Selecteer een pagina

De verdragsbijdrage aan het Zorginstituut Nederland (ZIN). Deel 1 – Inleiding en de inkomenscomponent ZVW

1.   Inleiding Verdragsgerechtigden betalen voor zichzelf en hun medeverdragsgerechtigde gezinsleden een bijdrage op basis van art. 69 van de Zorgverzekeringswet (ZVW), die in meer detail geregeld is in art. 6.3.1. t/m 6.3.5. van de Regeling Zorgverzekering (RZv). Het dekkingspakket bevat voor degenen die in het gebied bestreken door Vo883/2004 wonen (EU/EER/Zwitserland): het wettelijke zorgpakket van…

Deze pagina is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden van de VBNGB

Een deel van deze website is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden. Het bij elkaar brengen van relevante informatie kost inspanningen en geld. Zo ook deze website en het onderhouden er van. Een deel van de website houden wij vrij toegankelijk. Hier leest u wat vrij is en wat niet, en waarom.
Als u al lid bent kunt u hieronder inloggen. Bent u nog geen lid? Dan nodigen wij u uit om lid te worden, door het aanmeldformulier in te vullen.

1 Reactie

 1. Uit: Staatscourant 2021 nr. 47687 29 november 2021

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 november 2021, kenmerk 3262512-1016081-Z, houdende Regeling ter vaststelling van bedragen en percentages voor het jaar 2022

  TOELICHTING
  Algemeen
  Met deze wijzigingsregeling wordt de Regeling zorgverzekering (Rzv) op de volgende punten aangepast:–het maximum bijdrageloon en -inkomen dat in 2022 voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) in aanmerking wordt genomen;–de percentages IAB Zvw voor dat jaar overeenkomstig de (aangepaste) begroting (Financieel Beeld Zorg) 20221.Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de regeldruk. Het betreft hier namelijk een jaarlijkse wijziging van bedragen en percentages op grond van de Zvw waarvan betrokkenen elk jaar kennis nemen.Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de wijziging per 2022 van de woonlandfactor voor Liechtenstein te corrigeren.Gevolgen voor de regeldruk De wijzigingen van de bedragen in dit besluit hebben geen regeldrukeffecten voor burgers, bedrijven, instellingen of professionals, noch is er sprake van noemenswaardige kennisnemingskosten. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) kan zich verenigen met dit standpunt.
  Artikelsgewijs
  Artikel I, onderdelen A en B Het bijdrageloon, bedoeld in artikel 42 van de Zvw, en het bijdrage-inkomen, bedoeld in artikel 43 van de Zvw, dat voor heffing van de IAB ten hoogste in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2022 € 59.706. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemers-verzekeringen dat bij en krachtens artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) is geregeld voor het jaar 2022.Artikel I, onderdelen C en D Het percentage aan IAB dat inhoudingsplichtigen ingevolge artikel 45, eerste lid, van de Zvw over het loon van hun werknemers verschuldigd zijn (hoge percentage), daalt van 7,00 in 2021 naar 6,75 in 2022. Ook het percentage aan IAB dat verzekeringsplichtigen ingevolge artikel 45, tweede lid, van de Zvw over hun bijdrage-inkomen verschuldigd zijn (lage percentage) daalt, namelijk van 5,75 in 2021 naar 5,50 in 2022. De daling van beide percentages wordt door de volgende factoren veroorzaakt:•De zorguitgaven komen in 2022 naar schatting € 2,5 miljard hoger uit dan in 2021. Dit leidt tot een stijging van zowel de nominale premie, als van de noodzakelijke IAB-opbrengsten. De hogere zorguitgaven zorgen voor een stijging van het IAB-percentage van 0,11 procentpunt.•De grondslag waarover de IAB werd geheven in 2021 is veel groter gebleken dan was voorspeld. Dit werkt door naar de grondslag van 2022, en drukt deze met 0,24 procentpunt•Overige posten zorgen gezamenlijk voor een daling van 0,12 procentpunt.De percentages zijn zodanig vastgesteld, dat de inkomensafhankelijke bijdragen in totaal de helft bedraagt van bepaalde inkomsten van het Zorgverzekeringsfonds en de zorgverzekeraars. Dit zijn in 2022 dezelfde inkomstenbronnen als in 2021.Artikel I, onderdeel E De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 november 2021, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vaststellen van de woonlandfactoren voor het jaar 2022 ten behoeve van de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsge-rechtigden, bevat voor Liechtenstein een inmiddels achterhaald verhoudingsgetal als bedoeld in artikel 6.3.1, eerste lid, van de Rzv en artikel 3, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag. Met artikel I, onderdeel E, wordt dit getal vervangen door het juiste verhoudingsgetal. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat genoemde regeling voor het vaststellen van de woonlandfactoren en deze wijzigingsre-geling ter effectuering van de beoogde correctie van het verhoudingsgetal op 1 januari 2022 in deze volgorde in werking treden (aanwijzing 5.70, eerste lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving).
  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,H.M. de Jonge

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.