Selecteer een pagina

Grundrente volgens ITEM Grenseffectrapportage 2020

nov 27, 2020

ITEM Grenseffectenrapportage 2020 Dossier 5: De grensoverschrijdende effecten van het voorgestelde Duitse “basispensioen” (Grundrente)

Duitsland stelt per 2021 de zogeheten Grundrente in. ITEM van de Universiteit Maastricht deed een ex ante onderzoek waarin ook de Europeesrechtelijke aspecten aan de orde komen.

Uit dit dossier 5:

 1. De Grundrente als instrument van Europese integratie? 5.1. Toepasselijkheid en exporteerbaarheid Indachtig de aanwijsregels zoals opgenomen in de Europese socialezekerheidsverordening (Verordening nr. 883/2004) is een grensarbeider in beginsel sociaal verzekerd in de werkstaat.40 Een in Duitsland werkzame grensarbeider zal zodoende dan ook aldaar sociaal verzekerd zijn en bij het vervullen van de in het SGB VI gestelde voorwaarden aanspraak kunnen maken op de Grundrente. Het is niet ondenkbaar dat een grensarbeider ook in zijn woonland (Nederland of België) heeft gewerkt, hetgeen ook de vraag oproept, in hoeverre deze perioden worden meegenomen bij het vaststellen van de Grundrentenzeiten. Uit Verordening nr. 883/2004 volgt dat ook deze buitenlandse ‘tijdvakken’ /perioden dienen te worden meegenomen bij de beoordeling of voldaan is aan de minimumperiode van 33 jaar.41 Een andere vraag die in relatie tot Verordening nr. 883/2004 kan worden opgeworpen, is of de Grundrente voor exporteerbaarheid in aanmerking komt. In dit kader is artikel 70 Verordening nr. 883/2004 relevant waarin meer duidelijkheid wordt verschaft over uitkeringen die zowel kenmerken hebben van een sociale zekerheidsuitkering alsook van een bijstandsuitkering.42 Aldaar wordt ook wel gesproken van een ‘bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie’. Indien voldaan wordt aan de drie voorwaarden zoals opgenomen in artikel 70, tweede lid, Verordening nr. 883/2004 is de uitkering niet exporteerbaar. Een van de voornoemde voorwaarden is dat de uitkering moet zijn opgenomen in bijlage X van Verordening 883/2004. De Leistungen der Grundsicherung im Alter zijn in bijlage X opgenomen, hetgeen betekent dat deze ‘sociale vangnet-uitkering’ niet exporteerbaar is. Als onderdeel van een onderzoek naar de Europeesrechtelijke consequenties van mogelijke te nemen maatregelen ter bestrijding van Altersarmut heeft het Fachbereich Europa van het Duitse parlement ook onderzocht in hoeverre de Grundrente niet-exporteerbaar zou zijn.43 In voornoemd onderzoek wordt ten aanzien van de Grundrente geconcludeerd dat mede vanwege de ‘Beitragsunabhängigkeit’, de Grundrente evenals de Duitse ‘Rente-uitkering’ onder de materiële werkingssfeer valt van Verordening nr. 883/2004.44 Van niet-exporteerbaarheid kan dan ook geen sprake zijn.

(..)

5.2. Fiscaliteit: uitkeringsfase Bij het ontvangen van de Grundrente komt ook de toepassing van een belastingverdrag om de hoek kijken. Gezien het feit dat de Grundrente als aanvulling op de wettelijke pensioenuitkering kan worden aangemerkt, is het aannemelijk dat deze ook dezelfde behandeling ten deel valt. In die zin dat dezelfde verdragsbepaling van toepassing is. Voor toepassing van het belastingverdrag Duitsland-Nederland betekent dit, dat in beginsel op grond van artikel 17, lid 1 de woonstaat heffingsbevoegd is. Ten aanzien van het belastingverdrag Duitsland-België geldt dat op grond van artikel 19, lid 3 de bronstaat heffingsbevoegd is.

Zie verder  : ITEM Cross-border Portal (maastrichtuniversity.nl)

2 Reacties

 1. Neustadt (ots). Wenn ein Ehepaar sich scheiden lässt, werden die Rentenansprüche aufgeteilt. Und zwar die, die beide während ihrer gemeinsamen Ehe erworben haben. Dieser sogenannte Versorgungsausgleich erfolgt bereits bei der Scheidung und nicht erst beim Eintritt ins Rentenalter. Um wie viel Rente es dabei gehen kann, hängt davon ab, wie viele Jahre die Ehepartner jeweils berufstätig waren und wie viel sie verdient haben.
  Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Höhe einer Rente ist, wie hoch der Wert eines sogenannten Rentenpunktes zum Zeitpunkt des Renteneintritts ist. Der Wert eines Rentenpunkts wird jedes Jahr zum 1. Juli mittels der Rentenanpassungsformel neu festgesetzt. Seit dem 1. Juli 2021 liegt er in den alten Bundesländern – gegenüber dem Vorjahr unverändert – bei 34,19 Euro, im Osten jetzt bei 33,47 Euro.

  Lees verder op: https://www.ihre-vorsorge.de/nachrichten/lesen/nach-der-scheidung-teilen-oder-ausgleichszahlung.html?cid=ivnewsl

  Antwoord
 2. https://kennisgroepen.belastingdienst.nl/publicaties/kg04120233-grundrente/
  KG:041:2023:3 Grundrente
  Publicatiedatum 06-07-2023, 11:38 | Laatste update 06-07-2023, 11:38
   |
   Standpunt
  Aanleiding
  Met ingang van 1 januari 2021 ontvangen bepaalde inwoners van Nederland die in Duitsland hebben gewerkt en hebben bijgedragen aan de Rentenversicherung, een toeslag op hun Rentenversicherung-uitkering, de zogenoemde Grundrentezuschlag (in de volksmond en hierna: ‘Grundrente’).
  Vraag
  Maakt de Grundrente onderdeel uit van het (belastbare) inkomen uit werk en woning volgens hoofdstuk 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) en daarmee van het Nederlandse premie- en bijdrage-inkomen van artikel 8 Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: Wfsv) en artikel 43 Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw)?
  Toepassing in casu
  Teneinde te kunnen worden aangemerkt als premie-inkomen respectievelijk bijdrage-inkomen is (kortweg) vereist dat sprake is van (belastbaar) inkomen uit werk en woning in de zin van de Wet IB 2001. De Grundrente is een toeslag op de Rentenversicherung-uitkering en volgt dan ook de kwalificatie van die uitkering. Met betrekking tot uitkeringen uit de Rentenversicherung is bepaald dat deze behoren tot het loon en daarmee tot het inkomen uit werk en woning (besluit 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M, Stcrt. 2014, 9763), de Grundrente volgt deze kwalificatie.
  Thans loopt een cassatieprocedure over de kwalificatie/belastbaarheid van een Rentenversicherung-uitkering onder de Wet IB 2001, zie Hof Arnhem-Leeuwarden 15 november 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:9842. In deze procedure is niet in geschil dat de uitkeringen deel uitmaken van het inkomen uit werk en woning volgens de Wet IB 2001.

  • Hoedanigheid: - Adviseur
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.