Selecteer een pagina

Vermogenstoets voor de zorgtoeslag in 2021

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 17 december 2020, kenmerk 1797818-215820-WJZ, houdende wijziging van het bedrag vermogenstoets zorgtoeslag met ingang van 1 januari 2021

De Minister voor Medische Zorg,Gelet op artikel 2a, tweede lid, van de Wet op de zorgtoeslag;Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag, wordt ‘€ 116.613’ vervangen door ‘€ 118.479’ en wordt ‘€ 147.459’ vervangen door ‘€ 149.819’.

Dat artikel komt dus te luiden:

2.a. In afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen bestaat geen aanspraak op een zorgtoeslag indien de grondslag sparen en beleggen, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, van de belanghebbende in het berekeningsjaar meer bedraagt dan € 116.613, dan wel, ingeval de belanghebbende het gehele berekeningsjaar dezelfde partner heeft, de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen, bedoeld in artikel 5.2, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, van de belanghebbende en zijn partner in het berekeningsjaar meer bedraagt dan € 149.819. Bij de bepaling van de grondslag, bedoeld in de vorige volzin, wordt geen rekening gehouden met de vrijstelling, bedoeld in artikel 5.13 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

12 Reacties

 1. Zuinigheid en vlijt bouwt luizen als kamelen.

  Antwoord
 2. Ik kom daar lang niet aan, maar ik vraag me wel af hoe ze dat controleren als je in Frankrijk woont en en hier spaarrekeningen hebt. Telt je eigen huis ook mee? Ook dan kom ik niet aan de genoemde bedragen, zeker niet na de Coronacrisis, die huizenprijzen althans in Frankrijk sterk hebben doen dalen, behalve in Parijs.

  Antwoord
  • Eigen huis telt niet mee in box 3. De automatische gegevensuitwisseling tussen belastingdiensten neemt toe. Bovendien mag een belastingdienst gericht individuele gegevens opvragen binnen de EU. Zie daarover andere draad.

   Antwoord
   • De belastingdienst krijgt gratis voor niks van iedereen uit alle landen de jaarlijkse opgave van alle bankaccounts, de saldi, de “genoten” rente met een eigen standaardcode voor de belastbare rente en de betaalde rente aan die bank, per valutacode enz.
    Dus “ze” weten al precies hoe rijk of arm je bent.
    (Tenzij je ergens ter wereld een originele Bugatte onder het stro hebt verscholen.)
    En dat werkt wereldwijd zo, zelfs tot in Japan aan toe die gegevens rapporteert aan een EU-land.
    En specifiek aan de USA-IRS, op straffe van uitsluiting van het internationale bankstelsel en betalings/transactieverkeer.
    Iedereen moet een formulier invullen met uw belastingnummer in het land waar u woont, t.a.v. en over elk bankaccount dat u ergens mocht hebben waar dan ook ter wereld en worden geverifieerd door de banken (Compliance Centres) zelf.
    Officieel is dat om “witwassen” tegen te gaan.
    Onofficieel : Big Brother is Watching YOU !
    En kan de “kleine spaarder” weer worden afgeknepen door “ons bent zunig”.
    Want al hebt u meer dan een ton op de bank (Box-3), dat is “peanuts” in de ogen van hen die het beleid dicteren, dat is minder dan het jaarsalaris, voor emolumenten en belastingvrije toelagen, van een geacht kamerlid in NL.
    Maar die zijn toch al geen ZVW-premies schuldig over het deel van hun salaris dat de pakweg 57.000 Euro overstijgt en zitten niet te wachten op een toeslagje meer of minder.

    PS.
    Als u dat nog niet wist :
    In Frankrijk mag u de GEHELE, aan nederland betaalde, WLZ-ZVW Buitenland-bijdrage aftrekken van uw belastbaar inkomen aldaar,inclusief in dat jaar betaalde naheffingen van het CAK, ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

   • Wat de P.S. betreft: die aftrekmogelijkheid van de CAK bijdrage van het Franse belastbare inkomen is er, maar komt niet voort uit voorkoming van dubbele belastingheffing. Het is gewoon onderdeel van het Franse belastingsysteem dat bepaalt dat premies voor ziektekostenverzekering aftrekbaar zijn. Voor zo ver Frankrijk dat zou beperken tot premies van het eigen ziektekostensysteem vloeit uit EU recht voort dat ook de cAK bijdrage aftrekbaar moet zijn. Dat geldt voor veel EU staten.

   • Duitsland idem dito

   • Wat een gedoe. Ik geloof nooit dat die informatiesystemen effectief zijn. De door banken en andere financiele instellingen aangeleverde informatiestroom is dusdanig groot dat de belastingdiensten al die bt.niet eens kunnen verwerken. Dat schept dus willekeur= ongelijke behandeling. De VS eisen opgave van alle buitenlandse bankrekeningen van Amerikanen, maar leveren zelf geen informatie aan buitenlandse belastingdiensten m.b.t. daar door niet ingezetenen aangehouden bankrekeningen. Een deelstaat als Delaware geeft zelfs geen informatie aan andere deelstaten. VS is dus voor NLers een prima belastingparadijs. maar daar praat niemand over.

 3. Wat een geklungel ! Als hij nou eens begint met :
  A) de de zorgtoeslag in zijn geheel af te schaffen om het toeslagen caroussel in NL te verlichten en t.z.t. op te ruimen (zie schandaal j.l.) en
  B) De zwaarwegende WLZ & ZVW-premies aftrekbaar te maken van de Inkomstenbelasting heffingen.
  Dan :
  C) betekent dat een automatische en effectieve zorgtoeslag zonder bureaucratie,
  D) heeft ook de minstbedeelde er een voordeel aan en
  E) hoeft er geen vermogenstoets te worden losgelaten op half Nederland, met alle extra regeltjes van dien en de uitzonderingen daar weer op en compensatie daarvoor.
  Hetgeen de Belastingdienst weer een hoop tijd en dus geld en dus moeite bespaart die ze dan kunnen besteden aan het corrigeren van fouten uit het verleden, inclusief de mishandeling van toeslag-ouders en het implementeren van een goede sluitende boekhouding.
  THINK !

  Antwoord
  • De hervormingen van toeslagen (of: afschaffing) zal niet meer geschieden onder dit kabinet. Wel zijn er ambtelijke voorbereidingen gaande. Zie de draad “alternatieven voor het toeslagenstelsel” op deze site.

   Antwoord
 4. Het afschaffen van alle vormen van toeslagen en subsidies zou een hoop voordeel in de zin van administrateive rompslomp, fraude, frustratie en bezwaarprocedures opleveren. Zorg voor een eerlijke inning van belastingen over je inkomen en vermogen en zorg dat er voor een ieder, in verhouding tot werk, een goed salaris tegenvover staat waar je goed van kunt leven. Dan heb je alle andere ondersteunende vormen van inkomen niet nodig. Dit spaart ook vele ambtenaren in die sector uit, die dan kunnen worden omgeschoold naar een vak waar wel behoefte aan is en die dan een daadwerkelijke bijdrage aan de maatschappij voorbrengen.
  Ambtelijke voorbereidingen zijn gaande aldus Jan de Voogd. Welnu dat betekent in mijn ogen veel praten van ambtenaren en allerlei werkgroepjes. Dan veel onderzoek, 2e en 1e kamer dan weer onderzoek en mogelijk krijgen we dan weer een lauw op poldersysteem ontwikkeld stelsel met veel uitzonderingen om een ieder z’n inspraak toch zeker mee te laten tellen, voor al van hen die dan het luidst roepen. Intussen zijn we mogelijk al 4 jaar verder. Maar laten we de hoop niet opgeven 🙂

  Antwoord
 5. Wachtend op goedkeuring van de moderatie :

  Mijn VOORSTEL :
  Vervang diverse TOESLAGEN in NL door een belasting -AFTREK c.q. -TERUGGAVE..
  In Frankrijk kent men dit fenomeen als een “Credit d’Impot”.
  En dat werkt !
  Daarvoor komen in aanmerking :
  1. Zorgtoeslag en de zorgpremie per persoon naar een gezinsbijdrage naar draagkracht.
  2. Huursubsidie, via een belastingaftrek van de kale huurprijs voor niet-huizenbezitters.
  Idem aan die voor de hypotheekaftrek voor huizenbezitters = gelijke behandeling t.a.v. een eerste noodzakelijke levensbehoefte (= behuizing).
  Met als bijkomend effect de gewenste doorstroming uit sociale woningbouw naar meer geschikte of andere woonruimte, naar draagkracht.
  3. Kinderbijslag.
  4. Schoolopvang van kinderen buiten schooltijd e.d.
  5. Ouderen toeslagen.
  6. Een hele bos aan andere sociale toeslagen en bijdragen (die aanleiding gaven tot fraude via malafide bureaus en de bekende misere van terugbetalingen) worden nu direct verrekend met de belastingbetaler zonder tussenkomst van derden.

  M.a.w. :
  Een vereenvoudiging en verbetering van de effectiviteit van het gehele systeem van belastingen en het toeslagen-caroussel tegen lagere kosten voor de overheid en dus uiteindelijk voor de belastingbetaler, wij dus.

  Net zo goed als het afschaffen van de “kaasschaaf-methode” over spaargelden/Box-3 en het belasten van renten op verplichte spaartegoeden.
  Verplicht ja, want u mag volgens de wet maar een beperkt, gelimiteerd, bedrag aan liquide middelen thuis bewaren.
  De rest MOET dus naar de bank = “spaargeld”.
  Spaargeld dat rente opbrengt als vergoeding aan u voor het uitgeleende geld aan de bank, dat is geen commerciele winst en dient dus niet te worden belast.
  Net als de betaling van de vaste rente op obligaties.
  De bank werkt met uw spaargeld verder op commerciele basis.
  De bank wordt tenslotte belast wordt over de gemaakte commerciele bedrijfswinsten.
  En dan is de cirkel rond.
  Belasting op dividenden zijn commerciele winsten die weer dus wel kunnen worden belast, net als de winsten bij commerciele verkoop van aandelen en obligaties.

  Conclusie 1 : De vermogenstoets (Box-3) voor de zorgtoeslag is nonsens.
  Conclusie 2 : De belastingherziening dient voortvarend te worden aangepakt.

  THINK ! OUT OF THE BOX.

  Antwoord
  • Nederland kent geen verplichting om spaargeld op de bank te zetten. Wel moet contant geld boven een vrijgesteld bedrag in box 3 worden aangegeven bij belastingaangifte.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.