Selecteer een pagina

Politieke aandacht gevraagd voor het kbb-standpunt van de VBNGB – een laconieke reactie

mrt 1, 2017

Op 8 februari 2017 brengt bestuurslid Roy Meijnderts het volgende onder de aandacht van Tweede Kamerleden:

Geacht Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal ,

Het gaat goed met Nederland, constateert het CBS, en ook de koopkracht van de Nederlandse bevolking vertoont een stijgende lijn. Deze stijgende lijn geldt waarschijnlijk niet voor alle Nederlanders. Hij is zeker niet van toepassing op Nederlanders die in het buitenland wonen. Velen onder hen maken juist een forse daling van hun netto inkomen mee. Deze daling is veroorzaakt door een belastingmaatregel, de regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht, die in 2015 van kracht is geworden. Zowel werkende als gepensioneerde emigranten worden erdoor getroffen.

Niet alleen in het buitenland wonende Nederlanders zijn hier slachtoffer van, ook degenen die in Nederland wonen, maar van plan waren gebruik te maken van de mogelijkheid tot vrije vestiging in een ander land binnen de EU zullen daar met het oog op de negatieve effecten van deze belastingmaatregel mogelijk van afzien.

De voorzitter Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB), dhr. Cees van der Wiel, heeft zijn zorgen over deze ontwikkeling in een brief aan staatssecretaris Wiebes aan de orde gesteld. Te uwer informatie ontvangt u hierbij een kopie van deze brief.

Met vriendelijke groet,

Roy Meijnderts

Lees hier zijn gehele notitie (in pdf formaat).

Hij krijgt op 23 februari een eerste reactie van een kamerlid, waarop hij – in overleg met het VBNGB Bestuur – op 28 februari als volgt reageert:

Geacht Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal,

Hartelijk dank voor uw antwoord. Hopelijk staat u mij toe erop te reageren.

Dat de regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht (kbb) in sommige gevallen gunstig zou kunnen uitvallen is mij niet bekend, zelfs niet in een theoretisch voorbeeld. Mij zijn alleen gevallen bekend, waarin emigranten erop achteruit gaan, vaak in ernstige mate. Uw partijleider heeft ooit aan alle werkenden 1000 € per jaar vooruitgang beloofd. Dat is helaas niet gelukt. Die belofte wil echter wel zeggen, dat uw partij 1000 € per jaar als een serieus te nemen bedrag ziet. U beschrijft echter een teruggang in inkomen met een veelvoud van dat bedrag (verlies van de heffingskorting bedraagt al het dubbele) als het “niet gunstig uitvallen” van een op zich administratieve maatregel. Voor mensen die als gevolg van de regeling hun huis moeten verkopen zijn dit harde woorden.

Dat de regeling voornamelijk negatieve effecten heeft ligt voor de hand. Nederland hanteert relatief hoge tarieven voor de inkomstenbelasting. Daartegenover staan aftrekposten, waarbij die van hypotheekrente het meest opvalt. Aangezien andere landen deze aftrek niet kennen verliest de belastingplichtige altijd als hij dit voordeel in het woonland moet halen.

Onze verschillende inzichten m.b.t. de effecten van de regeling kbb brengen mij op het volgende.

Op 19 november 2007 werd op initiatief van de SVB een congres gehouden met als motto “migratie”. In paragraaf 3.5.6 (blz 35) van het verslag staat een korte samenvatting. De bijeenkomst werd voorgezeten door de Staatssecretaris van Sociale Zaken, de heer Aboutaleb. Ook was aanwezig als spreker de heer Schnabel, toenmalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, en woordvoerders van CDA, PvdA en VVD. Uw partij werd vertegenwoordigd de heer Stef Blok. Als belangenbehartiger was ook onze vereniging, toen nog een stichting, uitgenodigd.

Bij die gelegenheid werden zaken medegedeeld die voor de emigrerende gepensioneerden van essentieel belang waren:

 • Bij emigratie zou het nieuwe woonland het centrum worden van het sociale, financiële, fiscale en maatschappelijke leven. Dat was het beleid van de OECD, de EC en de Nederlandse regering.
 • Bestaande belastingverdragen waren daarop gebaseerd en ook onze zorg sloot zich daarbij aan omdat wij verplicht werden ondergebracht in het publieke zorgstelsel van het woonland. (ZVW-Vo 1408/71).

Verder presenteerde de SVB de resultaten van een onderzoek waaruit o.m. bleek dat emigranten zich doorgaans onvoldoende (kunnen) voorbereiden op hun nieuwe situatie, waardoor teleurstelling en welvaartsverlies ontstaat.

Ons werd op het hart gedrukt dat wij ons dus goed moesten voorbereiden op wat ons op bovengenoemde basis te wachten stond en ons financieel bewust moesten voorbereiden want (werd letterlijk gezegd) wij moesten later niet komen zeuren dat het in Nederland allemaal zoveel beter was, immers de deur ging achter ons dicht.

Enkele jaren later bleek echter dat alle belastingverdragen heronderhandeld zouden worden op basis van bronheffing. Bij enkele nieuwe belastingverdragen (VK, Noorwegen, Curaçao) werden bestaande gevallen gerespecteerd. In Duitsland was dat niet het geval, wat leidt tot schrijnende situaties.

Daar komt volstrekt onverwacht overheen de regeling kbb, waarbij voor veel emigranten in één klap alle belastingvoordelen wegvallen. Een maatregel, die voor binnenlands belastingplichtigen ondenkbaar is. Ook hier worden bestaande gevallen niet gerespecteerd.

Het welvaartsverlies wordt, alle onderzoeken ten spijt, hier niet veroorzaakt doordat emigranten zich niet voorbereid hebben, maar doordat de regering tijdens de wedstrijd de spelregels verandert.

Ervaring van ruim 11 jaar behartiging van de belangen van in het buitenland wonende Nederlands gepensioneerden heeft ons geleerd dat Kamerleden vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de gevolgen van wetten die ook onze doelgroep treft. Als voorbeeld haal ik aan onze zaak voor het EU Hof van Justitie (oktober 2010) betreffende de ZVW waar de landsadvocaat desgevraagd moest toegeven dat er geen enkel onderzoek was gedaan naar de gevolgen van de wet voor emigranten. Het komt mij voor dat ook bij de regeling kbb geen onderzoek naar de effecten heeft plaatsgevonden.

Het is daarom dat wij van deze gelegenheid graag gebruik willen maken het volgende verzoek te doen. Wij zijn een belangenorganisatie die ongeveer 110.000 verdragsgerechtigden vertegenwoordigt, een groep Nederlanders waarover, naar wij vermoeden, weinig kennis aanwezig is wat voor ons duidelijk voelbaar is zoals hierboven omschreven. Zou u bereid willen zijn bij de portefeuilleverdeling binnen de Kamerfractie na de verkiezingen een portefeuille “grensoverschrijdende zaken” te willen creëren en die onder te brengen bij een van uw Kamerleden? Op die manier zullen wij ons vertegenwoordigd voelen en is ook uw Kamerfractie in staat op de juiste wijze en onderbouwing de gevolgen van wetgeving voor onze doelgroep in te schatten.

Met vriendelijke groet,

Roy Meijnderts

6 Reacties

 1. Beste Roy,

  Wij hebben van hetzelfde kamerlid hetzelfde, lachonieke, antwoord ontvangen. Wij wonen nu voor het 5e jaar in Zweden. Tot 2015 hadden we het fijn en konden we alle rekeningen betalen en hadden een leuk leven in een prachtig land met ontzettend fijne mensen om ons heen. Geen overvloed, maar gewoon lagom.

  Sinds 2015 is ons leven een grote nachtmerrie en kunnen we de vele vele rekeningen die binne stromen en de verhogingen die onaangekondigd worden toegepast, niet meer betalen.

  We kwalificeren niet, gevolg een forse inkomens achteruitgang.

  Daar kwam begin 2017 de forse verhoging van de verdragsbijdrage bij.

  En gisteren als klap op de vuurpijl de 1e!!! definitieve jaarafrekening van CAK over 2014. Of we binnen 6 weken € 1549,00 willen betalen. De eindafrekening klopt niet ( er is geen algemene heffingskorting toegepast, terwijl we er wel recht op hebben). Na vele malen bellen en totaal verkeerde informatie te hebben gekregen, kwamer we er zelf achter dat we in bezwaar moeten gaan om de heffingskorting alsnog toegepast te krijgen, maar we zullen eerst moeten betalen.

  We zijn in een nachtmerrie achtige Kafkaiaanse werkelijkheid terecht gekomen. Binnen 1 jaar hebben we €6569,00 aan aanslagen en nabetalingen binnen gekregen van de belastingdienst en CAK en dat is nog zonder de verhoging van € 115,00 per maand van de zorgbijdrage premie.

  Er komt nog meer aan (de definitieve jaarrekening CAK 2013!!!, 2015) en de belastingaanslag over 2016, waar we alle heffingskortingen die we nu over de AOW hebben ontvangen ook terug moeten betalen.

  We zijn werkelijk ten einde raad, we kunnen op geen enkele wijze al deze rekeningen binnen de gesteld termijn betalen. We hebben de ontzettend moeilijke beslissing genomen. We zullen terug naar Nederland moeten, daar hebben we in ieder geval de bescherming van de beslagvrije voet en hebben voortaan niet meer met de buitenland regeling te maken. Dan kunnen we nog steeds niet alle naheffingen betalen, maar zijn in ieder geval een beetje beschermd tegen deze waanzin.

  We blijven wel vechten om ons recht, en dat van alle gepensioneerde in het buitenland, te krijgen.
  We hebben nog een bezwaar bij de belasting dienst lopen over de aanslag 2015. Tot nu toe is de belasting dienst heel bereid om met ons mee te vechten/denken. Maar we hebben geen enkele garantie dat het goed gaat aflopen. We gaan ook open brieven schrijven aan alle kranten, fractie leiders en wie we maar kunnen bedenken. Want deze stappeling van maatregelen die ons treft moet stoppen.

  Verder rest ons, en alle andere gepensioneerden, nog een laatste optie. Vragen bij de minister om toepassing van de ¨hardheids clausule¨ inzake de KBB regeling IB wet 2001 art 7.8 (de minister kan dan kwijtschelding verlenen, wanneer een wet of regel onvenredig hard uitpakt voor een groep, terwijl de wet of regel niet zo bedoeld is). Dat werkt zoals coulance bij de verzekeringsmaatschappijen werkt. De belastingdienst zal het nooit zelf aanbieden. Je moet er zelf om vragen, en je kan het niet als individu aanvragen, maar het moet voor een groep. Mogelijk kunnen jullie als vereniging de namen van meerdere mensen verzamelen die ook zo getroffen zijn door de KBB regeling.

  Dit is de link : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/toepassing-hardheidsclausule-bij-belastingzaken

  Antwoord
 2. Uit de 20ste halfjaarlijkse rapportage van de belastingdienst (betreft eerste halfjaar 2017), d.d. 29-11-2017, over inkomensverklaringen in het kader van de kbb-regeling
  “2.6 Inkomensverklaring
  De Belastingdienst heeft inmiddels verschillende maatregelen getroffen om het afgeven
  van inkomensverklaringen door andere landen te bevorderen. Zo is er met verschillende
  landen bilateraal contact geweest om eventuele problemen met het verstrekken van
  inkomensverklaringen op te lossen of te voorkomen. België heeft laten weten dat men
  eerder de inkomensverklaringen kan gaan afstempelen. Portugal heeft nu laten weten dat
  landelijk een centraal punt is ingericht waar men voor de inkomensverklaring terecht kan.
  Met betrekking tot het belastingjaar 2015 zijn er in november 2017 van de in totaal
  148.000 aangiften waarin een belastingplichtige aangeeft een kwalificerende
  buitenlandse belastingplichtige te zijn, 132.000 inkomensverklaringen binnen. In 16.000
  gevallen was nog geen inkomensverklaring aangeleverd. Een groep van 7.100 personen
  is nader geanalyseerd. 5.600 personen uit deze groep wonen in landen waaruit al veel
  inkomensverklaringen zijn ontvangen. De belastingplichtige moet daar kennelijk de weg
  nog vinden of heeft inmiddels geoordeeld dat hij toch geen kwalificerende buitenlandse
  belastingplichtige is. Een relatief kleine groep van 1.500 personen is nog moeilijk te
  specificeren en zal nader onderzocht worden. De verwachting is dat deze restgroep voor
  een deel uit niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen bestaat.
  De Belastingdienst monitort het proces van de inkomensverklaringen en kwalificerende
  buitenlandse belastingplicht nauwkeurig en bekijkt waar mogelijk procesverbeteringen
  kunnen worden gerealiseerd.”

  Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/29/20e-halfjaarsrapportage-belastingdienst

  Antwoord
  • Ik woon op Madeira (Portugal en moet de inkomensverklaring KBB voor 2018 aan de belastingdienst overleggen.
   Het blijkt onmogelijk voor mij om dit formulier ondertekend en gestempeld te krijgen hier op Madeira. Niemand heeft het formulier ooit eerder gezien, men kijkt er niet eens goed naar terwijl het wel in Portugees is opgesteld, ik word van kastje naar de muur gestuurd en heb uiteindelijk nog geen ondertekend en gestempeld formulier en er is hier geen enkel kantoor van Financas waar ik niet ben geweest.
   Niemand kan mij ook vertellen waar ik dan wel moet zijn. Waar is dit centrale punt in Portugal waar een dergelijk formulier kan worden gestempeld en ondertekend.
   Ik hoop dat het niet betekent dat ik een vliegticket moet kopen om naar het vasteland te gaan voort een handtekening en stempel.

   Ik heb al heel vaak contact gehad met de belastingdienst en kom met zaken nauwelijks verder. Het lijkt wel alsof de Ned. regering/belasting gepensioneerde Nederlanders die in het buitenland zijn gaan wonen wil straffen voor hun vertrek, zo voelt het voor mij inmiddels wel. “Je bent weggegaan en je hebt het naar je zin en wij niet dus zullen we je daarvoor wel even financieel aanpakken en het je moeilijk maken”.

   Kan iemand antwoord geven op de vraag waar dat centrale punt in Portugal is?
   Vriendelijk dank.

   Antwoord
   • Ja, er zijn veel problemen in Portugal met het verkrijgen van de inkomensverklaring. Mogelijk kunt u het centraal hier voor elkaar krijgen:

    Direção de Serviços de Relações Internacionais

    Av. Eng. Duarte Pacheco, 28 – 4º , 1099-013 Lisboa

    Tel: (+351) 213 834 200
    Fax: (+351) 213 834 414
    Email: dsri@dgci.min-financas.pt

 3. Uit het rapport: UITVOERINGSTOETSEN OVERIGE FISCALE MAATREGELEN 2018
  Beschrijving voorstel/regeling
  Als gevolg van het afschaffen per 2015 van de keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen en het gestegen belastingdeel van de heffingskortingen zijn de via de loonheffing verleende heffingskortingen voor een groep buitenlands belastingplichtigen aanzienlijk hoger dan de heffingskortingen waarop zij in de inkomstenbelasting recht hebben. Het via de loonheffingen te veel verrekende bedrag moet via de inkomstenbelasting worden terugbetaald. Voorgesteld wordt om vanaf 2019:
  1. in de loonbelasting aan circa 470.000 buitenlandse belastingplichtigen óf alleen nog het belastingdeel van de arbeidskorting te verstrekken (indien woonachtig in EU/EER/Zwitserland of op de BESeilanden) óf helemaal geen heffingskortingen te verstrekken (indien woonachtig in derde landen);
  2. in de inkomstenbelasting via de voorlopige teruggaaf aan buitenlandse belastingplichtigen na één jaar waarin zij blijken te kwalificeren het belastingdeel van de algemene heffingskorting, de jonggehandicaptenkorting, de ouderenkorting en/of de alleenstaande ouderenkorting te verstrekken. Het gaat om circa 120.000 buitenlands belastingplichtigen.
  Interactie burgers/bedrijven
  De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen, zoals de website van de Belastingdienst, berichtgeving IB-campagne en Handboek Loonheffingen. De doelgroep die recht heeft op de heffingskortingen ontvangt deze niet langer via de loonheffingen. Betrokkenen moeten voortaan aangifte inkomstenbelasting doen en een voorlopige aanslag aanvragen. Ook moeten zij over een inkomensverklaring beschikken. Een klein deel van de doelgroep hoeft op dit moment geen aangifte te doen. Dit kan leiden tot vragen en klachten.
  Maakbaarheid systemen
  De systemen voor zowel de loonheffing als de inkomstenbelasting moeten worden aangepast. Daarnaast moeten de loonheffingstabellen worden aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor de softwareontwikkelaars voor digitaal berichtenverkeer met de Belastingdienst.
  Handhaafbaarheid
  Circa 350.000 niet-kwalificerende belastingplichtigen worden niet langer geconfronteerd met een aanslag inkomstenbelasting om het belastingdeel van de heffingskortingen waarop zij geen recht hebben terug te betalen. Dit vermindert de druk op toezicht en handhaving.
  Fraudebestendigheid
  Niet van toepassing.
  Bijdrage complexiteitsreductie
  Een groep van circa 350.000 werknemers hoeft niet langer de via de loonheffing verleende heffingskorting terug te betalen. Dit scheelt hen (jaarlijks) de aangifteplicht, aanslagen, bezwaren, betaalhandelingen et cetera. Daar staat een kleine groep tegenover die tot nog toe geen aangifte inkomstenbelasting deed en alsnog aangifte moet gaan doen om de heffingskortingen te ontvangen. Zij moeten een inkomensverklaring aanvragen, aangifte doen en (eenmalig) een voorlopige teruggaaf aanvragen. Per saldo betekent de maatregel een vereenvoudiging voor burger en Belastingdienst.
  Risico procesverstoringen
  Het risico op procesverstoringen is klein.
  Uitvoeringskosten
  De kosten voor het aanpassen van de systemen voor de inkomstenbelastingen zijn incidenteel € 50.000. De overige kosten vallen binnen de jaaraanpassingen.
  Personele gevolgen
  Er zijn geen personele gevolgen.
  Invoeringsmoment
  Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.
  Eindoordeel
  Het voorstel is uitvoerbaar.

  Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/19/uitvoeringstoets-overige-fiscale-maatregelen-2018

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.