Selecteer een pagina

ABN Amro wijst klanten buiten Europa nu echt de deur

mei 6, 2018

In november 2016 berichtten wij al over de plannen van ABN Amro om klanten buiten Europa af te gaan stoten. Eind februari 2018 werd duidelijk dat en hoe die plannen zullen doorgaan. Meer dan 10.000 klanten van ABN Amro buiten Europa moeten binnen zes maanden een andere bank zoeken. Na een eerste aankondiging eind 2016 gaat de bank, vroeger nog aanwezig in bijna zestig landen, nu echt afscheid nemen van de emigranten. Dat moet volgens ABN Amro omdat het steeds duurder en gecompliceerder wordt om rekeningen buiten de Europese Economische Ruimte (28 EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) te controleren op zaken als witwassen en het financieren van terrorisme.

Een woordvoerder van de bank heeft het ’spijtig’ genoemd dat de rekeningen van duizenden Nederlandse emigranten, die soms al tientallen jaren klant bij ABN Amro zijn, moeten worden afgesloten. „Maar de klant kiest ervoor om Nederland te verlaten. Daar hoort niet bij dat alle Nederlandse voorzieningen, zoals een bankrekening, automatisch altijd beschikbaar blijven.”

Klanten zullen per brief worden geïnformeerd.De periode om over te stappen zal zes maanden zijn. Als klanten alle brieven van ABN Amro negeren, wordt de rekening geblokkeerd (via ene tussenrekening bij ABN).

Veel geëmigreerde pensionado’s zijn allerminst te spreken over de beslissing van De Bank.

Eelco Keij berichtte op 26 april 2018 het volgende op zijn site: Nog minder dan vijf maanden. Dan moeten de ongeveer 15.000 Nederlanders buiten Europa die klant van de ABN AMRO zijn, hun banktegoeden ergens anders geplaatst hebben, anders gaat het geld “naar een tussenrekening van ABN Amro”, zo bericht de Telegraaf (27 februari 2018). Sommigen van hen zijn al decennialang klant – maar koning zijn ze blijkbaar nooit geweest.

De bank al eerder (eind 2016) een waarschuwing uit doen gaan aan deze koningsklanten buiten de EU. Tweede Kamerlid Wouter Koolmees (D66, nu Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelde vragen. De Minister stelde:

Banken bepalen zelf hun ondernemingsstrategie en het door hen gewenste risicoprofiel en stemmen hun klantenbestand daar op af. (…) Ik kan (…) niet garanderen dat Nederlanders die buiten Europa wonen altijd bij een Nederlandse bank terecht zullen kunnen. Het is immers aan elke individuele bank zelf om te bepalen of iemand klant kan worden.

Kortom, de boodschap luidde: Nederlanders buiten Europa – van uw regering hoeft u ook geen steun te verwachten. 

Dat verliep gunstiger in Frankrijk waar in een soortgelijke situatie waar nu elke Franse staatsburger het recht om een rekening te openen en aan te houden bij de bank van hun keuze, ongeacht waar ze wonen.  verwacht wordt dat andere Nederlandse banken ABN Amro zullen volgen.

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid (GC 2018-280 en GC 2018-281), die bindend zijn. Twee afzonderlijke consumenten, woonachtig in respectievelijk Thailand en Nieuw-Zeeland, hebben zich bij Kifid beklaagd over het feit dat de bank de relatie niet langer met hen wilde voortzetten. ABN Amro is daarbij niet over de schreef gegaan. Dat oordeelt de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid op 4 mei 2018, nadat de consument de kwestie aanhangig had gemaakt. Volgens de commissie mag van de bank niet worden verwacht dat er onevenredige kosten worden gemaakt en risico’s worden genomen om een betaalrekening voor een consument buiten de EU voort te zetten. De klacht werd mede om die reden ongegrond verklaard. In de uitspraak werd ook gewezen op Nederlandse wet- en regelgeving waaraan ABN Amro moet voldoen. Die maken het onmogelijk om bepaalde diensten buiten de EU aan te bieden zonder vereiste vergunningen.

Het klachteninstituut boog zich eerder over klachten van twee Nederlandse rekeninghouders van ABN Amro, die naar Thailand en Nieuw-Zeeland waren verhuisd. Zij kregen vorig jaar, samen met 15.000 anderen, te verstaan dat zij geen klant meer konden blijven. Vanwege de hoge kosten en risico’s op misbruik door bijvoorbeeld terrorismefinanciering, besloot ABN Amro geen klanten buiten de Europese Unie meer te bedienen.

Het Kifid had stelde hen in het ongelijk , ondanks dat het de onwenselijkheid voor hen begreep.ronnen: De Telegraaf, 27 februari 2018; NIHB, 27 februari 2018; website Eelco Keij, 26 april 2018 (met reacties); De Telegraaf,  mei 2018 (Kifid uitspraak); Kifid, 4 mei 2018

14 Reacties

 1. Dit is ronduit belachelijk. Ik krijg mijn AOW op mijn buitenlandse rekening. Mijn pensioen gaat naar een Nederlandse bank, en daar betaal ik o.a. mijn zorgkosten verzekering van. Ik ben inmiddels 70 jaar en kan met die leeftijd geen zorgverzekering in mijn thuisland meer aanschaffen. Ik zou hier dus onverzekerd verder moeten gaan leven omdat de bank (en de Nederlandse regering) mij niet meer zien als een Nederlander. Maar….. U heeft het mis. Ik ben Nederlander met een Nederlands paspoort. U heeft daar maar rekening mee te houden. Tot op heden heeft mijn bank hiertoe nog niet besloten, maar als er een schaap over de dam is…..Ik ben blij dat ik dit hypocriete land de rug heb toegekeerd en spreek de hoop uit dat dit corrupte zooitje spoedig op zijn B.K valt en dat er iemand opstaat die rekening gaat houden met ons Nederlanders die in het buitenland zijn gaan wonen.

  Antwoord
 2. Het is ronduit belachelijk

  Antwoord
 3. Ik herinner me nog goed dat ik toen ik in Turkije ging wonen ik aan mijn ABNAMRO bankier in Nederland voorstelde om mijn Nederlandse ABNAMRO rekeningen alle op te heffen en al mijn bankzaken over te brengen naar ABNAMRO kantoor Istanbul. Dat is mij toen door ABNAMRO stellig in Nederland afgeraden: “daar krijgt u moeilijkheden mee, de kwaliteit van de Nederlandse dienstverlening van ABNAMRO is veel beter, het risico van een bankrekening in Turkije is veel groter, enz.” waren de argumenten van Dé Bank. Dus: wat was dat advies van ABNAMRO in Nederland toen eigenlijk waard?

  Ik had toch een bankrekening in Turkije nodig en heb die bij de Turkse Akbank afgesloten. Nooit problemen mee gehad overigens (maar het duurde wel even voor ik zo’n rekening geopend had: de Turkse bureaucratie werkt ook door in commerciële ondernemingen als banken).

  Antwoord
 4. Een onofficiele mogelijkheid is om een correspondentie adres in Nederland aan te houden, bijvoorbeeld van ouders, kinderen of vrienden. En anders wisselen van bank, ING biedt geloof ik nog aan emigranten een mogelijkheid aan.

  Antwoord
 5. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 20 augustus 2019
  Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ploumen en Nijboer over het sluiten van bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen
  Daaruit:
  Antwoord vragen 3, 4 en 5
  Voor Nederlanders buiten de Europese Unie is het vervelend als de Nederlandse rekening opgeheven wordt. Het merendeel van de banken biedt echter dienstverlening voor Nederlanders die buiten de Europese Unie wonen aan. Klanten kunnen in beginsel dus overstappen naar een andere bank. Het is vervolgens aan elke individuele bank om te bepalen of zij een specifieke klant accepteert. Zoals aangegeven in antwoord op vraag 1 bepalen banken zelf hun ondernemingsstrategie en het door hen gewenste risicoprofiel. Banken moeten zich daarbij houden aan de geldende wet- en regelgeving. Ik zal in overleg treden met banken om te spreken over de ontwikkelingen rond de toegang van Nederlanders in het buitenland tot dienstverlening van banken.
  Lees verder op:
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/08/20/beantwoording-kamervragen-over-het-sluiten-van-bankrekeningen-van-nederlanders-die-in-het-buitenland-wonen

  Antwoord
 6. Zie de vraag vanuit het EP:

  Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-003945/2020 2 juli 2020
  aan de Commissie
  Artikel 138 van het Reglement
  Liesje Schreinemacher (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew)
  Betreft: Grensoverschrijdende toegang tot bankrekeningen
  Personen die wettig binnen de Europese Unie wonen, hebben het recht op een basisbetaalrekening bij een bank binnen de EU. Banken mogen geen aanvragen weigeren op basis van het enkele feit dat de aanvrager niet woont in het land waar de bank gevestigd is . In de praktijk beroepen banken zich echter vaak op een bestaande uitzondering waarbij het verlenen van toegang tot een basisbetaalrekening zou resulteren in een schending van de antiwitwasrichtlijn . Mede door deze uitzondering ondervinden burgers en bedrijven nog steeds hinder wanneer zij een bankrekening willen openen in een ander land dan waar zij woonachtig zijn .
  1. Zonder het grote belang van antiwitwasbeleid en het voorkomen van terrorismefinanciering te ondermijnen, is de Commissie van mening dat het automatisch weigeren van toegang tot een basisbetaalrekening op gespannen voet staat met de principes van de interne markt?
  2. Ondernemers krijgen moeilijk toegang tot een zakelijke bankrekening indien zij niet in hetzelfde land wonen als waar hun onderneming gevestigd is. Acht de Commissie dit wenselijk in het kader van de interne markt en de ontwikkeling van de kapitaalmarktunie?

  Antwoord
 7. Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004106/2020
  aan de Commissie
  Artikel 138 van het Reglement
  Jeroen Lenaers (PPE), Esther de Lange (PPE)
  Betreft: Buitenlandtoeslag ING Bank Nederland
  Afgelopen week kregen klanten van ING Bank Nederland die woonachtig zijn in het buitenland het bericht dat zij vanaf 1 oktober 2020 een zogeheten ‘buitenlandtoeslag’ zullen moeten betalen. Deze toeslag houdt in dat zij per maand 1 euro extra gaan betalen voor het gebruik van hun betaalrekening.
  Veel Europeanen die grensoverschrijdend actief zijn, hebben in meerdere landen een betaalrekening.
  Volgens artikel 15 van Richtlijn 2014/92/EU mogen consumenten bij het aanvragen van of toegang verkrijgen tot een betaalrekening binnen de Unie door kredietinstellingen niet worden gediscrimineerd op grond van nationaliteit, woonplaats of op enige andere grond als bedoeld in artikel 21 van het Handvest.
  1. Is de Commissie op de hoogte van deze maatregel van ING Bank Nederland?
  2. Is de Commissie het ermee eens dat deze maatregel in strijd is met het beginsel van non-discriminatie op grond van woonplaats zoals vastgelegd in artikel 15 van Richtlijn 2014/92/EU?
  3. Kan de Commissie aangeven welke stappen zij zal ondernemen?

  Antwoord
 8. Ik ben 67 jaar oud en ben 6 jaar geleden naar Zuid Afrika vertrokken. Ikben Nederlands staatsburger en heb dus Nederlands paspoort. Ik woon in Zuid Afrika als een permanent resident maar heb geen Zuid Afrikaans staatsburgerschap. Ik was al jaren klant van ABN-ABN Amro Bank. Tot vorig jaar ontving ik mijn gedeeltelijk AOW pensioentje en nog een klein pensioentje van PGB Pensioenfonds (grafisch bedrijfs pensioen) in mijn ABN-AMRO rekening en die haakde ik dus gewoon hier in Zuid Afrika uit de muur van een lokale bank hier met maar hele kleine kosten. Tot opeens ABN AMRO mijn bank rekening sloot omdat ik in het buitenland woon. Nu krijg ik mijn gedeeltelijke AOW overgemaakt naar mijn bank in Zuid Afrika en gelukkig gaat dat met maar een heel klein kosten bedragje maar het pensioentje van PGB Pensioenfonds gaat via ING Bank naar een tussenbank Deutsche Bank en dan naar mijn bank Nedbank in Zuid Afrika. Het pensioentje van PGB bedraagt na aftrek van belasting euro 97-28 maar dan haalt Deutsche Bank daar nog weer euro18 vanaf en dan haalt mijn eigen bank in Zuid Afrika daar ook nogeens euro 6 vanaf dus in plaats van euro 97-28 krijg ik dan maar euro73-28 en deze ellende komt doordat ABN AMRO mij niet meer als klant wilde hebben. Die euro 24 euro die ik nu misloop bovenop ongeveer euro50 ik misloop doordat ik geen alleenstaande heffingskorting over mijn AOW krijg betekent dus dat ik euro74 in totaal misloop en ik leef hier echt van de hand naar de tand nu en zou dat extra bedrag dat ik nu misloop een hemelse verlichting zijn geweest.
  Mischien heeft iemand hier advies of er wat aan te doen is. Met dank en vriendelijke groet…Fred Stausebach

  Antwoord
 9. Vergaderjaar 2019–2020
  Vragen gesteld door de leden der Kamer
  2020Z07027
  Vragen de leden Sneller en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Minister van Financiën over het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland (ingezonden 20 april 2020).
  Vraag 1
  Herinnert u zich dat u schreef in uw brief van 28 oktober jl. dat er op dat moment geen signalen waren «dat er meerdere banken zijn die bankrekenin-gen van Nederlanders die in het buitenland wonen, waaronder Nederlandse expats, hebben opgeheven» maar dat u aandacht zou blijven houden «voor de ontwikkelingen op dit gebied»1?
  Vraag 2
  Kunt u de «ontwikkelingen op dit gebied» nader toelichten, gegeven de recente berichten dat banken Nederlandse klanten buiten Europa lozen2?
  Vraag 3
  Hoeveel Nederlanders, zijnde mensen met de Nederlandse nationaliteit, wonen buiten Nederland? Kunt u hierbij aangeven hoeveel er binnen de EU, binnen de Europese Economische Ruimte (EER, inclusief Zwitserland), buiten de EU en buiten de EER (inclusief Zwitserland) wonen?
  Vraag 4
  Klopt het dat banken op dit moment wettelijk gezien rekeningen van Nederlanders buiten de EU mogen opzeggen, ook al is dit hun enige Nederlandse betaalrekening waar zij regelmatig gebruik van maken zonder dat zij iets kwalijks hebben uitgevoerd, dat wil zeggen dat zij niet voldoen aan sub a, b, d, e en f van artikel Artikel 4:71i lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft)3?
  Vraag 5
  Kunt u aangeven welke nadelige gevolgen verbonden zijn aan het opzeggen van de enige Nederlandse betaalrekening voor verschillende groepen Nederlanders buiten de EU, zoals alleenstaande expats, expats met een gezin en gepensioneerden?
  Vraag 6
  Kunt u toelichten wat een basisbetaalrekening precies inhoudt? Van welke bancaire diensten (zoals internetbankieren) kan hierbij allemaal gebruikge-maakt worden en welke bancaire diensten zijn uitgesloten?
  Vraag 7
  Bent u bekend met Franse «Code monétaire et financier» Article L312–14?
  Vraag 8
  Klopt het dat op basis van het voornoemde wetsartikel het niet alleen mogelijk is voor iedere Unieburger om een (basis)betaalrekening bij een Franse bank te openen maar dat dit artikel tevens het recht van een (basis)be-taalrekening bij een Franse bank geeft aan Franse burgers buiten Frankrijk en buiten de EU?
  Vraag 9
  Kunt u toelichten wat de verschillen zijn tussen de Nederlandse basisbetaalrekening en de Franse basisbetaalrekening, zoals verwoord in Article D312–5 van de eerdergenoemde «Code monétaire et financier»5?
  Vraag 10
  Kunt u toelichten wat precies de rol van la Banque de France is in Article L312–1? Welke (juridische) belemmeringen zijn er kijkend naar het toekennen van eenzelfde rol aan De Nederlandsche Bank?
  Vraag 11
  Beschikt u over informatie over hoeveel Nederlandse banken per jaar uitgeven aan kosten in het kader van (aanvullende) cliëntonderzoeken van Nederlandse (basis)rekeninghouders buiten de Europese Unie, als gevolg van paragrafen 2.1 en 2.3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financie-ren van terrorisme6? Zo niet, bent u bereid om banken om deze informatie te vragen?
  Vraag 12
  Zijn er mogelijkheden om (aanvullende) cliëntonderzoeken voor Nederlanders buiten de EU door banken gezamenlijk te laten uitvoeren? Welke (juridische) belemmeringen zijn er hierbij?
  Vraag 13
  Beschikt u over informatie over hoeveel Nederlandse banken per jaar uitgeven aan totale kosten, dus inclusief eventuele vergunningen, fysieke aanwezigheid en (aanvullende) cliëntonderzoeken, voor het in stand houden van (basis)betaalrekeningen voor Nederlanders buiten de EU? Zo nee, bent u bereid om banken om deze informatie te vragen? Zo nee, waarom niet?
  Vraag 14
  Deelt u de mening, zoals verwoord op de site en in het Convenant Basisbe-taalrekening7, dat om te kunnen meedoen in de maatschappij iedere volwassene een eigen betaalrekening nodig heeft?
  Vraag 15
  Denkt u dat een Nederlandse (basis)betaalrekening een belangrijke bijdrage levert aan de blijvende betrokkenheid van Nederlanders buiten de EU met Nederland? Zo nee, waarom niet?
  Vraag 16
  Wat zijn de voor- en nadelen van ofwel (1) het wettelijk verankeren van het recht op een Nederlandse (basis)betaalrekening voor Nederlanders, ook buiten de EU, door een aanpassing van artikel Artikel 4:71f van de Wft, ofwel (2) het afschaffen van de mogelijkheid van banken om de (basis)betaalreke-ning van Nederlanders buiten de EU eenzijdig op te zeggen, door een aanpassing van Artikel 4:71i lid 1 sub c van de Wft?
  Vraag 17
  Bent u bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheid om Nederlanders buiten de EU de wettelijke mogelijkheid te geven tot een (basis)betaalreke-ning? Zo ja, kunt u dit onderzoek in het vierde kwartaal van 2020 aan de Kamer sturen? Zo nee, waarom niet?
  Vraag 18
  Kunt u deze vragen apart beantwoorden?

  1Kamerstuk 32 545, nr. 1112Trouw, 2 januari 2020 (https://www.trouw.nl/economie/abn-amro-loost-klanten-buiten-europa~b675c582/) 3 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=4&hoofdstuk=4.3&afdeling=4.3.1&paragraaf=4.3.1.8&artikel=4:71i&z=2020-01-31&g=2020-01-31
  kv-tk-2020Z07027
  4 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000035731548&idSectionTA=LEGISCTA000020866615&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20180401 5 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=40477BA116F5E291635B731B7F91A1FC.tplgfr23s_3?idArticle=LEGIARTI000036769238&cidTexte=LEGITEXT000006072026&categorieLien=id&dateTexte 6 https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2020-01-01#Hoofdstuk2 7 https://www.basisbankrekening.nl/

  Antwoord
 10. ING Buitenlandtoeslag
  door St. GOED | nov 13, 2020 | Banken, Nieuws | 0 Reacties
  Poll ING buitenlandtoeslag
  Onze poll onder 650 ING-rekeninghouders in het buitenland geeft duidelijk aan dat de grote meerderheid (meer dan 75%) het niet eens is met de toeslag van 12 euro per jaar. De uitslag van de poll kunt u hier bekijken. We hebben de resultaten aangeboden aan de ING en om hun reactie gevraagd.
  Reactie van de ING
  Allereerst begrijpen we dat een toeslag op de Betaalrekening geen prettig nieuws is voor klanten in het buitenland. Toch is het nodig geweest om deze toeslag te introduceren. We vinden het belangrijk dat iedereen die een betaalpakket bij ons heeft, evenredig bijdraagt aan de kosten van het pakket. Dit berekenen we op basis van het gemiddeld gebruik van een rekening in Nederland. Voor klanten die in het buitenland wonen, zijn de kosten die wij maken hoger, o.a. vanwege de complexere controles voor klantmonitoring en de hogere kosten voor ondersteuning voor klanten in het buitenland.

  Les verder op: https://www.stichtinggoed.nl/banken/ing-buitenlandtoeslag/

  Antwoord
 11. 4. Bankzaken
  Of het nu om sluiting van de Nederlandse bankrekening gaat wanneer je buiten de EU woont, zoals bij ABN AMRO, of een plotselinge “buitenlandtoeslag” van de ING – al geruime tijd worden Nederlanders buiten Nederland steeds meer in het nauw gedreven waar het hun Nederlandse bankrekening betreft.
  Lees verder op:
  https://www.nederlandersbuitennederland.nl/snbn-nieuwsbrief-december-2020/

  Antwoord
 12. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
  Datum22 juni 2021BetreftReactie m.b.t. beëindiging rekening relaties ABN AMRO op Curaçao en aangenomen motie Eilandsraad St. Eustatius

  daaauit
  De bank in kwestie heeft in alle gevallen wel een zorgplicht naar de klant en kan een rekening alleen opzeggen met een goede onderbouwing en met oog voor de belangen van de klant. Ik heb van ABN AMRO begrepen dat zij het sluiten van rekeningen in het Caribisch deel van het Koninkrijk in ieder geval voorlopig heeft opgeschort met het oog op het initiatiefwetsvoorstel Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders in het buitenland van het lid Sneller.3 In het initiatiefwetsvoorstel wordt geregeld dat ook Nederlanders verblijvend buiten de Europese Unie, onder voorwaarden, recht hebben op een basisbetaalrekening. Ik heb verder begrepen dat wanneer ABN AMRO het voorgenomen beleid ten aanzien van het sluiten van rekeningen zou uitvoeren, klanten tot zes maanden, indien nodig, worden begeleid bij het overstappen naar een nieuwe betaalrekening om bepaalde transacties mee te verrichten, zoals het ontvangen van AOW of pensioen.

  Hoogachtend,
  de minister van Financiën,
  W.B. Hoekstra
  Lees verder op : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/22/reactie-verzoek-vaste-kamercommissie-koninkrijksrelaties-over-abn-amro-en-st-eustatius

  Antwoord
 13. Ik zou graag advies willen krijgen over hoe mijn 81 jarige broer in zuid afrika de beschikking kan krijgen over zijn banksaldo wat ABN/AMRO op een tussenrekening heeft geplaatst. Internet is lastig en de post is onbetrouwbaar.Telefonisch lukt het tot op heden ook niet. Ik ben zelf geen ABN/AMRO client. Bijvoorbaat dank.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.