Selecteer een pagina

Vo 883/2004 Toelichting artikel 26 CVA

Artikel 26 – Gezinsleden die in een andere lidstaat wonen dan die waar de pensioengerechtigde woont

Tekst van het artikel
Gezinsleden van een persoon die een pensioen ontvangt krachtens de wetgeving van een of meer lidstaten, hebben, mits zij in een andere lidstaat wonen dan de pensioengerechtigde, recht op verstrekkingen van het orgaan van hun woonplaats, overeenkomstig de bepalingen van de door dit orgaan toegepaste wetgeving, voor zover de pensioengerechtigde recht heeft op verstrekkingen krachtens de wetgeving van een lidstaat. De kosten zijn voor rekening van het bevoegde orgaan dat verantwoordelijk is voor de aan de pensioengerechtigde in de lidstaat van zijn woonplaats verleende verstrekkingen.

Wat houdt dit artikel in?
Als gezinsleden van een gepensioneerde niet in dezelfde lidstaat wonen als de gepensioneerde hebben zij recht op medische zorg in hun woonland. Zij ontvangen de medische zorg volgens de in hun woonland geldende wetgeving. De kosten van deze medische zorg komen voor rekening van het orgaan dat verantwoordelijk is voor de kosten van de medische zorg van de gepensioneerde. De lidstaat waar de gezinsleden wonen, bepaalt of er recht op meeverzekering bestaat (zie artikel 1i, lid 1, onder (ii) Verordening (EG) 883/2004).

Voorbeeld. Een gepensioneerde heeft alleen een wettelijk pensioen uit Nederland. Hij verhuist van België naar Spanje. Zijn gezinsleden blijven nog in België wonen. De gepensioneerde heeft recht op verstrekkingen in Spanje ten laste van Nederland volgens de Spaanse regelgeving. Zijn gezinsleden hebben recht op verstrekkingen in België ten laste van Nederland, maar dan volgens de Belgische regelgeving.

Is dit artikel anders dan in de vorige verordening?
Nee. Dit artikel is gelijk aan dat in Verordening (EEG) 1408/71.

Corresponderende artikelen
Artikel 24 Verordening (EG) 987/2009
Artikel 29 Verordening (EEG) 1408/71
Artikel 30 Verordening (EEG) 574/72

Bron:
Toelichting Europese basisverordening sociale zekerheid 107/245 en 108/245
Versie: april 2010 © Commissie voor Verzekeringsaangelegenheden

0 reacties