Selecteer een pagina

Antwoorden over belastingverdrag met Polen

dec 13, 2019

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Datum 12 december 2019 Betreft Inbreng Schriftelijk Overleg over problemen van Nederlanders met belastingdiensten in andere EU-landen

Geachte voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Financiën zoals gesteld op 17 oktober 2019 naar aanleiding van mijn brief van 10 september 2019 met mijn reactie op het verzoek van de commissie over een conflict tussen de belastingdiensten van Nederland en Litouwen (Kamerstuknummer 2019Z17007).

Hoogachtend, De staatssecretaris van Financiën

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDA De leden van de CDA-fractie vragen daarnaast aandacht van de staatssecretaris voor de situatie van Nederlanders die in Polen wonen en daar (gedeeltelijke) Nederlandse AOW en eventueel Nederlands pensioen ontvangen. De belastingheffing over AOW en pensioenen in de relatie tussen Nederland en Polen is erg ingewikkeld. Kan de staatssecretaris uiteenzetten wat het belastingverdrag hier precies over bepaalt en hoe dit geïnterpreteerd moet worden? Klopt het dat de woonstaat over het pensioen mag heffen, ook bij afkoop, tenzij in de bronstaat premies in aftrek gekomen zijn (art. 18, eerste t/m derde lid, van het verdrag)? Klopt het dat de bronstaat mag heffen over overheidspensioenen, tenzij de belastingplichtige de nationaliteit heeft van de woonstaat (art. 19, eerste en tweede lid, van het verdrag)? Klopt het dat de bronstaat mag heffen over uitkeringen van het sociale zekerheidsstelsel, zoals de AOW (art. 18, vijfde lid, van het verdrag)? Klopt het dat op grond van art. 23, vijfde lid, sub a, van het verdrag vervolgens dan alsnog inkomstenbelasting in Polen moet worden bijbetaald?

Antwoord In het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Polen is geregeld dat Nederland als bronland belasting mag heffen over de Nederlandse overheidspensioenen, tenzij de belastingplichtige de Poolse nationaliteit heeft en inwoner van Polen is, en over sociale-zekerheidspensioenen (waaronder Nederlandse AOW-uitkeringen) die worden betaald aan inwoners van Polen Onder voorwaarden geldt een bronstaatheffing ook voor particuliere pensioenen en lijfrenten. Ook Polen is gerechtigd tot belastingheffing (en daarvan zal dus ook aangifte moeten worden gedaan volgens de Poolse wetgeving, aangezien het inkomen betreft van inwoners van Polen). Polen mag deze inkomsten dus bij de belastingheffing in aanmerking nemen, maar moet vervolgens voorkoming geven voor de Nederlandse belasting. Ter voorkoming van dubbele belasting past Polen de verrekeningsmethode toe. De verrekeningsmethode is een internationaal gebruikelijke methode om dubbele belasting te voorkomen en is in overeenstemming met het OESO-modelverdrag. De keuze voor een verrekenings- of vrijstellingsmethode is een Poolse nationale aangelegenheid. Omdat de Poolse belasting over de AOW-uitkering hoger is dan de Nederlandse inkomstenbelasting daarover, moet na verrekening van de Nederlandse inkomstenbelasting in Polen vaak nog aanvullende belasting worden betaald. Van dubbele belastingheffing is geen sprake.

Antwoord In het huidige belastingverdrag tussen Nederland en Polen geldt in beginsel woonstaatheffing voor particuliere pensioenen en lijfrenten, tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Kort gezegd, is sprake van bronstaatheffing voor zover(cumulatief) de aanspraak op het pensioen of de lijfrente door het bronland fiscaal is gefacilieerd, het pensioen of de lijfrente door het “woonland” niet regulier wordt belast én het brutobedrag van de in een jaar ontvangen pensioen- of lijfrente-uitkering of uitkering volgens het socialezekerheidsstelsel van het bronland meer bedraagt dan € 20.000. In het belastingverdrag tussen Nederland en Polen is voor afkoopsommen, overheidspensioenen en sociale-zekerheidspensioenen over het algemeen een bronstaatheffing opgenomen. Polen mag deze inkomsten van haar inwoners ook bij de belastingheffing in aanmerking nemen, maar moet vervolgens wel voorkoming geven voor de Nederlandse belasting om dubbele belasting tegen te gaan.

De leden van de CDA-fractie vragen de staatssecretaris aan te geven hoe groot het verschil is tussen de Nederlandse en Poolse belasting over de AOW-uitkering en tevens gemotiveerd aan te geven of sprake is van dubbele belasting. Deze leden merken namelijk op dat in Nederland niet of nauwelijks belasting verschuldigd is over alleen aan AOW-uitkering. Dus het is niet alleen ingewikkeld voor Nederlanders in Polen dat zij in twee landen belasting verschuldigd zijn, maar dat toch geen sprake is van dubbele belasting. Het betekent ook nogal iets voor de koopkracht van mensen als een fors deel van de netto-AOW alsnog aan belasting opgaat.

Antwoord Op grond van het belastingverdrag mag Nederland belasting heffen over Nederlandse AOW-uitkeringen. Polen verrekent vervolgens deze Nederlandse belasting met de in Polen verschuldigde belasting over het wereldinkomen. Inwoners van Polen die een Nederlandse AOW-uitkering ontvangen worden dus niet geconfronteerd met dubbele belasting over hun AOW-uitkering. Als gevolg van de verrekeningsmethode mag het nieuwe woonland (Polen) bijheffen tot het belastingniveau van haar inwoners. Daarmee kan Polen de belastingdruk en de koopkracht van de Poolse inwoners bepalen. De keuze voor een verrekenings- of vrijstellingsmethode is een Poolse nationale aangelegenheid.

Hoe groot het verschil is tussen de Nederlandse en de Poolse belasting over de AOW-uitkering is afhankelijk van de individuele omstandigheden van het geval. Ik heb begrepen dat Poolse inwoners met een Nederlandse AOW-uitkering tegen hoge boetes en interest in Polen lopen wanneer niet tijdig aan de aangifteverplichting of betalingsverplichting is voldaan. Nederland heeft meerdere keren bij Polen hier aandacht om gevraagd. Ik heb begrepen dat Poolse inwoners met een Nederlandse AOW-uitkering tegen hoge boetes en interest in Polen lopen wanneer niet tijdig aan de aangifteverplichting of betalingsverplichting is voldaan. Nederland heeft meerdere keren bij Polen hier aandacht om gevraagd. Ik heb begrepen dat de voormalige Poolse staatssecretaris van Financiën het zorgpunt van boetes en interest bij de Poolse belastingdiensten onder de aandacht heeft gebracht. Het is mij niet bekend of en hoe vaak coulance is toegepast ten aanzien van boetes en interest in dergelijke situaties.

Lopen er momenteel onderhandelingen tussen Nederland en Polen en zijn die in de afrondende fase?

Antwoord Ja, momenteel lopen er verdragsonderhandelingen tussen Nederland en Polen. Die onderhandelingen zijn in een afrondende fase.
Kan de staatssecretaris bevestigen dat de enige oplossing voor dit probleem een verdragswijziging is?

Antwoord Conform het huidige verdragsbeleid streeft Nederland naar een onvoorwaardelijke bronstaatheffing voor pensioenen (inclusief sociale zekerheid), ongeacht de heffing in het andere land. Het is internationaal gebruikelijk dat het in belastingverdragen aan het woonland wordt gelaten hoe het woonland dubbele belasting bij zijn eigen inwoners wil voorkomen. De keuze voor een voorkomingsmethode is een beleidsmatige afweging van een woonland en hangt samen met de keuze voor het realiseren van het principe van kapitaalexportneutraliteit dan wel kapitaalimportneutraliteit. De wenselijkheid voor kapitaalexportneutraliteit is het uitgangspunt bij de keuze voor een verrekening, terwijl kapitaalimportneutraliteit het uitgangspunt vormt bij een keuze voor vrijstelling. Deze afweging is dan ook een Poolse nationale aangelegenheid waar Nederland geen invloed op wenst te hebben.

40 Reacties

 1. Bij deze een waarschuwing van mij om niet met een sociale verzekering uitkering in Polen te gaan wonen.
  Men betaalt dan over het belastingvrijebedrag en heffingskortingen,waarover men geen belasting betaalt in Nederland,19% belasting in Polen + rente+boete.

  Als men geen belasting aangifte in Polen doet,welke verplicht is als inwoner of daar het centrum van zijn leven heeft(ook als men niet belastingplichtig is),kan men over de voorgaande jaren (max. 6 jaar) belasting betalen+rente+boete.

  Dit kan zo’n 4000euro per jaar worden of zelfs meer i.v.m.14% rente per jaar en boete.

  Met een sociale uitkering in Polen gaan wonen en dan is het woord wonen niet in de Poolse wet gedefinieerd en kan meerdere betekenissen hebben,is een grote valkuil en wordt door de Nederlandse Staatssecretaris als een Poolse binnenlandse aangelegenheid gezien.

  Men kan dus geen Nederlandse hulp verwachten,sterker nog de Nederlandse belastingdienst levert (ongevraagd) de gegevens aan de Poolse belastingdienst en geeft alle medewerking aan Polen om de verschuldigde belasting te innen.

  Nederlandse inwoners van Polen met een sociale uitkering of pensioen uit Nederland,zijn dan ook de enigen die daarover belasting betalen in Polen alle andere EU landen hebben hun belastingverdrag met Polen gewijzigd.

  Voor mij is het niet te accepteren dat Polen belasting inkomsten heeft uit een Nederlands sociaal systeem waar bijna alle Nederlanders aan meebetalen,dan zou ik liever dat geld aan de Nederlandse belastingdienst betalen.
  Waarom geeft Nederland een belasting vrij bedrag en heffingskorting als men in Polen daar 19% of meer belasting over moet betalen?

  In 2014 heeft de toenmalige Poolse Viceminister Financien de verdragswijziging bekend gemaakt,maar is nooit ondertekend.

  Deze hield in dat Nederlandse gepensioneerde en sociale uitkeringen alleen in Nederland (bronland) belast worden en Poolse werknemers met familie in Polen in Nederland belastingplichtig worden.
  De Poolse belastingplichtige werknemers waren sinds 2007 vrijgesteld van inkomstenbelasting in Polen doordat ze 15 euro per dag,dat ze in Nederland verbleven om te werken,in mindering mochten brengen met de te betalen belasting in Polen.

  Ik denk dat als er een nieuw verdrag,het voor de Poolse werknemers minder aantrekkelijk is of ze worden voor Nederlandse werkgevers duurder.

  Vele Nederlandse gepensioneerden (niet allen) hebben problemen gekregen met de Poolse belastingdienst en allen hebben een evt. rechtszaak daartegen verloren.
  Zelf heb ik ook de rechtszaak verloren,dan is men verplicht de belastingschuld direct te betalen en daarvoor heeft de belastingdeurwaarder op alle bezittingen en Poolse bankrekeningen beslag gelegd.
  Bij mij hebben ze drie keer geprobeerd om mijn paspoort in te nemen en mijn advocaat heeft mij gezegd dat als de schuld groter is dan ong. 8000 euro ze mij in verzekerde bewaring zetten.
  Dit om mij te dwingen direct de schuld te betalen.

  Nog voor de duidelijkheid,als men in Polen belastingplichtig is moet de belasting iedere maand voor de 20ste betaald worden.
  Men is verplicht zijn Nederlandse inkomsten op een Poolse bank storten en deze betaalt dan de belasting hierover ,ik wens een ieder veel succes omdat op een goede manier te regelen.

  Ik heb de achterstallige belasting van 3 jaar ong. 14000 euro betaald.
  Ik heb toen een appartement gehuurd in Duitsland zodat mijn Nederlandse belastinggegevens niet zonder te vragen aan Polen worden gestuurd.
  Belastingverdrag met Duitsland alleen in Nederland belastingplichtig over het Nederlandse pensioen.

  Antwoord
  • Het huren van een appartement in Duitsland wil nog niet per se zeggen dat Duitsland of Nederland de fiscale woonplaats in Duitsland gelegen achten: dat hangt af van feiten en omstandigheden van verblijf in beide landen, en evt. dus ook nog in Polen. Het sluit ook niet uit dat de drie betrokken landen individuele informatie uitwisselen als dat nodig geacht wordt.

   Antwoord
   • Dat is geen probleem: ik woon in mijn appartement en regel alles in en vanuit Duitsland.
    Na 8 jaar ervaring met het conflict met Polen over belasting betalen voor gepensioneerde Nederlanders in Polen weet ik waar ik mij aan moet houden.

    Dat ik de rechtszaak verloor kwam doordat tijdens de rechtszaak de advocaat van het Poolse ministerie financien opeens met een aantal faxen kwam; dat was geheime correspondentie van Poolse ministerie met het Nederlandse buro CLO,waar wij niet van op de hoogte waren.
    In twee van de tien faxen stond dat ik geen familie in Nederland had; welnu, mijn hele familie woonde in Nederland incl. mijn invalide moeder die ik 16 jaar verzorgde en ook meer dan een helft van het jaar bij haar was.
    Alleen mijn echtgenote woonde in Polen(teruggekeerd) en verzorgde haar demente moeder in ons huis.
    In een tweede fax was de vraag van Polen aan CLO Nederland of ik permanent stond ingeschreven bij een gemeente in Polen; die vraag werd beantwoord met ja. Dat was niet zo ik had een tijdelijke i.v.m. met de verkoop en aankoop van ons huis.
    De rechter deed uitspraak en zei dat ik belastingplichtig ben en was in Polen. Toen mijn advocaat nog een vraag wilde stellen zei ze dat voor haar de gegevens van CLO het belangrijkste was en dat wij maar in Nederland moeten procederen tegen Ministerie Financien (CLO).

    Dit conflict met Polen heeft mij ong. 30000 euro gekost en ik denk dat veel gepensioneerde Nederlanders ook veel belasting in Polen betaald hebben en terugekeerden naar Nederland.

    Dit alles was niet nodig geweest als de toenmalige hoofd ambtenaar bij het opstellen van het verdrag beter opgelet had en het Engelse woord maybe en niet may be,dan krijg het verdrag een andere betekenis en dan mag Polen ook belasting heffen, anders dan misschien dan was het alleen over evt. inkomsten uit Polen.

    Aan het bovengenoemde antwoord van de Staatssecretaris Snel hebben wij ook weinig of niets en in de planning staat de protocolwijziging voor het derde achtereenvolgende jaar voor december 2020.

    Polen heeft de afgelopen jaren met 92 landen een (nieuw) progressief belastingverdrag gesloten (laatste was Belgie 2015), waarbij in het bronland belasting betaald wordt. Daar zijn ze net als Nederland voorstander van.

    Alleen met 4 landen hebben ze nog een woonland (proportionele verekenmethode): dat zijn Rusland,Kazachstan,Verenigde Staten en NEDERLAND!
    Dus het antwoord van het Ministerie Financien is niet geloofwaardig: waarom zou Polen wel in 2015 met Belgie een protocolwijziging tekenen?
    Waarom was er wel een protocolwijziging voor NAVO medewerker die met hun gezin in Polen wonen en waarom zijn de ABP gepensioneerden vrijgesteld van belasting in Polen? Deze hebben waarschijnlijk ook niet heel hun leven bij de overheid gewerkt en hebben ook AOW.
    Sorry voor zo’n lang verhaal maar het duurt al tien jaar;veel ergernis en het is zo eenvoudig op te lossen. Maar een fout toegeven in een verdrag van 2002 is moeilijk.

    Iemand anders omschreef het zo:
    AOW in Polen. De belastingdienst ziet dit als inkomen. Over de AOW wordt in Nederland geen belasting betaald dus het Bedrag dat u In Polen ontvangt wordt met 19 % belast door de Poolse fiscus. Polen is het enige waar dat gebeurt Het belasting verdrag is van 2002. De Nederlandse staat wordt verzocht deze ongelijkheid t.o.v overige Eu landen recht te trekken. Er ligt een nieuw verdrag sinds 2008 maar het is nog steeds niet ondertekend.

    Bedenk wel dat vertrekken uit Nederland vele malen makkelijker is dan terugkeren naar Nederland en de meeste mensen keren binnen 2 jaar weer terug.

   • Zie ook de draad “Nederlandse interne documenten ter bepaling van de fiscale woonplaats” voor de vraag waar men geacht wordt te wonen indien men (ook) veel in Nederland verblijft.
    Verdrags- en protocolwijzigingen zijn een resultaat van een onderhandelingsproces tussen twee landen, en als de onderhandelingen moeilijk zijn duren ze vrij lang. De keuze van de methode van voorkoming van dubbele belasting is eenzijdig aan het ene of het andere land: in die zin kan ook niet gesproken worden van een “fout” in een verdrag, want wat erin staat is bewust en zorgvuldig overeengekomen , dus niet het gevolg van een slip of the pen. Nederland streeft naar bronbelasting over zo veel mogelijk pensioenen (ook sociale zekerheidspensioenen als AOW) maar is wel afhankelijk van het andere land of dit ook lukt (en het standpunt van Polen in dezen is mij niet bekend). ABP overheidspensioen is in bijna alle verdragen voor heffing toegewezen aan het bronland (Nederland) en bij protocolwijziging zal dit hoogstwaarschijnlijk niet veranderen. Invloed uitoefenen als gepensioneerde (of als VBNGB) op de heffingstoewijziging tijdens verdragsonderhandelingen is nauwelijks doenlijk. Wel streeft de VBNGB naar (levensland) overgangsrecht voor pensioenemigranten bij verdragswijziging of een nieuw verdrag.
    Uw verslag illustreert dat men uitermate goed moet opletten hoe een belastingverdrag in de persoonlijke situatie zal uitpakken (voor en na pensionering) in de voorbereiding op emigratie. Soortgelijks geldt voor sociale zekerheid en ziektekostenverzekering.

   • Aat Vervoorn,
    Ik wil opmerken dat u geen reactie geeft op de politieke vraag ( bij voorkeur ingediend door een kamerlid) waarom Nederland als enig EU land een afwijkend verdrag heeft met Polen.
    Uit ruim 23 jaar dagelijkse politieke ervaring lees ik het juiste antwoord in de reactie van Evelien van 03-07-2020.
    Beknopt :,, men kan stellen dat de NL Belastingdienst ( lees verantwoordelijk ministerie c.q. kabinet) lijken tegen NL staatburgers in Polen te zijn. ”

    Dat de NL belastingdienst het niet alleen gemunt heeft op burgers die in Polen wonen maar ook in Nederland is de laatste periode overduidelijk worden door de inzet van o.m. Pieter Omzigt.

    Wie hier nu nog van zegt op te kijken hoe onze overheid met haar burgers omspringt heeft zijn leven onder een berg stenen doorgebracht.

    Groet,

   • Geachte Aat Vervoorn.

    Het was ook Tweede Kamerlid van de CDA die de vraag gesteld heeft aan de staatssecretaris van Financien n.a.v. ook mijn vraag aan zijn buro oktober 2019.

    “Omtzigt P.H.
    Fri 9/13/2019 12:05 PM
    Geachte heer Vooys,

    Hartelijk dank voor uw mail, deze is in goede orde ontvangen.

    Ik leg uw bericht ter beantwoording voor. In verband met de grote hoeveelheid mails die we dagelijks krijgen is het niet altijd mogelijk om iedereen (tijdig) een antwoord te doen toekomen. We hopen op uw begrip hiervoor.
    Met vriendelijke groeten”

   • Aanvulling:
    Let wel goed op dat het SVB nu wel belasting heft over AOW en mensen het verschil in heffing met Polen daar belasting over moeten betalen.

   • Ik denk dat Polen deze omweg niet zal gedogen mede omdat dit de feitelijke verblijfplaats is, dit is vragen om problemen!

   • Wat zal Polen niet gedogen?

   • Is de eigenlijke woonverblijf niet, dit is vragen om moeilijkheden. deze U-bocht zal ook Urzad Skarbowy opvallen, en vragen stellen.

   • Jan Vrielink waarom denk je en schrijf je dat,je weet daar niets van.
    Ik woon en leef sinds 2015 in Duitsland en ben daar belastingplichtig.
    Betaal in Nederland de belasting en ben volgens het verdrag vrijgesteld
    in Duitsland, hetzelfde als Duitsers die in Nederland wonen.

    Het centrum van mijn leven moet niet mijn vrouw in Polen zijn.
    Zij kan ook met mij naar Duitsland en ieder ander land.
    Ik heb ook kinderen en klein kinderen in Nederland en ook dat hoef niet het centrum van mijn leven te zijn.
    Dat bepaal Polen niet en ook jij niet, maar alleen ik zelf.

    Aan die 183 dagen zijn de rechters in Polen voorbij gegaan omdat gepensioneerden dat niet hoeven te bewijzen,dat geld alleen voor werkenden.

    Jan Vrielink ik geloof echt dat jij te lang in Polen gewoond heb.
    Je bent nog achterdochtiger als de Poolse regering.
    Dus als je mij niet geloof kom je maar bij me op de koffie in Duitsland.
    Mijn adres is (……). NB weggelaten door moderator vanwege privacy bescherming.

   • Beste Vooys,

    Na 18 jr ervaring met Skarbowy denk ik wel iets te weten, en hoe men daar denkt. Natuurlijk weet ik niet alles, maar vanuit mijn ervaringen denk ik er goed aan te doen mensen te waarschuwen voor het feit dat ze bij Skarbowy ook niet dom zijn.

    Men loopt in Nederland achter de feiten aan zoals Erfenisbelasting met Polen wat ook nog steeds niet geregeld is, waarom het in andere landen wel kan is aan Den Haag.

    Op privé ga ik niet in, dit is voor iedereen anders.

 2. Het probleem in Polen is, dat men de informatie geheel niet duidelijk aan de buitenlanders doorgeeft. In tegenstelling tot vele alle landen, moet men aangifte doen bijv. van een buitenalands inkomen, op een apart formulier, ik heb dat bij.v nooit geweten. Er zitten zoveel haken en ogen aan het tractaat PL/NL2002, dat het voor vele mensen niet te overzien is. Ik ken meerdere oudere mensen, die hun hele hebben en houden door de Poolse Belastingdienst kwijt zijn geraakt en die berooid naar Nl terugkeerden, waar zij soms jaren dakloos waren. Let wel ik heb het hier over mensen van 75 tot 85 jaar, die berooid terugkwamen. Schandalig dat dit zo kan. Polen is goed in overdreven boetes en allerlei verhogingen van dergelijke belastingen. Er waren mensen bij die de PL belastingdocumenten door een belastinconsulent hebben laten invullen, en waarbij de belastingdeurwaarder de dag voor Kerstmis beslag is komen leggen, dat is een favoriete datum voor hen. Echter dergelijke bedrijven zijn vaak wel op de hoogte van de bedrijfsbelastingen, claimen dat zij ook iets weten over de verschillende individuele regelingen, maar weten daar totaal niets van. De rol van de NL Belastingdienst is in sommige gevallen ook uiterst dubieus, men kan stellen dat zij lijken tegen NL staatburgers in Polen te zijn, dit tot verbijstering van de Poolse belastingambtenaren, dat zou een Pool nooit doen met een landgenoot.
  Mijn eigen voorbeeld. Mij was aanvankelijk vrijstelling verleend voor de inkomstenbelasting van mijn inkomen uit NL. Na enige tijd, heeft de NL Belastingdienst zich ermee bemoeid, en wilde men een tweede document, dat ik werkelijk een overheidspenioen genoot. Ik had meer dan 10 jaar nodig, om uiteindelijk na 2,5 jaar wachten een antwoord van het Ministerie van Finanicien in Nl te krijgen, (antwoordtijd 6 weken) waarin stond dat ik geen overheidspensioen had. De gevolgen ervan waren afgrijselijk, beslagleggingen, mishandeing door de politie, onder dwang documenten onderteken op het belastingkantoor die ik niet mocht lezen, e.d. waardoor ik uit PL ben vertrokken. De Nederlandse Belastingdienst int natuurlijk nu voor PL, zoals het hoort, echter ik ben er eindelijk uit waarom ik deze problemen had. Bij het privatiseren van het ABP, heeft men mijn stukken verwijderd, met al deze consequenties. Ik probeer nu naar de rechter te gaan, om mijn recht terug te krijgen, wat mij meer dan 30 jaar is ontnomen. Neen het is af te raden om voordat het tractaat tussen Pl en NL vernieuwd is, zomaar in Polen te gaan wonen met een pensioen, uitkering of iets dergelijks, voor je het weet ben je de pineut.

  Antwoord
  • Beste Evelien,
   Het is een absurde gedachte dat mensen ergens denken te kunnen wonen zonder aan de gemeenschap in de vorm van belasting etc. bij te dragen. Vrijstelling in Nederland betekend niet dat je die ook in een ander land geniet, deze misvatting is wijdverbreid.

   De uitwisseling van belastinggegevens tussen landen van de EU is voor mij aan kritiek onderhevig, meer omdat het tot idiote situaties aanleiding geeft. Zelf een navordering over €50.- gekregen, niemand weet waar dit vandaan komt, maar wel een mandaat! Het zou beter zijn in verdragen een ondergrens vast te leggen, het beslag kost meer dan het innen!

   Dat men tijdens de feestdagen langs komt heeft te maken met het feit dat ze dan de meeste mensen thuis aantreffen, wat je er ook van denken mag. Betalingsmoraal is in Nederland net als in Polen niet altijd perfect, daar is het beleid op afgestemd.

   Mijn advies is altijd deze: Zorg eerst voor een goede boekhouder-kantoor in Polen en bewaar elk snippertje papier, vaak zorgen mensen zelf voor problemen door zich niet eerst goed te informeren bij onder meer Belastingdienst Buitenland Heerlen. Dan is het ook niet nodig om als een dief in de nacht uit Polen te vertrekken, een hint voor iemand anders.

   In de Nederlandse politiek zorgt men beter voor elkaar dan voor landgenoten die in het buitenland verblijven, het gaat mij te ver om alleen naar Polen te wijzen terwijl de Nederlandse politiek het compleet laat afweten, want daar begint het verhaal.

   Antwoord
   • Goed advies Jan ! Inderdaad zal ik mijn licht opsteken in Heerlen. Na de eerste schrik gaan wij er nu van uit dat het feitelijk net zo is als overal in Europa: als de belasting in Polen hoger is dan in Nederland, moet in Polen het verschil worden betaald. Nu had ik niet verwacht dat in PL de belasting hoger ligt, maar straks na mijn pensioen wordt in NL natuurlijk maar 19% + beetje sociale premies ingehouden. En moet ik in PL blijkbaar nog eens 19% betalen. Jammer, maar dat is dan maar zo. We gaan ons maandbudget herberekenen.

    Ook zal het ons wel helpen dat familieleden van mijn vrouw een deurwaarderskantoor besturen, als die geen goede contacten bij de belastingdienst aldaar hebben weet ik het niet meer 😉

    @Evelien, het doet pijn te horen dat je zo’n rotervaring had met de handhavers aldaar. Onze ervaring is juist dat men altijd de redelijkheid zelve is… misschien moesten ze je wel opsluiten wg rechterlijke beschikking, maar echt mishandeld door de politie 😳?? Hoewel ook in NL agenten weleens over de schreef gaan. Kon je geen klacht indienen en hoe liep het uiteindelijk af, als je dat wilt delen ?

    Groet

    David

   • Hallo David,

    Er is een nieuwe overeenkomst tussen Nederland en Polen, deze is in het Nederlands, in het Pools heb ik het nog niet tegengekomen.

    Meest belangrijke is een goed boekhouders kantoor die men eventueel kan machtigen om problemen op te lossen!

    Zelf na 18 jr. ook weer problemen over inhouding belasting over AOW in Nederland, wordt door de boekhouder afgehandeld.

   • Inderdaad. Iemand schreef dat over AOW in NL geen belasting wordt ingehouden maar dat lijkt me fout, er is een bruto en netto AOW en het verschil is de belasting… 19% en een beetje.. en als ik het in Polen netto-netto zou krijgen betaal ik dáár 17%.

   • Mijn echtgenote krijgt vanaf juni 2021 pensioen uit Polen. Ze stopte met werken toen ze 66 jaar en 4 maanden jong was. Ze krijgt ook AOW en ze kreeg pas een brief dat ze ingaande 2022 haar pensioen bruto uitgekeerd zal krijgen. Dat klopte ook want nu krijgt ze ineens veel meer.. Over 2021 kan ik, althans denk ik, bij onze aangifte het pensioen dat ze in 2021 kreeg, omrekenen, met de belasting en dat opgeven. Over 2022 zal ik volgend jaar denk ik het zelfde kunnen doen.
    Dank u voor uw antwoord ik hoor graag van u.

   • Goedemorgen.

    Mijn echtgenote krijgt ook sinds kort pensioen uit Polen ! Ze houden daar de belasting in. In tegenstelling tot hier is het pensioen per 1 januari gelijk een paar procent verhoogd als inflatiecorrectie….

    Ik denk ook dat het correct is het pensioen en de betaalde belasting dan op te geven in NL.

    Wij laten het echter in Polen op een Poolse bankrekening betalen.

    Vraag: is het pensioen uit Polen van uw vrouw dat nu bruto wordt uitgekeerd ? Want bij ons is het nog steeds netto na belastingen. Dus vraag me af waar het verschil vandaan komt… misschien omdat het in uw geval in NL wordt betaald ?

   • Ik heb uw bericht gelezen, hierbij mijn reactie.
    Mijn vrouw krijgt vanaf januari idd ineens veel meer omdat er in Polen niks meer wordt ingehouden. Omdat ik toch een brave jongen wil zijn, ben ik van plan om volgend jaar, als ik over 2022 aangifte doe, van plan om het bedrag wat ze nu krijgt op te geven aan onze Belastingdienst.
    Ik denk dat ik dan aan alle verplichtingen voldoe. Dat Polen niks inhoudt is, zoals ik hier ook heb gelezen, omdat het pensioen te laag is.
    Wat ik me dan verder afvraag hoe te doen met haar algemene heffingskortinjg?
    Ik zie de reacties met belangstelling tegemoet.

   • Hallo David,

    Hieronder een viertal links om je op weg te helpen:
    https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/nederland-en-polen-wijzigen-belastingverdrag

    https://www.nederlandwereldwijd.nl/

    https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingverdragen

    Ander niet onbelangrijk is het gelijk reageren als er een brief etc. van Skarbowy komt, je kan je boekhouder in Polen machtigen dit voor je te doen.

   • Beste Jan,

    nog 1 vraagje; kan jij ook zeggen hoe het zit met ziektekostenverzekering ? Ik weet niet of ik de Nederlandse verzekering kan – of wil – houden, in Polen schijnt een particuliere verzekering voordeliger te zijn, alles te dekken en geen eigen risico te kennen…

    met dank

    David

 3. Evelien,
  Het antwoord van Polen is simpel: iedere inwoner van Polen dient de wet te kennen!!

  Antwoord
  • Het antwoord van de Poolse Staatssecretaris van Financien Pawel Gruza was:—————————–

   De methode van uitsluiting met progressie roept een gevoel van onrecht op in een deel van de samenleving dat alleen inkomsten ontvangt in het woonland, waar ze onderworpen zijn aan aanzienlijke belastingdruk. Een voorkeursbehandeling wordt alleen verleend aan andere inwoners vanwege de bron van hun inkomen, met gelijke behandeling op het gebied van sociale uitkeringen en het gebruik van de infrastructuur van het land waarvan cofinanciering is uitgesloten.
   Wat betreft de vraag over geplande nieuwe onderhandelingen over het verdrag met Nederland, wil ik u meedelen dat het dit jaar gepland is om over het verdrag te onderhandelen, maar de geplande wijzigingen voorzien niet in een wijziging in de methode om dubbele belasting te vermijden.

   Antwoord
 4. Nederland en Polen wijzigen belastingverdrag
  Nieuwsbericht | 03-11-2020 | 14:54
  Nederland heeft een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Polen ondertekend. Hierin zijn onder andere nieuwe afspraken gemaakt tegen belastingontwijking. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen en over vermogenswinsten op aandelen in onroerendezakenlichamen.
  (…)
  Daarnaast wordt de heffingsrechtverdeling over de pensioenen deels aangepast. Op dit moment wordt het heffingsrecht over particuliere pensioen of lijfrente aan de bronstaat toegewezen, als aan verschillende voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden voor de bronstaatheffing in het gewijzigde verdrag komen te vervallen.
  Dat betekent dat Nederland belasting kan gaan heffen over alle Nederlandse pensioenen en socialezekerheidsuitkeringen uitgekeerd aan inwoners van Polen en die in Nederland zijn opgebouwd. Ook Polen mag deze inkomsten van haar inwoners in de heffing betrekken, maar moet vervolgens wel dubbele belasting tegen gaan.
  Tenslotte wordt met het wijzigingsprotocol de informatie-uitwisseling en bijstand bij invordering uitgebreid naar toeslagen.
  Lees verder op:
  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/nederland-en-polen-wijzigen-belastingverdrag

  Antwoord
 5. Wij staan op het punt naar Polen te emigreren, maar nu twijfelen we ! Wat is er nu geregeld in het nieuwe verdrag van november ?! Bronstaatheffing betekent normaliter toch dat je in één land belasting betaalt, en klaar ? Of wordt mijn AOW, lijfrente en ABP pensioen straks in Polen met 19% extra belast verd…. 😳?

  Antwoord
  • zie het eerste bericht in deze draad voor het antwoord op uw vraag.

   Antwoord
  • niet gaan
   wij wonen al 11 jaar in Polen ieder jaar gedonder

   Over de aow moet je in Polen en in Nederland belasting betalen
   je moet dus dubbel betalen

   Had ik dit geweten nooit naar Polen gegaan

   Antwoord
   • Nederland is gewoon niet in staat om verdragen af te sluiten met Polen waar het andere landen wel lukt.
    Denkelijk ben je in de war met het verschil in belastingheffing tussen Polen en Nederland, als de heffing in Polen hoger is dan moet je over het verschil belasting betalen.

   • @Jan Vrielink: ik begrijp dat de IB in Polen ook voor pensionado’s rond de 40% ligt, terwijl we vanaf AOW-leeftijd in Nederland 19% betalen plus een paar procent sociale premies, totaal zeg 21%.

    Niet onlogisch dat we dan in Polen het verschil bijbetalen, dus 19%. Daar staat tegenover dat het leven in Polen de helft goedkoper is – dus lijkt mij nog steeds geen slechte deal !?

    Toegegeven, Spanje, Frankrijk, Kroatie of misschien Portugal of Griekenland heeft mij altijd aantrekkelijker geleken, maar ik ben nu eenmaal getrouwd met een Poolse, die zich sinds 20 jaar helemaal aan NL heeft aangepast en er minder brood inziet nu weer een keer te integreren in een ander land. Hoewel ik haar heb uitgelegd dat sommige Spaanse streken complete expat gebieden zijn geworden 😉 dus we gaan er in ieder geval nog op verkenning…

   • Sorry ik bedoelde @Jan Stoop ! Waarom heten jullie allemaal JAN ? 😁

 6. Beste Jan de Voogd

  Ik wil het niet uit je hoofd schrijven,om niet als Nederlander in Polen te gaan wonen.
  Polen is een prachtig land om te verblijven maar niet om te wonen.
  Ben al vanaf 1992 in Polen en 26 jaar getouwd.
  Zelf woonde ik maar 4 jaar in Polen van 2007 t/m 2011.
  Dat was een fout van mij omdat mijn vrouw onze woninig verkocht
  en de notaris wilde dat ik mij inschreef bij de gemeente.
  Ik verzorgde mijn invalide moeder in Nederland en was daar elke maand twee weken.
  Ik heb veel Nederlanders ontmoet in Polen die dachten alle dat het fantasties is om in Polen te wonen.
  Deze mensen vertelden mij alle hetzelfde,ga nooit meer terug naar Nederland.
  Nadat ze problemen kregen met de belastingdienst in Polen wisten ze niet
  hoe snel ze weer moesten vertrekken.

  Volgens mij heb je het hele verhaal van de Nederlanders in Polen niet goed
  gelezen of niet goed begrepen.
  Het is ook moeilijk, omdat het niet logisch en zeker niet eerlijk is.
  Ik zou er een boek over moeten schrijven, wat die 4 jaar de rest mijn leven verpest heeft; het had zo mooi kunnen zijn.

  Probeer het eenvoudig,a ls je emigreert wordt je inkomen door de Nederlandse belastingdienst na de definitieve aanslag ongevraagd naar de Poolse belastingdienst gestuurd; dat is een paar jaar later.
  Volgens de Poolse belastingwet moet dat hele inkomen op een Poolse bank gestort worden iedere maand: de 20ste berekenen, en betaalt de bank de belasting.

  De belastingaangifte moet ook in Nederland en weet je nog niet hoeveel belasting je betalen moet, dat zie pas twee jaar later bij de definitieve aanslag.

  Maar in Polen moet je in april ook een belastingaangifte doen, een PIT zg.
  Daar wordt het geheven over je hele inkomen(wereld inkomen) dan heb je geen belasting vrij bedrag en heffingkortingen, deze kunnen weleens zo’n 20000 euro zijn waarover je in Nederland geen belasting moet betalen.
  In Polen moet je over de eerste 82000zl(ong,17000 euro) 17% (was voorheen 18 of 19%) belasting betalen,daarboven 32%,maar die heb je grotendeels al in Nederland betaald.

  Dat kan dus zijn dat je 3000-4000 euro p/j belasting moet betalen in Polen.
  Als je niet elke maand via de Poolse bank de belasting betaald hebt, wacht de Poolse belastingdienst een aantal jaren en doen je een belasting aanslag.
  Deze kan max over 6 jaren zijn, mijn eerste belastingaanslag was ong.6000 p/j omdat ze er 14% rente jaar over jaar rekenen + een boete voor het niet doen van belastingaangifte.
  Dan kan je iedere maand op het belastingkantoor komen, als je niet komt een boete van 2800zl, en alles in het Pools uitleggen.
  Ook vragen ze volledige Nederlandse belastingaangifte op en laten deze op jouw kosten vertalen(800zl).

  Ook leggen ze beslag op 5 bankrekeningen, waarvan ze denken dat je daar een rekening hebt. Verder wordt beslag gelegd op al je bezittingen (niet van vrouw of partner) tot dat je hun aanslag betaald heb.
  Zo’n belastingzaak kan jaren duren, zij hebben geen haast hoe langer hoe meer rente, ook als ze de aanslag gedaan hebben verjaart deze niet mee.
  Bij mij deden ze het een dag voor de kerst en tot nieuwjaar waren ze gesloten.
  Ik heb hier al veel en vaak over geschreven en met velen contact gehad, o.a. met ministerie financien, degene die het verdrag gemaakt heeft, ombudsman, politici van Nederland (o.a. heer Omtzigt) en EU.
  Heb geprobeerd om een progressief belasting verdrag te krijgen zodat als je in Nederland de belasting betaald dat je niet meer in Polen aangeslagen word,dat was Polen in 2014 ook van plan,het verdrag was klaar,maar is niet ondertekent.
  Nu staat in de protocol wijziging dat weer de verrekeningsmethode toegepast wordt, dus in woonland belasting (over wereldinkomen) minus betaalde belasting in Nederland.Dit gaat erom dat de Poolse werknemers in Nederland (nadien ook andere landen) ook belasting gaan betalen. Deze hadden door een speciale wet een belastingvermindering van 15euro per gewerkte dag in Nederland.
  De Nederlandse inwoners in Polen hadden dat niet en met deze regering krijgen ze het ook niet, in het protocol staat:

  Ondanks de aanvankelijk geuite wens van Polen om in plaats van de verrekeningsmethode voor bepaald inkomen uit arbeid en pensioen te kiezen voor een vrijstellingsmethode, heeft Polen aangegeven het huidige nationale beleid omtrent vermijding van dubbele belasting conform de keuze van Polen onder het MLI te hebben aangepast naar enkel de verrekeningsmethode.
  Het is een heel verhaal en wil je niet een heel mooi verblijf in Polen bederven. Dat is niet mijn bedoeling en ik hoop dat het jou niet gebeurt zoals vele andere Nederlanders in Polen.
  Er zullen er ook zijn die nooit iets van de Poolse belastingdienst gehoord hebben. Maar als je op internet kijk hoeveel er een rechtszaak over deze gehad hebben en verloren hebben.
  Uiteindelijk ging het maar om een of twee Engelse woorden(verdrag is in het Engels) die door de rechter gebruikt is en door velen verkeerd begrepen, ook de belastingdienst Heerlen.

  Er staat “may be”,dus “mag zijn” en Polen mag ook belasting heffen, was het “maybe” dan was het misschien mag Polen belasting heffen maar dan over de inkomsten uit Polen.
  Wens jullie alle geluk van de wereld in Polen en heb zeker geen slechte bedoeling.
  Groeten Hans

  Antwoord
  • Sorry Jan de Voogd verkeerde naam er boven gezet moet David de Knoop zijn

   Antwoord
  • Wat de verrekeningsmethode betreft: twee landen mogen in een belastingverdrag overeenkomen die te gebruiken in plaats van de vrijstellingsmethode. Dwz: een van beide landen of beide landen kunnen de verrekeningsmethode overeenkomen. De vrijstellingsmethode komt wat vaker voor. Welke van beide gunstiger is voor de belastingplichtige hangt van de specifieke details (de belastingstelsels van beide landen en de persoonlijke inkomenssituatie) af.
   Juridisch verzet tegen de verrekeningsmethode is dus niet zinvol.

   De clausule “een staat mag (ook) heffen” (refererend aan het genoemde may be in uw laatste alinea- vaak dan onder bepaalde voorwaarden) komt veel voor in belastingverdragen, en komt er in feite op neer dat die staat heffingsrecht heeft, tenzij die staat dat bij eigen wetgeving uitgesloten zou hebben. In het laatste geval zal de andere staat veelal het heffingsrecht overnemen.

   Een EU-staat mag achterstallige belasting opeisen naar een aantal jaren terug dat het zelf bepaalt. Ook een boete op het niet doen van aangifte of een renteclausule op achterstallige belasting kan naar eigen inzicht bepaald worden, zolang deze niet zodanig excessief is dat deze ongerechtvaardigd discriminerend wordt voor de migrerende burger.
   Uit uw verhaal blijkt: het is dus zaak voor emigratie goed te bekijken welke fiscale verplichtingen de woonstaat (en de herkomststaat) zullen eisen. Soortgelijks geldt voor sociale zekerheid (en andere zaken).

   Antwoord
   • Tja, je bent afhankelijk van het Skarbowy-kantoor waar je ingedeeld (straat) bent, in grote steden zijn er meerderen. Wat bij de één mag is bij de ander niet toegestaan, en daar moet je rekening mee houden.

    Voor mij is het gewoon dat Den Haag niet de expertise bezit die andere landen wel hebben om Verdragen met Polen af te sluiten, een extra handicap hierbij is dat veel mensen met kennis van zaken met betrekking tot Polen van de afvloeiingsregeling gebruik gemaakt hebben waardoor veel kennis verloren is gegaan.

    Mijn advies is altijd tweeledig geweest:
    Zorg eerst voor een goede boekhouder in Polen;
    En vraag anders het bij het Skarbowy-kantoor zelf even na.

    Tor slot even dit:
    Zet men één stap over de grens dan is geen instantie in Nederland die je meer kent, op Belastingdienst Buitenland Heerlen na. Houdt hier rekening mee.

  • Hans,

   Iedere privé situatie is anders, en is voor anderen moeilijk in te schatten, dit is ook de reden dat ik er niet (meer) op reageer.

   Heb ooit de ervaring meegemaakt dat Skarbowy mijn boekhouder verweet verkeerd af te ronden op mijn PIT, bedrag 1 grosz!!! Dit liep zo hoog op dat de boekhouder naar de rechtbank wou stappen. Waar heb je het dan over!!!

   Antwoord
  • Dank je wel (alsnog) Hans Vooijs, voor de uiteenzetting. Wij zijn het afgelopen jaar, alvorens te verhuizen, ons uitgebreid aan het informeren geweest. Voordeel is dat in mijn vrouw haar familie en kenissenkring veel mensen zitten die deskundig zijn of deskundigen kennen. Helaas geen belastinginspecteur 😏 maar haar broers hebben als zeevarenden ook buitenlands inkomen, schoonzus is juriste en deurwaarder, kennis heeft belastingadvieskantoor, etc. dus hopelijk hebben we het op dag één straks allemaal geregeld. En zeer zeker zullen we een paar bezoeken aan het belastingkantoor aldaar brengen om zsm af te stemmen of/dat zij inderdaad akkoord zijn…

   Enige wat ik nog moet navragen is of alles idd op een Poolse rekening gestort MOET worden. De zloty devalueert nogal. Liever houd ik ook een Nederlandse rekening inEuro aan, ook met het oog op vakantiereizen. Maar misschien een Eirorekening bij een Poolse bank dan, dat zou ook mogelijk moeten zijn..

   Antwoord
 7. Het is mij niet allemaal duidelijk. Waarmee moet ik rekening houden als: Mijn vrouw pensioen uit Polen krijgt, en daar al belasting laat inhouden, wat overigens verplicht is, kan ik dan volstaan met op onze gezamenlijke aangifte Inkomstenbelasting dat pensioen aangeven minus de ingehouden belasting? Dat lijkt mij de eenvoudigste weg. Wie weet dat.
  Ik hoop dat er iemand reageertr.
  Met vriendelijke groet,

  Antwoord
  • Wij hebben straks de omgekeerde situatie: dat we in Polen pensioen uit Nederland zullen ontvangen. Na een gesprek met belastingdienst Buitenland is mij grotendeels duidelijk geworden hoe dat belastingtechnisch werkt. Maar makkelijk is het niet. O.a. omdat het verschil maakt of ik jaarlijks meer of minder dan 20k euro aan privaat pensioen ontvang (van private bedrijven en lijfrenten, in tegenstelling tot mijn staatspensioen als ambtenaar). Bij meer dan 20k wordt het in NL belast, anders in Polen….

   Ik denk dat uw situatie makkelijker is. In ieder geval raad ik u aan via de belastingtelefoon contact te maken met de Blauwe brigade. Weliswaar weet de eerste lijn vaakniet hetnaadje van de kous, maar in ons geval werd ik keurig een paar keer doorverbonden tot ik de Polen-specialiste aan de lijn had die alles geduldig uitlegde. Succes !

   Antwoord
 8. Wij hebben hetzelde,de Poolse belasting van pensioen is tot 2022 ,17%-7,75%ZUS welke aftrekbaaris dus 9,25% werkelijk belasting betaald inPolen.Vanaf 2022 is er een nieuw pensioenstelsel “Polski Ład”,dus vanaf 2022 heeft iedereen een belastingvrij bedrag van 30000zl en dan zijn de sociale en gezondheid verzekeringen niet meer aftrekbaar.Er is in Polen nog veel onduidelijk over dit nieuwe belastingstelsel,kan zijn dat volgend jaar bij de Poolse belastingaangifte men kan kiezen voor het oude of nieuwe systeem.Dat is voor ons niet interessant.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.