AOW’ers in Costa Rica, Maleisië, Mexico en de Dominicaanse: tussentijds antwoord regering

dec 28, 2016

Voor alle AOW’ers in Costa Rica, Maleisië, Mexico en de Dominicaanse Republiek: eerder dit jaar berichtten wij over de motie van Steven van Weyenberg (D66) uit 2015, die in de Tweede Kamer was aangenomen.

Een bekend pijnpunt blijft de AOW in het buitenland: Nederlanders die in het buitenland AOW ontvangen, krijgen per definitie een AOW ter hoogte van de gehuwdennorm, want het is niet te controleren of men wel of niet daadwerkelijk samenwoont. Kortom, als alleenstaande AOW’er word je automatisch gestraft als je in het buitenland woont. Dus heeft Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) pasgeleden een nieuwe motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om in ieder geval een poging te wagen een verdrag te sluiten met die (acht) landen waar meer dan 100 Nederlandse AOW-gerechtigden wonen. Hier vindt u de tekst van die nieuwe motie in pdf formaat.

Deze maand heeft de Minister van Sociale Zaken teruggekoppeld over de tot nu toe ondernomen actie en reactie:

(…) Concreet gaat het om de vraag of deze landen bereid zijn om met Nederland voor de AOW-export relevante handhavingafspraken te maken en om die afspraken in een bilateraal verdrag vast te leggen. In mijn brief van 24 november 20151 heb ik uw Kamer geïnformeerd dat Maleisië, Mexico en de Dominicaanse Republiek positief hebben gereageerd op bovenstaand Nederlands verzoek.

Nederland heeft een eerste voorstel voor een verdragstekst met handhavingafspraken ten behoeve van de export van AOW-uitkeringen aan de respectievelijke autoriteiten van Maleisië, Mexico en de Dominicaanse Republiek overhandigd. Tot op heden hebben de drie landen geen reactie gegeven op het Nederlandse voorstel.

(…) Ik kan u melden dat de autoriteiten recentelijk contact met Nederland hebben opgenomen. Ik zal daarom ook met Costa Rica bezien of het mogelijk is een verdrag te sluiten gericht op het maken van handhavingsafspraken ten behoeve van de export van AOW-uitkeringen

(…) Ik zal uw Kamer in november 2017 wederom informeren over de stand van zaken van de verdere uitvoering van deze motie.”

Daarmee wordt de kwestie in de handen van het volgende kabinet gelegd. En aan de volgende generatie Tweede Kamerleden die hier achteraan blijven gaan.

Dit bericht wordt hier overgenomen gezien het belang daarvan voor getroffenen maar moet niet worden gezien als stemadvies van de zijde van de VBNGB.

Bron: website Eelco Keij, 27 december 2016

0 reacties