Selecteer een pagina

Statuten – Algemene Vergadering

Artikel  14.

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering, de jaarvergadering, gehouden en wel binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken hierna tezamen te noemen: “jaarstukken”. De jaarstukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

2. De jaarvergadering en iedere andere vergadering of bijeenkomst van de vereniging kan fysiek worden gehouden, via een videoconferentie of enige andere digitaal vorm of combinatie van vormen (fysiek en digitaal samen), waarbij voor het digitaal of elektronisch stemmen gebruik gemaakt wordt van het bij de gebruikte software behorende stemsysteem. Is geval van beide mogelijk worden agenda, jaarstukken en overige documenten alleen per e-mail aangeboden. In het laatste geval geschiedt de besluitvorming per e-mail volgens het gestelde in artikel 15.7. In alle gevallen krijgen de leden vooraf gelegenheid, aanvullende agendapunten of reacties al of niet met een wijziging van de voorstellen per e-mail in te dienen.

3. De kascommissie.

a. De kascommissie heeft tot taak de financiële rekeningen (baten, lasten, activa en passiva) van de Vereniging, zoals die voorgelegd worden aan de Leden op de Algemene Jaarvergadering, op juistheid en getrouwheid te controleren. Het Bestuur zal alle benodigde documenten zo snel mogelijk na het einde van het jaar, doch ten minste een maand vóór de Algemene Jaarvergadering, aan de kascommissie ter beschikking stellen. De leden van de kascommissie zullen hiervan een gezamenlijke verklaring afgeven, die bijgevoegd zal worden bij de stukken voor de Algemene Ledenvergadering. De aanstelling van een lid van de kascommissie zal eindigen na opzegging of na maximaal drie jaren. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevens van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

b. De kascommissie zal aan de leden een schriftelijke verklaring van haar bevindingen van de controle op juistheid en getrouwheid van de financiële rekeningen van het afgelopen jaar presenteren. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten, alsook de onderliggende transacties, op juistheid en getrouwheid. Deze verklaring vervangt de accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

c. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, bescheiden en andere gegevens van de vereniging voor raadpleging op digitale wijze beschikbaar te stellen.

4. De jaarvergadering stelt de jaarstukken vast. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende verenigingsjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarstukken blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

Artikel 15.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van vijftien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Aan het vereiste van schriftelijkheid wordt voldaan indien de oproep elektronisch is vastgelegd.

2. Behalve de in artikel 14 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig zijn.

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

4. De algemene vergaderingen kunnen op dezelfde wijze en volgens dezelfde regels als de jaarvergadering worden gehouden zoals is beschreven in artikel 14.2.

Artikel 16.

1. Alle niet geschorste leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Een geschorst lid heeft alleen toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing behandeld wordt en is slechts bevoegd daarover het woord te voeren.

2. leder die krachtens lid 1 stemgerechtigd is, kan het stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel of een stemfunctie welke gekoppeld is aan het medium waarmee de vergadering wordt georganiseerd.

3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

4. Ingeval van een fysieke vergadering geschiedt stemming over zaken mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

7. Stemming per stilzwijgende procedure geschiedt als het bestuur voorstellen doet en de leden met een stem per e-mail laten weten als zij het met een voorstel niet eens zijn dan wel zich van stemming willen onthouden. Het besluit of voorstel zal zijn aangenomen als afhankelijk van wat de wet of de statuten bepalen de gewone meerderheid dan wel twee derde van het aantal stemgerechtigde leden het voorstel stilzwijgend steunen.

Artikel 17.

1. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.

2. Van het tijdens de algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gemaakt.

Artikel 18.

1. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn onder meer, het:

a. goedkeuren van het beleid van het bestuur;

b. controleren en vaststellen van de jaarrekening;

c. dechargeren van het bestuur;

d. kiezen van de leden van het bestuur;

e. vaststellen van de gewone en buitengewone contributies;

f. besluiten tot ontbinden van de vereniging;

g. besluiten tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement;

h. beschikken over of vervreemden van de goederen;

i. overeenkomen van bezoldiging voor de deelnemers- aan de vertegenwoordigingsorganen.

2. Voormelde bevoegdheden kunnen in het huishoudelijk reglement worden uitgebreid, doch niet worden ingeperkt.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.