Selecteer een pagina

Statuten – Statutenwijziging

Artikel 19.

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanig vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2. Als een algemene vergadering bijeen wordt geroepen met het expliciete doel de statuten te wijzigen, is het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer(s) dat het betreffende voorstel ten minste vijf dagen voor de vergadering op het slechts voor de leden toegankelijke deel van de website wordt gepubliceerd en de leden per email wordt toegezonden.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 20.

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd. Voorts kan de algemene vergadering één of meer personen machtigen tot het doen verlijden van de notariële akte.

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 21.

Het bepaalde in artikel 19 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.