Selecteer een pagina

Arbeidsongeschikt in Nederland en belasting betalen in Spanje III

dec 5, 2019

Arbeidsongeschikt in Nederland en belasting betalen in Spanje III

De uitspraak van het Tribunal Supremo in Madrid betreffende de mate van arbeidsongeschiktheid die is vastgesteld door een ander EU land zal de leidraad zijn voor personen die nu gebruik willen gaan maken van de belastingvoordelen die samengaan met de Incapacidad en de Discapacidad regelingen.

In het vonnis van 14 maart 2019 No. De Recurso: 6740/2017 No. De Resolutción  346/2019 staat op bladzijde 9 vermeld:

SEXTO.- Criterios interpretativos que se fijan en esta sentencia sobre el artículo 7.f) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Tomando como punto de partida lo que ha sido expuesto en el anterior fundamento de derecho, los criterios interpretativos que procede dictar son los que continúan:

1.- El reconocimiento de una pensión de invalidez en Suiza con un nivel del cien por cien no basta, por sí solo, para equiparar dicha pensión con una prestación de incapacidad permanente absoluta del sistema español de Seguridad Social; porque en aquel Estado, a diferencia de lo que acontece en España, no se distingue entre un grado de incapacidad que está referida sólo a la profesión que ejercía el interesado (aunque la impida en la totalidad de los cometidos de esa profesión) y otro grado superior que se proyecta también sobre otras profesiones.

2.- La calificación de si una situación merece la consideración de incapacidad permanente absoluta corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social a través de los órganos reglamentariamente establecidos para examinar al interesado y emitir el correspondiente dictamen propuesta; y recae sobre el interesado la carga de aportar ante esos órganos todos los elementos que permitan probar cual fue la concreta situación que determinó la pensión extranjera cuya equiparación se pretenda con una pensión de invalidez absoluta del sistema español de Seguridad Social.

Dit betekent dat de vrijstelling van permanente invaliditeitspensioenen c.q. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit het buitenland nadere beoordeling vereisen.

Met deze uitspraak geeft het Hooggerechtshof aan dat:

 • Voor iedereen die in Spanje woont (Spanjaarden en buitenlanders) dezelfde procedure en stappen gevolgd dienen te worden.
 • Permanente invaliditeitspensioenen c.q. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor volledige arbeidsongeschiktheid uit het buitenland moeten eerst door een team van het Instituto Nacional de Seguridad Social in Spanje worden beoordeeld.
 • Het Instituto Nacional de Seguridad Social moet beoordelen of de arbeidsongeschiktheidsuitkering die vastgesteld is in het buitenland vergelijkbaar is met de categorie ¨absolute blijvende arbeidsongeschiktheid¨ zoals Spanje deze kent.
 • Het Instituto Nacional de Seguridad Social moet een verklaring afgeven aan de hand van inhoudelijke medische documenten.

 

Als het Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) verklaart dat het gaat om een arbeidsongeschiktheidsuitkering die valt onder de absolute blijvende arbeidsongeschiktheid, dan is de uitkering vrijgesteld van inkomstenbelasting.
De verklaring van het INSS moet ingeleverd worden bij de Spaanse belastingdienst. De Spaanse belastingdienst dient zich aan deze verklaring te houden.

We hebben vernomen dat de keuring door het INSS gebaseerd zal worden op het medisch dossier, maar we gaan onderzoeken hoe dit exact zal plaatsvinden. Voor Nederlanders zal dit in de regel het UWV dossier zijn.

De documenten uit Nederland moeten door een beëdigde vertaler, die in het Spaanse register voor vertalers is ingeschreven, worden vertaald.

In Spanje heb je de Incapacidad (arbeidsongeschiktheid) en de Discapacidad (minder valide zijn).

Incapacidad

Spanje heeft twee categorieën in de Incapacidad:

Categorie 1 Incapacidad permanente total – volledige blijvende arbeidsongeschiktheid

Je komt hiervoor in aanmerking als je arbeidsongeschikt bent voor je eigen werk, beroep of professie.
Deze categorie geeft recht op een verhoging van de belastingvrije voet van minimaal € 3000

Categorie 2 Incapacidad permanente absoluta – volledige absolute blijvende arbeidsongeschiktheid

Dit betekent dat je arbeidsongeschikt bent voor je eigen werk, beroep, professie én voor alle andere werkzaamheden. Je kunt absoluut geen enkel ander werk meer verrichten!

Alléén categorie 2 geeft recht op algehele belastingvrijstelling voor de arbeidsongeschiktheid uitkering.
Deze uitkeringen hoeven niet opgegeven te worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Discapacidad

In de procedure voor het aanvragen van Discapacidad is niets gewijzigd. Deze is voor Spanjaarden en residenten gelijk. Ook in deze procedure vindt er een keuring plaats. Men heeft drie maten van discapacidad, waaraan een belastingvrije voet is gekoppeld. Meer informatie vindt u hierover op de website van de Agencia Tributaria.

Moet Spanje de arbeidsongeschiktheidspercentages overnemen?

In het vonnis van het Tribunal Supremo in Madrid wordt de verordening V0883/2004 niet genoemd. Van verschillende leden hebben wij de vraag gehad, waarom Spanje het percentage arbeidsongeschiktheid van Nederland niet overneemt, gezien artikel 5 en 46 van deze verordening.

Artikel 5: Gelijkstelling van prestaties, inkomsten, feiten en gebeurtenissen.
Tenzij in deze verordening anders is bepaald en rekening houdend met de bijzondere uitvoeringsbepalingen, geldt het volgende:
a) indien de wetgeving van de bevoegde lidstaat bepaalde rechtsgevolgen toekent aan socialezekerheidsprestaties of andere inkomsten, zijn de betreffende bepalingen van die wetgeving ook van toepassing op gelijkgestelde prestaties die krachtens de wetgeving van een andere lidstaat toegekend zijn, alsmede op de inkomsten die in een andere lidstaat verworven zijn.
b) indien de wetgeving van de bevoegde lidstaat rechtsgevolgen toekent aan bepaalde feiten of gebeurtenissen, houdt die lidstaat rekening met soortgelijke feiten of gebeurtenissen die zich in een andere lidstaat voordoen alsof zij zich op het eigen grondgebied hebben voorgedaan.

Artikel 46 Personen die onderworpen zijn aan hetzij uitsluitend B- wetgevingen, hetzij A- en B-wetgevingen.

Lid 3. De door het orgaan van een lidstaat genomen beslissing omtrent de mate van invaliditeit van de betrokkene is bindend voor het orgaan van iedere andere betrokken lidstaat, mits in bijlage VII is vermeld dat de voorwaarden van de wetgevingen van deze lidstaten met betrekking tot de mate van invaliditeit met elkaar overeenstemmen.

In bijlage VII wordt Spanje niet vermeld. Dit houdt in dat Spanje niet gebonden is het arbeidsgeschiktheidspercentage over te nemen van een ander land in de EU, de EER en Zwitserland.

 

90 Reacties

 1. Nu ook Frankrijk!

  Antwoord
  • Dit betreft een specifiek probleem dat speelt in Spanje.

   Antwoord
   • Dat snap ik Joan, maar het zou buitengewoon fijn zijn als de belasting in Frankrijk ook naar 0 zou gaan. Waarom in Spanje wel, en in andere EU landen niet?

   • Omdat staten soeverein zijn hun belastingstelsel in te richten. De ene staat wil arbeidsongeschikten fiscaal tegemoet komen, de andere alleenstaande moeders, de volgende hanteert een laag vlaktarief met weinig specifieke aftrekposten etc. Het is niet te verwachten dat er op dit gebied snel sprake zal zijn van Europese harmonisering.

   • Kun je mij zeggen welke uitspraken van het Europese HvJ betrekking hebben op de coördinatie van geldende Besluiten inzake sociale verzekeringen tussen de bevoegde organen van de lidstaten en de coördinatie van medische gegevens vastgesteld door in een andere lidstaat. Met name betrekking hebbend arbeidsongeschiktheid.
    Het UWV liet mij weten dat er jurisprudentie is over dit onderwerp en dat de (grondslag van de) Besluiten van het UWV doorgaans (moeten) worden overgenomen door de andere lidstaat.

   • Geachte heer Rogier,

    Hartelijk dank voor uw bericht.
    Excuses voor het wat late reageren, maar zoals u wellicht weet is de heer de Voogd afwezig in verband met een operatie en dus niet in de gelegenheid uw vraag te beantwoorden.
    Wellicht kunt u zelf zoeken naar de jurisprudentie of dit navragen bij het UWV.
    Anders vraag ik u nog geduld te hebben en uw vraag op een later moment te stellen aan de heer de Voogd.

    Hopend op uw begrip en met vriendelijke groet namens de VBNGB,

    Ed Roosen

   • Dat vereist zoeken via de zoekfunctie in de database van uitspraken van het EHvJ, en een meer gerichte vraagstelling dan u hier aangeeft (m.a.w.: welke vraag wil u precies beantwoord hebben?). Vaststaat in elk geval dat er geen Europeesrechtelijke verplichting aan Spanje is het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld in een andere EU-staat over te nemen (zie hierboven). Wel zijn er bijv. in Vo883/2004 andere bepalingen die van belang zijn in de coördinatie van (de hoogte van) invaliditeits/a.o. uitkeringen. De fiscale behandeling van deze uitkeringen door een EU staat is ook grotendeels een soevereine zaak van de lidstaat, behoudens de Schumackerdoctrine van het EHvJ (waar Nederland de KBB regeling voor heeft).

 2. Ik zou graag in aanmerking willen komen voor de begeleiding door het VBNGB bij de aanvraag voor incapacidad, want mijn vorige aanvraag is gesteld op 0%, geldig tot januari 2020, terwijl ik door het UWV voor 80-100% arbeidsongeschikt ben verklaard!

  Antwoord
 3. Mijn man en ik zijn beiden door t UWV voor 100% afgekeurd dus totaal ongeschikt voor welke arbeid dan ook, iets wat zelfs in Nederland niet vaak voor
  komt echter bij ons allebei is de Spaanse arbodienst zonder ook maar ergens naar te kijken op 0-% gaan zitten ! Dus een begeleiding in deze voor een tweede kans zou geweldig zijn!

  Antwoord
  • Geachte mevrouw de Groot,

   100% afgekeurd is inderdaad erg ongebruikelijk. Staat dat ook zo vermeld als u om een UVW verklaring vraagt? 100%?

   Ik ben ook wel benieuw naar welke ‘Spaanse arbodienst’ geweest bent. Weet U misschien hoe die instantie waar U was in het Spaans heet? Ben U misschien bij de DG Diversidad Functional geweest?

   Antwoord
   • Geachte Har,

    Het is inderdaad ongebruikelijk . We hebben een officiële brief van t UWV dat we beiden voor de volle 100% zijn afgekeurd. Maar daar werd door de arts van de Generalidad Valenciana niet naar gekeken, noch naar t keurige rapport dat door een Spaanstalige arts is gemaakt over ons dossier van t UWV. De arts van de generalidad zei alleen iets in de trant van ik kan u niet geloven op uw blauwe ogen.
    En we konden gaan!
    Vriendelijke groet
    Tilleke de Groot

   • Beste Tilleke,

    Ik begrijp helaas niet dat iemand voor 100% afgekeurd kan zijn in plaats van de 80-100% die je overal op de UWV sites tegenkomt.

    Maar daarnaast: als u door een Spaanstalige arts gekeurd bent, heeft U dan misschien niet een DIScapacidad keuring ondergaan? INcapacidad gaat over arbeidsongeschiktheid, DIScapacidad gaat over hulpbehoevendheid! Dat wordt nog té vaak verward! Lees voor de zekerheid de beslissing van de keuringsinstantie nog eens door. Gaat die over Incapacidad of Discapacidad?

    Daarnaast: Het is toch ook nog maar van recente datum dat je voor de totale belastingvrijstelling over de uitkering door een Spaanse arts in Spanje beoordeeld moet worden. Dextra onderzoekt momenteel de procedure die daarvoor geldt. Dat maakt het extra interessant om te weten bij welke instantie jullie precies gekeurd zijn? Waar zijn jullie geweest?

    Met vriendelijke groet,
    Har

   • Beste Har,

    Tja het gebeurt inderdaad maar zeeeeer zelden dat je voor de volle 100% wordt afgekeurd, wat inhoudt dat je voor geen enkele baan meer arbeidsgeschikt bent en dat je dat ook nooit meer zult worden. Op zich ernstig genoeg zou je denken.
    Ik heb op jouw advies het rapport er bij gepakt en inderdaad zijn we gekeurd op discapacidad en niet INcapacidad.
    De discapacidad zou op zich ook genoeg moeten scoren maar waar onwil is is een weg is inmiddels onze ervaring.
    Wij wonen nu 4,5 jaar in Spanje en vlak voor onze komst is de wet gewijzigd zodat een keuring verplicht werd.
    Ik heb nog even gekeken hoe de instantie precies heet:
    D.G. De diversitat funcional / Centre d’avaluacío de persones amb diversitat funcional gevestigd te Alicante

    Vriendelijke groet
    Tilleke

   • Beste Tilleke,

    Jouw laatste reactie is zeer waardevol en leerzaam, ook voor anderen: verhaspel incapacidad en discapacidad niet!! Dat misverstand verklaart ook wel de houding van de arts die jullie discapacidad beoordeelde : met UWV verklaringen over jullie arbeidsongeschiktheid kon hij niks. Discapacidad gaat simpelweg niét over arbeidsongeschiktheid, maar over hulpbehoevendheid. En als je daar niet niet op voorbereid bent, ja dan sta je snel buiten! Mij overkwam het ook…..

    Het is dan ook wel jammer dat in de inleiding van dit draadje -dat over arbeidsongeschiktheid gaat- dat daarin het keuren voor discapacidad hier óók weer genoemd wordt. Opnieuw: Breng arbeidsongeschiktheid en discapacidad asjeblieft niet met elkaar in verband, want dan maken mensen opnieuw dezelfde fatale fout!

    Daarop is/was(?) één uitzondering, waarvan mij onduidelijk is of die regel nu nog steeds geldig is. Als ik het goed heb begrepen kreeg je vroeger op basis van een UWV-verklaring met 80-100% AO ambtshalve, zonder enige keuring van wie dan ook van de Belastingdienst een Grado 1 de Discapacidad toegekend, ofwel een jaarlijkse fiscale discapacidad-aftrekpost van €3000,- Ik probeer al lange tijd te achterhalen of dat nu nog steeds zo is. Wie weet het? Bestaat die regeling nog steeds?

    Tot slot: met jullie (toch wel uitzonderlijke) 100% arbeidsongeschiktheid, permanent en ongeschikt voor iedere baan zijn jullie straks misschien wel de eersten die belastingvrijstelling over jullie arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van de nieuwe regeling krijgen. Ik zou een keer bij Dextra in Alicante gaan praten. Die zijn bezig met die nieuwe regeling, i.s.m. de VBNGB.

    Met vriendelijke groet,
    Har

   • Hallo allemaal, en met zeker Har,

    Ik heb jullie zaken en situaties aandachtig gelezen. Dit met de intentie om zelf ook een stap te wagen naar Spanje.

    Alleen mijn situatie is mogelijk anders (of niet en begrijp ik het niet helemaal).

    Ik startte op 35% en meer dat werd later 80-100% en is nu een aantal jaar (3) 100%

    Citaat:
    U ontvangt vanaf 1 december 2018 een IVA-uitkering van UWV. In deze brief staat een aantal gegevens over deze uitkering. Gegevens over uw IVA-uitkering U heeft recht op een IVA-uitkering. Volgens onze beoordeling bent u 100% arbeidsongeschikt. Per maand is uw IVA-uitkering bruto…………

    Als er niets verandert in uw situatie, krijgt u de uitkering tot u de AOW-leeftijd bereikt. Maar de uitkering kan ook eerder stoppen.
    Bijvoorbeeld als uw gezondheid beter wordt. In de volgende situaties kan de hoogte van uw uitkering wijzigen: – als wij uw situatie opnieuw beoordelen en u bent meer of minder arbeidsongeschikt geworden; – als er een wijziging is in wet- of regelgeving.

    Heeft u nog vragen?

    Heb ik nou de zelfde vraag mbt belasting in Spanje of zit ik op een verkeerd draadje.

    Maar 100% kan dus zeker wel bij het uwv.

    Trouwens mooi dat we elkaar kunnen helpen.

    Hoor graag.

    Groet Mart

   • Mijn vrouw had in 2012 aangiften gedaan van haar WAO 80/100%. Ongeschiktheid uitkering in Spanje . Mijn Gestor zei nog dat het bedrag te weinig was om op te geven, ik zelf heb wel de belasting betaald voor mij zelf. Maar op 2febr 2024 grenen wij een exploot van belasting hier in Amsterdam vorderingen, mijn vrouw moest toch nog de belasting betalen met zware boetes en rentes van 8724.- euro. Wij waren ons rot geschrokken, en hebben wij nog nooit aanmaningen hierover gehad. Wij waren al in 2016 verhuis naar Nederland. Ik heb nu een bezwaar ingediend. Wat kan ik hier nu tegen doen. Help. W.Ruijs. Willem. Ruijs@gmail.com

   • In Spanje moet je altijd je inkomen aangeven, d.w.z. een aangifte insturen van je inkomen hoe klein dan ook. Dit heeft niets te maken of je wel of niet belasting hierover moet betalen. Dan is de aanslag nihil.
    Wellicht kunt u hiervoor een fiscalist inschakelen.

 4. Onder ‘Hoe nu verder’ staat dat wij als VBNGB een nieuwe aanvraag voor incapacidad willen gaan begeleiden, en de ervaringen van dit proces met toestemming van de betreffende persoon op de website vermelden.
  Het betreft hier een lid van de VBNGB en een nieuwe aanvraag voor incapacidad, waarvan nog geen dossier bekend is bij het INSS. Pas in een later stadium kunnen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn als er door het INSS een zeer afwijkende uitspraak is betreffende het percentage arbeidsongeschiktheid.

  Antwoord
 5. “Categorie 1 Incapacidad permanente total – volledige blijvende arbeidsongeschiktheid

  Je komt hiervoor in aanmerking als je arbeidsongeschikt bent voor je eigen werk, beroep of professie.
  Deze categorie geeft recht op een verhoging van de belastingvrije voet van minimaal € 3000”

  Kunt u ook aangeven wat het maximale bedrag is van deze belastingvrije voet?

  Want als dit bedrag aanzienlijk is, lijkt het mij verstandiger om voor deze optie te gaan…

  Antwoord
  • Jammer dat hier geen reactie op komt…

   Antwoord
   • Deze bedragen kunt u vinden op de website van de Agencia Tributaria zie link in ons artikel.

   • Dank u wel Joan maar het ging mij meer om de mogelijkheid om voor de optie incapacidad te gaan, dit zou waarschijnlijk voor velen gunstiger uitpakken…

 6. Incapacidad permanente absoluta – volledige absolute blijvende arbeidsongeschiktheid, kan alleen door het UWV afdeling bijzondere zaken te Amsterdam met een aparte schriftelijke verklaring worden bewezen. Het gaat er daarbij (waarschijnlijk) om of de verzekeringsarts de betrokkene zonder de arbeidsdeskundige in te schakelen, ongeschikt heeft bevonden voor welke arbeid dan ook. Het gaat dus vooral om de rapportage van de verzekeringsarts. In geval er op arbeidsdeskundige gronden tot 80-100 % is gekomen is die rapportage uiteraard ook van belang.
  Tevens wordt in de uitspraak van het Spaanse hof vermeldt dat er sprake moet zijn van een verschil in de wetgeving van de andere lidstaat tussen Incapacidad Absoluta en Gran Invalidez. In mijn geval is het UWV afdeling bijzondere zaken zo behulpzaam geweest om te bevestigen dat de WAO/WIA dat laatste onderscheid ook maakt.

  Antwoord
  • Ronald zegt:
   Het UWV weigert mij een verklaring van de arbeidsdeskundige toe te zenden dat ik voor eigen EN ALLE OVERIGE ARBEID arbeidsongeschikt ben. Zij heeft slechts de 80/100 verklaring toegezonden.
   Ik heb hen gewezen op mijn belang in deze. NL. belastingreductie e.d. Ik heb de Nationale Ombudsman in Nederland verzocht hierin te bemiddelen.
   Het UWV weigert zich beroepende op de Wet WAO en Nederlands recht en meent dat Spaans recht niet van toepassing is in Nederland.Mijn vraag is op dit forum : of er iemand is die er WEL in geslaagd is om een dergelijke verklaring van de arbeidsdeskundige toegezonden te krijgen. En als dat gelukt is : welke weg heeft men bewandeld en hoe is het UWV hier toe gebracht?
   Voorts zou ik willen weten of die verklaring van de arbeidsdeskundige INDERDAAD tot volledige belastingvrijstelling leidt.
   Is het overigens zo dat de verklaring 80/100 procent i.h./a. tot 3200 euro verhoging belastingvrije voet leidt?
   Verder zou ik graag van Rogier willen weten WAT precies het belang er van is dat het UWV moet bevestigen dat zij OOK onderscheid maken tussen Incapacidad Absoluta en Gran Invalidez. Ik begrijp het belang daar niet helemaal van.

   Antwoord
   • Beste Ronald,
    Bij de vaststelling van arbeidsongeschktheid heeft eerst de verzekeringsarts de medische rapportage opgesteld. die medische rapportage heb je in bezit of kan je opvragen.
    Dat zelfde geldt voor de eventueel daarna opgestelde arbeidsdeskundige rapportage.
    Op grond daarvan is het Besluit genomen over de mate van arbeidsongeschikteid.

    Het Spaanse hoog gerechtshof STS 810/2019 – ECLI: ES:TS:2019:810 heeft op 14 maart 2019 bepaald dat Zwitserland,, geen onderscheid zou kennen van volledige arbeidsongeschiktheid en daarnaast, ook hulpbehoevendheid.
    Uitspraak is, dat het Besluit van een andere lidtaat op zich, omtrent alleen de mate van arbeidsongeschiktheid, onvoldoende is.
    Het Spaans hoog gerechtshof heeft bepaald dat er eerst een controle moet plaatsvinden door een Spaanse autoriteit. Waarschijnlijk is dat de INSS.

    Daarop heeft de IRPF gereageerd om alle gevallen waarin artikel 7 lid F van de IRPF is toegepast, alsnog belasting te laten betalen en met terugwerkende kracht boetes zijn gaan opleggen.

 7. Verschillen qua systemen, talen en definities maakt e.e.a. nogal complex. Discapacidad heeft betrekking op het (on)vermogen om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Iedere hulpbehoevende komt er voor in aanmerking. Arbeidsongeschiktheid is géén voorwaarde. Een UWV-verklaring omtrent arbeidsongeschiktheid kan zelfs in uw nadeel werken.
  Bij Discapacidad gaat het om financiële en materiële steun. Om het verschil tussen beide regelingen te benadrukken: Dextra is gespecialiseerd in Incapacidad-zaken, maar voor juridische bijstand voor een Discapacidad-kwestie verwijzen zij U door naar een andere Asesor.

  Antwoord
  • Beste Har,
   Een invalide hulpbehoevende persoon heeft hier, het predikaat Gran Invalidez.
   Als die “invaliditeit” (zonder hulpbehoevend te zijn geworden) is opgelopen als werknemer kent het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de WAO, WIA of IVA uitkering toe. In geval die persoon om medische reden absoluut niet meer kan werken, heeft dat hier het predikaat: Incapacidad absoluta permanente.

   Momenteel gaat het om de vrijstelling van Spaanse belastingen op grond van Incapacidad laboral (arbeidsongeschiktheid) nadat de Spaanse autoriteit de medische rechtsgrond daarvan heeft gecontroleerd.

   Dextra weet inderdaad veel, maar heeft zijn beperkingen omdat deze materie ook voor hen, nieuw is.

   Antwoord
   • Er is ook een medische rechtbank die kan ook beoordelen in geval van hoger beroep

 8. Beste Har,
  Een invalide hulpbehoevende persoon heeft hier, het predikaat Gran Invalidez.
  Als die “invaliditeit” (zonder hulpbehoevend te zijn geworden) is opgelopen als werknemer kent het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de WAO, WIA of IVA uitkering toe. In geval die persoon om medische reden absoluut niet meer kan werken, heeft dat hier het predikaat: Incapacidad absoluta permanente.

  Momenteel gaat het om de vrijstelling van Spaanse belastingen op grond van Incapacidad laboral (arbeidsongeschiktheid) nadat de Spaanse autoriteit de medische rechtsgrond daarvan heeft gecontroleerd.

  Dextra weet inderdaad veel, maar heeft zijn beperkingen omdat deze materie ook voor hen, nieuw is.

  Antwoord
  • Hallo Robert,

   Betreft: INcapacidad.
   Weet jij hoe ik aan een modelo Solicitud de Reconocimiento del Grado De IN capacidad kom??
   Ik ben in het bezit van een DEcapacidads modelo van het IMSERSO (Valencia).
   Ik zou graag de INcapacidad route willen volgen.
   Bestaat daar een INcapacidad formulier voor en zo ja, waar kan ik dat vinden?

   Antwoord
   • Beste Ron,

    Na de uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof in maart 2019 is nog steeds onduidelijk wie over de Incapacidad van arbeidsongeschikte residenten moet beslissen. INSS en belastingdienst spelen de bal steeds naar mekaar toe. Vervelend dat dat zo lang duurt.

    Je hebt het over ‘Ik zou graag de INcapacidad route willen volgen”. Maar bedenk dat bij Incapacidad en Discapacidad het om twee totaal verschillende regelingen gaat. Zie ook het relaas van Tilleke hierboven.

   • Beste Har
    Ja, ik kies dus bewust voor de incapacidad route, maar, HOE KOM IK AAN HET DESBETREFFENDE AANVRAAGFORMULIER? Het relaas van Tileke heb ik uiteraard gelezen.
    Maar WAAR vind ik het formulier om de aanvrage voor INcapacidad te doen, weet jij dat?
    Ron

 9. Discapacidad
  Heb inmiddels ter start van dit proces de nodige hoeveelheid papieren in huis gehaald zowel bij het Centro Salut als Spaanse huisarts in mijn woonplaats La Nucia.
  Vooral met die van de Sociale Dienst, 9 pagina´s, heb ik de grootste moeite om die voor mijn doel, (met verwijzing naar publicatie Agency Tributaria ¨Taxfree threshold for disability-Tax Agency¨) correct in te vullen.

  Is er onder de leden iemand die de beginfase van dit proces inmiddels achter de rug heeft en genegen is de ervaringen te delen?

  Bij voorbaat dank,
  Henk Japing

  Antwoord
 10. Beste Henk,

  Ik heb het discapacidad-traject doorlopen. Ik heb de fout gemaakt om een (vertaalde) UWV verklaring omtrent mijn arbeidsongeschiktheid mee te sturen. Dat had ik niet moeten doen! Arbeidsongeschiktheid heeft in principe niets met discapacidad te maken. Naar mijn 80-100% AO was men dan ook totaal niet geïnteresseerd.

  Men was wel geÏnteresseerd naar de hoogte van mijn AO-uitkering, zoals die op de UWV verklaring vermeld staat. “Zulk bedrag: daar moet ik twee maanden voor werken!”, zei de maatschappelijk werkster fijntjes. “En u komt hier voor een fiscaal voordeel van zo’n €1200 aan steun ”om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen?” (Want dat behelst in feite de discapacidad-regeling!)
  Mijn advies: stuur géén UWV verklaring mee of verwijder gegevens over uw inkomen, want daar hebben ze bij de keuring niets mee maken.

  Wees ook voorbereid op onverwachte situaties. Mijn Spaanse partner zou mijn tolk zijn maar dat liep anders. Ze moest op de gang blijven wachten terwijl ik werd ‘verhoord’. Na afloop werd zij naar binnen gevraagd en werden mijn antwoorden gecontroleerd. ‘ Of ik echt wel ieder kwartaal naar mijn arts moest?” Misschien is het goed om een ervaren Gestor of Advocaat mee te nemen. Maar wie? Ik zou niemand weten.

  Mijn Grado de discapacidad is vastgesteld op 15%, dus ik heb nergens recht op. Ik kan er mee leven. Het doorlopen van het traject heeft me ook wel aan het denken gezet. Moet je -hoe dan ook- het onderste uit de kan halen in een prachtig maar ook armlastig land…?

  Antwoord
  • Beste Har,
   DISCAPACIDAD
   – Welke stroom aan papieren heb jij ingevuld en verstuurd. Heeft jouw jouw Spaanse huisarts en de Centro Social van jouw woonplaats daar een ril in gespeeld.
   – Bij welke instantie is jouw aanvraag ingediend?
   – Hoelang na indiening ontving jij een eerste reactie van de beoordelaar?

   Vriendelijke groet.
   Henk Japing

   Antwoord
   • Beste Henk,
    Ik heb de papieren niet meer, en het is al zo’n 2 jaar geleden. Dus uit het hoofd:

    x De lokale maatschappelijk werkster heeft me geholpen.
    x Mijn behandelend medisch specialist heeft een standaard medische verklaring opgesteld.
    x Ik ben bij de gekeurd bij D.G. De diversitat funcional, gevestigd te Alicante. De keuring verliep bizar.
    x Stuur géén UWV verklaring mee. Mijn hoge AOuitkering heeft me de kop gekost.
    x Discapacidad heeft niets arbeidsongeschiktheid te maken, wel met of u hulpbehoevend bent.
    x Het hele proces duurde al met al zo´n 2 jaar.
    x Ik heb overwogen om bezwaar aan te tekenen, maar ik vond geen advocaat. Dextra doet geen Discapacidad zaken.

    Succes

   • Beste Lezer,

    Indien uw discapacidad toegewezen zou zijn, WAT zouden dan de positieve gevolgen voor U zijn geweest.
    Wat is volgens u het verschil tussen INcapacidad en Decapacidad.

   • Incapacidad gaat over arbeidsongeschiktheid, mogelijk totale belastingvrijstelling.
    Discapacidad gaat over hulpbehoevendheid, een mogelijke aftrekpost van €3000 of meer. Discapacidad is niet arbeidsgerelateerd.

  • Belachelijk dat de discapacidad kennelijk afhangt van de hoogte van je AO-uitkering. Heb je een second opinion aangevraagd? Dit is dus gewoon willekeur. In NL zou een rechter daar korte metten mee maken. In andere delen van de EU komen overheden er kennelijk mee weg. Het lijkt erop dat je van de regeling wordt uitgesloten omdat je een “hoge” NL uitkering hebt. Spanjaarden die in NL werken en wonen worden toch ook niet van de hoge kinderbijslag en voorzieningen uitgesloten.

   Antwoord
   • Nou, is dat wel zo? Een vriend van mij krijgt een aanvulling bijstand omdat zijn WAO uitkering beneden het bestaansminimum valt. Dat is toch vergelijkbaar…???

 11. Het is ongelooflijk, in 2014 vraagt men mij om een verklaring waaruit blijkt hoe hoog t percentage is van arbeidsongeschiktheid en na de UWV verklaring te hebben aangeleverd kreeg ik bericht dat dit voldoende was en dat de opgelegde voorlopige aanslag hierdoor kwam te vervallen.
  Nu moet ik dit weer doen over t jaar 2018, ook dezelfde informatie aangeleverd, en nu wordt t geweigerd. Direct met de brief waarin t definitief besluit aangaande 2018 stond kreeg ik tegelijkertijd ook de aanslagen van 2015, 2016 en 2017. 2019 zal er wel achteraan komen ook denk ik.
  Je bent van de ene kant verplicht om IRPF te betalen in Spanje over je uitkering, maar je mag van de andere kant niet de aftrekposten toepassen. Dus het ene moet wel en t andere mag niet.
  Blijkbaar wordt de Nederlandse tegenhanger van INSS, tw UWV (Voorheen LISV) niet erkend. Is er dan geen enkele internationale overeenkomst waarin staat vermeld dat men de besluiten van elkaar zijnde dezelfde instantie in het buitenland respecteert?

  Ongelooflijk.

  Antwoord
 12. Beste Frans,

  Als je wil dat wederzijds besluiten gerespecteerd worden, dan moet je ook beide met dezelfde maat meten. Dat is in wezen wat de Spaanse Hogeraad in maart 2019 beslist heeft.

  De criteria voor Incapacidad Permanente Absoluta zijn zéér streng, veel strenger dan een WAO-keuring. Voor die zo begeerde belastingvrijstelling moet je kunnen aantonen dat je aan de SPAANSE Incapacidad Permanente Absoluta-criteria voldoet. Dat is op zich ook wel logisch.

  Antwoord
 13. Incapàcidad laboral betekent “·arbeidsongeschikt”. Discapacidad betekent in het jargon “Invalide” Dat hoeft niet hetzelfde te zijn !

  Het Tribunal Supremo heeft op 14 maart 2019 als jurisprudentie vastgelegd dat de Equipo de Valoración Incapacidad permanente o Incapacidad permanente o Incapàcidad Temporal
  Deze z.g. E.V.I. (in mijn geval is dat de INSS, adres: Churruca 26 te Alicante) wordt aangewezen om de Nederlandse mate van arbeidsongeschiktheid te evalueren naar de geldende spaanse wetgeving.
  Om – evenals de Spaanse arbeidsongeschikten dat recht hebben – voor algehele belastingvrijstelling volgens artikelen 7, f. van de IRPF in aanmerking te komen moet men om medische reden ongeschikt zijn voor alle vormen van loonvormende arbeid.

  Daaraan wordt voldaan als de verzekeringsarts van het UWV dat heeft bepaald, veelal zonder de arbeidsdeskundige te raadplegen. Ook bestaat in Nederland, net als in Spanje, de Gran Invalidez, namelijk wanneer het UWV de uitkering verhoogt tot100% wegens “invaliditeit” en extra kosten.

  Wat de belastingdienst in Spanje nu probeert, is om de door het Tribunal Supremo verplicht gestelde evaluatie door de INSS, als niet verbindend te verklaren en wil zelf “zijn vlees” keuren. Dat is niet conform de jurisdprudentie van het Tribunal Supremo.
  En daartegen heb ik Beroep aangetekend bij de Economische rechtbank inzake belastingrecht

  Het formulier E.V.I. kan je aanvragen bij de INSS

  Graag kom ik in contact met mede “slachtoffers” van de Spaanse belastingdienst die om dezelfde reden opeens wel inkomstenbelasting met terugwerkende kracht zijn verschuldigd. (Overigens mag de spaanse balastingdienst niet op eerder genomen Besluiten terugkomen).

  Antwoord
  • U mag mij toevoegen aan de lijst slachtoffers…. Hoewel ik een ernstige ziekte heb hebben ze mij destijds het werken verboden door risicos… O.a. een herseninfarct op 38-jarige leeftijd dat mijn kort geheugen vernielde. Stress mag ik niet meer hebben door deze reden. Een bijna lam been, bijna lamme rechterarm, allemaal praktische redenen waarom ik niet meer mag werken.
   De brief over niet belastingplichtig zijn heb ik teruggevonden maar lijkt alleen voor 2013 te gelden. Resten dus 7 jaar van belastingplicht. De etterlijke keren dat ik langs gestors ben gegaan om aangifte te doen en ben weggestuurd vanwege mijn wao, daar wordt niet naar gekeken.
   Ik wens u succes met uw beroepszaak! Met vriendelijke groet, Buppie

   Antwoord
  • Een Spanjaard kan incapacidado voor werk zijn De 4 categorieën zijn 1 2 3 of 4 of 5. 1 2 of 3 betreft het beroep zelf 4 voor alle arbeid.

   Nederlands afgekeurd zijn WAO is voor alle beroepen, toch?

   Dat Spaanse keuringen harder strenger zouden zijn is een aanname is nooit onderzoek naar gedaan.

   Heb bijna alle processen gelezen
   Simpel een Spanjaard krijgt vrijstelling belasting indien arbeidsongeschikt voor alle beroepen. En na 5 jaar categorie 3 schuift het door naar absoluut. Waarom dat niet opgaat voor Nederlanders?

   Een WAO uitkering en verklaring van UWV want gelijk aan INSS is minimaal 33% incapacitado.

   Zeer onterecht en discriminerend want mensen met nog een WAO uitkering van 80/100 zijn extreem streng herkeurd overgang WIA. De Ombudsman gaf daar oordeel over.
   Dus strengere eisen is gewoon een aanname. Dat er verschillen zijn natuurlijk niet kunnen lopen is in berglanden ernstiger dan in Nederland. Waar dient de DSM voor internationaal. Artsen in Nederland en Spanje zijn toch even goed?

   Absoluta in Spanje (vrijgesteld van belasting) is voor alle arbeid ongeschikt dat is WAO toch ook?

   Mijn zoon heeft een discapacidad duurde jaren voor ik toegang kreeg tot publieke zorg. Liet een PGB van 9000 euro achter me maar hier zou dat compenseren in belasting.

   Zwitserland zou exemplarisch zijn voor Europa ook zoiets.

   https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v0918-18-09-04-2018-1476325

   Bonny Feddema

   Antwoord
   • Men spreekt ook nadrukkelijk over het beroep in geval incapacidad laboral permanente total het beroep dat iemand had en niet meer kan worden uitgeoefend. Maar volgens mij is een WAO keuring een afkeuring voor alle vormen van arbeid en een incapacidad absoluta de 20% extra bij mogen verdienen niet het argument. 80/100 gaat ook over dat iemand nog iets kan doen. In Nederland zou ik thuiszorg hebben gehad met mijn ziektebeeld 80/100 en is 100 gelijk aan gran invalidez

    Bonny

  • Goedemiddag, ik heb deze discussie met belangstelling gevolgd. Ik heb ook een aanslag (correctie) over 2019 gekregen waar op staat dat arbeidsongeschiktheid van UWV niet erkemd wordt.En die (Incapacidad verklaring) moet gegeven worden door INSS in Spanje. Dus het is veel gedoe weer. Verder vraag ik me af waarom INSS (afdeling arbeidsongeschiktheid beoordeling) de keuring niet op basis van het UWV rapport uitvoert. Eigenlijk belangrijkste punt hier is dat de meeste Mensen die tegn dit probleem aanlopen geen arbeidsverleden in Spanje hebben. We zijn geaccepteerd in het Spaanse zorgsysteem INSS op basis van ons arbeidsongeschiktheid in ons land en niet op basis van ons arbeidsverleden in Spanje. Voor belangstellenden heb ik hier een link naar het Sociale zekerheid systeem in Spanje. https://ec.Europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Spain_nl.pdf#page17

   Antwoord
   • Ik heb ook problemen met de belasting doordat ze de volledige arbeidsongeschiktheid in Nederland niet accepteren…. Ben nog niet door INSS gekeurd, las dat ze de medische papieren nodig hebben maar mijn dossier is minstens 30 cm dik…. van mijn 6e tot mijn 47e patient geweest in het academisch ziekenhuis. Geen idee wat ik moet doen….

  • Ja je kunt mij ook toevoegen aan de slachtoffers lijst

   Antwoord
 14. Ik ben na een gesprek van amper 10 minuten met een vrouw van het keuringsinstituut in Vidreres (tussen Lloret de Mar en Girona), waar zij 2 kopietjes maakte van alle papieren in een dikke map met medische papieren die ik had meegenomen, 63% afgekeurd. Jaren eerder was ik 54% afgekeurd, het slaat allemaal nergens op.
  Dit is niet genoeg om invloed te hebben op de belasting die met terugwerkende kracht betaald moet worden, met boetes. Over 2014 is dat 5000 met 900 boete.
  De jaren erna zal ik wel binnenkort ontvangen.
  In Nederland had ik 80/100 met de aantekening dat ik nooit meer zou mogen werken.
  Enkele jaren nadat ik hierheen verhuisde in 2004, stuurde de spaanse belasting me een brief dat ik niet belangstingplichtig ben.
  Ik ben compleet in paniek en weet niet wat ik op dit moment kan doen, niet betalen betekent beslaglegging op huis, auto etc.
  Vooralsnog zal ik geld van mijn pensioenrekening moeten halen en met de bank praten over een lagere aflossing… Ik word in juni 65. Rest slechts paniek.

  Antwoord
  • Arbeidsongeschiktheid in NL en belasting betalen in Spanje is niet eenvoudig. Ik adviseer u dan ook een goede fiscalist in de hand te nemen die op de hoogte is van de problemen inzake incapacidad. Ik hoop dat u de brief van de Spaanse belastingdienst, waarin zij schrijven dat u niet belastingplichtig bent nog heeft, dit zou mogelijk kunnen helpen.

   Antwoord
   • Van de gestor begreep ik dat het Tributaria die brief negeert… ze hebben hun instelling gewijzigd. De brief was alleen bedoeld voor 2014 hoewel dat er niet duidelijk in staat. Helaas….

    Probleem is dat ik ver in de bergen woon waardoor hulp lastig is, ik ben in weze hulpbehoevend maar loop 3 of 4 dagen in de week in pijama omdat me aankleden te pijnlijk is. Lang zitten gaat niet en lang staan ook niet. Lopen is pijnlijk maar lukt met een kruk. Daarbij heb ik een ziekte die dodelijk is voor babies, ik ben een levende uitzondering maar met groot risico. Dit alles is door de keuringsarts gewoon genegeerd. Mijn enorm dikke dossier ligt in Nederland, dat is het verleden, ik ben naar Spanje gestuurd om te overleven, afhankelijk van aderlaten wat in Nederland niet meer ging. Er is meer loos maar dit lijkt toch voldoende, weet niet hoe verder. Mijn keuring in Nederland was al met kijken naar vervangend werk… dat leverde totaal niets op. Ik zal een arts zoeken die me wil helpen met een nieuwe keuring.

 15. Als je met Incapacidad laboral niet verder komt, is het aanvragen en ondergaan van een keuring voor een graad van discapacidad zeker de moeite waard. Een kennis heeft de procedure doorlopen en dat was zeer de moeite waard i.v.m. het betalen van inkomstenbelasting.
  Als je 80-100% afgekeurd bent voor werk in NL door het UWV, heb je toch op zijn minst één of andere handicap, bijvoorbeeld permanent zware pijn.
  Op basis daarvan en eventuele andere beperkingen c.q. ziektes (hartproblemen etc.) is het mogelijk om een bepaalde graad van discapacidad te verkrijgen in Spanje. Inderdaad kun je de keuring aanvragen via de maatschappelijk werkster in je woonplaats. Je stuurt dan informatie van je huisarts en specialisten mee.
  De hele procedure kan enige jaren in beslag nemen (nu met covid duurt het ongetwijfeld nóg langer). De keuring bestaat uit drie gesprekken, namelijk een gesprek met een medicus, een psycholoog en een maatschappelijk werkster.
  Discapacidad verkrijgen in Spanje is bijzonder gunstig i.v.m. de vrijstellingen voor de inkomstenbelasting. Vergelijk NL, daar heb je wellicht een algemene heffingskorting van max. 3000 (afgezien van hypotheekaftrek e.d.) en betaal je middels de eerste schijf maar liefst 37,10% inkomstenbelasting zolang je niet AOW-gerechtigd bent.
  In Spanje gelden de volgende vrijstellingen bij discapacidad:
  Con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % e inferior al 65 %: 3.500 euros.
  Con un grado de discapacidad Igual o superior al 33 % e inferior al 65 % que acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida: 7.750 euros.
  Con un grado de discapacidad igual o superior al 65%: 7.750 euros.
  Let op: ook een graad minder dan 65% kan extra gunstig uitpakken indien je hulp van derden nodig hebt (bijvoorbeeld bij aankleden, huishouden en/of vervoer).
  Dit nog afgezien van de algemene belastingvrije voet van ruim 5550 en zonder eventuele andere vrijstellingen mee te rekenen.
  Vervolgens betaal je middels (eventueel) meedere schijven belasting:
  0 12.450 19%
  12.450,01 20.200 24%
  20.200,01 35.200 30%
  35.200,01 60.000 37%
  Zelfs zonder incapacidad laboral of een grado de discapacidad betaal je in Spanje veel minder inkomstenbelasting dan in NL.
  Ook vermogensbelastingbelasting is veel lager door de hoge vrijstellingen.
  Winstbelasting op rente, dividend en huisverkoop is uiteraard hoger (en eerlijker dan de fictieve vermogensbelasting in NL als je het mij vraagt).

  Antwoord
  • Toevoeging: zodra je AOW krijgt, vervalt uiteraard de WAO-uitkering van UWV. Ook dan is het wat de inkomstenbelasting zeer gunstig een grado de discapacidad te hebben of te verkrijgen indien je er aanspraak op kunt maken.
   Ander mogelijke voordelen bij 33% of hoger zijn:
   – vrijstelling motorrijtuigenbelasting van je woonplaats.
   – recht op een gehandicaptenparkeerkaart
   – belastingvoordeel bij aanschaf van een nieuwe auto

   Antwoord
 16. Beste,

  Met interesse heb ik de reacties, vragen en opmerkingen gelezen. Wat mij onduidelijk is, betreft het volgende. Wanneer je de WIA uitkering meeneemt naar Spanje zegt het UWV dat deze uitgekeerd wordt onder aftrek van de bijdrage aan de zorgverzekering. Al de reacties die ik gelezen heb hier, gaat dit dan over hoe de uitkering in Spanje verder belast wordt? Of kan de bestaande uitkering vanuit Nederland, die je dus meeneemt, ook voordat de belastinginning er overheen gaat, lager worden door hoe Spanje er tegenaan kijkt? Mijn bestaande WIA uitkering wordt nu (ik woon nog in Nederland) gewoon volgens de nederlandse belastingregels belast. Van mij mag dit ook in Spanje gebeuren. Ik ben niet uit op extra voordelen, maar als de hoogte van de uitkering voor belastingheffing lager wordt is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Dat geeft veel onzekerheid voor de toekomst.

  Antwoord
  • Deze draad gaat over hoe een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering voor wonenden in Spanje voor Spaanse inkomstenbelasting belast wordt: de heffing is aan Spanje toegewezen krachtens belastingverdrag, dus kiezen welk land zou belasten is niet mogelijk. De CAK bijdrage is wel aftrekbaar in Spanje ter bepaling van het Spaanse belastbaar inkomen (al schijnt niet elke belastinginspecteur in Spanje dat te erkennen). Indien men in Spanje ook rechten op een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft opgebouwd, wat afhankelijk is van gewerkt hebben in Spanje, vindt in beginsel anticumulatie van de Nederlandse en Spaanse a.o. uitkering plaats op basis van bepalingen in Vo883/2004.

   Antwoord
   • VBNGB wil een nieuwe aanvraag voor incapacidad gaan begeleiden, en de ervaringen van dit proces met toestemming van de betreffende persoon op de website vermelden.
    Is er al iets bekend over deze aanvraag bij het inss die jullie zouden begeleiden ik en mijn vrouw staan er ook voor bij het inss in gandia maar weten niet waar te beginnen

 17. Goedemiddag, waarom wordt Spanje niet genoemd in bijlage VII?? Lid 3. De door het orgaan van een lidstaat genomen beslissing omtrent de mate van invaliditeit van de betrokkene is bindend voor het orgaan van iedere andere betrokken lidstaat, mits in bijlage VII is vermeld dat de voorwaarden van de wetgevingen van deze lidstaten met betrekking tot de mate van invaliditeit met elkaar overeenstemmen.

  In bijlage VII wordt Spanje niet vermeld. Dit houdt in dat Spanje niet gebonden is het arbeidsgeschiktheidspercentage over te nemen van een ander land in de EU, de EER en Zwitserland. ????

  Antwoord
  • Spanje heeft opname in de bijlalge niet gewild , dus zeggenschap willen houden over de eigen keuringen.Dat geldt overigens voor de meeste EU staten.

   Antwoord
 18. Beste Lezer,

  Al een paar jaar zijn jullie in samenwerking met Claudia een proefproces aan het voeren van een anoniem lid van dit forum.
  Graag zou ik vernemen in welk stadium dit proces zich bevindt, wat de eventuele vooruitgang is en wat de verdere proces stappen zijn. Wat is u prognose voor een tijdstip dat hier over beslist gaat worden.

  Ron Blom

  Antwoord
  • De zaken die tot nu toe via een bezwarenprocedure via de belastingdienst bij de INSS zijn aangevraagd hebben alleen nog maar geleid tot een incapacidad permanente (belastingvermindering 3000€) en geen incapacidad permanente absoluta (vrijstelling). Vraag is of betreffende personen in hoger beroep wensen te gaan.
   Het EU recht laat staten vrij in de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid, en verplicht niet tot overnemen van elkaars keuringen en oordelen over de mate van arbeidsongeschiktheid. Met uitzondering van bilaterale situaties waarin beide landen dat onderling afzonderlijk zijn overeengekomen. Dat is vastgelegd in een bijlage van Vo883/2004. Spanje komt op die lijst niet voor (en Nederland ook niet).

   Antwoord
 19. Goedenmiddag, heb een dringende vraag.

  Morgen moet ik naar de belastingdienst in Spanje. Dacht dat de Nederlandse UWV verklaring (80/100 % WAO) in Spanje want UWV gelijk aan INSS, in Spanje geldig is? En geaccepteerd moet worden en recht geeft op een aftrek van 3000 euro. Waar kan ik die uitspraak terug vinden, of heeft iemand die link? Kan de uitspraak niet terugvinden.

  Alvast hartelijk bedankt,

  Greta.

  Antwoord
  • Die uitspraak bestaat niet. Zie eerdere postings in deze draad.

   Antwoord
 20. Beste,

  Ook ik ben 80-100% arbeidsongeschikt met een WIA LAU.
  Daarnaast heb ik middels de GGD een Europese Gehandicapten Parkeerkaart.

  Ik overweeg ook de stap om naar Spanje te verhuizen en als ik het juist begrijp zou ik voor de Incapacidad in aanmerking komen. Maar ik zou ook graag willen weten of ik in Spanje mijn parkeerkaart kan omzetten of bij verlopen kan verlengen. Is er iemand die hier iets over kan zeggen of mij kan doorverwijzen?

  Bij voorbaat dank.

  Antwoord
  • Beste mv.Sylvia
   Onze vereniging bestaat uit vrijwilligers die Nederlanders, die gaan emigreren naar o.a. Spanje, bij te staan met informatie. Wij (ik) zijn geen fiscalisten en verwijzen, daar waar mogelijk, naar informatiesites of putten uit in het verleden opgedane ervaring.
   Spanje hanteert een WAO van 100 % of niets, wij hebben dit probleem al eerder voorgelegd aan het SVB zie onderstaand .
   UWV
   De arbeidsongeschiktheid verklaring blijft een probleem. Het UWV is tot nu toe niet bereid om de verklaring aan te passen, zou nadelig zijn voor arbeidsongeschikten in wonen in NL. Gevraagd is of de SVB in een gesprek naar voren kan brengen dat op verzoek van een arbeidsongeschikte die naar Spanje emigreert hij/zij een verklaring kan aanvragen waar 100% op staat.
   Ook hebben wij naar voren gebracht dat er meer en een duidelijke voorlichting van het UWV bij arbeidsongeschiktheid en emigreren naar Spanje wenselijk zou zijn.
   Het laatste nieuws wat wij hebben is dat INSS deze beoordeling kan doen, maar uitsluitend op aanvraag door de belastingdienst. zie ook onze site.
   In uw geval wil ik u verwijzen naar emigrerennaarspanje-info.nl [1] voor meer informatie.
   En u zult echt op zoek moeten naar een goede fiscalist die op de hoogte is van de Spaanse belastingdienst.
   Als u een lichamelijke handicap hebt die uw mobiliteit beperkt, hebt u in uw land mogelijk recht op een EU-parkeerkaart voor gehandicapten.
   Deze kaart moet in alle EU-landen erkend worden.
   Als u naar een ander EU-land reist, hebt u met die EU-parkeerkaart bepaalde parkeerrechten en -faciliteiten. Deze verschillen per land. Ik adviseer u om bij noodzakelijke verlenging contact op te nemen met de gemeente waar u verblijft.

   met vriendelijke groet, Frans Stouten (Landenvertegenwoordiger Spanje)

   Antwoord
  • Beste Sylvia,
   Ik heb al 2 jaar grote problemen met het tributaria hier omdat opeens de 80-100 afkeuring niet meer geaccepteerd wordt. Om in Spanje 100% afgekeurd te worden is heel lastig. Ik ben na herkeuring hier nog steeds onder de 70%, terwijl voor Nederland ¨restverdiencapaciteit 0¨ geldt. Ik ben chronisch ziek+invalide maar voor Spanje ben je pas 100% als je opgegeven in het ziekenhuis ligt.
   Dat is mijn indruk… Dus nu is het met terugwerkende kracht enorm veel belasting betalen aan de tributaria.
   Vriendelijke groet van Buppie

   Antwoord
 21. Ik heb bij het uwv een verslag gevraagd van mijn arbeidsdeskundige en keuringsarts voor de keuring bij het inss nu zegt het uwv dat dit niet mogelijk is en sturen mij enkel een verklaring dat ik voor 80 tot 100 % arbeidsongeschikt ben is dit genoeg en zo niet hoe kom ik dan toch aan de goede documenten??????

  Antwoord
 22. Beste Lezer.

  Ruim anderhalf jaar geleden heb ik via de sociaal werker een INcapacidad verzoek gedaan. Tot dusver GEEN reactie van belasting ontvangen.
  Ik hoor van meerdere kanten dat dit jaaaaren kan duren.
  Mijjn vraag is of er iemand succesvol de belasting heeft kunnen aansporen tot een spoedigere afwikkeling van zijn verzoek en op welke wijze hij dat gedaan heeft.

  Groet,

  Ron Blom

  Antwoord
  • Goedendag, wat een verhalen en uitzoekerij. Ik heb alles gelezen en mijn vraag is: wat gebeurt er als je een 80-100% afkeuring hebt en je in Spanje fiscaal resident wordt, je vraagt geen vrijstelling aan en betaalt gewoon belasting. De leden geven aan dat de procedures jaren kunnen duren en dat er waarschijnlijk een nieuw verdrag komt tussen Spanje en Ned tav uitkeringen en belasting. Dus niets doen levert wel voordeel op maar ook veel hoofdbrekens.

   Antwoord
 23. Bij de VBNGB is niet bekend dat iemand succesvol een spoedigere afwikkeling heeft gekregen. Wel is mijn ervaring dat als je jouw fiscalist/advocaat bezwaar laat maken of vragen laat stellen er sneller een antwoord komt van de belastingdienst. Hangt ook af onder welk belastingkantoor men valt.

  Antwoord
 24. Beste lezers,

  Ik heb het hele verhaal hierboven gelezen en moet eerlijk bekennen dat ik het nog niet helemaal begrijp. Mijn vrouw is 80-100 % arbeidsongeschikt middels een WIA-IVA uitkering. Mochten wij naar Spanje emigreren dan moet zij als ik het goed begrepen heb op basis van het keuringsrapport van de UWV-arts in Spanje opnieuw medisch gekeurd worden voor Incapacidad en niet voor Discapacidad. Nu begrijp ik uit alle bovenstaande berichten dat Incapacidad categorie 2 (volledige absolute blijvende arbeidsongeschiktheid) in Spanje nagenoeg nooit wordt toegekend (mits je oneerbiedig gezegd al in verre staat van ontbinding bent). Je komt dus in de regel terecht in categorie 1 of er wordt 0% arbeidsongeschiktheid toegekend. Wat komt er doorgaans in categorie 1 uit aan percentage arbeidsongeschiktheid en hoeveel effect heeft dit op de korting op de loonbelasting. Ik dacht gelezen te hebben dat men meestal een korting krijgt van minimaal 3000 euro bovenop de bestaande belastingvrije som van 5500 euro. Maar er staat aangegeven een korting van minimaal 3000 euro. Zit daar een staffel in gekoppeld aan arbeidsongeschiktheidspercentages die in Spanje vastgesteld worden? Zo ja, wat zijn die staffels? We proberen een beetje een beeld te krijgen op welke fiscale korting we ongeveer kunnen rekenen.

  Andere vraag, indien we in Spanje dus gewoon inkomstenbelasting betalen bouwen we dan ook daar automatisch een ouderdomspensioen op vanuit de staat zoals de AOW in Nederland?

  Antwoord
  • Afgezien van uw vragen over hoe de Spaanse fiscus met arbeidsongeschiktheid omgaat: waarschijnlijk komt er spoedig een nieuw belastingverdrag met Spanje. Nederland streeft daarbij naar het naar zich toe trekken van heffingsrecht over alle pensioenen, ook WIA en AOW.

   Antwoord
   • En zijn er ook nog wijzigingen te verwachten m.b.t. ziektekostenverzekering of blijft die via het CAK lopen.

   • Neen, belastingheffing en en zorgbijdrage zijn in principe gescheiden trajecten. Dus dat heeft geen invloed op de zorgbijdrage CAK. Hoogstens zou bij kwalificerende buitenlands belastingplichtigen met een partner er invloed kunnen komen op de belastingcomponent in de heffingskorting van de zorgbijdrage CAK van de niet-of weinigverdienende partner. Die belastingcomponent gaat in de belastingsfeer namelijk voor op die in de sfeer van de CAK bijdrage.

   • ECLI:NL:RBAMS:2021:7773
    Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 15-11-2021 Datum publicatie 17-02-2022 Zaaknummer AWB – 21 _ 1780 Rechtsgebieden
    Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak
    Eerste aanleg – enkelvoudig Inhoudsindicatie
    De aanvraag om een WIA-uitkering is afgewezen. De medische en arbeidskundige beoordeling zijn voldoende gemotiveerd. Dat eiseres in België voor meer dan 66% arbeidsongeschikt is, betekent niet dat zij ook in Nederland recht heeft op een WIA-uitkering. Vindplaatsen Rechtspraak.nl
    RECHTBANK AMSTERDAM Bestuursrecht zaaknummer: AMS 21/1780
    uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen [eiseres] , te [woonplaats] (België), eiseres (gemachtigde: mr. M. Peelen),
    en de raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, verweerder

    daaruit:
    9. De rechtbank vat de beroepsgrond van [eiseres] over de invaliditeitsverklaring uit België zo op dat het Uwv volgens [eiseres] het arbeidsongeschiktheidspercentage uit deze verklaring zou moeten overnemen. Volgens vaste rechtspraak1 is het Uwv echter niet verplicht om een in het buitenland opgesteld belastbaarheidspatroon volledig over te nemen. Ieder land mag zijn socialezekerheidsstelsel inrichten en daarbij eigen criteria hanteren voor het vaststellen van iemands mate van arbeidsongeschiktheid. Nederland hanteert daarbij over het algemeen strengere criteria dan andere landen. In Nederland wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de arbeidsdeskundige, aan de hand van door een verzekeringsarts vastgestelde medische beperkingen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het Uwv het arbeidsongeschiktheidspercentage in de invaliditeitsverklaring uit België daarom niet over hoeven te nemen.
    10. Dat de situatie waar [eiseres] in verkeert voor haar zwaar is, is invoelbaar. Ook dat het voor haar moeilijk te begrijpen is dat zij in België wel voor meer dan 66% arbeidsongeschikt is, maar in Nederland niet boven de drempel van ten minste 35% uitkomt. Het Uwv is echter gehouden om de Nederlandse wetgeving te volgen. Dat heeft het Uwv in dit geval ook zorgvuldig en gemotiveerd gedaan. De rechtbank vindt daarom dat het bestreden besluit op een deugdelijke medische grondslag is gebaseerd en dat kan worden uitgegaan van de juistheid van de FML van 1 juli 2020.

   • En is bij benadering in te schatten op WELKE termijn het belastingverdrag NL ES eventueel gaat wijzigen,waardoor het heffingsrecht aan NL zou gaan toevallen.

   • Nee, maar wel dit jaar in het parlement in te dienen voor goedkeuring. Dius mogelijk volgend jaar?

   • Er zou in 2022 een verzoek tot goedkeuring bij het Parlement ingediend zijn? Is daar ondertussen al iets over bekend of dit verzoek inmiddels is ingediend is? Een besluit is zeker nog niet geveld of Nederland in de toekomst gaat heffen over AOW/WAO en pensioenen?

 25. Dat verzoek tot goedkeuring van een nieuw verdrag met Spanje is in 2022 niet ingediend bij het Nederlandse parlement. Dus misschien dit jaar?

  Antwoord
 26. Goedenavond, zal proberen om ’t kort te houden. Woon sinds 2015 in Málaga en wist niet dat ik in Spanje aangifte moest doen…..ben 80/100 afgekeurd, heb een wao uitkering. Het UWV heeft mij ook nooit verteld dat ik in Spanje aangifte moest doen!! Tot dat ik in 2020 een brief van de agencia tributaria kreeg over 2015…daar ik geen spaans kan lezen heb ik die brief in de vuilnisbak gepleurd…en toen gingen zij de berekeningen doen, met boetes er bovenop! Ging om duizenden euro´s….moest me laten keuren bij het CVO en dat duurde bijna 3 jaar….kreeg vorige week bericht dat ik een discapacidad heb van 37%. Maar dat gaat pas in op de dag dat ik het heb aangevraagd, dus 2020….maar ben al sinds 1990 afgekeurd! Dus volgens hun was ik tussen 2015 en 2020 niet arbeidsongeschikt…..en de jaren 2016, 2017, 2018 2019 komen ook nog….ben in beroep gegaan want ik wil dat die 37% vanaf 2015 geldt en niet vanaf 2020….dat is toch niet raar of wel??? Maar volgens mij is het vechten tegen de bierkaai….Weet iemand nog wat ik meer kan doen, want het is om moedeloos van te worden!!

  Antwoord
  • Noch de Tributaria noch de INSS valt hier iets te verwijten. U bent van veronderstellingen uitgegaan die niet kloppen.
   En de INSS is duidelijk over de datum van ingang van uw Discapacidad, want na de vaststelling is dat de datum van aanvraag!
   U bent dus over de voorgaande jaren volledig IRPF schuldig. Met een beetje geluk kunt u nog kwijtschelding van de boetes krijgen, maar veel beter gaat het niet worden.
   Veel sterkte!

   • Hoedanigheid: - Niet-lid
   Antwoord
 27. Zoals u kunt lezen in het bericht dat in bijlage VII van de verordening Spanje maar ook Nederland het arbeidsongeschiktheidspercentage van een ander Land niet overnemen.
  Het UWV is niet verplicht u te informeren of u belasting in uw woonland moet betalen over uw uitkering. Ik begrijp niet hoe u aan deze veronderstelling komt.

  Lid 3. De door het orgaan van een lidstaat genomen beslissing omtrent de mate van invaliditeit van de betrokkene is bindend voor het orgaan van iedere andere betrokken lidstaat, mits in bijlage VII is vermeld dat de voorwaarden van de wetgevingen van deze lidstaten met betrekking tot de mate van invaliditeit met elkaar overeenstemmen.
  Het is natuurlijk naïef als u van de Spaanse belastingdienst een brief ontvangt dan deze te verscheuren omdat u geen Spaans spreekt in plaats van met deze brief naar een Spaanse fiscalist te gaan en u te laten informeren over de inhoud. Om geen inkomstenbelasting te moeten betalen in Spanje moet u voldoen aan Categorie 2 Incapacidad permanente absoluta – volledige absolute blijvende arbeidsongeschiktheid. U bent echter gekeurd voor discapacidad. Ik adviseer u contact op te nemen met een advocaat/fiscalist.

  Antwoord
 28. Goedendag allen,

  Waarschijnlijk komt deze vraag jullie strot uit. Maar toch zijn er mij dingen onduidelijk (praat aub in NL en niet in vakthermen). Situatie: Mijn man (geb.jaar 1958; nu 65 jaar) en ik (geb.jaar 1978; nu 45 jaar) hebben beide een UWV uitkering. Mijn man WIA afgekeurd 80-100%. Ik heb een IVA 100% afgekeurd (op papier). Ik heb HMS/hEDS. Ehler-Danlos syndroom. Wat het letterlijk betekend= Mijn bindweefsel lost op. U leest het al mijn longen en hart bestaat ook uit bindweefsel en dit zal dan ook mijn dood worden. Ik heb FAP (voorstadium van darmkanker, welke voortkomt uit hEDS). De progressie van mijn ziekte is te REMMEN door stabiel klimaat. Aangezien ik in Nederland gewoon onder behandeling wil blijven bij mijn eigen specialisten blijf ik in de EU (liefst zou ik in de sahara wonen) Zuid Spanje is al een hele goede (San Pedro in die omgeving) om mijn progressieve ziekte te kunnen remmen, en daarmee de pijn die ik dagelijks heb te onderdrukken zonder de vele medicatie die ik nu heb. Om mij staande te houden heb ik braces, vingers, polsen, rug, linkerbeen van teen tot heup. Ik heb een rolstoel die ikzelf niet kan voortrollen, dus heb via de WMO een scootmobiel gehad zowel reis edite als een vaste. Mijn man heeft netto hier € 1200,- (Bruto €1510) ik heb netto €1260 (bruto 1580). Ze zeggen dat ik verplicht ben bij de CAK zorgverkering te betalen (uitgerekend voor ons tweeën: € 718,50 per maand, daar krijgen we nog wel zorgtoeslag over a € 160). Anders kan ik niet bij mijn specialisten blijven en krijg ik mijn braces niet vergoed iedere twee jaar, ik ben hier wel afhankelijk van. Is het voor ons, voor mij haalbaar een Incapàcidad aan te vragen? Of wat wordt onze belasting per maand? Is inderdaad de UWV hetzelfde als INSS? Ik wil geen problemen als wij eind 2023 begin 2024 gaan emigreren naar Zuid Spanje namelijk.

  • Hoedanigheid: - Niet-lid
  Antwoord
  • Beste Nathalie Ruijzing.

   Zoals wij eerder hebben vermeld, hebben zowel Spanje als Nederland zich niet verplicht in bijlage VII van de verordening V0883/2004 het arbeidsongeschiktheidspercentage van een ander EU land over te nemen. Dit houdt in dat uw dossier in Spanje door de belastingdienst in samenwerking met het INSS opnieuw beoordeeld zal worden.
   Als u emigreert dan bent u verdragsgerechtigde. Dit houdt in dat u voor uw ziektekosten valt onder de Spaanse Sociaal Seguridad.
   U vraagt of het voor u haalbaar is een incapacidad aan te vragen. Dat is een gecompliceerd en zeer persoonlijk traject waarvoor u bij een fiscalist/advocaat in Spanje moet zijn.

   Joan Busch

   Antwoord
 29. Verzoek een voorstel
  Goedenavond, mij overkwam een paar weken geleden tot mijn grote verbazing en paniek wat Buppie in 2021 gebeurde. Ik woon sinds 2000 in Spanje met een 80 tot 100% WAO. Ik ben blij dit forum gevonden te hebben.
  Met alle verzoeken, moet het UWV toch weten wat hier speelt en wat er nodig is om onze WAO te kunnen laten gelijkstellen aan de Spaanse IPA en GI.
  Na weken bellen en aan het lijntje gehouden te worden, foute informatie en foute stukken toegestuurd te krijgen, niet teruggebeld te worden de onverschilligheid, op het onbeleefde af, ben ik klaar om de UWV medewerkers die van niets weten en ook echt niet willen meewerken, door de telefoon te trekken.
  Ik begrijp niet wat er zo moeilijk aan is voor het UWV om een standaard brief te hebben, tweetalig uiteraard, met de drie toevoegingen Die nodig zijn:
  Arbeidsongeschikt permanent totaal en absoluut voor welk type werk dan ook
  Geen verbetering in de situatie
  Dat Nederland ook twee categorieën heeft als IPA en GI

  Graag wilde ik Robert Rogier vragen of hij misschien de inhoud van de brief die UWV zo vriendelijk was wel voor hem te schrijven, zou willen delen, zodat we dat als voorbeeld voor een standaardbrief zouden kunnen gebruiken bij ons verzoek aan UWV. En met dat voorbeeld zou misschien ook SVB het UWV makkelijker laten meewerken door het zo op een presenteerblaadje aan te bieden.

  Het is heel vervelend dat we niet met de juiste persoon van de juiste afdeling, Bijzondere zaken, kunnen spreken, maar alles via de UWV centrale gaat waar mensen zitten die iedereen en alles proberen tegen te houden. Bovendien kan SVB ook aangeven dat het buitengewoon onterecht is dat UWV sommige mensen wel helpt en anderen, de meesten, niet. Daar spreekt willekeur uit. En het brengt mensen zoals wij enorm in de problemen, terwijl de oplossing eenvoudig is vanuit UWV. Het traject daarna hier in Spanje is al ingewikkeld genoeg, vooral als je zoals wij weinig energie en mogelijkheden hebt, ook fysiek niet om van alles te regelen. Laat dan ieder geval UWV de eerste stap vergemakkelijken.
  Bij voorbaat enorm veel dank aan Robert Rogier voor het delen van de inhoud van de UWV brief. groet uit Madrid!

  • Hoedanigheid: - Niet-lid
  Antwoord
 30. PS: op 10 januari 2022 schreefEd Roosen, Dat jullie als vereniging in gesprek waren met SVB en UWV over brief/verklaring met uitleg waarmee wij haciënda en het INSS zouden kunnen verzoeken om onze arbeidsongeschiktheid van 80 – 100% gelijk te stellen aan IPA/GI.
  Zijn jullie daar inmiddels verder mee gekomen? Dank en groet!

  • Hoedanigheid: - Niet-lid
  Antwoord
 31. Nee, wij zijn daar niet mee verder gekomen en ook onze contactpersoon bij de SVB niet. Het probleem blijft de 80 – 100% afkeuring. Dit persentage is vooral bedoeld om deze groep de gelegenheid te geven nog iets bij te mogen verdienen in NL zonder dat zij gekort worden op hun uitkering.

  • Hoedanigheid: - Bestuurslid
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.