaar gewerkt hebt in Spanje en premies hebt
   afgedragen EN
   Je totaal in Europa opgebouwde staatspensioen/AOW jaren op dit moment
   (2021) minimaal 15 jaar is.
   Want volgens Europese richtlijnen tellen de jaren, die je in andere
   EU-landen gewerkt hebt, mee voor je pensioenrechten in Spanje

   5: Hoe vraag je als Spaanse resident je pensioen aan?
   Je moet je pensioen aanvragen in het land waar je woont dus in Spanje
   In Spanje ga je naar het INSS
   Spanje zal:
   Als je in Spanje gewerkt hebt jouw gewerkte jaren in Spanje invullen en
   jouw gegevens vanuit Nederland opvragen.
   Als je nooit gewerkt hebt in Spanje wordt de aanvraag automatisch
   doorgestuurd naar Nederland. In dit geval kun je in Nederland ook jouw
   AOW rechtstreeks aanvragen via de SVB.

   Ik hoop u hiermee duidelijkheid verschaft te hebben en mag u misschien
   straks welkom heten als lid van onze vereniging.
   met vriendelijke groet
   Frans Stouten (landenvertegenwoordiger Spanje voor de VBNGB)

   Antwoord
 14. Een vraagje : Als men nooit in Nederland gewerkt heeft, maar wel AOW opgebouwd heeft door inwonende te zijn geweest in Holland en de Ned. nationaliteit te hebben. Kan men deze gewoonde jaren van opgebouwde AOW bij de Spaanse gewerkte jaren optellen?
  Voorbeeld: 15 gewoonde jaren AOW in Nederland en 32 jaar gewerkte jaren in Spanje om dan in Spanje met 65 jaar met pensioen te kunnen gaan (nodig in spanje min. 38 jaar).
  Er wordt steeds over gewerkte jaren gepraat, maar mijn vraag is of de gewoonde jaren in Nederland ook meetellen? Ik weet niet of dit voor Spanje INNS acceptable is? Nederland is een van de weinige landen dat ook de wonende jaren mee optelt voor de opbouw van zijn AOW, of kijkt de spaanse INSS alleen maar naar de opgebouwde AOW jaren van Nederland en maakt het hun niet uit of dat gewoonde of/en gewerkte jaren waren ?
  Bij voorbaat mijn dank,
  Vriendelijk groeten uit Madrid,

  Anita

  Antwoord
  • Hoi Anita, ik heb precies dezelfde vraag als jij: hoe worden de aow jaren berekend als de gewerkte jaren opgeteld gaan worden bij de Spaanse werkjaren. Gelden de opgebouwde aow jaren als gewerkte jaren? I krijg nergens een duidelijk antwoord en is belangrijk voor mij ivm het kunnen stoppen op 65 of pas op 67 jarige leeftijd.
   Zou heel fijn zijn als iemand uitsluitsel kon geven.
   Bvd

   • Hoedanigheid: - Niet-lid
   Antwoord
   • Iedere Nederlander die in NL woont bouwt per jaar 2% AOW op. Dit gerekend vanaf 50 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd.
    Het heeft niets te maken met werken of niet. Wonen en dus ingeschreven staan is alles dat telt.

    (Ben zelf al 30 jaar permanent resident in Spanje, heb daar gewerkt maar krijg ook AOW uit NL voor de 29 jaar die ik na mijn 15de in NL was ingeschreven en woonde. Dat is dus 58% van het geldende AOW bedrag.)

    • Hoedanigheid: - Niet-lid
 15. Hoe zit het andersom? Bijvik heb 8 je pensioen opgebouwd in spanje, ik ga terug nr nederland en werk daar tot mijn pensioengerechtige leeftijd: tellen mijn spaanse contributies dan ook mee in Nederland?

  Indien niet, en ik moet het direct bij inss aanvragen, ik dat recht op pensioen omdat ik hoorde dat er een 15 jr grens is? Je moet 15 jr gewerkt hebben om pensioen te ontvangen

  Hopelijk kun je me helpen

  Antwoord
  • zie mijn column over ouderdomspensioen en AOW. In Nederland bouw je vanaf de eerste dag per jaar AOW verzekering op (van 2% van totaal op te bouwen rechten). Er is dus geen toelatingsvoorwaarde als in Spanje van 15 verzekerde jaren voordat men toegelaten wordt tot Nederlands wettelijk pensioen.

   Antwoord
 16. Ik heb 39jaar in belgie gewerkt nu 5jaar op tenerife waneer heb ik nu eigenlijk recht op mijn pensioen

  Antwoord
  • Dat hangt van de pensioenleeftijd in het reglement van het pensioenfonds/ de pensioenfondsen af.

   Antwoord
  • Aow afhankelijk van je AOW leeftijd, Belgisch rustpensioen kun je nagaan via mypension.be, voor Spanje weet ik het niet hoe het ouderdomspensioen is geregeld.

   Antwoord
  • Goeden morgen Freddy, je kunt je vraag schrijven aan de Seguridad Social Spanje, INSS, Email: consultas@seg-social.es , of bellen, tel : 901166565 / 915421176 (speciaal tel. nr. voor jubilacion), of een presenciale cita vragen bij de dichtsbijzijne INSS in Tenerife. Jouw gewerkte jaren van Belgie kan je bij die van Spanje optellen. Groetjes vanuit een zonnig, maar fris Madrid en veel succes. Anita

   Antwoord
 17. Geachte heer, mevrouw,

  Gaat Spanje uit van gewerkte jaren in Nederland of van de jaren AOW opbouw.
  Dat blijft voor mij nu onduidelijk.
  Dank voor uw reactie!
  Cornelis

  Antwoord
 18. “Het Spaanse stelsel voor pension contributiva gaat (voor toelating tot Spaans ouderdomspensioen) uit van minstens 15 jaren bijdragen betalen aan het Spaanse stelsel.

  Op grond van EHvJ jurisprudentie moet Spanje alle EU tijdvakken van wettelijke (ouderdoms)verzekering (dus ook voor de AOW) samentellen met de Spaanse tijdvakken van verzekering ter toetsing op de 15-jaren eis. (art. 6 Vo883/2004). Wel mag Spanje bij de toetsing ook toetsen op de nadere voorwaarden uit de eigen Spaanse wetgeving, dus of er bijdragen aan dat buitenlandse stelsel betaald zijn. Dat komt erop neer, wat betreft de AOW, dat er een premie-inkomen is geweest waarover in het verleden AOW-premie geheven is. De uitzonderingen waarbij Spanje zonder bijdragen toch voldaan acht aan de 15-jaren eis gelden ook voor de buitenlandse verzekerde periodes (mocht er dan in het buitenland geen premiebetaling zijn geweest). Dit is af te leiden uit de EHvJ arresten Kauer, Elsen, Tomaszewska en Zaklad Ubezpieczen… (minder duidelijk in Somova).
  Het is echter de vraag of Spanje (INSS) zo ver gaat bij toetsing op premiebetaling in het buitenland. Wat betreft de AOW doen zich nogal wat administratieve problemen voor:
  1. het pensioenorgaan van Nederland (de SVB )beschikt niet over de individuele gegevens van premiebetaling in het verleden (heeft slechts gegevens over de verzekerde periode, die ook gedeeld worden met Spanje bij aanvraag pensioen in Spanje)
  2. de Belastingdienst heeft deze in beginsel wel, maar het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk dat die voor het gehele werkzame verleden zijn bijgehouden.
  3. de (potentieel) pensioengerechtigde zou deze in theorie kunnen hebben, maar dat zou neerkomen op het bijhouden van alle jaaropgaven van werkgevers en aanslagen ib/p.v.v. vanaf ongeveer 15-jarige leeftijd. Wie van ons heeft dat gedaan?
  4. Verder kan er op het loon bij kleine baantjes nog AOW-premie zijn ingehouden terwijl dat weer geheel terugbetaald is op het premie-inkomen dat te laag of nihil werd. (belastingvrije sommen en AOW-deel in de heffingskortingen kunnen daarbij een factor van betekenis zijn, naast specifieke aftrekposten).
  5. Ten slotte mag Spanje aan de pensioengerechtigde/immigrant geen zwaardere, het vrije verkeer belemmerende, eisen stellen in het aannemelijk maken van betaling van premiebetaling AOW dan het aan de eigen ingezetenen oplegt. Ik vraag mij af of de INSS überhaupt bewijsmateriaal verlangt van de eigen Spaanse ingezetenen over betaalde bijdragen: die zitten waarschijnlijk in hun eigen administratieve systeem.
  Ik vraag me dus af of INSS überhaupt zal toetsen op premiebetaling over de AOW in het (verre) verleden. Wie er ervaring mee zou hebben wordt verzocht dat hier te melden.
  Overigens bestaat er ook een pension no contributiva voor lage inkomens, met andere voorwaarden tot toegang (maar ook een lagere uitkering).”

  Antwoord
  • Het UWV heeft wel een overzicht van het volledige arbeidsverleden. Dat is in te zien als je op je UWV pagina inlogt.
   De jaren als zelfstandige tellen voor het UWV niet mee.
   Op Spanje fora is te lezen dat Spanje de jaren als Nederlandse zelfstandige niet meetelt. In hoeverre dat correct is weet ik niet.

   Antwoord
   • Ik begrijp dat (een van de) voorwaarden tot toegang tot het Spaanse ouderdomspensioen is dat men ten minste 15 jaren gedurende het werkzame leven bijdragen heeft betaald aan het Spaanse sociale zekerheidsstelsel. Uitsluiting van periodes van vergelijkbare aard, met premiebetaling aan een buitenlands stelsel, omdat men toen in het buitenland als zelfstandige werkte lijkt me in strijd met Vo883/2004. Er zijn ook andere mogelijkheden, zelfs zonder te werken, dat men AOW-premie betaalde, bijvoorbeeld op grond van het ontvangen van alimentatie, of bij vrijwillige AOW-verzekering. De vraag is voorts nog of het UWV arbeidsverleden, als dat niet de afgedragen AOW-premies bevat doch slechts de indicatie dat men in loondienst werkte danwel verzekerd was, als doorslaggevend bewijs van AOW-premiebetaling kan worden gezien. Aannemelijk is het natuurlijk wel dat er bij een UWV arbeidsverleden AOW-premie is ingehouden.

 19. Geachte heer, mevrouw,

  Voor ik naar Nederland kwam wonen en werken, heb ik bíjna 12 jaar pensioen in Spanje opgebouwd, hier in Nederland heb ik ook 28 jaar gewerkt bi het Rijk.
  Mijn vraag is of de 12 jaar dat ik opgebouwd heb in Spanje toegevoegd worden aan mijn 28 jaar pensioen hier in Nederland?

  Met vriendelijke groeten
  Ricardo Gonzalez

  Antwoord
  • Ja, maar voor toelating tot de AOW is dat niet van belang. Voor toelating tot Spaans wettelijk pensioen kunnen de jaren dat u werkende voor het Rijk AOW opbouwde wel van belang zijn (als 12 jaar op zich al niet voldoende zou zijn), aannemende dat u werkende voor het Rijk dus tevens AOW rechten opbouwde.

   Antwoord
   • Beste Like,

    Voor ik naar Nederland Kwam wonen in 1983 heb ik 12 jaar pensioen in Spanje opgebouwd.
    Hier in Nederland ben ik werkzaam geweest en pensioen opgebouwd van 1994 tot 2022.

    Met vriendelijke groeten,
    Ricardo Gonzalez

  • Halo
   Ik heb gewerkt bij Fokker vanaf 1979 tot juni 1986,daarna vertrokken naar Spanje en nu ben ik bezig met de aanvraag van mijn Spaanse pensioen.ik heb 7 jaar opgeboude in NL en Spanje 32+ 6 maanden.De 7 jaar van NL gewerkt of niet telt ook mee voor mijn Spaans pensioen ?
   Volgends de SVB hebben ze geen arbeids verleden van niemand tot HET jaar 1997. En dat Word beschouwd als fictief arbeidsverleden
   Ik hoop dat de INSS hier in Spanje niet moeilijk zal doen hierover.

   Bedankt en de groeten

   • Hoedanigheid: - Lid
   Antwoord
 20. Beste Jan,

  Momenteel werk ik als Autonomo in Spanje. In juni krijg ik voor het eerst AOW uit Nederland. Kan ik als Autonomo onbeperkt blijven verdienen (zoals in Nederland)?
  Of gelden voor mij de regels van La jubilación activa?

  Hartelijke groet,
  Marjolijn

  Antwoord
 21. Beste heer De Voogd,
  Ik heb van 1984 tot en met 1992 in Spanje in loondienst gewerkt. Nu ben ik met SVB bezig deze jaren toegevoegd te krijgen tot mijn Nederlandse AOW, over 3 jaar.
  Het svb krijgt deze informatie niet uit Spanje, geen reactie op hun pogingen.
  Kan ik zelf iets regelen hierin.?

  Antwoord
  • Zelf contact opnemen met het desbetreffende INSS kantoor zou ik zeggen om hen aan te moedigen de nodige informatie naar SVB te sturen.

   Antwoord
   • U kunt ook contact opnemen met de Nederlandse Ambassade Bureau Sociale Zaken in Madrid.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.