Selecteer een pagina

Nieuw belastingverdrag met Liechtenstein

Het verdrag is deze week aan de Tweede Kamer ter beoordeling aangeboden. Allereerst het pensioenartikel waaruit blijkt dat volledige bronstaatheffing is overeengekomen: Artikel 17. Pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen [Treedt in werking op een nader...