Selecteer een pagina

Briefadres bij terugkeer naar Nederland

nov 15, 2020

Stichting GOED meldt in haar laatste Nieuwsbrief onder meer:

Het recht op een briefadres bij terugkeer in Nederland

door St. GOED | nov 13, 2020

Een heet hangijzer wat iedere keer weer de kop op steekt in ons remigratieproject is de inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen).

Nederlanders die terugkeren hebben vaak, mede gezien de krapte op de woningmarkt, nog geen huisvesting en zijn dan aangewezen op tijdelijk verblijf in b.v. hotel, B&B, vakantiepark of bij familie of vrienden. Op deze plekken is het inschrijven op hun adres soms contractueel verboden door de aanbieder van de tijdelijke verblijfsruimte, of onwenselijk voor de huidige bewoners (het heeft bijv. kortingen en belastingtechnische consequenties).

Lees verder op:

https://www.stichtinggoed.nl/remigratie/het-recht-op-een-briefadres-bij-terugkeer-in-nederland/#comment-721

7 Reacties

 1. Interessant en lastig, inderdaad. Ik ging er bij mijn emigratie van uit (heb dat toen ergens gelezen) dat je bij terugkeer nar NL ingeschreven kan en moet worden in de gemeente van waaruit je je uitschreef. Maar dat is dus kennelijk niet zo.

  In de tekst van de overheid staat zelfs dat gemeenten een soort discretionaire bevoegdheid hebben om al dan net een briefadres te erkennen en je al dan niet in het BRP in te schrijven. Dat is anders dan ik dacht. Ik dacht dat je altijd een recht had op terugkeer en inschrijving in het BRP.

  Een – al dan niet noodzakelijke – keuze voor een briefadres in je gemeente van vertrek zou dan toch per definitie moeten kunnen. En zou zonder consequenties voor de oorspronkelijke bewoner van dat adres moeten blijven. Dat lijkt me makkelijk te bepalen en lost misschien de ergste belemmeringen op. Maar belemmeringen zijn het wel weer.

  Antwoord
 2. Ik concludeer dat onder omstandigheden (zie art. 2.38 BRP met name) degene die in Nederland verblijft een briefadres moet opgeven indien hij geen woonadres heeft , en dat de gemeente hem dan ook moet accepteren als verblijvende met briefadres:

  Artikel 1.1. BRP
  het briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen;

  Artikel 2.23
  • 1Indien het woonadres ontbreekt dan wel artikel 2.40 of artikel 2.41 van toepassing is, wordt op aangifte een briefadres opgenomen.
  • 2Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd ambtshalve een briefadres op te nemen indien het woonadres ontbreekt en geen aangifte wordt gedaan van een briefadres. Het college neemt ambtshalve geen briefadres op dan met instemming van de briefadresgever.

  Artikel 2.38
  Degene die naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste twee derde van de tijd in Nederland verblijf zal houden, meldt zich uiterlijk op de vijfde dag na de aanvang van zijn verblijf in persoon bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn woonadres heeft om daarbij schriftelijk aangifte van verblijf en adres te doen. Indien hij geen woonadres heeft, kiest hij een briefadres en meldt hij zich binnen de gestelde termijn bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn briefadres heeft om de bedoelde aangifte te doen.
  • 2Hij doet in de aangifte mededeling van de gegevens over zijn toekomstig verblijf in Nederland, over zijn adres in de gemeente en over het vorige verblijf buiten Nederland.
  • 3Hij geeft bij de aangifte de inlichtingen en legt de geschriften over ter zake van feiten betreffende zijn burgerlijke staat, zijn nationaliteit en zijn eerder verblijf in Nederland, die noodzakelijk zijn voor de bijhouding met betrekking tot hem van de basisregistratie. Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders legt hij van een geschrift een door een beëdigde vertaler vervaardigde Nederlandse vertaling over. Indien hij zich in Nederland vestigt, komende vanuit Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de openbare lichamen, legt hij een hem betreffend verhuisbericht over, verstrekt door de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in de basisadministratie in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de openbare lichamen, waar hij laatstelijk als ingezetene was ingeschreven.
  • 4Degene die naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste twee derde van de tijd in Nederland verblijf zal houden, doet aangifte van verblijf en adres overeenkomstig het eerste tot en met het derde lid, op het moment dat hij ophoudt te behoren tot een categorie als bedoeld in artikel 2.6.
  • 5In een geval als bedoeld in het vierde lid vangt de in het eerste lid bedoelde termijn van vijf dagen aan met ingang van de dag na die waarop een in dat lid bedoelde situatie is ingetreden.
  • 6Aangifte van verblijf en adres blijft achterwege indien:
  o a.het verblijf aanvangt door geboorte en inschrijving plaatsvindt op grond van de geboorteakte,
  o b.de betrokkene behoort tot een categorie van personen als bedoeld in artikel 2.6, of
  o c.de betrokkene een vreemdeling is die geen rechtmatig verblijf geniet.

  Antwoord
 3. Ik zou graag willen weten of er adviezen bestaan van bezwaarcommissies bij bezwaar tegen weigering inschrijving als briefadres en mogelijk vervolg jurisprudentie ingevolge beroep bij de bestuursrechter c.q. hoger beroep bij RvS.

  Bijkomende vraag: is het voorgekomen dat een verzoek is gedaan bij de voorzieningsrechter en zo ja was zijn de uitspraken of waar zijn die te vinden?

  Antwoord
  • U vindt 348 arresten als u op rechtspraak.nl en aanklikken van rechtsgebied “bestuursrecht” als zoekwoord “briefadres” intikt, in eerste instantie geordend op relevantie, maar ook te ordenen op datum.
   Selectie op beroep, hoger beroep en cassatie is (vervolgens) ook mogelijk.

   Antwoord
 4. https://www.stichtinggoed.nl/terugkeer-naar-nederland/update-terugkeer-naar-nederland-project/
  Update Terugkeer Naar Nederland Project
  daaruit mededelign van minister Knops BiZa:

  Indien geen briefadresgever gevonden kan worden die instemming wil verlenen met het houden van een briefadres, moet als briefadres een adres van de gemeente worden opgenomen. De verplichting gaat in op het moment dat het college kennis krijgt van de situatie die tot het ambtshalve handelen noopt. Dit betekent dat zodra het college op de hoogte wordt gesteld van de aanwezigheid van een persoon in de gemeente die niet als ingezetene met een woonadres in de BRP is ingeschreven (maar gezien zijn feitelijke en rechtmatig verblijf wel als ingezetene in de basisregistratie zou moeten worden opgenomen) en zelf niet in staat of bereid is tot aangifte van een briefadres, het college ambtshalve dient over te gaan tot opneming van een briefadres van deze persoon.

  Ik streef naar een inwerkingtreding per 1 juli 2021 van de wetswijziging. Daarnaast ga ik actief richting gemeenten communiceren over de verplichting. De wetswijziging geeft gemeenten duidelijkheid over wat zij moeten doen. Daarmee moet de problematiek worden opgelost, ook voor Nederlandse emigranten die terugkeren naar Nederland.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.