Selecteer een pagina

Registratie voor Tweede Kamerverkiezingen bij wonen buiten Nederland

nov 15, 2020

Zie de site van de Gemeente Den Haag:

Woont u niet in Nederland? En wilt u bij verkiezingen vanuit het buitenland stemmen? Registreer u dan eenmalig. De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u dan bij iedere verkiezing van de Tweede Kamer en Europees Parlement automatisch per post. U registreert zich eenvoudig met het formulier.

U kunt zich tot en met 3 februari 2021 registreren als kiezer buiten Nederland om te kunnen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021.

Voor registratie zie, en lees verder op:

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/registratie-voor-kiezers-buiten-nederland.htm

10 Reacties

 1. Ik heb al een paar keer de vraag gesteld hoe ik per volmacht kan laten stemmen, maar krijg geen antwoord uit Den Haag.
  Dat komt omdat ik geen vertrouwen heb in het systeem van stembiljet opsturen vanuit Frankrijk naar Den Haag, en dat mijn stem dan correct wordt meegeteld.
  Dus ook hierbij de vraag hoe ik per volmacht (door mijn in Nederland wonende zoon) kan laten stemmen?
  (ik sta al geregistreerd als kiezer in Nederland).

  Antwoord
 2. Dat is via dezelfde site van gemeente Den Haag te vinden:
  Kiezers buiten Nederland: Iemand machtigen om voor u te stemmen
  Bent u geregistreerd als kiezer buiten Nederland? En wilt u bij de verkiezing van de Tweede Kamer iemand in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba voor u laten stemmen? Dan kunt u iemand machtigen, via een volmacht.
  https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/kiezers-buiten-nederland-iemand-machtigen-om-voor-u-te-stemmen.htm

  Antwoord
 3. 2. Stemmen vanuit het buitenland voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021
  We kunnen het niet vaak genoeg blijven benadrukken: hoe meer stemmers er vanuit het buitenland zijn, hoe meer ‘Den Haag’ naar ons gaat luisteren. De belangrijkste punten op een rij:
  Lees verder op:
  https://www.nederlandersbuitennederland.nl/snbn-nieuwsbrief-december-2020/

  Antwoord
 4. Zie: https://www.nederlandersbuitennederland.nl/aantal-stemmers-buiten-nederland-met-15-procent-toegenomen/#comment-3032

  Het aantal stemmers voor de Tweede Kamerverkiezingen vanuit het buitenland is met vijftien procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers en persbericht van de gemeente Den Haag. Dit jaar staan ruim 92 duizend kiezers buiten Nederland geregistreerd. Vier jaar geleden waren dat er 80 duizend.

  Mijn commentaar (jdv). Het gaat hier om de mate van registratie. Niet iedereen die geregistreerd is voor vanuit buitenland stemmen stemt daadwerkelijk (en geldig). Pas na de verkiezingen is er iets over te zeggen.

  Antwoord
 5. In verband met huidige commotie over mogelijk ongeldige stemmen bij briefstemmers in Nederland het volgende

  Spoedadvies over de terinzagelegging van briefstemmen
  Daaruit:
  Tot 2001 hoefden briefstembiljetten van kiezers buiten Nederland niet in een aparte envelop en mochten ze samen met de stempas los in de retourenvelop. Uit evaluaties bleek toen dat kiezers het stemgeheim onvoldoende gewaarborgd vonden. De Kiesraad heeft daar indertijd bij aangetekend dat het stemgeheim door de manier van vouwen van het stembiljet en de werkwijze van het briefstembureau ook in die gevallen voldoende was gewaarborgd.3 Ook nu is het mogelijk dat kiezers het stembiljet los in de retourenvelop doen. Op grond van de huidige Tijdelijke wet steekt het briefstembureau bij de vooropening het stembiljet dan in
  de stembus zonder het biljet in te zien.4 Minimaal vier stembureauleden zijn betrokken bij correcte uitvoering van de vooropening. De Kiesraad vindt dat het stemgeheim onder deze omstandigheden voldoende is gewaarborgd als de briefstembiljetenvelop alleen geopend moet worden om vast te stellen of alle stembescheiden zijn bijgevoegd.
  Overigens is dit, gebaseerd op artikel M 11 van de Kieswet, al gangbare praktijk bij de beoordeling van de stembiljetten van kiezers buiten Nederland. Door ook de briefstembureaus binnen Nederland op vergelijkbare wijze te instrueren, wordt bereikt dat alle briefstemmen, ongeacht of die vanuit Nederland of vanuit het buitenland zijn uitgebracht, op dezelfde manier beoordeeld.
  Slot
  Momenteel zijn er al briefstembureaus die de vooropening deels al hebben verricht. Zij hebben de retourenveloppen apart gehouden die terzijde zijn gelegd omdat de stempluspas ogenschijnlijk ontbrak. Het is voor deze briefstembureaus praktisch mogelijk om die specifieke retourenveloppen opnieuw te bekijken en nu ook de briefstembiljetenvelop te openen om te controleren of daarin zowel de stempluspas als het briefstembiljet zijn gevoegd. Gezien het feit dat hiertoe momenteel nog de praktische mogelijkheid bestaat en het feit dat het op basis van de wet gerechtvaardigd is om de briefstembiljetenvelop te openen, adviseert de Kiesraad u om uw instructie op dit punt aan gemeenten te herzien.
  DE KIESRAAD,
  voor deze,

  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/16/advies-kiesraad-over-terinzagelegging-van-briefstemmen

  PS De Minister van BIza heeft dit advies (en van de Raad van State) gevolgd zodat binnenenveloppen geopend mogen worden en gecontroleerd op geldige aanwezigheid van stempas. Enkele tienduizenden briefstemmen worden aldus alsnog geldig geacht.

  Antwoord
 6. 2021Z07156
  Vragen van de leden Brekelmans en Ellian (beiden VVD) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over stemmen door Nederlanders in het buitenland (ingezonden 29 april 2021).
  Vraag 1
  Bent u bekend met het feit dat van de naar schatting 1 miljoen Nederlanders in het buitenland 92.772 mensen zich hebben geregistreerd om te kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021?1
  Vraag 2
  Hoe verklaart u dat slechts circa 9%–10% van de Nederlanders in het buitenland zich heeft geregistreerd om te kunnen stemmen, terwijl het totale opkomstpercentage voor de Tweede Kamerverkiezingen (78,7%) substantieel hoger was?
  Vraag 3
  Bent u bereid om een evaluatie uit te voeren om te onderzoeken welke factoren bijdragen aan de bereidheid van Nederlanders in het buitenland om zich te registreren, welke belemmeringen zij ervaren, en hoe sterk de invloed is van deze factoren en belemmeringen? Bent u bereid te onderzoeken of hierbij sprake is van geografische verschillen?
  Vraag 4
  Bent u bereid om een enquête uit te voeren onder Nederlanders in het buitenland om bovenstaande vragen (bij vraag 2–3) te beantwoorden? Bent u bereid om Nederlandse ambassades en consulaten in te zetten om de deelname aan deze enquête te vergroten?

  (..)

  Lees verder op: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z07156&did=2021D15852

  Antwoord
 7. Evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing
  17 maart 2021
  Daaruit:
  6.3 Verzending stembescheiden aan de kiezers in het buitenland
  Kiezers die vanuit het buitenland stemmen hebben de volgende stembescheiden nodig:
  • Een briefstembewijs (dit is het equivalent voor de stempas voor kiezers buiten Nederland);
  • Een briefstembiljet;
  • Een envelop voor het briefstembiljet;
  • Een retourenvelop om de briefstem aan het briefstembureau te retourneren.

  Het briefstembewijs en de enveloppen worden (met een begeleidende brief) al 12 weken voor de verkiezingsdag toegezonden (per post) aan de kiezers die op dat moment in de permanente registratie zijn opgenomen. Dat is voor de Tweede Kamerverkiezing gebeurd vanaf 23 december 2020. De wettelijke registratietermijn om te kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing van maart jl. liep tot en met 3 februari 2021. Aan de Nederlanders die in de periode december 2020 tot en met 3 februari 2021 een verzoek om registratie deden, werd het briefstembewijs toegezonden na beoordeling van het verzoek door de gemeente Den Haag.
  Het meest tijdkritisch is de toezending van het stembiljet. Dit kan pas nadat het overzicht van de kandidaten definitief is vastgesteld. Bij deze verkiezing was dat pas op 16 februari 2021, nadat de Raad van State uitspraak had gedaan op beroepen tegen besluiten van de Kiesraad in het kader van de kandidaatstelling. Direct vanaf 16 februari 2021 verzond de gemeente Den Haag het briefstembiljet aan de kiezers. De kiezers die hadden aangegeven het stembiljet per e-mail te willen ontvangen, konden er vanaf dat moment direct over beschikken, zodat zij vier weken de tijd hadden om hun briefstem bij het briefstembureau in Den Haag te krijgen.48 De kiezers die het stembiljet per post wilden ontvangen, ontvingen dit later, en in sommige gevallen te laat om nog te kunnen stemmen.
  Het aantal kiezers in het buitenland dat het stembiljet conform hun verzoek per e-mail ontvangt, is de laatste jaren flink toegenomen. Die stijging heeft zich bij de Tweede Kamerverkiezing van maart jl. niet verder doorgezet. Bij de verkiezing van het Europees Parlement in 2014, toen verzending van het stembiljet per e-mail aan de kiezers in het buitenland voor het eerst mogelijk was, maakte iets meer dan 50% van de geregistreerde kiezers gebruik van deze mogelijkheid. Bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017 was dat bijna 68%, bij de verkiezing van het Europees Parlement in 2019 ontving bijna 80% van de kiezers conform hun keuze het stembiljet per e-mail. Bij de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021 was dit 76,5%. De gemeente Den Haag ontving berichten van kiezers dat zij bij deze verkiezing het stembiljet per post wilden ontvangen omdat zij als gevolg van het coronavirus niet naar hun werk of elders konden en thuis geen mogelijkheid hadden om te printen. Dit kan een verklaring zijn voor dit effect.
  Er is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanhangig dat mogelijk maakt dat de kiezers buiten Nederland ook na afloop van de Tijdelijke experimentenwet kunnen blijven stemmen met een stembiljet dat per e-mail aan hen kan worden toegezonden.49
  47 Advies over wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland, 13 juli 2020, kenmerk 2020-0000394414.
  48 Zij konden hun briefstem rechtstreeks opsturen naar Den Haag of ervoor kiezen hun briefstem op te sturen naar of af te geven bij een Nederlandse ambassade die vervolgens zorgde voor doorzending naar Den Haag. Aan de kiezers is geadviseerd ervoor te zorgen dat de briefstem uiterlijk 5 maart door de ambassade was ontvangen, zodat deze op tijd bij het briefstembureau in Den Haag zou aankomen.
  49 Kamerstukken II 2020/21, 35670, nr.2 (Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland).

  Lees verder op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/01/rapport–evaluatie-van-de-tweede-kamerverkiezing-17-maart-2021
  6.6 Overzicht stemmen vanuit het buitenland
  Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 17 maart 2021 zijn in totaal bij de gemeente Den Haag en de Nederlandse Vertegenwoordigingen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten 92.772 kiezers geregistreerd. Dat zijn ruim 12.000 kiezers meer dan bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017 (80.660). Het merendeel van de nieuwe kiezers (bijna 10.000) heeft zich in januari 2021 geregistreerd, kort voor het einde van de wettelijke termijn. Van de geregistreerde kiezers hebben 89.067 kiezers verzocht om per brief te stemmen vanuit het buitenland. 1.123 kiezers hebben verzocht om met een kiezerspas een stem uit te brengen in een stemlokaal in Nederland (incl. Bonaire, Sint Eustatius of Saba). 2.582 kiezers hebben een schriftelijke volmacht aangevraagd om een kiezer in Nederland te machtigen.
  Uiteindelijk hebben 63.549 kiezers per brief een stem uitgebracht van de 92.772 geregistreerde briefstemmers, wat neerkomt op 68,5% van de geregistreerde kiezers. Van de kiezers die met een kiezerspas hebben gestemd en de kiezers die per volmacht hebben gestemd is de opkomst niet na te gaan.
  Ten behoeve van deze evaluatie is nagegaan hoeveel kiezers in het buitenland een keuze hebben gemaakt op de nummer 1 van de lijst (de lijsttrekker).55 Dit is vergeleken met het aantal kiezers dat in Nederland op de lijsttrekker heeft gestemd.56 Dit is uitgerekend voor alle partijen die drie of meer zetels in de Tweede Kamer hebben. Deze vergelijking geeft inzicht in de vraag of het stembiljet waarmee kiezers in het buitenland stemmen zou kunnen leiden tot een ander stemgedrag, in casu tot minder zogenoemde voorkeurstemmen. Het stemgedrag tussen beide groepen kiezers wijkt niet betekenisvol af. Over het algemeen stemden kiezers in Nederland (iets) vaker op de lijsttrekker en maakten kiezers in het buitenland dus door het inkleuren van het vakje bij het nummer van de kandidaat van hun keuze, (iets) vaker uitdrukkelijk hun voorkeur kenbaar voor een lager op de lijst geplaatste kandidaat.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.