Selecteer een pagina

Loskoppeling AOW en minimumloon

jan 16, 2022

Het bestuur van de VBNGB heeft naar aanleiding van het voornemen van de regering, die bekend gemaakt heeft het minimumloon geleidelijk te verhogen, maar de verhoging niet langer in de minimumsfeer te koppelen aan de Algemene Ouderdomswet (AOW), een brief gestuurd naar de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met afschriften naar de vaste commissie voor SZW van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de vaste commissie voor SZW van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

In deze brief verzoekt de VBNGB (als belangenbehartiger van Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland) de regering dringend af te zien van de voorgenomen ontkoppeling van AOW en minimumloon.

Klik hier voor de brief.

24 Reacties

 1. Deze brief is een goede reactie. Immers, steeds wordt niet tot nauwelijks stilgestaan bij de gevolgen voor de buiten Nederland woonachtige gerechtigden!

  Antwoord
 2. Prachtig verwoord mevrouw Joan Busch, dank u wel.

  Antwoord
 3. MEEST A/SOCIALE KABINET, WAT NEDERLAND OOIT HEEFT GEHAD! MET PINOKKIO AAN DE LEIDING KAN HET NÓG ERGER WORDEN! WIL EN KAN IN DAT NEDERLAND NIET MEER LEVEN!!!

  Antwoord
 4. Goed zo! Maar ja, na de ouderenorganisaties, de vakbonden en de politieke partijen kon de VBNGB natuurlijk moeilijk achterblijven, temeer doordat, zoals ook in de brief staat, wij als merendeels in het woonland belastingplichtigen toch al extra getroffen zijn door de verhoging van de AOW-leeftijd. En wij niet kunnen profiteren van de compensatiemaatregelen.
  Bedankt voor deze actie!

  Antwoord
 5. Prima actie; ook de ouderen organisaties van CDA, VVD, en D66 hebben al protest aangetekend.

  Ondersteun dit initiatief namens de FANF, de federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk, van harte.

  Antwoord
 6. En dat van een VVD lid, Rutte. De VVD heeft altijd gezegd nooit, maar dan ook nooit, iets negatief aan de AOW te veranderen.

  Antwoord
 7. The Philippines 1⁷ Jan 2022
  L s.
  Oneerlijk òok als niet ingezetenè
  Men houdt ook al de zg heffingskorting in
  Onbetrouwbaar
  Mvg
  Cees.vermeulenwindsant@gmail.com

  Antwoord
 8. Ik ondersteun de brief volledig.

  Antwoord
 9. Anders dan menigeen denkt hebben AOWers geenrecht op AOW. Zij hebben slechts recht op ontbering. De AOW is in handen van de Politiek. De AOW had natuurlijk allang omgezet moet worden in een verlicht geïndexeerd minimumpensioen.

  Antwoord
 10. Mijn dank voor deze brief. Ik hoop dat onder de geadresseerden een meerderheid te vinden is die dit ook een beetje te gek vindt worden. Wij zijn hier op alle drie de punten de pineut. Een bezwaar tegen het niet toepassen van de heffingskortingen toen net niet aan de 90 % voldaan werd, ging bij de provinciegenoten van het ABP in Limburg de prullenbak in. Verder delen we natuurlijk nog met alle gepensioneerden de malaise bij de indexatie van de pensioenen, lage (beter gezegd geen) spaarrente en een niet misselijke inflatie. Wij zijn het nieuwe jaar maar weer eens begonnen met goede voornemens.
  De deelnemers aan Rutte 4 kennelijk lang niet allemaal.

  Antwoord
 11. Het is duidelijk dat de NL Staat, verschil wil maken met uitkering gerechten en vluchtelingen zonder of met status, tegenover oud werkende die naar het buitenland zijn verhuisd. De laatste groep levert geen geld meer op voor de Belastingdienst, de Zorguitgaven laten we buiten beschouwing, dus vanuit hun visie is dat wel begrijpelijk.

  Antwoord
 12. Wel wat vreemd dat er een brief wordt geschreven namens de Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland terwijl die niet geconsulteerd zijn en zij ook geen enkele inbreng hebben gehad.
  Het lijkt mij persoonlijk trouwens ook erg onverstandig om de indruk te wekken dat Nederlandse AOW ers in het buitenland extra getroffen en gepakt worden. Dat is dus niet zo – Nederlandse AOW ers in Nederland worden net zo goed getroffen en dus moeten wij solidariteit tonen. Verder heeft de palaver over de ING bitter weinig te maken met de AOW en vallen bank zaken niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie.

  Antwoord
  • De brief brengt juist tot uitdrukking dat de voorgestelde financiële compensatie voor gepensioneerden (in het Coalitieakkoord) buiten Nederland niet goed werkt. Dat is van groot belang omdat voor vrijwel alle ingezetenen van Nederland met AOW recht die compensatie in theorie wel mogelijk zou zijn. De opmerking over de banken bevat niet de naam ING, maar is algemener gesteld. Dat die bankkosten naar voren worden gebracht heeft daar mee te maken dat men nu eenmaal een Nederlandse of buitenlandse bankrekening moet aanhouden om AOW in het buitenland te kunnen ontvangen. Dan zijn hogere bankkosten dan in Nederland wel degelijk relevant.
   Voorafgaande aan de brief is op deze site overigens al tot uitdrukking gebracht door een aantal leden/lezers dat men de voorstellen uit het coalitieakkoord schadelijk en verwerpelijk acht, juist
   ook voor AOW’ers in het buitenland. Het lijkt me niet dat belangenbehartiging door de VBNGB bij een dergelijk onderwerp op basis van enquêtering of een andere vorm van inspraak hoeft te geschieden, mede gezien de noodzakelijke spoed. Waar het belang in dit geval ligt is wel duidelijk. Dat dit, ten dele, parallel loopt met dat van AOW’ers in Nederland doet daaraan niet af.

   Antwoord
 13. Vermoedelijk een goede brief. Ik hoop dat alle argumenten van stal zijn gehaald. U stuurt cc aan kamercommissies. Dat zal formeel wel juist zijn. Meer kans op resultaat m.i. indien dit aan daarvoor in aanmerking komende kamerleden PERSOONLIJK wordt toegezonden.

  Antwoord
  • Als bekend is welke Kamerleden zich specifiek bezighouden met een bepaald onderwerp is dat een goede oplossing. Dat is hier niet het geval. Als een brief aan een commissie wordt gestuurd, zorgt de griffier ervoor dat de commissieleden de brief doorgestuurd krijgen.

   Antwoord
   • Dit is een goede suggestie, wellicht kan dit nog steeds worden opgepakt, op de manier die Roy Meijnderts aangeeft?

 14. Dank voor het initiatief ik hoop er het beste van

  Antwoord
 15. Alle brieven van verenigingen zullen weinig indruk maken op dit kabinet, dat inmiddels wekelijks wordt geconfronteerd met tienduizenden boze burgers en rellen op straat over Corona…

  Mijn inziens is het enige dat gaat werken, dat tienduizenden boze pensioengerechtigden het Binnenhof bezetten als het Kabinet in sessie is. Aangezien dat voor buitenlandse pensioengerechtigden lastig te regelen is, lijkt mij het beste alternatief dat de VNBGB EEN ONLINE PETITIE START EN MINSTENS 100.000 HANDTEKENINGEN VERZAMELT, BETER NOG MINSTENS 500.000, EN DIE AANBIEDT AAN DE MINISTER-PRESIDENT OM ONZE WOEDE KENBAAR TE MAKEN.

  Antwoord
  • Ik steun je initiatief David.

   Antwoord
   • Peter, volgens mij neemt David geen initiatief maar vindt hij dat anderen (vrijwilligers) dat moeten doen.

 16. Uit de samenvatting van een nieuw advies van de Raad van DState:

  Samenvatting advies over bijzondere verhoging wettelijk minimumloon
  De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 24 augustus 2022 haar advies vastgesteld over het ontwerpbesluit dat een bijzondere verhoging van 2,5% van het minimumloon regelt en dat de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) verlaagt. Het advies is op 29 augustus 2022 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.
  Inhoud van het ontwerpbesluit
  In het coalitieakkoord heeft de regering het voornemen opgenomen om het wettelijk minimumloon stapsgewijs te verhogen met in totaal 7,5%. Vanwege de hoge inflatie is ervoor gekozen om de eerste stap een jaar te vervroegen. Het besluit regelt om al per 2023 te voorzien in een bijzondere verhoging met 2,5%. Deze verhoging komt boven op de reguliere halfjaarlijkse indexatie. Het minimumloon wordt verhoogd om werken lonender te maken en het bestaansminimum te verstevigen. Omdat deze bijzondere verhoging in een algemene maatregel van bestuur (amvb) wordt geregeld, stijgen alle regelingen mee die aan het minimumloon gekoppeld zijn, zoals uitkeringen. Het voornemen van de regering was eerder om de bijzondere verhoging niet door te laten werken naar de AOW (ontkoppeling). Tijdens de zogenoemde voorjaarsbesluitvorming is echter besloten om ook de AOW te laten meestijgen. Het ontwerpbesluit regelt daarnaast een verlaging van de inkomensondersteuning die alle AOW’ers ontvangen met een derde.
  Doorwerking naar AOW
  De doorwerking naar de AOW roept vragen op. De bedoeling van het voorstel is om werken meer lonend te maken. Dit argument geldt echter niet voor AOW’ers. Zij hebben immers geen arbeidsmarktperspectief meer. De Afdeling advisering begrijpt de wens om het bestaansminimum te verstevigen door verhoging van het minimumloon. Tegelijk zijn de risico’s op armoede, in vergelijking met andere groepen, bij AOW’ers in het algemeen het kleinst, ook al is er wel degelijk een groep AOW’ers die geen of een klein aanvullend pensioen heeft. De vraag is dan ook waarom de bestaanszekerheid van alle AOW’ers zou moeten worden verbeterd, zeker nu de doorwerking naar de AOW aanzienlijke budgettaire consequenties heeft.
  Nieuwe afweging
  De motivering van de generieke doorwerking is dan ook niet overtuigend. Het is ontoereikend om daarvoor naar de aangenomen motie in de Eerste Kamer te verwijzen. De regering moet hierover een zelfstandige afweging maken. Sinds de aanvaarding van deze motie is de inflatieproblematiek fors toegenomen, in het bijzonder door de stijging van energie- en voedselprijzen. Daardoor staat de koopkracht van vooral lage inkomens en lagere middeninkomens stevig onder druk. Dit rechtvaardigt een nieuwe afweging of de omvangrijke middelen gemoeid met de generieke verhoging van de AOW, niet gerichter zouden moeten worden ingezet voor verlichting van de financiële problematiek bij de meer kwetsbare groepen.

  Zie: https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@132065/w12-22-00089-iii/

  Antwoord
  • De regering moet dus opnieuw aan de bak van de RvS. Een extra ondersteuning van de VBNGB kan geen kwaad.

   Aan de andere kant laat de RvS in het midden wat hij onder “geen of een klein aanvullend pensioen” verstaat. Te vrezen valt dat ze “geen aanvullend pensioen” tot maatstaf zullen nemen voor hun nieuwe besluit.

   Antwoord
 17. Wéér aan de andere kant gaan de halfjaarlijkse verhogingen van de AOW dus gewoon door, als ik het goed heb begrepen.

  Antwoord
  • Er was politieke overeenstemming ontstaan dat de koppeling van AOW bij verhoging van het minimumloon zou blijven bestaan, anders dan het kabinet eerst wilde. De Raad van State stelt op dit punt heroverweging voor. Of het kabinet dit nieuwe advies zal volgen is de vraag.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.