Selecteer een pagina

Enquête resultaten NIHB – Nederlands paspoort verlengen in het buitenland

apr 30, 2018

Onze stelling van de maand april 2018 ging ook over dit onderwerp. Maar de problemen gelden natuurlijk voor alle Nederlanders die in een buitenland wonen. En buiten de EU zijn de afstanden meestal nog veel groter. Naar aanleiding van talloze klachten en schrijnende voorbeelden heeft de online community NIHB – Nederlanders in het Buitenland, onlangs een enquête gehouden onder haar bijna zestien duizend leden. Er zijn 6.450 Nederlanders uit meer dan 90 landen die de enquête hebben ingevuld. Daaruit blijkt dat er grote problemen zijn in het verkrijgen van reisdocumenten. Oplossingen worden ook aangedragen door de NIHB, zoals voor de korte termijn:

 • Uitbreiding van het al bestaande mobiele en flying consul, nu alleen beschikbaar voor mensen met een doktersverklaring.
 • Verruiming van de openingstijden consulaat, nu zijn consulaten vaak maar 4 uur per dag open in de ochtend en niet in het weekend.

In het rapport wordt ook een lange termijn oplossing aanbevolen, die het mogelijk maakt het paspoort per post te vernieuwen.

MINISTER BLOK van Buitenlandse Zaken, heeft dinsdag 24 april 2018 een OPEN BRIEF ontvangen van NIHB, inclusief de resultaten van de enquête en onze aanbevelingen. Wij hopen op een spoedige reactie.

Rapport – Enquête resultaten

In het rapport staat een samenvatting van de enquête resultaten en de NIHB aanbevelingen.

Hier vindt u het enquête rapport in pdf formaat.

Hier vindt u het persbericht van NIHB en de open brief aan Minister Blok, aangeboden 24 april 2018.

Bron: website NIHB, 23 april 2018

 

11 Reacties

 1. Wij kunnen gelukkig terecht in Enschede voor vernieuwing van paspoort maar moeten ook 2 x erheen reizen dit kan ook makkelijker in de digitale tijd alles per email we hebben toch allemaal een DigiD nr dus dat kan dan. 2x reizen naar Enschede is 230 km per x maar dat boeit het gemeentehuis aldaar niet of je doet dat of je verliest je Nederlanderschap wat dacht van onze zoon die woond in zuid Korea 14000 km heen en ook weer terug (leuker kunnen we toch niet maken)

  Antwoord
 2. In Chiang Mai (noord-Thailand) is het consulaat in 2012 gesloten. Er wonen meer dan 2500 Nederlanders in die regio. Nu moet men 1000 km reizen om zaken te regelen waar men “in persoon” voor moet verschijnen. En vanuit de verder gelegen regio’s nog veel verder. Er zijn diverse personen die zich hebben aangemeld als onbezoldigd consul met alleen een onkosten vergoeding. (waaronder ondergetekende) Nee, er is een consulaat geopend in Myanmar, en dat daar slechts een paar Nederlanders wonen is geen reden om het consulaat te heropenen. Echter, in het zuiden (beneden Bangkok) zijn minimaal 3 consulaten waar men terecht kan. SCHANDE!!!

  Antwoord
 3. Ik ben 66, een alleenstaande vrouw, en ben geregistreerd als kiezer in de Nederlandse verkiezingen. Ik geef (nog steeds) piano les aan 20 studenten. Heb net mijn eerste kleine huisje kunnen kopen in Hawaii waar ik nu al weer bijna 30 jaar woon, niet in Honolulu (Oahu), maar op het meest zuidelijke eiland, the Big Island!

  Voor het verlengen van mijn paspoort moet ik 2 vluchten maken, 1. naar Honolulu en dan 2. naar San Francisco. Dat grapje kost 800-900 dollar, plus natuurlijk de kosten van overnachtingen in SF, en er meteen maar een paar dagen aan vast knopen voor het geval er “iets mis is” en tourist spelen, want natuurlijk op oudere leeftijd niet altijd goed te doen is.

  Ja, mijn paspoort verlengen is een enorme belasting en ik kijk er zeker NIET naar uit om dat in 2025 weer te doen, op 73 jarige leeftijd. Naar mijn mening is het een en ander is een effectieve manier om Nederlanders in het buitenland af te maken en hun nationaliteit te doen verliezen. En wat gebeurt er dan met onze AOW? Voor mij is dit een bedrag wat zeker telt als een noodzakelijke aanvulling op mijn (nog niet aangevraagde) Social Security.

  Het zou geweldig zijn als het een en ander met de post geregeld kan worden. Bij voorbaat alvast mijn hartelijke dank!

  Antwoord
 4. Zie deze brief van twee bewindslieden van Nederland. Daarin ook meer details.
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/16/kamerbrief-over-digitalisering-van-consulaire-documentverstrekking
  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 16 oktober 2018 Betreft Reactie op de motie Sjoerdsma: Digitalisering van consulaire documentverstrekking
  Conclusie
  Een volledig digitaal aanvraagproces van Nederlandse reisdocumenten, zonder verschijning in persoon, is op basis van de huidige Paspoortwet- en regelgeving momenteel niet mogelijk. Tevens is de betrouwbaarheid en de veiligheid van de beschikbare techniek op dit moment nog onvoldoende, waardoor persoonlijke verschijning voorlopig aan de orde zal blijven. Vanuit fraudebestrijdingsoptiek en de wens om het Nederlandse reisdocument tot de meest betrouwbare in de wereld te laten behoren, is het niet wenselijk om de verschijningsplicht af te schaffen. Dit geldt zowel voor aanvragen in Nederland als in het buitenland. Tenslotte heeft het document dezelfde waarde ongeacht of het in Nederland of in het buitenland is verstrekt. Zeker gelet op het belang van reisdocumenten in het kader van internationale terrorismebestrijding. Dit laat onverlet dat in het kader van de modernisering van het reisdocumentenbeleid en aangespoord door de motie, de mogelijkheden tot verdere digitalisering nader worden verkend en is de inzet erop gericht tot een zo maximaal mogelijke versoepeling van het aanvraagproces te komen. De minister van BZ en de staatssecretaris van BZK zetten hier gezamenlijk op in. Voor dit doel vindt daarom een nadere inventarisatie plaats van de voor- en nadelen van het loskoppelen van de afgifte van biometrie en de (digitale) aanvraag van het fysieke document om flexibeler met het moment van verschijnen om te kunnen gaan voor aanvragen in het buitenland. Voorts wordt voorgesteld om nader onderzoek te doen naar de verschillende aanvraagprocessen die verschillende landen hanteren om na te gaan welke elementen hiervan in onze context toepasbaar zijn. Over de resultaten van deze beide onderzoeken zullen wij uw Kamer uiterlijk in september 2019 informeren. Daarnaast wordt ingezet op breder gebruik van het MVA en het verbreden van het gebruik van een EDV op meer locaties.

  Antwoord
 5. Nota naar aanleiding van verslag wijziging Paspoortwet (uitvoering verordening identiteitskaarten)
  Staatssecretaris Knops (BZK) geeft antwoord op vragen over het voorstel tot wijziging van de Paspoortwet. Het gaat om het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen. De Eerste Kamerfracties van D66, ChristenUnie, PVV, SGP en PvdD hebben deze vragen gesteld.
  Lees verder op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/05/nota-naar-aanleiding-van-verslag-wijziging-paspoortwet-uitvoering-verordening-identiteitsk

  Antwoord
 6. Uit de begeleidende brief:

  Hierbij bied ik u de nota naar aanleiding van het verslag inzake het bovenvermelde wetsvoorstel aan.
  Vanaf 2 augustus 2021 is Nederland verplicht een aangepaste identiteitskaart uit te geven. Hoewel de verordening rechtstreekse werking heeft en aan burgers vanaf die datum dus een identiteitskaart met vingerafdrukken moet worden uitgegeven, is het belangrijk dat beide Kamers daarvoor de wijziging van de Paspoortwet hebben behandeld en deze in werking is getreden. In de eerste plaats omdat dit wetsvoorstel en de daaronder hangende regelgeving, naast verplichte opneming van vingerafdrukken en verschijning in persoon, een aantal zaken regelt die de verordening openlaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitzondering van het opnemen van vingerafdrukken voor kinderen tot 12 jaar en voor personen van wie tijdelijk of permanent geen vingerafdrukken kunnen worden opgenomen. In de tweede plaats is het wetsvoorstel nodig als grondslag voor het gewijzigde Besluit paspoortgelden. Daarin zijn de tarieven opgenomen; uitgevende instanties kunnen de tijd die is gemoeid met het afnemen van vingerafdrukken alleen doorberekenen in de aanschafprijs van de identiteitskaart wanneer de tarieven zijn aangepast. In de derde plaats kan de Europese Commissie Nederland in gebreke stellen wegens niet tijdige aanpassing van nationale wetgeving, hetgeen kan leiden tot een inbreukprocedure bij het Hof van Justitie. Ik verzoek uw Kamer dan ook om dit wetsvoorstel nog voor het zomerreces van 2021 plenair te behandelen. Tevens wil ik uw Kamer verzoeken om, indien om stemming wordt gevraagd, het voorstel te agenderen inclusief stemmingen, zodat daarover na de beraadslagingen meteen kan worden gestemd.
  De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
  drs. R.W. Knops

  Antwoord
 7. Dit bericht ontving ik per email en plaats ik op verzoek van de schrijver:

  “Bij het lezen van het verslag klankbordbijeenkomst van 8 maart 2021 valt het me op dat paspoorten verlengen een issue is. Ook mijn eigen ervaringen in Berlijn zijn erg matig zo niet slecht. Ook de ervaring van een Nederlandse in Beieren was slecht. Ze besloot uiteindelijk (anders moest ze naar Berlijn, 600 km ver weg) maar naar NL te reizen, dat was makkelijker.

  Ik ben een groot voorstander van leren van anderen. Ik maakte de paspoort verlenging van een Brit mee en dit ging nu precies volgens de procedure zo als het zou moeten.

  Met vriendelijke groet, Pieter Gussenhoven

  Zie hieronder:

  Eerst de tijdlijn, daarna de instructies van de Passport Center

  GB passport aanvraag verlenging (10 jaar geldig)

  3 aug 2016 de datum van dit antwoord
  4 aug 2016 betaald 102,86 GBP (via eigen bank in de UK)
  15 aug 2016 form + foto’s gestuurd, 6,20€ port vanuit Duitsland.
  30 aug 2016 Bericht passport sent from HMPO Liverpool (passsport centers in 5 cities)
  31 aug 2016 passport received (in letterbox Duitsland, geen tekenen voor ontvangst) met afgifte datum 25 aug 2016 en expiry date 25 dec 2026, dus oude geldigheidsduur blijft onverkort!
  Totale turn around time 16 dagen!

  Dear xxxxx xxxxxxxxx
  Thank you for submitting your passport application online.
  Your transaction reference is: xxxxxxx
  Your Username is: XXXXXXXXXXXX
  Keep this safe. We can’t reset or provide a reminder of your username.
  Next steps:
  Send your signed declaration form, photos and supporting documentation to us as soon as you can.
  Use your username and password to print your declaration form, or track your application by logging in at https://passportapplication.service.gov.uk/ips-olc/.
  Top tips
  1. If you’ve made a mistake or need to add more information.
  Provide the details in a signed and dated covering letter with your declaration form and supporting documents.
  2. Sign only inside the box on your declaration form.
  Don’t sign outside or overlapping the box border.
  3. Make sure your photos meet ALL the guidelines.
  The guidelines are set out in your printed pack.
  4. Don’t delay sending us your signed declaration form, photos and documents.
  We won’t start to process your application until we get them.
  5. Do send ALL the required supporting documents.
  Read the checklist in your printed pack carefully for full details of what you need to provide.
  6. Check who can countersign your application at: http://www.gov.uk/countersigning-passport-applications
  If we need a countersignature, the form will include a section for them to complete and sign.
  7. Make sure our emails don’t get missed in your spam folder.
  Check your spam or junk folder regularly, or adjust your spam filter settings.
  8. If you are sending a passport to us consider using signed for delivery and a strong taped envelope.
  This email was sent from a notification-only address. Please do not reply to this message.
  HM Passport Office
  http://www.gov.uk
  Please note: HM Passport Office will never request your password or financial information via email.”

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.