Selecteer een pagina

Belastingverdragen van Nederland met woonland

Een belastingverdrag is een overeenkomst tussen 2 landen die voorkomt dat particulieren en bedrijven over dezelfde inkomsten 2 keer belasting betalen. In belastingverdragen wordt het heffingsrecht over bepaalde inkomsten of over winst toegewezen aan een van de landen. Een van de 2 landen heft inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (Vpb), het andere land verleent vermindering op de belasting. U krijgt met belastingverdragen te maken als u woont of werkt in een ander land of als u zaken doet met het buitenland.

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten. De inhoud van de internationale belastingverdragen is niet voor elk land dezelfde.

De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen. Over de inhoud en voortgang van die onderhandelingen worden door het ministerie nooit mededelingen gedaan.

Nederland voert al enige tijd gesprekken met o.a. Frankrijk en Spanje om te komen tot een gewijzigd belastingverdrag. Voor de EU-landen staan in 2018 onderhandelingen gepland voor de EU/EER-landen: Denemarken, Ierland, Bulgarije, België, Spanje, Frankrijk, Polen en Zwitserland.

De VBNGB houdt het tot stand komen van nieuwe belastingverdragen nauwlettend in het oog, vooral met als aandachtspunt het respecteren van bestaande gevallen althans fatsoenlijke overgangsregels, die recht doen aan het gerechtvaardigd vertrouwen van onze leden.

Zie over de onderhandelingen over belastingverdragen in het algemeen

Lees hier meer over het belastingverdrag tussen Nederland en België (info Belastingdienst)

Het laatste nieuws over belastingverdragen van rijksoverheid.nl:

Heeft u informatie over een belastingverdrag, de toepasselijkheid, een toepassing of de toekomst, gebruik dan het reactie veld hieronder.

14 Reacties

 1. De link naar “overzicht” gaf in eerste instantie een lijst documenten, maar na de eerste keer linken geeft het nu dezelfde site van de tweedekamer met 0 (nul) documenten. ?????

  Met vriendelijke groet

  Jaap Pijpe

  Antwoord
 2. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG INZAKE DE BRIEF FISCALE MOTIES EN TOEZEGGINGEN II Reactie staatssecretaris Met interesse heb ik kennisgenomen van de vragen die door de verschillende fracties zijn gesteld naar aanleiding van de brief van 15 september 2020 (Kamerstukken II 35570-IX, nr. 5). Bij beantwoording van de vragen is rekening gehouden met het thema waar de vragen op zien.
  , daaruit:
  Hoogleraren De leden van de fractie van de VVD vragen wanneer het kabinet de gesprekken over de hooglerarenbepaling wil oppakken nu België een nieuwe federale regering heeft. Ook de leden van de fractie van het CDA vragen of ik bereid ben om de problematiek bij de toepassing van de hooglerarenbepaling onder de aandacht te brengen. De leden van de fractie van D66 vragen welke acties dit najaar zijn voorzien nu in België een nieuwe federale regering gevormd is. Ik spreek nog dit jaar met de Belgische minister van Financiën, de heer Van Peteghem, over het belastingverdrag tussen onze landen. Daarbij zal ik benadrukken dat het op korte termijn afronden van de onderhandelingen zeer gewenst is, ook gelet op het oplossen van deze problematiek.
  (…..)
  De leden van de fractie van de PVV vragen naar de voortgang van de onderhandelingen over de belastingverdragen met België en Duitsland. Met Duitsland zijn de onderhandelingen over een wijzigingsprotocol in een vergevorderd stadium. Als de huidige voortgang zich voortzet, zal dit wijzigingsprotocol naar verwachting per 1 januari 2022 van toepassing kunnen zijn. De onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag met België lopen al geruime tijd. Vanwege de demissionaire status van de Belgische regering in het recente verleden hebben de onderhandelingen enige tijd stilgelegen. Nu er in België een nieuwe regering gevormd is, kunnen de onderhandelingen weer opgepakt worden. Zoals hiervoor opgemerkt, spreek ik nog dit jaar met de Belgische Minister van Financiën over het belastingverdrag. Ik kan geen uitspraken doen over wanneer een nieuw belastingverdrag naar verwachting van toepassing zal worden.

  Antwoord
 3. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG INZAKE EEN TWEETAL ONVANGEN BRIEVEN INZAKE FISCALITEIT

  Voortgang belastingverdrag met België en problematiek hooglerarenbepaling
  De leden van de fractie van de VVD vragen om een terugkoppeling van het gesprek met de Belgische minister van Financiën over het belastingverdrag. Ook de leden van de fractie van het CDA vragen hiernaar. Verder vragen deze leden op welke termijn de onderhandelingen met België naar verwachting worden afgerond.
  Het gesprek met de Belgische minister van Financiën dat zou plaatsvinden kort voor het Kerstreces is niet doorgegaan. Voor februari 2021 staat een nieuwe afspraak gepland. Zoals eerder aangegeven, zal ik daarbij aandringen op het snel afronden van de onderhandelingen over een herziening van het belastingverdrag, mede gelet op de problematiek die speelt bij de toepassing van de hooglerarenbepaling. De duur van verdragsonderhandelingen laat zich lastig voorspellen. Ik streef ernaar de onderhandelingen zo spoedig mogelijk af te ronden.

  Antwoord
 4. Lijst van belastingverdragen geactualiseerd

  Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/verdragsstaten_ib_niet_ingezetenen

  U woont niet in Nederland, maar hebt wel inkomsten in of vanuit Nederland
  Voor niet-ingezetenen heeft Nederland belastingverdragen gesloten met een aantal landen. De uittreksels van de verdragen met deze landen, vindt u in het overzicht ‘Verdragsstaten IB niet-ingezetenen’. Deze informatie kunt u gebruiken om per verdragsland te controleren of Nederland of het andere land belasting en/of premie moet inhouden op uw inkomsten.

  Antwoord
 5. Daarin ook dit uitgebreide artikel van Ger Essers:

  Vakblad Grensoverschrijdend werken nummer 37, maart 2021
  Caleidoscoop grenswerkers: Europees kampioenschap bestuurlijk onvermogen?

  Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/19/u-toets-nav-de-beleidswijziging-aangaande-de-verkorte-wachttijd-

  b. Over de herziening van de dubbelbelastingverdragen met België resp. Duitsland
  Volgens de staatssecretaris Vijlbrief zijn de onderhandelingen met Duitsland over een wijzigings-protocol in een vergevorderd stadium(12). Het ziet er naar uit dat het wijzigingsprotocol naar verwachting per 1 januari 2022 van toepassing zal zijn. De onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag met België lopen al geruime tijd. Nu er in België een nieuwe regering gevormd is, worden de onderhandelingen weer opgepakt. Als de Nederlandse regering demissionair is, zal er wel weer vertraging optreden.

  Antwoord
 6. Nederland en Duitsland hebben een protocol tot wijziging van het belastingverdrag ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over het heffingsrecht over (kortdurende) socialezekerheidsuitkeringen en over het tegengaan van belastingontwijking.
  Het wijzigingsprotocol is op woensdag 24 maart 2021 in Den Haag ondertekend. In een belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald. Met dit protocol wordt de verdeling van heffingsrechten over bepaalde socialezekerheidsuitkeringen aangepast. Het gaat hierbij onder andere om het zogenoemde Krankengeld (uitkering bij ziekte) en Elterngeld (uitkering voor ouders met jonge kinderen). Hiermee wordt bereikt dat in alle gevallen het land dat de socialezekerheidsuitkering verstrekt, deze ook mag belasten. Deze regel zorgt er daarmee onder meer voor dat Duitse netto-socialezekerheidsuitkeringen niet in Nederland belast worden terwijl deze in Duitsland vrijgesteld zouden zijn.
  Daarnaast hebben Duitsland en Nederland afspraken gemaakt die voorkomen dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Dit is gedaan door antimisbruikbepalingen van het zogenoemde BEPS-project tegen belastingontwijking op te nemen, waarmee het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland ook voldoet aan de minimumstandaard van dit project.
  Nederland en Duitsland verkennen los van dit wijzigingsprotocol nog of het mogelijk is om voor de thuiswerkdagen van grensarbeiders een specifieke regeling in het belastingverdrag overeen te komen. Nederland heeft met Duitsland wel al tijdelijke afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen in coronatijd. Hierover is hier meer informatie te vinden.
  In Nederland en Duitsland wordt het wijzigingsprotocol nu ter goedkeuring voorgelegd aan beide parlementen. Na goedkeuring in beide landen, zal het verdrag van toepassing worden.
  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/24/nederland-en-duitsland-wijzigingen-het-belastingverdrag

  Antwoord
 7. Geachte voorzitter,
  Tijdens het AO Belastingontwijking van 11 februari jongstleden heb ik toegezegd om uw Kamer een brief te sturen over de stand van zaken van de onderhandeling van belastingverdragen en daarbij specifiek in te gaan op de verdragsrelatie met ontwikkelingslanden. Door middel van deze brief geef ik hieraan opvolging.
  Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  22 april 2021
  Betreft Onderhandeling van belastingverdragen

  Hoogachtend,
  de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst
  J.A. Vijlbrief
  Lees verder op: https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/verloop-van-actuele-verdragsonderhandelingen-wordt-transparanter/

  Antwoord
 8. Kamerbrief over belastingverdragen

  Door de coronacrisis was het in 2021 evenals in 2020 lastiger om (fysiek) te onderhandelen. Nederland heeft deze onderhandelluwte benut om een aantal verdragen waarover op ambtelijk niveau (bijna) overeenstemming was bereikt verder te brengen richting ondertekening en vervolgens goedkeuring door uw Kamer.
  Dit heeft geresulteerd in ondertekening van nieuwe belastingverdragen met Chili en Cyprus en ratificatie door uw Kamer van een wijziging van de belastingverdragen met Duitsland en Polen. Verder is in 2021 met Andorra, Bangladesh en Spanje ambtelijk overeenstemming bereikt over een nieuw verdrag en wordt toegewerkt naar ondertekening in 2022. Begin 2022 is er overeenstemming bereikt over een nieuw verdrag met Iran. Met Aruba en Curaçao is eind 2021 ambtelijk overeenstemming bereikt over een nieuwe (Aruba) en aangepaste (Curaçao) belastingregeling en wordt tevens gericht op afronding in 2022.
  (..)
  In het kader van het onderhandelplan voor 2022 zet Nederland in op het voortzetten van de gesprekken met België, Brazilië, Kirgizië, Marokko, Moldavië, Mozambique, Oeganda, Portugal, Rusland, Sri Lanka en de Verenigde Arabische Emiraten. Verder zal Nederland inzetten op het starten van (her)onderhandelingen met Bahrein, Barbados, Rwanda en Suriname. Binnen het Koninkrijk zet Nederland in op het starten van gesprekken over het aanpassen van de belastingregeling met Sint Maarten.

  Overzicht
  De onderstaande tabel biedt uw Kamer een overzicht van actieve onderhandelingen en de status daarvan.4 In de volgende paragrafen licht ik een aantal (categorieën) onderhandelingen nader toe. Ik zal in het bijzonder ingaan op de onderhandelingen met België (3.2) en Rusland (3.3), de aanpassing van de belastingverdragen Bahrein, Barbados en Verenigde Arabische Emiraten (3.4) en de onderhandelingen met ontwikkelingslanden (3.5) tot slot ga ik in op de onderhandelingen met overige landen die zijn opgenomen in het onderhandelplan (3.6).
  (…)
  Marokko
  Begin 2019 heeft een eerste onderhandelingsronde met Marokko plaatsgevonden. In 2021 heeft contact plaatsgevonden en hebben beide landen aangegeven de onderhandelingen te willen voorzetten. Nederland streeft ernaar de onderhandelingen dit jaar voort te zetten.
  Portugal
  Met Portugal heeft in 2019 een onderhandelronde plaatsgevonden. In 2021 hebben beide landen aangegeven de onderhandelingen te willen hervatten. Onder het bestaande verdrag kan Nederland beperkt heffen over hier gefacilieerd opgebouwde pensioenen. Nederland streeft ernaar (bij voorkeur volledige) bronheffing over pensioenen overeen te komen.
  Suriname
  Na verkennend overleg met Suriname in 2021 is afgesproken dat Nederland een voorstel zal doen voor de verwerking van de minimumstandaarden van het BEPS-project in het verdrag. Er zal op dit moment niet worden gesproken over een gehele herziening van het verdrag.
  Hoogachtend,
  de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst
  Marnix L.A. van Rij
  Lees verder op:
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/01/kamerbrief-over-onderhandeling-van-belastingverdragen

  Antwoord
 9. Besluit Wob-verzoek onderhandelingen belastingverdragen met Rusland, Kirgizië, Tadzjikistan en Kenia
  Besluit op een verzoek om documenten over het beleid voor onderhandelingen over belastingverdragen met Rusland, Kirgizië, Tadzjikistan en Kenia vanaf 1 januari 2017 tot augustus 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/woo-besluiten/2022/06/27/besluit-wob-verzoek-onderhandelingen-belastingverdragen-met-rusland-kirgizie-tadzjikistan-en-kenia

  Antwoord
 10. Brief aan de Tweede Kamer:

  Datum 21 februari 2023 Betreft Onderhandeling van belastingverdragen

  Geachte voorzitter, Jaarlijks in het eerste kwartaal stuur ik uw Kamer een brief over de onderhandeling van belastingverdragen.1 In deze brief zal ik ingaan op de volgende onderwerpen: 1. de in het afgelopen jaar gevoerde onderhandelingen en de in het afgelopen jaar ondertekende belastingverdragen; 2. het onderhandelplan voor het komende jaar; 3. overzicht en status van actieve onderhandelingen.
  Daaruit:

  Buurlanden (België en Duitsland)
  Er is, met tussenpozen, onderhandeld over een nieuw belastingverdrag met België. In 2022 is hierover ambtelijk akkoord bereikt. Nederland streeft ernaar om het nieuwe verdrag dit jaar te ondertekenen. Recent hebben onderhandelingsdelegaties van Nederland en België over een mogelijke thuiswerkregeling gesproken. In het nieuwe verdrag met België waarover ambtelijk akkoord is bereikt is geen specifieke maatregel voor thuiswerkende grensarbeiders opgenomen, hoewel Nederland daar wel op aangedrongen heeft. Beide landen hebben duidelijk de intentie uitgesproken om overleg te blijven voeren over een mogelijke thuiswerkregeling. De onderhandelingen over een dergelijke maatregel lopen. Met Duitsland hebben in 2022 verkennende gesprekken plaatsgevonden. In 2023 zijn onderhandelingen gestart over een beperkt wijzigingsprotocol (aanpassing van het verdrag). Tijdens de onderhandelingen wordt onder andere gesproken over de behandeling van thuiswerkende grenswerkers. Hoe een eventuele regeling eruit komt te zien is nog niet duidelijk

  Portugal
  Met Portugal heeft in 2019 een eerste onderhandelronde plaatsgevonden. In 2021 hebben beide landen aangegeven de onderhandelingen te willen hervatten. Onder het bestaande verdrag kan Nederland beperkt heffen over hier gefacilieerd opgebouwde pensioenen. Als gevolg van uitspraken van de Hoge Raad is dat ook het geval in een aantal situaties waarin deze pensioenen ook in Portugal nauwelijks worden belast. Nederland streeft daarom naar een (bij voorkeur volledige) bronheffing over pensioenen overeen te komen. Nederland wil de onderhandelingen in 2023 hervatten.

  In afrondende fase

  Spanje Vervanging verdrag Ambtelijk akkoord, richten op ondertekening in 2023
  België Vervanging verdrag Ambtelijk akkoord, richten op ondertekening in 2023
  Thailand Nieuw verdrag Ambtelijk akkoord, richten op ondertekening in 2023

  Hoogachtend, de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, Marnix L.A. van Rij

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.