Selecteer een pagina

Invloed Nederlanders in buitenland op Eerste Kamer

feb 24, 2019

Op 24 februari 2019 hebben we van Kees van Diggelen, landenvertegenwoordiger a.i. in Zweden, het verzoek ontvangen volgend artikel te plaatsen uit het Financieel Dagblad (fd.nl)

Invloed Nederlanders in buitenland op Eerste Kamer

Nederlanders die in het buitenland wonen, krijgen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Dit staat in een brief die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Op dit moment bepaalt de Grondwet dat de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van Provinciale Staten, die op hun beurt worden gekozen door de ingezetenen van de provincies. Daartoe behoren de Nederlanders die in het buitenland wonen niet.

Kiescollege

Minister Ollongren schrijft dat zij het instellen van een kiescollege voor de Nederlanders die in het buitenland wonen de beste optie vindt om dit probleem op te lossen. Over de wenselijkheid van die maatregel, wil zij in debat met de Tweede Kamer.

De brief van Ollongren vloeit voort uit het regeerakkoord. Daarin staat dat het stemproces moet worden aangepast, zodat ook Nederlanders in het buitenland ook invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Klik op onderstaande link voor het artikel

https://fd.nl/economie-politiek/1290465/invloed-nederlanders-in-buitenland-op-eerste-kamer

5 Reacties

 1. Nederlanders die in buitenland wonen krijgen invloed op samenstelling Eerste Kamer
  Nieuwsbericht | 22-11-2019 | 15:30
  De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om kiezers in het buitenland invloed te geven op de samenstelling van de Eerste Kamer. Er komt een kiescollege dat wordt gekozen door Nederlanders die woonachtig zijn in het buitenland. De leden van dat kiescollege zullen meedoen aan de verkiezing van de Eerste Kamer.

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/22/nederlanders-die-in-buitenland-wonen-krijgen-invloed-op-samenstelling-eerste-kamer

  Antwoord
 2. 35418 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

  NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

  Inhoudsopgave ALGEMEEN 1. Inleiding 2. Inhoud van het voorstel 3. Advies en consultatie

  ALGEMEEN

  1. Inleiding

  Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de opmerkingen en vragen in het verslag. Het verheugt mij dat de leden van de fracties van de VVD, het CDA, D66 en de PvdA het voorstel onderschrijven. Bij het beantwoorden van de vragen heb ik zoveel mogelijk de volgorde van het verslag aangehouden, met dien verstande dat gelijkluidende of in elkaars verlengde liggende vragen tezamen zijn beantwoord.

  De leden van de VVD-fractie vragen of het mogelijk is dat het onderhavige voorstel in werking treedt voor de eerstvolgende verkiezingen van de Eerste Kamer in 2023.

  Het streven van de regering is erop gericht de behandeling van het onderhavige voorstel zo spoedig mogelijk af te ronden. Als het voorstel tijdig voor de komende verkiezingen van de Tweede Kamer tot wet wordt verheven, kan de dan te kiezen Tweede Kamer de tweede lezing ter hand nemen. Als het voorstel ook in tweede lezing tot wet wordt verheven, zal ook nog uitvoeringswetgeving tot stand moeten worden gebracht en andere voorbereidingshandelingen moeten worden getroffen. Met de voorbereiding daarvan kan uiteraard al wel eerder worden begonnen. Als dit met grote voortvarendheid ter hand wordt genomen is het mogelijk haalbaar dat de Nederlanders in het buitenland met ingang van 2023 invloed kunnen krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

  De leden van de SGP-fractie vinden het een goede gedachte om te bezien of en hoe de betrokkenheid van niet-ingezetenen kan worden versterkt, maar vragen zich wel af of er niet meer duidelijkheid moet zijn over de precieze mogelijkheden voor uitvoering, voordat er tot wijziging van de Grondwet kan worden overgegaan. Zij vragen in dit verband met name aandacht voor de vormgeving van het kiescollege in het licht van de evenredige vertegenwoordiging.

  Het onderhavige voorstel biedt de grondwettelijke kaders voor een kiescollege voor Nederlanders in het buitenland. De nadere uitwerking van de verkiezing van dit kiescollege zal plaatsvinden bij wet (de Kieswet). Naar het oordeel van de regering dienen de wijziging van de Grondwet en de daarop volgende uitvoeringswetgeving op hun eigen merites te worden beoordeeld. Naar het oordeel van de regering is het tegen deze achtergrond zuiverder om in het kader van de behandeling van het onderhavige voorstel niet in algemene zin vooruit te lopen op de inhoud van de uitvoeringswetgeving. Dat neemt niet weg dat enkele aspecten die in de uitvoeringswetgeving zullen worden opgenomen niettemin raakvlakken hebben met de Grondwet, zoals de evenredige vertegenwoordiging. Die aspecten worden in de memorie van toelichting wel uitgelicht. Hierna zal hierop naar aanleiding van vragen van enkele fracties nog nader worden ingegaan.
  Lees verder : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/08/nota-naar-aanleiding-van-verslag-grondwetsvoorstel-kiescollege-niet-ingezetenen-verkiezing-eerste-kamer

  Antwoord
 3. Lees verder op:
  https://www.eerstekamer.nl/verslag/20201006/verslag
  De voorzitter:
  Thans is aan de orde de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen 35418, Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, en 35419, Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure).
  Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van harte welkom in de Eerste Kamer.
  De beraadslaging wordt geopend.
  (..)
  De voorzitter:
  Ik kom tot afhandeling van de wetsvoorstellen. Eerst het wetsvoorstel 35418, Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Wenst een van de leden stemming over dit wetsvoorstel? Dat is het geval. Dan stel ik voor dat we volgende week dinsdag stemmen over het wetsvoorstel. Tevens stel ik voor om volgende week te stemmen over de ingediende motie.

  Antwoord
 4. Sa¬men¬vat¬ting ad¬vies wets¬voor¬stel kies¬col¬le¬ge niet-in¬ge¬ze¬te¬nen
  Gepubliceerd op 11 april 2022

  De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel kiescollege niet-ingezetenen. Het wetsvoorstel is op 11 april 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook dit advies openbaar geworden.

  Lees verder op:
  https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@130757/wetsvoorstel-kiescollege-nietingezetenen/

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.