Selecteer een pagina

Buitenlands belastingplichtige kwalificeert niet in de Verenigde Staten

sep 27, 2018

ECLI:NL:RBZWB:2018:3257

Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum uitspraak 07-05-2018 Datum publicatie 26-09-2018 Zaaknummer AWB – 17 _ 52 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – enkelvoudig Inhoudsindicatie Art. 7.8, zesde lid, Wet IB 2001; regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

Belanghebbende woont in de Verenigde Staten en geniet inkomsten uit Nederland. Als gevolg van de op 1 januari 2015 in werking getreden wetswijziging – waarbij de keuzeregeling van art. 2.5 Wet IB 2001 (oud) is vervangen door de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen van art. 7.8, zesde lid, Wet IB 2001 (nieuw) – heeft de inspecteur naar nationaal recht terecht geen persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen bij het vaststellen van de aanslag IB/PVV over het jaar 2015. Van een verboden discriminatie in de zin van art. 14 EVRM, art. 26 IVBPR of art. 28 van het Verdrag VS/NL is geen sprake. Beroep ongegrond.

Wet inkomstenbelasting 2001 7.8 Vindplaatsen Rechtspraak.nl

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT Belastingrecht, enkelvoudige kamer Locatie: Breda

Zaaknummer BRE 17/52

uitspraak van 7 mei 2018

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

[belanghebbende] , domicilie kiezende te Breda, belanghebbende, en de inspecteur van de Belastingdienst,

5 Reacties

 1. Uit de uitspraaK:
  “2 Gronden
  2.1. Belanghebbende woont in de Verenigde Staten en geniet AOW- en pensioenuitkeringen uit Nederland.
  2.2. Belanghebbende heeft in zijn aangiften IB/PVV over de jaren tot en met 2014 gekozen voor een behandeling als binnenlands belastingplichtige op grond van het toen geldende artikel 2.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: de Wet IB).
  2.3. Per 1 januari 2015 is de keuzeregeling voor behandeling als binnenlandse belastingplichtigen vervangen door de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen, zoals bepaald in artikel 7.8, zesde lid, van de Wet IB (hierna: de wetswijziging). Omdat belanghebbende niet woont in één van de landen zoals opgenomen in laatstbedoelde regeling, komt hij sindsdien niet (meer) in aanmerking voor een behandeling als binnenlands belastingplichtige.
  2.4. In geschil is of belanghebbende in 2015 nog recht heeft op (de keuze voor) een behandeling als binnenlandse belastingplichtige.
  2.5. Belanghebbende heeft zich op het standpunt gesteld dat de wetswijziging discriminerend is. Daarbij heeft hij erop gewezen dat hij door de wetswijziging de pensioenaanspraak van zijn ex-echtgenote – die bij haar belast is – niet langer als persoonsgebonden aftrekpost in aanmerking kan nemen. Dat leidt volgens hem tot een ongelijke behandeling ten opzichte van in Nederland – of in één van de in de regeling opgenomen landen – wonende Nederlanders met Nederlands inkomen die een dergelijke post wel in aanmerking kunnen nemen. De rechtbank vat belanghebbendes betoog op als een beroep op de artikelen 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) en 26 van het Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (hierna: IVBPR) en overweegt als volgt.
  2.5.1. Vooropgesteld dient te worden dat de artikelen 14 EVRM en 26 IVBPR niet iedere ongelijke behandeling van gelijke gevallen verbieden, maar alleen die welke als discriminatie moet worden beschouwd omdat een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor de ongelijke behandeling ontbreekt. Daarbij verdient opmerking dat op fiscaal gebied aan de wetgever in het algemeen een ruime beoordelingsvrijheid toekomt bij het beantwoorden van de vraag of gevallen voor de toepassing van de bedoelde verdragsbepalingen als gelijk moeten worden beschouwd en of, in het bevestigende geval, een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat om die gevallen niettemin in verschillende zin te regelen.
  2.5.2. Over de wetswijziging is in de wetsgeschiedenis het volgende opgemerkt (Kamerstukken II 2013/2014, 33 752, nr. 11, p. 74 en 75):
  “Een belangrijke beweegreden voor de nieuwe regeling is dat het kabinet niet (langer) fiscale voordelen aan niet-inwoners wil geven waar dit op grond van het recht van de Europese Unie niet noodzakelijk is. (…)
  Van de kiezende belastingplichtigen in 2011 vallen door de inperking van de landenkring ongeveer 3200 personen buiten de toepassing van de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Gemiddeld behaalden zij een voordeel van ongeveer € 940 door te kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Onder de voorgestelde regels voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zullen zij dit voordeel verliezen.
  De leden van de fractie van de SP vragen waarom is gekozen om geen overgangsrecht op te nemen. Hier is niet voor gekozen omdat het zeer complex is voor de uitvoering om twee regelingen naast elkaar uit te voeren. Dit zou de besparing op de uitvoeringskosten en de budgettaire opbrengst voor aantal jaren voor een groot deel teniet doen. Als alternatief heeft het kabinet ervoor gekozen om de voorgestelde regeling pas per 1 januari 2015 in werking te laten treden en de regeling reeds via de verwerking in het Belastingplan 2014 aan te kondigen. Dat de regeling pas in 2015 ingaat, biedt belastingplichtigen de kans van tevoren rekening te houden met de wijzigingen. In het licht van het voorgaande en gezien de kleine groep belastingplichtigen die geen gebruik meer kan maken van de regeling, is ervoor gekozen om geen overgangsrecht op te nemen voor de periode vanaf 1 januari 2015.”
  2.5.3. Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat belastingplichtigen, zoals belanghebbende, die in de Verenigde Staten wonen en Nederlands inkomen genieten enerzijds en belastingplichtigen die in Nederland – of in één van de in de regeling opgenomen landen – wonen en Nederlands inkomen genieten anderzijds gelijke gevallen zijn, is geen sprake van een verboden discriminatie. De rechtbank leidt uit de in 2.5.2 vermelde wetsgeschiedenis af dat de wetgever heeft onderkend dat de regeling een onderscheid maakt op basis van inwonerschap. Dit onderscheid is door de wetgever bewust aanvaard mede uit overwegingen van uitvoerbaarheid en eenvoudige en eenduidige wetgeving. De inperking van de landenkring in artikel 7.8, zesde lid, van de Wet IB berust daarmee op een toegelichte keuze van de fiscale wetgever waarvan niet kan worden gezegd dat zij evident van redelijke grond is ontbloot. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de wetgever de grenzen van de hem ingevolge de mensenrechtenverdragen toekomende ruime beoordelingsvrijheid dan ook niet overschreden.
  2.5.4. Voor zover belanghebbende zich in dit verband nog bedoeld heeft te beroepen op het non-discriminatiebeginsel geregeld in artikel 28 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, gesloten te Washington D.C. op 18 december 1992 (hierna: het Verdrag), kan dit hem evenmin baten. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. In dat artikel is, voor zover hier van belang, het volgende bepaald:
  “Artikel 28. Non –discriminatie
  1. Onderdanen van een van de Staten worden in de andere Staat niet aan enige belastingheffing of daarmede verband houdende verplichting onderworpen, die anders of zwaarder is dan de belastingheffing en daarmede verband houdende verplichtingen waaraan onderdanen van die andere Staat onder dezelfde omstandigheden zijn of kunnen worden onderworpen. (…)”.
  Vertaald naar de situatie van belanghebbende verbiedt de bepaling dus de Verenigde Staten (de andere Staat) om belanghebbende (onderdaan van Nederland) anders of zwaarder te belasten dan Amerikanen. In deze procedure gaat het echter om de Nederlandse heffing en mist deze bepaling dus toepassing.
  2.6. Verder stelt belanghebbende dat hij zich niet kan voorstellen dat de overheid met de invoering van de regeling voor ogen had dat – in gevallen zoals de zijne – niet langer kan worden gekozen voor een behandeling als binnenlands belastingplichtige. Hij verzoekt daarbij om een rechtvaardige oplossing voor zijn situatie. Zoals volgt uit het overwogene in 2.5.2 vindt belanghebbendes stelling geen steun in de wetsgeschiedenis. Mocht overigens al sprake zijn van een door de wetgever niet-voorziene situatie, dan mag noch de inspecteur noch de belastingrechter daarvoor een tegemoetkoming verlenen. De bevoegdheid – om voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van de belastingwet kunnen voordoen (de zogenaamde hardheidsclausule zoals geregeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) – is namelijk voorbehouden aan de Minister van Financiën. De belastingrechter heeft daarin geen enkele rol.
  2.7. Voor zover belanghebbende nog heeft bedoeld te stellen dat de wetswijziging onbillijk is of onredelijk uitpakt, merkt de rechtbank op dat het de rechtbank niet is toegestaan de innerlijke waarde of billijkheid van de wet te beoordelen (artikel 11 van de Wet algemeene bepalingen).
  2.8. Gelet op het voorgaande heeft de inspecteur belanghebbende terecht niet aangemerkt als kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Belanghebbende heeft in 2015 dan ook geen recht (meer) op een behandeling als binnenlands belastingplichtige en kan de persoonsgebonden aftrek daarom niet in aanmerking nemen. Dat belanghebbende er bewust voor heeft gekozen de Nederlandse nationaliteit te behouden, maakt dat niet anders. Het beroep is dan ook ongegrond verklaard.”

  Antwoord
 2. Het blijft een stijle redenering, die dubbele belastingheffing dekt in Nederland op eenzelfde inkomensbestandeel (het pensioendeel dat aan een ex toekomt/ Immers: dat inkomensbestanddeel wordt zowel bij de pensioengerechtgde zelf als bij de ex belast.

  Heb je verdragen om dubbele belastingheffing tegen te gaan – gebeurt het gewoon binnen Nederland!

  Antwoord
  • Dat hangt dus samen met de wijze van toepassing van dubbelbelastingverdragen, in samenhang met de werking van de Schumackerdoctrine van het EHvJ waarop de KBB -regeling is gebaseerd.
   Wie woont in een EUstaat en buitenlands belastingplichtig is jegens zijn woonstaat en (ook) Nederland wordt geacht – als hoofdprincipe – de fiscale (aftrek) voordelen allereerst jegens zijn woonstaat geldig te maken. Valt hij niet onder de Nederlandse KBB-regeling en heeft de woonstaat geen aftrek van betaalde (partner)alimentatie, dan kan hij dat geen aftrek jegens Nederland geldig maken. De enige mogelijkheid om dat te corrigeren is langs het openbreken van de alimentatieregeling, dus allereerst via overleg met de ex-partner, althans als de oorspronkelijke alimentatieregeling wel op aftrek van betaalde alimentatie (in Nederland) is gebaseerd. Werkt de ex niet mee dan kan men in Nederland (als Nederlands recht toepasbaar is) naar de civiele rechter om het af te dwingen, aangezien de regeling niet langer afgestemd is op de oorspronkelijk vastgestelde draagkracht van de alimentatieplichtige. Dat kan ook bij andere omstandigheden ((voldoende)verlies aan inkomen, samenwoning met nieuwe partner, e.d.).

   Antwoord
 3. Ik ontvang een pensioen van de Nationale Nederlanden. Een gedeelte hiervan wordt in Nederland al 16 jaar direct aan mijn ex partner betaald (volgens uitspraak rechter)
  Zij was dus belastingplichtig gedurende deze ca 16 jaren. Mijn aangifte in Duitsland heb ik steeds gedaan aan de hand van mijn bankafschriften. Vanaf 2017 moet ik nu belasting betalen in Nederland en omdat de jaaropgave van de Nationale Nederlanden een bedrag laat zien incl. het bedrag wat aan mijn ex in Nederland wordt betaald zou ik nu belasting moeten gaan betalen over een bedrag incl. de betaling in Nederland. Van de N.N. heb ik een tabel gekregen waarin duidelijk te zien is, dat de loonheffing alleen van mijn gedeelte wordt ingehouden, blijft toch de belastingdienst van mening, dat ik over het volle pond belasting moet gaan betalen.
  Kan iemand dat begrijpen? De nieuwe regeling betekent voor mij sowieso, dat ik veel meer belasting moet gaan betalen. Als “grande finale” moet ik bij de Duitse fiscus ook mijn Nederlandse inkomen opgegeven. Nee, hierover hoef ik geen belasting te betalen, het geldt alleen (progressie) om vast te stellen waar in de belasting tabel thuishoor om daarna de hoogte van mijn belasting vast te stellen.

  Antwoord
  • U geeft te weinig details om te kunnen beoordelen hoe het civielrechtelijk en fiscaal precies zit met uw echtscheiding en de verdeling van het pensioen (is het ouderdomspensioen?).
   Is er sprake van toepassing van de wet pensioenverevening dan is het merkwaardig dat bij directe betaling door NN van pensioen aan uw ex in Nederland het aan haar betaalde bedrag is opgenomen in de jaaropgaaf NN van uw pensioen. En ik begrijp dat daardoor uw totale pensioen zodanig hoog wordt dat het heffingsrecht overgaat naar Nederland.
   Een andere mogelijkheid is nog dat het niet om pensioen- maar om lijfrenteverevening, ondergebracht bij NN zou gaan. Kortom: de beoordeling of NN het aan uw ex betaalde pensioen ten onrechte op uw jaaropgaaf vermeldt, moet beoordeeld worden aan de hand van de feiten van de echtscheiding, de echtscheidingsovereenkomst, de rechterlijke uitspraak en uw pensioenovereenkomst met NN en de wijze waarop met pensioenverevening na de echtscheiding is omgegaan zo deze aan de orde was.
   zie ook: http://www.weishaupt.nl/publicaties/Fiscaal%20Praktijkblad%20Pensioen%20scheiding%20en%20fiscus%20mrt%202011….pdf

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.