Selecteer een pagina

Grensoverschrijdende zorg – wetsvoorstel 34.333

In de Tweede Kamer is sinds eind 2015 in behandeling het wetsvoorstel Grensoverschrijdende zorg (TK 2015/16, 34 333).

Het is een Wetsvoorstel d.d. 30 oktober 2015 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

Dit wetsvoorstel bevat enkele wijzigingen van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Het wetsvoorstel heeft betrekking op grensoverschrijdende zorg. De wijzigingen vloeien voort uit ontwikkelingen die zich sinds de invoering van de Zvw hebben voorgedaan in de internationale regelgeving en uitvoeringspraktijk op het terrein van de zorg. Ook heeft de regering de wens om op het terrein van de grensoverschrijdende zorg tot kostenbesparingen te komen.

Het wetsvoorstel bevat de volgende wijzigingen:

  1. het beperken van de dekking van de zorgverzekering tot Europa (dit is nu standaard werelddekking);
  2. het instellen van een nationaal contactpunt (NCP) als bedoeld in de Patiëntenrichtlijn (met dit wetsvoorstel wordt de taak van het Zorginstituut als NCP wettelijk verankerd, met de mogelijkheid deze taak bij ministeriële regeling nader uit te werken);
  3. het specificeren en vereenvoudigen van de berekening en inning van de bijdrage van verdragsgerechtigden die in het buitenland wonen;
  4. het nemen van diverse maatregelen met betrekking tot de administratie van en toezicht op zorg voor buitenlandse verzekerden en buitenlandse verdragsgerechtigden die in Nederland wonen;
  5. het wettelijk regelen van de coördinerende rol van het Zorginstituut in de hoedanigheid van verbindingsorgaan voor grensoverschrijdende zorg;
  6. het wettelijk regelen van informatieverstrekking over grensoverschrijdende zorg.

Links naar de betreffende Tweede Kamerstukken

0 reacties