Nieuwe regels m.b.t. EHIC-vergoedingen en grensoverschrijdende zorg verdragsgerechtigen

Beste leden,

Het CAK heeft ons opmerkzaam gemaakt op nieuwe regels m.b.t. EHIC-vergoedingen en grensoverschrijdende zorg voor verdragsgerechtigden.

Bijgevoegd (klik op de blauwe links) zijn de uitleg van het CAK, de betreffende Staatscourant en het declaratieformulier kosten medische zorg Europa.

Roy Meijnderts,

Secretaris VBNGB

21 Reacties

 1. De link in de pdf van cak lijkt niet te werken.

  Kan de VBNGB ook aangeven of en evt. wat er verandert?

  Antwoord
 2. Begrijp de wereld niet meer, door het ontvangen van een aow uitbetaling na 50 jaar maximaal de bijdrage betaald te hebben, ontvang ik 699 euro aow na aftrek belasting en ziektekostenafrekening verplicht volgens verdag met Zwitserland euro 699 netto. Dat zou volgens Zwitserse regels rond de chf 4000 minimaal per maand zijn geweest en is in een keer uitbetaalbaar voor het leven.
  De ziektekostenbijdrage die van de aow afgetrokken wordt is gebaseerd, officieel, op het voor de belasting aangegeven wereldinkomen, waardoor het theoretisch zou kunnen voorkomen dat de bijdrage zo hoog wordt dat men geen aow meer ontvangt maar moet bijbetalen.
  En dan worden de EHIC uitkeringen uitgevoerd volgens de Nederlandse tarieven.
  Ehic kaart dient na eerste aanvraag elke oktober automatisch te volgen echter dat is nog niet voorgekomen, elke keer weer opnieuw aanvragen.
  Weet niet wat deze Europese afspraak überhaupt voor zin heeft.

  Antwoord
 3. Dit vergt verdere uitleg. Betekent dit dat het CAK de verzekeringsvoorwaarden van bijv. een Krankenkasse in Duitsland kan en mag veranderen c.q. doorkruist?

  Antwoord
  • Neen. Dat betekent het niet. De verzekeringsvoorwaarden van de Duitse Krankenkasse betreffen regels voor naar Duits recht voor Krankenversicherten. Hier gaat het om CAK regels voor grensoverschrijdende zorg binnen EU/EER/Zw/VK, gebaseerd op Vo883/2004 en Patientenrichtlijn.

   Antwoord
   • De Krankenkassen in Duitsland hebben hun eigen regels en voorwaarden inzake zorgkostenvergoedingen en dekkingsvoorwaarden wanneer tijdelijk verblijf in landen buiten Duitsland maar binnen EU bijv. reizen en vakanties. Voor dekking buiten de EU kan men zich eveneens verzekeren. Waarom moet het CAK zich hiermee bemoeien en op grond van welke wettelijke regeling (van Duitsland bijv.) In de EU verordening is hier niets over te vinden evenals er niets is te vinden over verzekering tegen ziektekosten. De verordening gaat uitsluitend over sociale zekerheidsstelsels.

   • Artikel 27 Vo883/2004 bevat de bepalingen over recht op zorg bij tijdelijk verblijf buiten de woonstaat voor gepensioneerden in de EU. CAK is door Nederland als bevoegd orgaan aangewezen om de zorgrekeningen uit derde (EU)-staten te betalen. Hetzelfde geldt op grond van de Patientenrichtlijn (2011/24), die iets andere regels voor toestemming van zorg buiten de woonstaat bevat en voor de hoogte van de vergoedingen.

   • EHIC-vergoedingen? Volgens mij is het EHIC systeem uitsluitend een administratieve modus / systeem / regeling om de betalingen gladjes te laten verlopen tussen de verzekeraars en zorgverleners onderling. Het systeem kent geen aparte voorwaarden noch tarieven. Ik heb deze nog nimmer gezien. Dit zou een janboel van jewelste worden. Men krijgt dan een gebikkebak over de kosten van een pleister. Ik kan mij hier niets bij voorstellen.

   • Inderdaad dient de EHIC kaart voor het recht op zorg in natura, dus zonder betaling door de patient (afgezien van eigen bijdragen). Maar de EHIC kaart wordt niet altijd aanvaard. In dat geval – genoemd kortheidshalve: EHIC vergoedingen- kan, bij recht op zorg onder Vo883/2004 in geval van tijdelijk verblijf, teruggevallen worden op betaling van de rekening door het CAK aan de patient.

  • Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst)

   Waar staat in de verordening (artikel) hoe en op welke wijze en door wie het verzekeren tegen ziektekosten (een ordinaire schadeverzekering) is en wordt geregeld? Ik kan het niet vinden en zeker niet in artikel 3 alwaar de materiële werkingssfeer wordt opgesomd. De verordening spreekt uitsluitend over “de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels” en daar vallen schade verzekeringen niet onder. Dit type (schade) verzekering is ondergebracht bij private ondernemingen met uitzondering bij voormalig EU lid het Verenigd Koninkrijk met haar nog steeds bestaande NHS, National Health Service, een overheidsorgaan gefinancierd uit de algemene belastingen.

   Antwoord
   • voor gepensioneerden zijn de artt. 23, 24 en 25 van Vo883/2004 het belangrijkste. Zie ook mijn 4-delige column over het verdragsrecht voor gepensioneerden voor de details.

   • Het VBNGB posting systeem ontbeert de mogelijkheid van verschillende lettertypen, corps en stylen zodat het moeilijk is bij oorspronkelijke teksten een onderscheid te maken met de eigen notities.
    Gesteld is dat voor wat betreft het zorgkostenverzekeringssysteem de artikelen 23, 24 en 25 voor verzekerden ingevolge de verordening van belang zijn. Ik ben bang dat twee begrippen door elkaar gehaald worden; de verzekering tegen ziektekosten, pleisters, pillen en witte jassen en een verzekering tegen loonderving gedurende een ziekte. In het Duitse systeem valt de verzekering, dekking en uitvoering van loonderving tijdens ziekte onder de Krankenkassen, geheel in afwijking met Nederland en wellicht andere EU landen. Derhalve is de verzekeringspremie voor gepensioneerden in Duitsland de helft van de premie voor werkenden. Gepensioneerden ontvangen immers geen loon meer. Ook in Duitsland wordt de premie berekend (door de diverse private verzekeringsondernemingen) over het z.g. wereldinkomen.

    Ik zal mijn notities inzake de artikelen 23, 24 en 25 onder het artikel tussen haakjes weergeven.

    Afdeling 2 Pensioengerechtigden en hun gezinsleden
    Artikel 23
    Recht op “verstrekkingen” krachtens de wetgeving van de lidstaat van de woonplaats
    Degene die een pensioen of pensioenen ontvangt krachtens de wetgeving van twee of meer lidstaten, waaronder de wetgeving van de lidstaat waar de betrokkene woont, en die recht heeft op “verstrekkingen” krachtens de wetgeving in de lidstaat van de woonplaats, ontvangt net als zijn gezinsleden deze verstrekkingen van het orgaan van de woonplaats en voor rekening van dit orgaan alsof de betrokkene een pensioengerechtigde is aan wie alleen pensioen verschuldigd is krachtens de wetgeving van de lidstaat van de woonplaats.
    [ Artikel 23 handelt uitsluitend over bet recht op betalingen/verstrekkingen aan pensioengerechtigden. Met geen woord wordt gerept over een verzekeringssysteem tegen ziektekosten en hoe een en ander geregeld dient te worden. Er wordt zelfs geen onderscheid gemaakt tussen een z.g. staatspensioen (AOW of Gesetzliches en bedrijfs- of aanvullende privé pensioenen.]
    Artikel 24
    Geen recht op “verstrekkingen” krachtens de wetgeving van de lidstaat van de woonplaats Degene die een pensioen ontvangt krachtens de wetgeving van een of meer lidstaten en geen recht heeft op “verstrekkingen” krachtens de wetgeving van de lidstaat waar hij woont, ontvangt desalniettemin “verstrekkingen” voor zichzelf en zijn gezinsleden voor zover hij hierop recht zou hebben krachtens de wetgeving van de lidstaat, of van minstens een van de lidstaten “die voor zijn pensioenen bevoegd is”, indien hij in die lidstaat zou wonen. De “verstrekkingen” worden voor rekening van het in lid 2 bedoelde orgaan verstrekt door het orgaan van de woonplaats alsof de betrokkene recht had op pensioen en “verstrekkingen” krachtens de wetgeving van die lidstaat. In de gevallen als bedoeld in lid 1 wordt op grond van de volgende regels bepaald “welk orgaan” de kosten voor “verstrekkingen” voor zijn rekening dient te nemen: ingeval de pensioengerechtigde enkel recht heeft op “verstrekkingen” krachtens de wetgeving van een lidstaat, neemt het bevoegde orgaan van deze lidstaat de kosten voor zijn rekening; ingeval de pensioengerechtigde recht heeft op “verstrekkingen” krachtens de wetgeving van twee of meer lidstaten, zijn de kosten voor rekening van “het bevoegde orgaan” van de lidstaat onder wiens wetgeving de betrokkene het langst heeft geressorteerd; indien de toepassing van deze regel ertoe zou leiden dat verscheidene organen de kosten voor hun rekening dienen te nemen, dan komen de kosten voor rekening van het orgaan dat de wetgeving toepast waaraan de “pensioengerechtigde” laatstelijk onderworpen is geweest.
    [ Artikel 23 handelt uitsluitend over bet recht op betalingen/verstrekkingen aan pensioengerechtigden. Met geen woord wordt gerept over een verzekeringssysteem tegen ziektekosten en hoe een en ander geregeld dient te worden. Er wordt zelfs geen onderscheid gemaakt tussen een z.g. staatspensioen (AOW of Gesetzliches en bedrijfs- of aanvullende privé pensioenen.]
    Artikel 25
    “Pensioenen” krachtens de wetgeving van een of meer andere lidstaten dan de lidstaat van de woonplaats in gevallen waarin er een recht op “verstrekkingen” in de lidstaat van de woonplaats Ingeval degene die een pensioen ontvangt krachtens de wetgeving van een of meer lidstaten, woont in een lidstaat waarvan de wetgeving voor “het recht op verstrekkingen” geen voorwaarden stelt inzake “verzekering” of inzake het al dan niet in loondienst verrichten van werkzaamheden, en waarvan de betrokkene geen enkel pensioen ontvangt, komen de kosten voor “verstrekkingen” voor de betrokkene en zijn gezinsleden voor rekening van het krachtens de regels van artikel 24, lid 2, aangewezen orgaan van een van de lidstaten die “bevoegd zijn voor zijn pensioenen”, voor zover genoemde pensioengerechtigde en zijn gezinsleden recht zouden hebben op deze “verstrekkingen” indien zij zouden wonen in die lidstaat.
    [ Artikel 23 handelt uitsluitend over bet recht op betalingen/verstrekkingen aan pensioengerechtigden. Met geen woord wordt gerept over een verzekeringssysteem tegen ziektekosten en hoe een en ander geregeld dient te worden. Er wordt zelfs geen onderscheid gemaakt tussen een z.g. staatspensioen (AOW of Gesetzliches en bedrijfs- of aanvullende privé pensioenen.]
    [Kortom in de gehele verordening wordt met geen woord gerept over hoe de lidstaten individueel noch onderling, noch communautair noch in enig ander verband de zaken betreffende verzekering tegen ziektekosten (schadeverzekering) geregeld moeten hebben. Dat de Nederlandse regering het CAK heeft aangewezen om als bijv. vertegenwoordiger / verkoper / tussenpersoon op te treden voor Duitse en andere ziektekostenverzekeraars en haar eigen tarieven voor de premies bepaalt en zonder een akte van sessie geld uit mijn pensioen haalt is voor het CAK weliswaar aardig en een verdienmodel (zie het rapport) echter vindt nergens in de verordening ondersteuning. De verordening handelt uitsluitend over de coördinatie tussen “sociale zekerheidsstelsels” en dat zijn verzekeringen tegen schade / ziektekosten niet. Naar mijn mening pleegt hiermee de staat en het CAK een onrechtmatige daad.]

   • Art. 30 Vo883/2004 staat de pensioenstaat toe , onder voorwaarden , premie te heffen bij de gepensioneerde verdragsgerechtigden. Dat is voor Nederland bevestigd door het EHvJ in arrest C-345/09 (dus: geen onrechtmatige daad van het CAK). Details over hoe betalingen van pensioenstaat naar woonstaat moeten verlopen staan in de Toepassingsverordening Vo987/2009 en in diverse Beslissingen van de Administratieve Commissie van de EC.

 4. Het gaat over declareren tijdens tijdelijke verblijven in het buitenland. Wat zijn de regelingen als je in het buitenland ( België) woont.

  Antwoord
  • Die staan juist in die beleidsregels van het CAK.

   Antwoord
   • is het bekend of men verplicht van deze verzeekering gebruik moet maken of zijn er mogelijkheden dit te stoppen?

   • Het gaat om een publieksrechtelijke regeling op grond van EU-recht waarbij aan het CAK voor de omschreven omstandigheden uitvoeringstaken zijn opgedragen. Het regelt recht op vergoedingen via het CAK bij tijdelijk verblijf en bij geplande zorg buiten het woonland en Nederland (in EU/EER/ZW/VK). Het EU recht is dwingend (zie het arrest C-345/09). Je hoeft er overigens geen gebruik van te maken, maar dan heb je kans dat je de gemaakte zorgkosten zelf moet betalen (als ze niet door woonland of verblijfsland vergoed zijn). Of een aanvullende part. verzekering of een part. reisverzekering zou uitbetalen hangt af van de polisvoorwaarden daarvan.

 5. Ik vind het knap dat jullie dit allemaal weten…
  Ik heb nog een mini aanvulling….dat is alles wat ik weet hierover.
  Met Ehic heb je in Nederland geen eigen bijdrage.

  Antwoord
 6. Op de jaaropgave staat altijd zorgverzekeringswet ingehouden bijdrage buitenland.maar welk bedrag moet ik invullen op mijn spaanse belastingformelier de procentuele bijdrage zorgverzekeringswet en/of de nominale premie

  Antwoord
  • Als aftrekpost: alle ingehouden (op pensioenen) en geheven (bij aanslag) CAK bijdragen: dus pseudoprocentuele + pseudonominale bijdragen.

   Antwoord
 7. Ik heb ABP pensioen waar ook CAK bijdragen wordt afgehouden. Deze worden niet in Spanje als aftrekpost gehouden zie antwoord van mij gestor!

  Antwoord:

  M.b.t. de aftrekbaarheid van de Bijdrage Zvw en de Bijdrage Wet langdurige zorg het volgende. Deze bijdrages die t.l.v. je ABP pensioen komen, zijn inderdaad, conform de regels die Agencia Tributaria hanteert niet afgetrokken. Deze regels behelzen namelijk dat Agencia Tributaria uitsluitend aftrekposten toestaat over inkomen waarover in Spanje belasting wordt betaald. Zoals je weet is het heffen van belasting over ABP-pensioenen doorgaans voorbehouden aan Nederland. Als je wilt kunnen wij de bijdrages echter wel aftrekken, alleen zullen ze bij controle door Agencia Tributaria worden afgekeurd en leiden tot een naheffing.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.