Selecteer een pagina

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

mei 19, 2020

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Datum 18 mei 2020 Betreft rapporten Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

Geachte voorzitter,

De voormalige staatssecretaris van Financiën heeft uw Kamer toegezegd om begin 2020 concrete bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel op te leveren waarbij knelpunten worden geduid en perspectief op oplossingen wordt geboden.1 In zijn brief van 15 april 2019 heeft hij vervolgens het proces uiteengezet hoe tot deze bouwstenen te komen.2 Hierbij geef ik gestalte aan deze toezegging en bied ik u het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aan.

(…)

Doel en opzet  Het bouwstenentraject is een ambtelijk traject zonder politieke sturing met als doel om uitgewerkte beleidsopties op te leveren voor het volgend kabinet. Wetenschappers, opiniemakers en maatschappelijk organisaties zijn betrokken geweest via seminars en stakeholdersbijeenkomsten.  Er zijn 10 verschillende onderzoeken uitgevoerd over de volle breedte van het belastingstelsel. In de onderzoeken is gekeken naar de loon- en inkomstenbelasting (box 1, 2 en 3), de vennootschapsbelasting, de milieubelastingen, belastingen gericht op gezondheidsaspecten, de schenk- en erfbelasting en lokale (gemeentelijke) belastingen. Verder is gekeken naar een aantal thema’s: de Nederlandse belastingmix, het thema vereenvoudiging, de opkomst van digitale platforms en de rol van Europa in het belastingstelsel. Met deze onderzoeken is tevens invulling gegeven aan verschillende moties die zijn ingediend met betrekking tot het bouwstenentraject en de toezeggingen van de voormalige staatssecretaris aan uw Kamer. In de bijlage bij deze brief is aangeven hoe en waar invulling is gegeven aan de betreffende moties en toezeggingen. De Kamer heeft in juni 2019 via een motie3 verzocht tot het instellen van een onafhankelijke commissie die specifiek adviseert over de belastingheffing van multinationals. Het rapport van de Adviescommissie heb ik op 15 april jl. aan uw Kamer aangeboden.4

De verschillende bouwsteenonderzoeken gaan vergezeld van een syntheserapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’, waarin de voornaamste knelpunten van ons belastingstelsel in samenhang worden beschreven. Ook staat hier beschreven hoe deze knelpunten kunnen worden aangepakt. Het bouwstenentraject heeft 169 uitgewerkte beleidsopties opgeleverd die een breed spectrum beslaan. Deze beleidsopties zijn als aparte bijlage bij het syntheserapport gevoegd en zijn tevens terug te vinden in de betreffende bouwsteenrapporten.

Voor nieuwe belastingen of belastingwijzigingen is een goede uitvoering uiteraard cruciaal. Voor belastingen is de Belastingdienst een belangrijke uitvoerder. De Belastingdienst werkt aan verbetering van de systemen voor informatievoorziening, maar de verwachting is dat de problematiek op dit domein bij de Belastingdienst de komende jaren aanwezig blijft. Dat is dus een aandachtspunt bij uitvoering door de Belastingdienst. Sowieso geldt dat ongeacht welke organisatie optreedt als uitvoerder, de uitvoering gebaat is bij een eenvoudige vormgeving van beleidsvoorstellen. Dit geldt niet alleen voor de component informatievoorziening, maar ook voor het toezicht en de overige onderdelen van de uitvoering.

Het syntheserapport, de achterliggende bouwsteenrapporten en de beleidsopties worden geplaatst op Rijksfinancien.nl.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, J.A. Vijlbrief

lees verder op:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2020/05/18/bouwstenen-voor-een-beter-belastingstelsel-tweede-kamer

Daar ook het syntheserapport en de diverse deelrapporten

2 Reacties

 1. Dit is SCHANDALIG. Al meer dan een halve eeuw heb ik kennnis gemaakt met de arrogantie en de wreedheid EN het gebrek aan professionaliteit van deze
  beroepsgroep. En er is nog steeds niets veranderd!

  Mr Drs. R.P. Blom

  Antwoord
 2. Naast berekeningen voor een voorbeeldpakket op basis van een selectie van maatregelen, wordt in het syntheserapport ook aandacht geschonken aan:
  ” 9.5 Stap naar een ander stelsel voor inkomensondersteuning
  Eén van de grote uitdagingen voor de komende periode is het vormgeven van een ander stelsel voor inkomensondersteuning. In hoofdstuk 3 is aangegeven dat een wijziging in het toeslagenstelsel vraagt om fundamentele wijzigingen in de achterliggende domeinen van de toeslagen zoals de zorg, huren, kinderopvang, de fiscaliteit en de sociale zekerheid. Deze paragraaf geeft een ruwe schets van hoe een alternatief voor het huidige toeslagenstelsel eruit kan zien.
  In deze ruwe schets wordt de zorgtoeslag afgeschaft, de huurtoeslag sterk vereenvoudigd, de kinderopvangtoeslag vervangen door een brede kindvoorziening, en het kindgebonden budget geïntegreerd met de kinderbijslag tot één regeling voor gezinnen met kinderen. Tabel 9.5 geeft een overzicht van de concrete wijzigingen (kolom doorrekening inkomenseffecten) en het budgettaire effect (kolom budgettair) dat daarmee gepaard gaat. Van het afschaffen van de zorgtoeslag in combinatie met het vereenvoudigen van de huurtoeslag zijn gezamenlijk de inkomenseffecten en de effecten op de marginale druk berekend. Deze effecten komen bovenop het voorbeeldpakket uit de vorige paragraaf.”

  Commentaar jdv: De effecten worden vanuit een oogpunt van inkomensherverdeling als aanvaardbaar geduid. Die effecten zijn echter slechts berekend voor binnenlands belastingplichtigen, niet voor buitenlands belastingplichtigen en evenmin voor verdragsgerechtigden. Op het eerste oog lijken ze me ongunstig voor met name niet-kwalificerende buitenlands belastingplichtigen. Er is dus alle reden mocht er ooit een Regeerakkoord komen waarin dit idee verwerkt wordt de vinger aan de pols te houden m.b.t. de gevolgen voor buitenlands belastingplichtigen. Te denken valt ter beperking van negatieve effecten aan het opnieuw instellen van de regeling voor keuze voor binnenlandse belastingplicht zoals deze voor 2015 bestond.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.