Selecteer een pagina

Nederland sluit belastingverdrag met Irak

jul 3, 2019

rijksoverheid.nl meldt:

Nieuwsbericht | 02-07-2019 | 11:15

Nederland heeft met Irak een belastingverdrag gesloten.  In het belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken.

Het verdrag is maandag 1 juli in Bagdad ondertekend. In het verdrag is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Wanneer hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met deze antimisbruikbepaling en enkele andere aanpassingen voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaarden van Actiepunt 6 uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Verder zijn er afspraken gemaakt over onderlinge uitwisseling van informatie en de bijstand bij invordering van belastingen en is het verdrag op een groot aantal onderdelen in aansluiting bij het OESO-modelbelastingverdrag. Het verdrag zal het nu in beide landen de vereiste goedkeuringsprocedure doorlopen.

4 Reacties

 1. Ik maakte mij al zorgen…nu kunnen wij tenminste met goed fatsoen gaan…

  Antwoord
 2. Is dit interessant voor VBNGB leden ?

  Antwoord
  • Het zou interessant kunnen zijn voor VBNGB leden in Irak (als die er zijn). Verder is nog af te wachten wat er precies over de heffingsverdeling over onderdelen van het inkomen (vooral natuurlijk pensioenen) in het verdrag staat. Dat blijkt nog niet uit de nu gepubliceerde summiere samenvatting.

   Antwoord
 3. Ik citeer uit het verdrag:

  Artikel 16. Pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen

  [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
  • 1 Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 17, tweede lid, mogen pensioenen en andere soortgelijke beloningen, alsmede lijfrenten, afkomstig uit een verdragsluitende staat en betaald aan een inwoner van de andere verdragsluitende staat in de eerstgenoemde staat worden belast.
  • 2 Pensioenen en andere uitkeringen betaald krachtens de bepalingen van de socialezekerheidswetgeving van een verdragsluitende staat aan een inwoner van de andere verdragsluitende staat mogen in de eerstgenoemde staat worden belast.
  • 3 Een pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente wordt geacht afkomstig te zijn uit een verdragsluitende staat voor zover de met het pensioen of een andere soortgelijke beloning of lijfrente samenhangende bijdragen of betalingen, dan wel de aanspraken op dit pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente in die staat in aanmerking zijn gekomen voor een fiscale tegemoetkoming. De ingevolge dit artikel aan een verdragsluitende staat toegekende heffingsrechten worden op geen enkele wijze beperkt door de overdracht van een pensioen, andere soortgelijke beloning of lijfrente van een in die verdragsluitende staat gevestigd pensioenfonds of aldaar gevestigde verzekeringsmaatschappij naar een in een andere staat gevestigd pensioenfonds of aldaar gevestigde verzekeringsmaatschappij.
  • 4 De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing indien in plaats van een pensioen, lijfrente of andere soortgelijke beloning een afkoopsom wordt betaald vóór de datum waarop het pensioen, de lijfrente of andere soortgelijke beloning ingaat.
  Artikel 17. Overheidsfuncties

  [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
  • 1
  o a. Salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen, betaald door een verdragsluitende staat of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan, aan een natuurlijke persoon ter zake van het verlenen van diensten aan die staat of dat onderdeel of lichaam, mogen in die staat worden belast;
  o b. Dergelijke salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen zijn echter slechts in de andere verdragsluitende staat belastbaar indien de diensten in die staat worden verleend en de natuurlijke persoon inwoner is van die staat en:
   i. onderdaan is van die staat; of
   ii. niet uitsluitend voor het verlenen van de diensten inwoner van die staat is geworden.
  • 2
  o a. Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid mogen pensioenen en andere soortgelijke beloningen betaald door, of uit fondsen in het leven geroepen door, een van de verdragsluitende staten of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten verleend aan die staat of dat onderdeel of lichaam, in die staat worden belast.
  o b. Dergelijke pensioenen en andere soortgelijke beloningen zijn echter slechts in de andere verdragsluitende staat belastbaar, indien de natuurlijke persoon inwoner en onderdaan is van die staat.
  • 3 De bepalingen van de artikelen 14, 15 en 16 zijn van toepassing op salarissen, lonen, pensioenen en andere soortgelijke beloningen ter zake van diensten verleend in het kader van een bedrijf, uitgeoefend door een verdragsluitende staat, een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan.

  Artikel 20. 5 In het geval van de Republiek Irak wordt dubbele belasting als volgt vermeden:
  De Republiek Irak kan bij het heffen van belastingen van haar inwoners in de belastinggrondslag waarover deze belastingen worden geheven bestanddelen van het inkomen begrijpen die volgens de bepalingen van dit Verdrag ook in Nederland mogen worden belast, maar staat een aftrek toe op de over die grondslag berekende belasting van een bedrag dat gelijk is aan de in Nederland betaalde belasting. Deze aftrek is evenwel niet hoger dan het deel van de belasting van de Republiek Irak, zoals berekend voordat de aftrek wordt verleend, dat is toe te rekenen aan de inkomsten die in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag in Nederland mogen worden belast.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.