Raad van State: “Beperk rol minister VWS in marktregulering”

De Raad van State waakt ervoor om te veel bevoegdheden neer te leggen bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het wijzigingsvoorstel Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) behoeft daarom aanpassing. Dat laat de Raad van State in een advies weten.

Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)
Het wetsvoorstel gaat over de splitsing van taken die nu nog zijn belegd bij de NZa. De NZa is de afgelopen jaren onvoldoende in staat geweest zich op te stellen als onafhankelijk toezichthouder. Dit komt vooral door de combinatie van taken op het gebied van regelgeving en markttoezicht. In het wetsvoorstel worden het markttoezicht en de zorgspecifieke fusietoets bij de ACM ondergebracht. De reguleringstaak van de NZa gaat deel uitmaken van het takenpakket van de minister van VWS.

Autoriteit Consument en Markt ACM)

De ACM krijgt ruimere mogelijkheden om fusies te toetsen. Nu is de ACM verplicht de algemene mededingingsregels toe te passen op de zorg. De Raad merkt op dat deze ruimte vervolgens weer wordt beperkt doordat de minister de bevoegdheid krijgt nadere regels vast te stellen over aanmerkelijke marktmacht. Dat is onwenselijk: de ACM is heel goed zelf in staat haar taak uit te oefenen. Daarom is het advies van de Raad deze mogelijkheid te schrappen.

Zorginkoop

Bovendien krijgen zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer ruimte om samen prijzen uit te onderhandelen. Nu zijn aanbieders en verzekeraars verplicht om zich aan door de NZa vastgestelde prestaties te houden. Alleen als de NZa een prestatie en tarief heeft vastgelegd, mogen zij declareren.

Marktregulering

Volgens de Raad van State ligt belangenverstrengeling op de loer als de minister zich te veel gaat bezighouden met marktregulering. Het belang van het op gang houden van de markt kan gemakkelijk worden verdrongen door het belang van kostenbeheersing. De Raad dringt aan op verdere verduidelijking of aanpassing van het wetsvoorstel.

Bron: Zorgvisie

0 reacties