Selecteer een pagina

Brexit – Britse burgers in Nederland en ingezetenen van het V.K.

mrt 16, 2018

Een interessant stukje over de gevolgen van Brexit in Mr. On Line.

met dank aan X voor de signalering

“Ongeruste Britse burgers in Nederland hebben veel vragen over Brexit.  Immigratieadvocaten hebben daar veel werk aan. De Britten zijn bezorgd over de gevolgen van het Brits vertrek uit de EU en vragen zich vooral af of ze na 2019 nog vrij kunnen reizen binnen Europa.

Dat zegt Christine Sullivan van het internationale advocatenkantoor Fragomen dat zich alleen bezighoudt met immigratie. Sullivan zegt dat de Brexit ingrijpende gevolgen zal hebben voor veel juridische dienstverleners: “Er is geen rechtsgebied dat er niet door wordt beïnvloed.” ”

Lees verder op: Mr Online, 13 maart 2018

42 Reacties

 1. Uit beantwoording Kamervragen door minister Blok:

  “Vraag 4 Antwoord
  Ondanks het op 19 maart 2018 gepresenteerde principeakkoord blijft het risico op een uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zonder terugtrekkingsakkoord (het cliff edge scenario) bestaan. Immers, over zaken zoals de Iers/Noord-Ierse grenskwestie en de governance van het uittredingsakkoord moet nog verder worden onderhandeld. Hierbij geldt dat er pas een akkoord is als er overeenstemming is op alle onderdelen. Bovendien moet het terugtrekkingsakkoord door het Europees Parlement en het nationale parlement van het Verenigd Koninkrijk worden goedgekeurd, voordat het in werking kan treden. Het kabinet bereidt zich dan ook voor op een no deal-scenario. Het is echter niet in het belang van de onderhandelingen om nu al op deelterreinen, onder andere over de situatie van burgers, afspraken te maken voor het geval de onderhandelingen mislukken.
  Antwoord vraag 5 en 6
  De Britse regering heeft op 21 juni jl. een EU Settlement Scheme: Statement of Intent uitgebracht waarin staat hoe de Britse regering om zal gaan met EU-burgers woonachtig in het Verenigd Koninkrijk. Dit EU Settlement Scheme heeft de gemaakte afspraken in het principeakkoord als uitgangspunt: EU-burgers die vijf jaar of langer woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk kunnen een permanente verblijfsvergunning aanvragen; EU-burgers die korter dan 5 jaar in het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen die na vijf jaar kan worden omgezet in een permanente verblijfsstatus. Hiermee biedt de Britse regering perspectief aan Nederlands/Britse stellen om in het Verenigd Koninkrijk te blijven wonen en werken na de Brexit.
  Dit Statement of Intent biedt echter geen harde garanties. De Britse regering heeft vooralsnog niet gecommuniceerd of het EU Settlement Scheme ook wordt toegepast in een no deal-scenario. Bovendien zal veel afhangen van hoe (streng) het Verenigd Koninkrijk de voorwaarden voor het verkrijgen van een nieuwe verblijfsstatus voor de EU-burgers in de praktijk gaat toetsen. Ook dient het Britse parlement nog in te stemmen met de werkwijze zoals geformuleerd in dit Statement of Intent.

  Antwoord op vraag 9
  Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk kunnen al contact opnemen met de ambassade voor specifieke consulaire informatie, ook omtrent de Brexit. De Nederlandse ambassade in Londen heeft een aparte pagina met betrekking tot de Brexit ingericht op de website. De ambassade informeert Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk onder andere over wat de Brexit voor hun verblijfsrecht kan betekenen en wat hierbij hun handelingsperspectief is. Ook informeert de ambassade Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk door middel van Brexit-informatiebijeenkomsten (met een livestream via Facebook).
  Andere digitale informatiebronnen ten behoeve van Nederlanders in het buitenland over het verkrijgen en verliezen van de Nederlandse nationaliteit zijn de websites van de Rijksoverheid3 en het Brexit-loket4. Verder is in de periode van juni tot en met december 2017 de campagne ‘Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!’ gehouden.

  Antwoord op vraag 10
  In september wordt de Tweede Kamer in de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken geïnformeerd over de stand van zaken van de Brexit onderhandelingen en de voorbereidingen op de gevolgen ervan. Naar aanleiding van de motie Omtzigt c.s. over draaiboeken voor het no-deal scenario wordt de Tweede Kamer in oktober in een besloten technische briefing nader geïnformeerd over de voorbereidingen op het no deal scenario, waarbij ook het thema burgers
  aan bod komt.”
  Lees verder op
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/08/16/beantwoording-kamervragen-over-gevolgen-uitblijven-brexit-deal-voor-eu-burgers-in-het-verenigd-koninkrijk

  Antwoord
 2. Zie antwoord op Kamervragen:

  Datum 4 september 2018
  Onderwerp Antwoorden Kamervragen van het lid Sjoerdsma (D66) over de
  modernisering van het nationaliteitsrecht

  In antwoord op uw brief van 29 juni 2018, nr. 2018Z12902, deel ik u mede dat de
  vragen van het lid Sjoerdsma (D66) van uw Kamer over de voorbereiding van
  voorstellen ter modernisering van het nationaliteitsrecht worden beantwoord zoals
  aangegeven in de bijlage bij deze brief.
  De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
  Mark Harbers
  Ons kenmerk 2324934

  “Vraag 3
  Staat u in contact met huidige Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk en
  kunt u hen garanderen dat zij van het verruimingselement van de
  modernisering van het nationaliteitsrecht gebruik kunnen maken om Brit
  te worden zonder het Nederlanderschap te verliezen? Zo nee, waarom
  niet? Welke voorzieningen treft u dan om hen wel tegemoet te komen?
  Antwoord vraag 3
  Er is zowel vanuit de Nederlandse ambassade in Londen als vanuit Den Haag met
  grote regelmaat contact met Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. De Brexit
  kan voor Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk woonachtig zijn gevolgen
  hebben. Welke gevolgen dit specifiek zullen zijn is afhankelijk van diverse
  factoren, zoals of en zo ja welke afspraken hierover worden gemaakt in EUverband.
  Het wetsvoorstel naar aanleiding van de afspraak in het regeerakkoord
  is niet primair gericht op de situatie van Nederlanders die woonachtig zijn in het
  Verenigd Koninkrijk, maar ziet op een modernisering van het nationaliteitsrecht in
  den brede. Het betreft een wetstraject dat naar verwachting langere tijd in beslag
  zal nemen en om die reden minder geschikt is voor een snelle wijziging van de
  relevante regels, mocht dit wenselijk of nodig blijken te zijn. Vanzelfsprekend zal
  de situatie van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk betrokken worden bij de
  afweging van de vormgeving van de modernisering van het nationaliteitsrecht en
  betrekt het kabinet de positie van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk bij het
  vormgeven van de Europese onderhandelingsinzet.
  Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk worden voorts onder andere door middel
  van Brexit-informatiebijeenkomsten (met een livestream via Facebook) en de
  website van de Nederlandse ambassade op de hoogte gehouden van voor hen
  belangrijke en veelal specifieke land gebonden informatie. Zo informeert de
  ambassade deze Nederlanders bijvoorbeeld over wat de Brexit voor hun
  verblijfsrecht kan betekenen en wat hierbij hun handelingsperspectief is. Andere
  digitale informatiebronnen ten behoeve van Nederlanders in het buitenland over
  het verkrijgen en verliezen van de Nederlandse nationaliteit zijn de websites
  http://www.Nederlandwereldwijd.nl en http://www.Rijksoverheid.nl. Tot slot ontvangt en
  beantwoordt de overheid regelmatig vragen van Nederlanders in het buitenland,
  waaronder het Verenigd Koninkrijk, over hun specifieke situatie.”

  Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/04/antwoorden-kamervragen-van-het-lid-sjoerdsma-d66-over-de-modernisering-van-het-nationaliteitsrecht

  Antwoord
 3. Zie deze blog:
  December 19, 2018
  PART I MINI-SYMPOSIUM ON EU CITIZENSHIP IN THE SHADOW OF BREXIT: THE BREXIT EFFECT – EUROPEAN PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE UK
  By Ruvi Ziegler
  The UK is scheduled to leave the EU on 30th March 2019 at midnight, Brussels time, by automatic operation of EU law (Article 50(3) of the Treaty on European Union(TEU) and, indeed, according to section 20(1) of the UK’s EU (Withdrawal) Act 2018. Consequently, the UK will not be participating in the May 2019 European Parliamentary (EP), Elections. Its 73 MEPs, including the 3 MEPs representing Northern Ireland, will be gone. This post appraises, first, the ramifications of Brexit for electoral rights of EU-27 citizens resident anywhere in the UK as a ‘third country’ and, second, the unique electoral predicament of residents in Northern Ireland. It argues that, unless Member States (MS) act promptly, hundreds of thousands of their citizens, qua Union citizens, stand to be disenfranchised this coming May – a democratic outrage that can and should be averted.

  http://europeanlawblog.eu/2018/12/19/part-i-mini-symposium-on-eu-citizenship-in-the-shadow-of-brexit-the-brexit-effect-european-parliamentary-elections-in-the-uk/

  Antwoord
 4. GEVOLGEN VAN SCHEIDING VAN EUROPESE UNIE EN HET VERENIGD KONINKRIJK ZONDER DEAL
  Het Britse Lagerhuis verwierp op 15 januari de Brexit-deal die Theresa May met de Europese Raad en Europese Commissie (EC) is overeengekomen. Hierdoor is het onduidelijk en onzeker hoe de situatie zal zijn op 29 maart 2019. Dat maakt het moeilijk om je voor te bereiden op de tijd na 29 maart als je te maken hebt met het Verenigd Koninkrijk (VK).

  Op internet is informatie te vinden die je kan helpen bij de voorbereiding.
  Allereerst is er de website van de Nederlandse overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit
  De EC verspreidt veel informatie via de website https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.
  Er zijn ook facttsheets in verschillende talen beschikbaar die u kunt vinden via:
  https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_en.

  Op 13 november publiceerde de EC “Notice on travelling between the EU and the United Kingdom Withdrawal of the United Kingdom from the EU”. Wat betreft het reizen van en naar het VK wordt aandacht gegeven aan reizigers met een Brits paspoort. Maar voor alle reizigers kunnen ook andere regels relevant zijn die je in het document dat je met de volgende link kunt inzien, met in hoofdstuk 5 over verboden en beperkingen: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf
  Een kortere versie is er in de vorm van een factsheet:
  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/seventhingseu27_advice-nl.pdf

  Voor wie breed is geïnteresseerd in de gevolgen van de scheiding van het VK en de EU zonder deal zijn de volgende documenten ook lezenswaardig:
  Mededeling van de Europese Commissie “Voorbereidingen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 30 maart 2019: een noodplan”, van 13 november 2018.
  https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3dd5b905-e829-11e8-b690-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
  Voor de bijlagen bij deze mededeling ga naar:
  https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3dd5b905-e829-11e8-b690-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF

  Mededeling van de Europese Commissie “Voorbereidingen treffen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 30 maart 2019: uitvoering van het noodplan van de Commissie”, van 19 december 2018
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0890

  Vragen en antwoorden, alleen in Engels, over de gevolgen van geen deal tussen VK en EU zijn gepubliceerd op 19 december 2018, met ook aandacht voor sociale zekerheid en pensioenen.
  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf

  Het persbericht van de Europese Commissie over bovengenoemde publicaties met links naar andere websites is te vinden op https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20181213-contingency-ip_en.pdf

  Bovengenoemde publicaties besteden minder of geen aandacht aan het reizen van de EU naar het VK of het wonen in het VK na 29 maart 2019 indien er geen deal is. Met de aantekening dat de informatie niet volledig is, kan worden verwezen naar de volgende websites:
  Bereidt u voor als u in het VK woont. https://www.gov.uk/prepare-eu-exit
  Wat wanneer te doen als ik in het VK blijf wonen? https://www.gov.uk/staying-uk-eu-citizen
  Is er een visum nodig? https://www.gov.uk/check-uk-visa

  Opgesteld 17 januari 2019 door Cees Vermeeren.

  Antwoord
 5. Parlementaire vragen
  9 januari 2019 E-000089-19

  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000089-19
  aan de Commissie
  Artikel 130 van het Reglement
  Esther de Lange (PPE)

  Betreft: Overgangsperiode en verblijfsvergunningsaanvraag voor Britse staatsburgers in de EU in het geval van een harde brexit
  Verschillende lidstaten, waaronder Nederland en Duitsland, treffen voorbereidingen voor een overgangsperiode voor het verblijf van Britse staatsburgers in hun landen in het geval van een brexit zonder afspraken (harde brexit). De Nederlandse regering is voornemens om Britse staatsburgers een overgangsperiode van 15 maanden te geven, terwijl in Duitsland de regering Britten oproept om na een overgangsperiode van 3 maanden een verblijfsvergunning aan te vragen(1).
  1) Is de Commissie op de hoogte van de voornemens van de EU-lidstaten voor het instellen van overgangsregelingen, en de uiteenlopende procedures en termijnen voor een verblijfsvergunning voor Britten in het geval van een harde brexit?
  2) Hoe wil de Commissie ervoor zorgen dat het proces voor een dergelijke overgangsregeling tussen de lidstaten gecoördineerd wordt?
  3) Een verblijfsvergunning in een van de Schengenlanden geeft recht op vrij reizen naar andere Schengenlanden. Hoe zorgt de Commissie ervoor dat de uitwerking van de uiteenlopende overgangsperioden niet afdoet aan het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie of onnodige complexiteit veroorzaakt?

  http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000089_NL.html

  Antwoord
 6. Europese Commissie – Persbericht
  Voorbereidingen voor de brexit: Europese Commissie neemt “no deal”-noodmaatregel voor veilige spoorverbindingen
  Straatsburg, 12 februari 2019
  Voorbereidingen voor de brexit.
  Het risico dat het Verenigd Koninkrijk op 30 maart uit de Europese Unie stapt zonder akkoord (het zogenaamde “no deal-scenario”) wordt steeds groter. Daarom heeft de Europese Commissie vandaag een voorstel aangenomen om de gevolgen van zo’n scenario voor de spoorverbindingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk te beperken.
  De Commissie stelt voor de huidige veiligheidsvergunningen voor bepaalde delen van het spoorwegnet met een strikte periode van drie maanden te verlengen. Ondertussen kunnen langetermijnoplossingen worden gevonden die in overeenstemming zijn met het EU-recht. Concreet moet het Verenigd Koninkrijk voor de Kanaaltunnel veiligheidsnormen hanteren die evenwaardig zijn aan die van de EU. Zo blijven ook na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk de bescherming van treinreizigers en de veiligheid van burgers gegarandeerd, en worden grote verstoringen in het grensoverschrijdende trein- en pendelverkeer vermeden.

  (…)

  Achtergrond
  Ratificatie van het terugtrekkingsakkoord blijft de doelstelling en de prioriteit van de Commissie. Zoals benadrukt in de eerste mededeling van de Commissie over de voorbereidingen voor de brexit die op 19 juli 2018 is uitgebracht, zal de keuze van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten tot aanzienlijke ontregeling leiden, ongeacht het voorgenomen scenario.
  Belanghebbenden en nationale en Europese overheden moeten zich voorbereiden op twee scenario’s:
  • Als er vóór 30 maart 2019 een geratificeerd terugtrekkingsakkoord ligt, is het EU-recht niet meer van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021, dus na een overgangsperiode van 21 maanden. Het terugtrekkingsakkoord voorziet in de mogelijkheid de overgangsperiode eenmalig te verlengen met maximaal één of twee jaar.
  • Als er vóór 30 maart 2019 geen geratificeerd terugtrekkingsakkoord ligt, komt er geen overgangsperiode en is het EU-recht niet meer van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019. Dat wordt het “no deal”-scenario genoemd.
  In het afgelopen jaar heeft de Commissie 88 sectorspecifieke kennisgevingen gepubliceerd om iedereen te informeren over de gevolgen van de brexit bij een “no deal”-scenario. Met de voorstellen van vandaag heeft de Commissie nu 19 wetgevingsvoorstellen in het kader van haar voorbereidingen en noodplanning voor de brexit ingediend. Voorts heeft de Commissie met de resterende 27 EU-landen technisch overleg gevoerd, zowel over de voorbereiding op de brexit in het algemeen als over specifieke sectorale, juridische en bestuurlijke voorbereidingsmaatregelen. De slides die bij deze technische seminars zijn gebruikt, zijn online beschikbaar. Daarnaast is de Commissie ook begonnen met bezoeken aan de 27 EU-landen om zich ervan te vergewissen dat de nationale noodplanning op schema ligt en om waar nodig het voorbereidingsproces te verduidelijken.

  Lees verder op:
  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1051_nl.htm

  Antwoord
 7. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 15 februari 2019 Betreft Sociale zekerheid bij Brexit no deal
  Gevolgen van een no deal situatie Een no deal situatie heeft tot gevolg dat de bestaande Europese regelgeving op het gebied van sociale zekerheid niet meer geldt in de relatie met het VK. Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (hierna: de Verordening) en de bijpassende toepassingsverordening, Verordening (EG) nr. 987/2009, zijn vanaf de datum van terugtrekking niet meer van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de sociale zekerheidsaanspraken die in de relatie met het VK met toepassing van deze verordeningen zijn opgebouwd of toegekend. Wanneer wordt teruggevallen op de nationale socialezekerheidswetgeving kunnen bijvoorbeeld Nederlandse uitkeringen niet meer of niet meer volledig in het VK worden uitbetaald, vanwege de exportbeperking die in Nederland in de afzonderlijk sociale verzekeringswetten is vastgelegd en die nu nog door artikel 7 van de Verordening wordt opgeheven. Inhoud fatsoenlijke oplossing op het terrein van sociale zekerheid Om de nadelige gevolgen van een no deal Brexit voor uitkeringsgerechtigden in Nederland en het VK zoveel mogelijk te voorkomen is daarom in het wetsvoorstel Verzamelwet Brexit een tijdelijke delegatiegrondslag opgenomen. Op basis van die delegatiegrondslag is een ontwerpbesluit opgesteld. Bij de formulering van het ontwerpbesluit is rekening gehouden met het voorstel voor een verordening van de Europese Commissie zoals gepubliceerd op 30 januari jl. waar ik later in deze brief nader op in ga, jurisprudentie, en het nationale beleid met betrekking tot de beperking van export van kindregelingen naar derde landen.
  (..) De Minister van Sociale Zaken
  en Werkgelegenheid, W. Koolmees
  Lees verder op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/15/kamerbrief-sociale-zekerheid-bij-brexit-no-deal

  Antwoord
 8. Memorie van antwoord wetsvoorstel Verzamelwet Brexit
  Minister Blok beantwoordt vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit). Daaruit:

  9. Artikel VII
  59. De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met instemming kennisgenomen van de inspanningen die geleverd zijn om ongewenste situaties op het gebied van de sociale zekerheid bij een no-deal Brexit te voorkomen. Deze leden vragen of er andere situaties te verwachten zijn, anders dan die in de memorie van toelichting genoemd, waarbij de sociale zekerheid van Nederlandse staatsburgers weg kan vallen, met grote risico’s op financieel of geneeskundig gebied, en hoe hiermee rekening wordt gehouden.
  Bij brief van 15 februari 2019 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak op het gebied van sociale zekerheid bij een no deal Brexit (Kamerstukken I 2018/19, 23987, G).
  Met de voorgestelde aanpak worden de effecten van een no deal Brexit op het gebied van sociale zekerheid gemitigeerd. De export van uitkeringen die al lopen op de dag van terugtrekking van het VK wordt zoveel mogelijk gecontinueerd. In deze brief is ook aangegeven dat het daartoe geformuleerde ontwerpbesluit uitdrukkelijk bedoeld is als een vangnetregeling. Een dergelijke vangnetregeling kan niet alle risico’s op het gebied van sociale zekerheid van een no deal oplossen. Gelet op het unilaterale karakter van het ontwerpbesluit is het niet mogelijk om bijvoorbeeld eventuele gevallen van dubbel en onverzekerd zijn en daarmee van dubbele of geen premieafdracht voor personen die zich bevinden in een grensoverschrijdende situatie met het VK te voorkomen. Hier zijn wederkerige afspraken over de coördinatie van de nationale sociale verzekeringsbepalingen voor nodig. Zonder wederkerige afspraken wordt teruggevallen op het nationale recht. Daarnaast zijn onderlinge operationele afspraken gewenst over samenwerking op het terrein van de handhaving en gegevensuitwisseling. Bezien wordt, in afstemming met de Europese Commissie gezien de gevoeligheid van bilaterale contacten met het VK, wat de mogelijkheden zijn om met het VK te komen tot dit soort operationele afspraken.
  Voor wat betreft de zorgrisico’s binnen de sociale zekerheid geldt eveneens dat de maatregelen uit de Verzamelwet Brexit en bestaande regelingen niet alle risico’s van een no deal kunnen oplossen. Uw Kamer is per brief van 20 december 2018 (Kamerstukken II 2018/19, 23987, nr. 297) geïnformeerd door mijn collega, de minister voor Medische Zorg en Sport, over specifieke maatregelen op het zorgdeel van de sociale zekerheid. Tevens is in de nota naar aanleiding van het verslag van de Verzamelwet Brexit ingegaan op dit onderwerp (Kamerstukken II 2018/19, 35084, nr. 9).
  Lees verder op:
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/01/memorie-van-antwoord-wetsvoorstel-verzamelwet-brexit

  Antwoord
 9. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Loonbelasting. Afdrachtverminderingen. Belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Omzetbelasting. Algemene wet inzake rijksbelastingen. Invorderingswet. Overgangsregeling; Terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit Europese Unie zonder terugtrekkingsovereenkomst (Besluit overgangsregeling no deal Brexit).

  Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek

  Besluit van xx maart 2019, nr. 2019-….., Staatscourant 2019, …

  De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

  Dit besluit bevat vooruitlopend op wetgeving een algemene goedkeuring voor een aantal belastingwetten. Deze algemene goedkeuring voorziet in een algemene overgangsregeling nu het Verenigd Koninkrijk zich op 29 maart, 24.00 uur, uit de Europese Unie zal terugtrekken zonder terugtrekkingsovereenkomst. Door deze algemene goedkeuring wordt het Verenigd Koninkrijk voor het lopende belastingjaar (kalenderjaar 2019) dan wel voor lopende boekjaren die vóór 30 maart 2019 zijn aangevangen nog beschouwd als deel uitmakend van de Europese Unie. Hierdoor blijft voor deze periode voor deze belastingwetten het fiscale regime van vóór 30 maart 2019 van toepassing. Daarnaast bevat dit besluit voor een aantal andere belastingwetten specifieke goedkeuringen, bijvoorbeeld om te voorzien in een soepele overgang voor goederen die op het tijdstip van de terugtrekking onderweg zijn van of naar het Verenigd Koninkrijk (..)

  2.2.1 Wet inkomstenbelasting 2001

  Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen In de inkomstenbelasting wordt bij kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen rekening gehouden met onder andere negatieve inkomsten uit eigen woning, uitgaven voor inkomensvoorzieningen en persoonsgebonden aftrekposten, voor zover zij deze aftrekposten niet in hun woonland kunnen effectueren. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen komen ook in aanmerking voor het belastingdeel van de heffingskortingen voor de inkomstenbelasting. Een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is een belastingplichtige die: a. inwoner is van de EU, de EER, Zwitserland of de BES-eilanden (hierna: de landenkring); b. voldoet aan de onderworpenheidseis, bedoeld in artikel 7.8, zesde lid, Wet IB 2001; en c. een inkomensverklaring van zijn woonland verstrekt.

  Aangezien de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtige alleen van toepassing is op inwoners van de landenkring, leidt de terugtrekking van het VK uit de EU ertoe dat inwoners van het VK op basis van de Wet IB onder andere niet in aanmerking komen voor eventuele persoonsgebonden aftrekposten en het belastingdeel van de heffingskortingen voor de inkomstenbelasting. De algemene goedkeuring zorgt ervoor dat deze inwoners van het VK voor het gehele belastingjaar 2019 kwalificerende buitenlandse belastingplichtige kunnen blijven. (..)

  Lees verder op:
  https://www.taxlive.nl/media/3017/besluit-overgangsregeling-ivm-brexit.pdf

  Antwoord
 10. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/08/bijlage-1-feitelijke-vragen-en-antwoorden-overgangsrecht-brexit

  Antwoorden op vragen gesteld op 22 februari 2019 door de vaste commissie voor Financiën over de brief van de staatssecretaris van Financiën van 4 februari 2019 inzake een fiscaal overgangsrecht in geval van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder terugtrekkingsovereenkomst (Kamerstukken II 2018/19, 31066, nr. 454)
  Daaruit:

  Vraag 2
  Hoeveel burgers zouden nadelige effecten ondervinden als gevolg van een no deal Brexit? Hoe groot is het financiële belang voor hen als groep, en hoe groot per burger?
  Antwoord vraag 2
  Van personen die in het Verenigd Koninkrijk (VK) wonen maar uit Nederland inkomen uit tegenwoordige arbeid verwerven verwacht de Belastingdienst dat enkele honderden tot circa 2000 personen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn. De hoogte van het belastingnadeel voor hen is heel erg afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige, met name of er sprake is van recht op aftrekposten. De verschillen tussen de belastingplichtigen kunnen dan ook groot zijn. Het is in individuele gevallen, bij hoge aftrekposten voor bijvoorbeeld de eigen woning of betaalde partneralimentatie, mogelijk dat dit om een aanzienlijk nadeel gaat. De belastingplichtigen die wonen in het VK en in Nederland arbeidsinkomen genieten, maar niet kwalificeren als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige verliezen als gevolg van een no deal Brexit alleen het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en in sommige gevallen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voor het jaar 2019 is het belastingdeel van de arbeidskorting maximaal € 835 per persoon.

  Vraag 5
  Hoeveel personen zouden hun persoonsgebonden aftrekposten meteen verliezen bij een no deal Brexit?
  Antwoord vraag 5
  Voor zover we nu hebben kunnen nagaan op basis van de aangiftegegevens voor de inkomstenbelasting voor het jaar 2016 hebben enkele tientallen belastingplichtigen die in het VK woonden persoonsgebonden aftrekposten geclaimd.
  Vraag 13
  Op welke fiscale tegemoetkomingen hebben de 10.000 Nederlandse gepensioneerden recht? Welke verliezen zij? Om welk budgettair beslag gaat het?
  Antwoord vraag 13
  In het VK woonachtige Nederlandse gepensioneerden hebben, als zij aan de materiële voorwaarden voldoen (waaronder in dit geval: niet volledig gepensioneerd zijn), recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het belastingverdrag met het VK wijst pensioeninkomsten, waaronder AOW, als hoofdregel ter heffing toe aan het woonland. Het VK belast deze inkomsten progressief. Daardoor zijn er binnen de groep in het VK woonachtige gepensioneerden nauwelijks mensen die voldoen aan de voorwaarden om te worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. En alleen kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen mogen in de inkomstenbelasting rekening houden met onder andere negatieve inkomsten uit eigen woning, uitgaven voor inkomensvoorzieningen en persoonsgebonden aftrekposten (voor zover zij deze aftrekposten niet in hun woonland kunnen effectueren) en hebben recht op het belastingdeel van alle heffingskortingen, waarvoor zij voldoen aan de materiële voorwaarden. Al deze rechten zijn alleen van toepassing op inwoners van de zogenoemde landenkring. Het VK behoort daartoe na de Brexit niet meer. Voor zover de gepensioneerden nu aanspraak op (een deel van) deze rechten hebben, verliezen ze deze daarom (net als andere belastingplichtigen uit het VK) na afloop van de aangekondigde overgangsregeling.

  Antwoord
 11. Voorts:
  Vraag 16
  Hoe worden de personen die in het VK wonen en toeslagen ontvangen geïnformeerd?
  Antwoord vraag 16
  Het fiscale overgangsrecht dat ik heb aangekondigd ziet op een aantal belastingwetten, niet op toeslagwetten. Uiteraard is wel van belang dat ook toeslagontvangers die gevolgen ondervinden van een no deal Brexit goed worden geïnformeerd. Er is een groep toeslagontvangers waarbij de gevolgen direct ingaan bij een no deal Brexit. Dit betreft verdragsgerechtigden woonachtig in het VK met zorgtoeslag. Het recht op toeslag voor deze groep toeslagontvangers wordt actief gestopt bij een no deal Brexit. De groep toeslagontvangers die het aangaat wordt per brief door het CAK geïnformeerd. Voor ontvangers van de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget in het VK geldt een overgangsregeling voor een periode van zes maanden. De groep toeslagontvangers met kindgebonden budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) per brief geïnformeerd. De groep toeslagontvangers met kinderopvangtoeslag wordt door de Belastingdienst/Toeslagen per brief geïnformeerd.
  Daarnaast zijn er toeslagontvangers in Nederland met de Britse nationaliteit. Hiervoor verandert er de eerste 15 maanden niets na een no deal Brexit omdat zij die tijd hun verblijfsstatus blijven behouden. Deze groep toeslagontvangers is reeds per brief geïnformeerd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (ook over de gevolgen voor het recht op toeslagen).

  Vraag 18
  Wat zijn de fiscale gevolgen van de Brexit voor burgers waar in het kader van het overgangsrecht aan gedacht moet worden?
  Antwoord vraag 18
  In mijn brief van 4 februari 20191 heb ik als voorbeeld genoemd de (gekwalificeerde) buitenlandse belastingplichtige die heffingskortingen en persoonsgebonden aftrekposten kan kwijtraken op het moment dat het VK uit de EU treedt. Naar mijn mening is dit ook het meest in het oog springende fiscale gevolg van de Brexit voor burgers. In het bij deze vragen en antwoorden toegezonden conceptbeleidsbesluit inzake de overgangsregeling ingeval van een no deal Brexit heb ik nog een aantal andere voorbeelden genoemd zoals de toepassing van het anoniementarief in de loonbelasting. In het antwoord op vraag 4 heb ik een opsomming opgenomen van de relevante regelingen.

  Antwoord
 12. Zie : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/22/antwoorden-schriftelijk-overleg-brexit-belastingdienst

  Antwoorden in het kader van het schriftelijke overleg over de brief van 31 januari 2019 houdende de impactanalyse van de Brexit voor de Belastingdienst niet-Douane en het validatierapport van EY van de aanpak van de voorbereidingen van de Belastingdienst.
  Daaruit:

  5. Toeslagen en sociale zekerheid
  De leden van de fracties van de VVD en het CDA vragen of ik in kan gaan op de toeslagontvangers en hoe de groep van toeslagontvangers in het VK eruitziet. Meer specifiek vragen de leden van de fractie van het CDA welke nationaliteit zij hebben, op welke toeslagen zij recht hebben en hoeveel van de toeslagontvangers huurtoeslag of kinderopvangtoeslag krijgen.
  De groep van toeslaggerechtigden in het VK bestaat uit vier te onderscheiden situaties met drie verschillende toeslagen. Deze betreffen op dit moment:
  1. Zorgtoeslag (met Nederlandse zorgverzekering). Betreft een groep van ongeveer 700 burgers. Deze groep burgers houdt het recht op zorgtoeslag na een Brexit.
  2. Zorgtoeslag (verdragsgerechtigden). Betreft een groep van circa 150 burgers. Voor deze groep burgers geldt dat het recht op zorgtoeslag vervalt bij een no deal scenario, omdat deze groep geen verdragsbijdrage meer verschuldigd is aan Nederland (het Centraal Administratie Kantoor). Er is geen sprake van een overgangsregeling.
  3. Kindgebonden budget. Betreft een groep van circa 107 burgers. Voor deze groep burgers vervalt het recht op het kindgebonden budget bij een terugtrekking zonder akkoord. Er is een overgangsregeling voor de duur van zes maanden voorzien door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  4. Kinderopvangtoeslag. Betreft twee burgers. Voor deze burgers vervalt het recht op kinderopvangtoeslag bij een no deal scenario. Er is ook hier een overgangsregeling voor de duur van zes maanden voorzien door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Van de toeslaggerechtigden in het VK hebben 87% de Nederlandse nationaliteit, 5% de Britse nationaliteit en 8% een andere nationaliteit.
  De leden van de fractie van het CDA vragen of de toeslagontvangers in het VK zelf de toeslag stop moeten zetten of dat de Belastingdienst dit kan doen.
  Voor de toeslagontvangers in het VK geldt dat de toeslag door de Belastingdienst kan worden stopgezet. De Belastingdienst is voornemens de toeslagen actief te stop te zetten als deze nog niet door de burger zelf zijn gestopt. Voor de verdragsgerechtigden met zorgtoeslag geldt dat deze actief zullen worden gestopt bij een no deal scenario.
  Voorts vragen de leden van de fractie van het CDA om welke groep met ‘toeslagontvangers die in Nederland wonen’ het gaat.
  Een eerste inventarisatie leert dat er ongeveer 10.000 toeslagen zijn bij alleenstaanden Britten of Britten met een toeslagpartner met eveneens de Britse nationaliteit. Het gaat op dit moment om 6755 zorgtoeslagen, 2116 huurtoeslagen, 622 keer het kindgebonden budget en 468 keer de kinderopvangtoeslag. Voor toeslagontvangers in Nederland met de Britse nationaliteit geldt de overgangsregeling van 15 maanden. Gedurende deze 15 maanden worden Britse burgers door de IND uitgenodigd om hun definitieve verblijfsvergunning aan te vragen. Wanneer Britse burgers na het toekennen van de definitieve verblijfsvergunning ook nog aan de voorwaarden van een toeslag
  voldoen, behouden zij ook na de overgangsperiode het recht op een toeslag. Deze groep toeslagontvangers is begin januari per brief geïnformeerd door de IND over de gevolgen voor het recht op toeslagen.

  De leden van de fractie van D66 vragen of de burgers en bedrijven die als gevolg van de Brexit geen aanspraak meer kunnen maken op toeslagen of socialezekerheidsregelingen nu voldoende zijn geïnformeerd. De leden van de fractie van D66 vragen of de aangekondigde acties bij Toeslagen om toeslagontvangers te informeren bij een no deal scenario niet te laat komt.
  De Kamer is op 15 februari jl. door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, geïnformeerd over de gevolgen voor sociale zekerheid bij een no deal Brexit.6 De Rijksoverheid en de uitvoeringsorganisaties, UWV en SVB, hebben op basis van deze brief de informatie op hun websites over Brexit aangevuld. SZW, UWV en SVB houden in nauwe samenwerking de informatievoorziening actueel over de gevolgen voor lopende socialezekerheidsuitkeringen van zowel een Brexit met terugtrekkingsakkoord als in het geval van een no deal scenario, zodat burgers en bedrijven zich goed kunnen informeren over de eventuele gevolgen. Daarbij wordt opgemerkt dat met de voorgestelde maatregelen de effecten van een no deal scenario op het gebied van sociale zekerheid (deels) worden gemitigeerd. De export van uitkeringen die al lopen op de dag van terugtrekking van het VK wordt zoveel mogelijk gecontinueerd. Op het moment dat er meer helderheid is of een Brexit met of zonder terugtrekkingsakkoord gaat plaatsvinden zullen uitkeringsgerechtigden waarvoor de Brexit directe gevolgen heeft voor hun uitkering, op individuele basis geïnformeerd worden over deze gevolgen.
  Toeslaggerechtigden zijn via brieven op de hoogte gesteld. Britse toeslaggerechtigden in Nederland hebben begin januari een brief ontvangen over de fatsoenlijke regeling. Daarnaast heeft de Belastingdienst, samen met de SVB, een brief in voorbereiding over de veranderingen op het terrein van toeslagen aan Nederlandse toeslaggerechtigden in het VK.
  De leden van de fractie van de VVD vragen of ik kan aangeven hoe de Britse werknemers in Nederland geïnformeerd worden en of ik kan ingaan op de procedure (tijd en kosten) om een verblijfs- of tewerkstellingsvergunning te verkrijgen.
  De minister van Buitenlandse Zaken heeft uw Kamer in de brief van 7 januari geïnformeerd over de fatsoenlijke oplossing voor Britten die woonachtig zijn in Nederland.7 Deze groep van ongeveer 45.000 Britten en hun familieleden heeft daar in januari ook een brief over ontvangen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In de brief is aangegeven dat de Britten ook in een no deal scenario welkom blijven om hier te wonen, werken en studeren. Er zal een overgangsperiode van 15 maanden komen. Tijdens deze periode zullen Britten worden uitgenodigd door de IND voor het aanvragen van een definitieve verblijfsvergunning. Daarvoor gelden dezelfde verblijfsvoorwaarden als voor EU-burgers. Hierdoor hebben werkgevers geen aparte werkvergunning nodig om deze groep in dienst te houden of te nemen.
  De tijdelijke verblijfsvergunning voor de overgangsperiode wordt gratis verleend. Voor de aanvraag van een definitieve vergunning zullendezelfde leges worden geheven als aan andere EU-burgers. Dit is voor volwassenen €57 en voor kinderen €30. Indien een Brit al in het bezit is van een EU-document voor EU duurzaam verblijf, kan dit gratis worden omgewisseld voor een nieuwe vergunning.

  Antwoord
 13. Voorts uit dezelfde brief:

  6. Werknemers
  De leden van de fractie van D66 vragen hoe groot de groep is die naar verwachting door de Brexit geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige meer is en wat naar verwachting de gemiddelde grootte van het belastingnadeel per niet langer kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is.
  Na afloop van de aangekondigde overgangsmaatregel kan een inwoner van het VK niet meer worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Onder de groep in het VK wonende gepensioneerden komt kwalificerende buitenlandse belastingplicht nagenoeg niet voor. Van degenen die in het VK wonen maar uit Nederland inkomen uit tegenwoordige arbeid verwerven verwacht de Belastingdienst dat enkele honderden tot circa 2000 personen kwalificerend buitenlands belastingplichtig zijn. De hoogte van het belastingnadeel voor deze groep is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige, met name of er sprake is van aftrekposten. De verschillen tussen de belastingplichtigen kunnen dan ook groot zijn. Het is in individuele gevallen mogelijk dat dit om een aanzienlijk nadeel gaat, bij bijvoorbeeld hoge aftrekposten voor de eigen woning of betaalde partneralimentatie.
  De leden van de fractie van D66 vragen hoe de betrokken personen hun gedrag kunnen aanpassen, zodat zij geen belastingnadeel hebben. Deze leden vragen of deze groep hier voldoende handelingsperspectief heeft en of het realistisch is om van deze groep te vragen dat zij hun gedrag aanpassen.
  Vanaf het moment van de Brexit behoort het VK niet meer tot de EU, maar is het een zogenoemd derde land, en dat heeft ook fiscale consequenties. Het kabinet treft in het geval van een no deal scenario onder andere voor de inkomstenbelasting een overgangsregeling tot en met eind 2019. Het kabinet tracht met deze overgangsperiode alle personen die in het VK wonen en die daardoor nu fiscale voordelen genieten de tijd te geven om zich waar mogelijk voor te bereiden op de gewijzigde situatie. Wat de Belastingdienst in zijn impactanalyse heeft gedaan is in kaart brengen welk gedrag de betreffende groep mogelijk kan vertonen om het belastingnadeel weg te nemen.
  Daarop kan de Belastingdienst zijn uitvoering vervolgens inrichten. Hierbij valt met name te denken aan remigratie terug naar Nederland.
  De leden van de fractie van het CDA vragen welke heffingskortingen er na de Brexit vervallen voor Britten die in Nederland werken.
  Britten die in Nederland werken maar in het VK wonen, kunnen zonder maatregelen in het geval van een no deal scenario het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting verliezen. Dit geldt zowel voor de loonbelasting als voor de inkomstenbelasting. Hiernaast kunnen zij in de inkomstenbelasting het recht verliezen op het belastingdeel van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Indien deze Britten voldoen aan de voorwaarden om te worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige hebben zij, als zij aan de materiële voorwaarden voldoen, in de inkomstenbelasting recht op het belastingdeel van alle heffingskortingen. In het no deal scenario verliezen zij dit recht na de aangekondigde overgangsperiode.
  De leden van de fractie van de SP vragen hoeveel extra mensen in aanmerking komen voor de expat-regeling en of daar een overzicht van kan worden verstrekt. Daarbij vragen deze leden wat het financieel beslag van deze groeiende groep is.
  Indien een aantal internationale opererende bedrijven zich na de terugtrekking in Nederland vestigt, kan dit leiden tot meer aanvragen voor toepassing van de 30%-regeling voor inkomende werknemers. De eventuele toename van het aantal verzoeken en de budgettaire gevolgen daarvan zijn op dit moment echter niet goed in te schatten.8

  Antwoord
 14. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/22/verslag-schriftelijk-overleg-over-stand-van-zaken-brexit

  Kamerstuk ….. , nr. …
  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
  Vastgesteld … maart 2019
  Binnen de vaste commissie voor Europese Zaken bestond bij een aantal fracties de behoefte om aan de minister van Buitenlandse Zaken enkele vragen en opmerkingen voor te leggen met betrekking tot de kabinetsbrief Stand van zaken inzake de Brexit en de Nederlandse voorbereidingen op het no deal Brexit scenario (Kamerstuk 23987 nr. 323) en de kabinetsbrief inzake de uitvoering van de motie van de leden Van der Graaf en Omtzigt over het online plaatsen van alle beschikbare Brexitplannen (Kamerstuk 23987 nr. 321).
  De minister van Buitenlandse Zaken heeft op de vragen en opmerkingen geantwoord bij brief van 22 maart 2019. De vragen en opmerkingen van de fracties en de antwoorden van het kabinet zijn hieronder afgedrukt.

  Daaruit:
  Sociale zekerheid voor burgers
  De leden van de D66-fractie hebben enkele vragen over een fatsoenlijke oplossing voor sociale zekerheid voor burgers indien het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord over de uittredingsvoorwaarden uit de EU stapt. Kan het kabinet uitgebreid toelichten wat de verschillen zullen zijn voor Nederlanders (of andere personen) in het Verenigd Koninkrijk die een Nederlandse uitkering ontvangen tussen aan de ene kant het scenario van het uittredingsakkoord en aan de andere kant het no dealscenario en de geschetste maatregelen in de Kamerbrief van 15 februari 2019 (23 987 nr 315)?

  55. Antwoord van het kabinet
  Het terugtrekkingsakkoord met het VK voorziet in een overgangsperiode tot eind 2020 waarin het EU-recht, dus ook de coördinatieverordening sociale zekerheid 883/2004 en de daarbij horende toepassingsverordening, inclusief de daarbij horende rol van het Europese Hof van Justitie, integraal doorlopen. Tijdens deze overgangsperiode kunnen nieuwe sociale zekerheidsrechten ontstaan en opgebouwd worden conform deze Europese verordeningen. Doordat de Europese regels over toepasselijke wetgeving blijven gelden, wordt voorkomen dat men dubbele premies betaalt en dubbel verzekerd is, dan wel geen premies betaalt en onverzekerd is. Voor Nederlanders en andere personen in het VK die een Nederlandse uitkering ontvangen, verandert er tijdens deze overgangsperiode niets. Bovendien worden hun sociale zekerheidsrechten door het terugtrekkingsakkoord ook beschermd na afloop van de overgangsperiode. De export van kinderbijslag en andere kindregelingen lopen conform de huidige Europese regels door. Indien er geen sprake is van een terugtrekkingsakkoord met het VK, is de bescherming van de sociale zekerheid op onderdelen beperkter van aard. Bestaande uitkeringen lopen door, met uitzondering van de kinderbijslag en andere kindregelingen, die na twee kwartalen na de uittredingsdatum stoppen. De export van lopende Nederlandse AOW-uitkeringen wordt ongewijzigd gecontinueerd voor personen die op de dag waarop het VK zich uit de EU terugtrekt in het VK wonen. Eenzelfde regeling wordt getroffen voor de Algemene nabestaandenwet (ANW), Ziektewet (ZW), Wet arbeid en zorg (WAZO), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), en in zeer specifieke gevallen de Werkloosheidswet (WW) en de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). Het kabinet acht het rechtvaardig om overgangsrecht te regelen dat ziet op volledig eerbiedigende werking van deze lopende uitkeringen. De mogelijkheid om met behoud van maximaal drie maanden WW in het VK te gaan solliciteren vervalt. In een no deal scenario is er geen vrij werknemersverkeer, waardoor de ratio achter deze vorm van export wegvalt. Verder wordt het nationale overgangsrecht, zoals hiervoor beschreven ook toegepast op personen die in de periode van 12 maanden na de datum van de no deal scenario recht hebben of krijgen op een van de uitkeringsrechten – met uitzondering van de WW en de IOW – en in deze periode in het VK wonen of verhuizen naar het VK. Export van deze uitkeringen naar het VK ten behoeve van deze personen blijft daardoor mogelijk. Deze maatregel geeft burgers de tijd om kennis te nemen van de veranderingen als gevolg van de no deal scenario, zich daarop voor te bereiden en beslissingen (zoals verhuizen van en naar het VK) te nemen. Na een periode van een jaar na de uittredingsdatum stopt voor personen die daarná AOW-gerechtigd worden de aanvulling van 20% voor alleenstaanden. Nieuwe uitkeringen worden na dat jaar niet meer geëxporteerd, tenzij het gaat om de 50% gehuwden-AOW. Doordat de Europese regels over toepasselijke wetgeving niet meer gelden, kan het voorkomen dat men dubbele premies betaalt en dubbel verzekerd is, dan wel geen premies betaalt en onverzekerd is. Bezien wordt, in afstemming met de Europese Commissie gezien de gevoeligheid van bilaterale contacten met het VK, wat de mogelijkheden zijn om met het VK te komen tot operationele afspraken om gevallen van dubbel of onverzekerd te zijn te voorkomen.

  Antwoord
 15. Voorts:

  Kan het kabinet daarnaast schetsen wat het tijdspad is voor het ontwerpbesluit op basis van de tijdelijke delegatiegrondslag in de Verzamelwet Brexit aangaande sociale zekerheid? Wat is het tijdpad voor de andere AMvB’s die in voorbereiding zijn en op welke wijze wordt de voorhangprocedure geregeld, gezien de geringe tijd die er nog rest tot de Brexit en de Verzamelwet nog niet is aangenomen door de Eerste Kamer?
  57. Antwoord van het kabinet

  Voor wat betreft de vraag naar het tijdpad en voorhang van amvb’s op grond van de Verzamelwet Brexit kan het volgende worden gemeld. De amvb’s die op grond van de artikelen III (op grond van de Elektriciteitswet), IV (op grond van de Gaswet) en VII (sociale zekerheid) van de Verzamelwet Brexit in voorbereiding zijn, kunnen pas worden vastgesteld en in werking treden nadat de Verzamelwet Brexit tot stand is gekomen en in werking is getreden. Of en wanneer dat zal gebeuren is afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer en of er sprake zal zijn van een Brexit met of zonder terugtrekkingsakkoord. Voor deze amvb’s voorziet de wet niet in een voorhangprocedure. Voor de amvb op grond van artikel VII is voorzien in goedkeuring bij wet nadat deze is tot stand gekomen. Voor amvb’s op grond van artikel X (vangnet) voorziet het voorstel voor de Verzamelwet Brexit wel in een voorhangprocedure. Op dit moment zijn echter geen amvb’s op grond van artikel X voorzien

  Antwoord
 16. Zie:

  https://www.emigrate.co.uk/news/20190424-25553_france-sends-brits-30-day-notice-to-leave-if-earning-less-than-stated-requirements-

  Expat pensioners in France under threat of being thrown out due to income reuirements
  Posted on 24 Apr at 6 PM in Europe News France Legal UK Visas Working Abroad
  Story link: Expat pensioners in France under threat of being thrown out due to income reuirements
  A warning about strict income tests has been issued to UK expats already living and working in France and those planning to do so in the near future. (…)

  Antwoord
 17. Question for written answer E-002424/2019
  to the Commission
  Rule 138
  Phil Bennion (Renew)
  Subject: Brexit
  In July 2018, the EU ruled that it would be up to Member States, and not the EU, to decide what rights to grant British citizens in their countries.
  The EU’s Chief Negiotiatior for Brexit, Michel Barnier, confirmed this again in a letter to Brexit Secretary Stephen Barclay on 25 March 2019.
  Can the Commission now provide a guarantee that UK citizens currently living in the EU27 Member States will retain their full rights to live and work in the EU even in the event of a no-deal Brexit?
  What can it do to safeguard the rights of EU citizens living in the UK?

  Antwoord
 18. Question for written answer E-002428/2019
  to the Commission
  Rule 138
  Lídia Pereira (PPE)
  Subject: Rights of EU citizens resident in the UK
  Given Boris Johnson’s appointment as the UK’s Prime Minister, one of the main faces of the Leave campaign has now reached the highest position of power in British politics and will lead the country’s dialogue with the EU. It is worth remembering that Johnson has been against the Withdrawal Agreement.
  The reciprocal rights of EU and British citizens, the backstop clause safeguarding the border between Northern Ireland and the Republic of Ireland and compliance with financial commitments are all part of the agreement which has been rejected by the British Parliament by majorities determined by political and party circumstances that now need to be resolved.
  Of the estimated 3.5 million EU citizens living in the UK (including 400 000 Portuguese), only 860 000 (81 000 Portuguese) have applied for resident status.
  Taking into account the withdrawal deadline and the public positions of the British Prime Minister, rejecting the current agreement and possibly leaving without an agreement:
  How are the rights of EU citizens resident in the UK guaranteed if the UK leaves without an agreement?

  Antwoord
 19. Een lid van de VBNGB meldt vanuit het V.K. dat hij een brief van het CAK heeft gehad, waarin staat:
  “Aangezien ik een in Engeland wonende Nederlandse gepensioneerde ben kreeg ik recent een schrijven van het CAK mbt het verlaten van het VK uit de EU op 31 oktober 2019.

  Daarin meldt het CAK dat als het VK de EU verlaat met een ‘deal’ er tot en met 31 december 2020 niets voor mij verandert.

  Mocht er sprake zijn van een ‘no deal’ dan verandert mogelijk het volgende. Alleen recht op zorg van de NHS (waar ik als belastingplichtige sowieso al recht op had), geen verdragsbijdrage meer, geen recht op een EHIC van het CAK, geen recht op eventuele zorgtoeslag.

  Het CAK meldt voorts dat “bent u tijden de Brexit in een ander EU/EER- land of Zwitseland onder behandeling? Nederland werkt aan een regeling voor de vergoeding van eventuele kosten.”

  Mijn vraag: hebben anderen die brief ook gehad?
  Twee opmerkingen:
  1. Kennelijk wordt er niet gewerkt aan een overgangsregeling voor een no-deal situatie bij een lopende behandeling in het pensioenland Nederland. Dat is vreemd: men zal eerder in Nederland dan in derde EU/EER staten onder behandeling zijn vanuit het V.K. zo vermoed ik. En aangezien het V.K. na een no deal Brexit ook voor Nederland een derde (wereld)staat wordt zou je verwachten dat ook dan een overgangsregeling wordt voorbereid.
  Hoe dan ook is te hopen dat zo’n overgangsregeling tijdig bekend wordt, namelijk op de dag dat helder is dat er een no deal Brexit komt.
  2. Bij een no deal Brexit ware nog te onderzoeken of uit bilaterale sociale zekerheidsverdragen met EU staten voor in het V.K. wonende personen die thans verdragsgerechtigd zijn t.a.v. een andere staat rechten gaan voortvloeien. Ik zal dat voor het verdrag met Nederland bekijken.

  Antwoord
 20. Het Nederlandse socialezekerheidsverdrag met het V.K. bevat slechts bepalingen over uitkeringen, niet over (ziekte)verstrekkingen. Dat impliceert dat voor thans bestaand verdragsrecht na een no deal Brexit voor verstrekkingen niet kan worden teruggevallen op dit verdrag.

  Antwoord
 21. Question for written answer P-002565/2019
  to the Commission
  Rule 138
  Antony Hook (Renew)
  Subject: Disruption to medical treatment because of Brexit
  As a member of the EU, the UK currently benefits from cross-border medical data transfers under relevant EU legal frameworks including the General Data Protection Regulation (GDPR), which will no longer apply to UK healthcare providers after Brexit. UK citizens also enjoy the right to a European Health Insurance Card (EHIC).
  If the UK leaves the EU without a deal, what does the Commission expect will happen in relation to the cross-border transfer of medical data and access to EHICs for UK citizens and how will this affect patient care?
  How long will it take to put new arrangements in place?
  What other impacts on patients does the Commission expect in the event of a no-deal Brexit?

  Antwoord
 22. Parliamentary questions
  16 September 2019 E-002424/2019(ASW)

  Joint answer given by President Juncker on behalf of the European Commission
  Written questions: E-002428/19 , E-002424/19
  Question references: E-002424/2019, E-002428/2019

  The Commission has consistently made clear that protecting the legal status of EU citizens in the United Kingdom (UK) and of UK nationals in the EU is a priority. One of the key elements of the Withdrawal Agreement which the EU negotiated with the UK Government is precisely its Part II which contains all the necessary guarantees to this effect.
  For a situation in which the EU solution provided for by the Withdrawal Agreement is not available, the EU-27 Member States have prepared or adopted national contingency measures to ensure that already residing UK nationals and their non-EU family members could remain legally resident in the immediate period after such a no-deal withdrawal(1). The Commission has worked with Member States to ensure coherence in the overall approach, while recognising that national flexibility is needed. An up-to-date overview of national measures on residence rights is available on the Commission’s Brexit Preparedness webpages(2).
  After a no-deal withdrawal, the legal status of EU citizens in the United Kingdom would be a matter of UK national law. The Commission has welcomed the UK Government’s reassurances and the policy measures taken to ensure that, even in a no-deal scenario(3), the rights of EU citizens in the UK will be protected through the so-called EU Settled Status. The Commission’s Representation Offices in the UK and the relevant services in Brussels will continue to closely monitor and analyse the situation. The Commission Representation and the Member States’ diplomatic representations in the UK continue to coordinate in order to provide information, expertise and legal advice to EU citizens in the UK. Information about the UK Government’s approach is available on the UK Government’s website(4).

  (1)
  Commission Communication of 12 June 2019 ‘State of play of preparations of contingency measures for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union’ (COM(2019) 276 final).

  (2)
  https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/citizens-rights_en
  (3)
  Policy paper on citizens’ rights in the event of a no deal Brexit (Published 6 December 2018; last updated 28 March 2019), https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizensrights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit; Policy paper on Immigration from 12 April 2019 if there is no deal (Published 28 January 2019), https://www.gov.uk/government/publications/eu-immigrationafter-free-movement-ends-if-theres-no-deal/immigration-from-30-march-2019-if-there-is-no-deal
  (4)
  https://www.gov.uk/eusettledstatus

  Antwoord
 23. Bijzonder nieuws op het gebied van dubbele nationaliteit! Tot afgelopen weekend heeft elk kabinet-Rutte dubbele nationaliteit tegengehouden. Het noodwetsvoorstel dat deze aankomende week de parlementaire vloer bereikt, breekt met deze traditie. Dit komt omdat er plotseling een kamermeerderheid voor te vinden is, bestaande uit D66, VVD, PvdA, GroenLinks en 50Plus.
  Verwachte tijdslijn van dit wetsvoorstel: woensdag zal het wetsvoorstel in de Tweede Kamer tijdens een zogenaamde Procedurevergadering worden behandeld (een soort commissie). Daarna zal de wet (hopelijk z.s.m.) worden ingediend voor plenaire behandeling. Na behandeling in de Tweede Kamer zal dan nog behandeling in de Eerste Kamer moeten volgen, hopelijk kort erna: het wetsvoorstel moet immers voor de Brexit-datum van 31 oktober a.s. zijn behandeld.
  Wat houdt het wetsvoorstel in? Kort gezegd wordt een uitzonderingspositie gecreëerd voor de Nederlanders in het VK die door de Brexit zijn getroffen. Het is al veel in de pers geweest de afgelopen dagen, zie bijvoorbeeld de Telegraaf, het NRC, de Volkskrant en – inclusief reactie van SNBN – DutchNews.
  Zie hier meer informatie over de overwegingen van verschillende politieke partijen bij dit wetsvoorstel.

  Lees verder op:
  https://www.nederlandersbuitennederland.nl/urgent-ontwikkelingen-dubbele-nationaliteit-nieuwsbrief/

  Antwoord
  • De eerste bespreking van dit noodwetsvoorstel zal op woensdag 9 oktober zijn, van 10.15u tot 11.45u (Nederlandse tijd). De bespreking is live te volgen via NPO Politiek of via de app “Debat Direct“.

   Antwoord
 24. CDA verbaast met zeer fel betoog tegen dubbele nationaliteit
  10 okt, 2019 | 59 reacties
  Vandaag vond de eerste fase van het debat plaats over het noodwetsvoorstel dat dubbele nationaliteit voor Nederlanders, die getroffen zijn door de Brexit, mogelijk moet maken. Het CDA eiste verrassenderwijs een hoofdrol voor zich op door zich zeer fel tegen dubbele nationaliteit te keren. Dit in tegenstelling tot de VVD, die op uitzonderlijke basis voorstander is van het mogelijk maken van dubbele nationaliteit voor de Nederlanders die getroffen zijn door de Brexit.

  Lees verder op:
  https://www.nederlandersbuitennederland.nl/cda-verbaast-met-zeer-fel-betoog-tegen-dubbele-nationaliteit/

  Antwoord
 25. SNBN bericht:

  Dinsdag deel 2 debat Brexit-noodwet Dubbele Nationaliteit
  24 okt, 2019 |
  Na het eerste debat van twee weken geleden over het ‘Brexit-noodwetsvoorstel’ (dat nogal verbazingwekkend verliep door de tirade van het CDA tegen dubbele nationaliteit) zal dinsdag 29 oktober om 20.45u NLe tijd in de Tweede Kamer het vervolg op dit debat plaats vinden. Tijdens dit debat zullen regering en initiatiefnemers van het wetsvoorstel antwoorden geven op de vragen die eerder gesteld zijn.

  Lees verder op:
  https://www.nederlandersbuitennederland.nl/dinsdag-deel-2-debat-brexit-noodwet-dubbele-nationaliteit/

  Antwoord
 26. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/vraag-en-antwoord/is-mijn-europese-zorgpas-ehic-nog-geldig-na-de-brexit
  Is mijn Europese Zorgpas (EHIC) nog geldig na de Brexit?
  Met de EHIC heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC is alleen geldig in landen binnen de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Dit zijn de EU (tot en met 31 december 2020 valt het VK daar ook nog onder), Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, en Zwitserland. Op de achterkant van uw Nederlandse zorgpas staat European Health Insurance Card. Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. Uw Europese Zorgpas (EHIC) is dan nog geldig. De situatie na die datum kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken.
  Als er nieuwe afspraken komen
  Tijdens de overgangsperiode onderhandelen de EU en het VK over de toekomstige relatie. Afspraken over gezondheidszorg kunnen daar onderdeel van zijn. In de loop van 2020 komt daar meer duidelijkheid over.
  Als er geen nieuwe afspraken komen
  Als er geen afspraken worden gemaakt, kunt u na 31 december 2020 geen gebruik meer maken van uw EHIC in het VK.

  Antwoord
 27. Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-004111/2021
  aan de Commissie
  Artikel 138 van het Reglement
  Sophia in ’t Veld (Renew)
  Betreft: Schending van de rechten van EU-burgers in het VK
  Sinds de terugtrekking van het VK uit de EU hebben EU-burgers die in het VK wonen een aanvraag ingediend voor het EU Settlement Scheme, om hun rechten als inwoner van het VK te kunnen blijven uitoefenen. EU-burgers zijn echter op talrijke belemmeringen gestuit bij het verkrijgen of bewijzen van hun pre-settled of settled status, hetgeen ernstige gevolgen heeft voor hun toegang tot werk, onderwijs, huisvesting, ondersteuning, gezondheidszorg en voor internationaal reizen.
  Problemen die worden vastgesteld zijn onder andere trage afgifte of het niet afgeven van verklaringen van aanvraag en gebrek aan duidelijkheid over de vraag of en hoe een nieuw paspoort aan iemands pre-settled of settled status kan worden gekoppeld, met als gevolg dat EU-burgers niet kunnen bewijzen dat zij de pre-settled of settled status hebben aangevraagd of verkregen. Dit heeft enorme onzekerheid tot gevolg voor aanvragers, in het bijzonder wanneer zij voornemens zijn te reizen of op reis zijn.
  In het tweede rapport van the3million aan de Independent Monitoring Authority (de onafhankelijke toezichthoudende instantie) voor de overeenkomst inzake de rechten van burgers, worden nog talkrijke andere belemmeringen vastgesteld.
  1. Is de Commissie op de hoogte van de problemen waarmee EU-burgers in het VK worden geconfronteerd bij het verkrijgen of bewijzen van hun pre-settled of settled status?
  2. Welke van de zaken die in het rapport worden uitgelicht, beschouwt zij als zijnde schendingen van het deel van het terugtrekkingsakkoord over de rechten van burgers?
  3. Welke maatregelen gaat zij nemen om ervoor te zorgen dat het terugtrekkingsakkoord volledig en correct wordt uitgevoerd en toegepast, met name het deel over de rechten van burgers?

  Antwoord
 28. NL P-004111/2021 Antwoord van vicevoorzitter Šefčovič namens de Europese Commissie (18.11.2021)

  1. De Commissie is zich ten volle bewust van de problemen waarmee EU-burgers worden geconfronteerd bij het verkrijgen of bewijzen van hun pre-settled of settled status. De Commissie tracht deze problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat het terugtrekkingsakkoord wordt uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk (VK) en alle EU-lidstaten ten behoeve van de EU-burgers en de Britse onderdanen en hun gezinsleden.

  2. Op basis van het rapport van the3million en de informatie van de EU-delegatie in het VK over onopgeloste kwesties , heeft de EU-medevoorzitter van het gespecialiseerd Comité Burgerrechten in september 2021 een aantal nieuwe onderwerpen aan de Britse medevoorzitter voorgelegd die bij de uitvoering door het VK moeten worden opgelost. De EU maakt zich vooral zorgen over het reizen naar en de toegang tot het VK, de nieuwe digitale status en het vijandige klimaat in het VK ten aanzien van EU-burgers, met name EU-burgers die nog niet in het bezit zijn van een verklaring dat de aanvraag is ingediend.

  3. De Commissie pakt deze kwesties sinds augustus 2020 aan in het Gemengd Comité van het terugtrekkingsakkoord en het gespecialiseerd Comité Burgerrechten. In het gespecialiseerd comité wezen het VK en de EU op het belang van een open en constructieve dialoog en bevestigden zij opnieuw hun gedeelde doelstelling om ervoor te zorgen dat deel twee van het terugtrekkingsakkoord correct wordt uitgevoerd en toegepast in het VK en de EU, ten behoeve van hun burgers.

  De Commissie zal deze kwesties met de nodige waakzaamheid blijven volgen en behandelen. Zij werkt ook nauw samen met belanghebbenden, waaronder the3million en de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit van het VK, om een effectieve uitvoering van het terugtrekkingsakkoord in het VK te bevorderen via alle beschikbare kanalen voor samenwerking, onder meer via contacten die de EU-delegatie in het VK onderhoudt met de autoriteiten van het VK.

  Antwoord
 29. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/veranderingen-voor-nederlanders-in-2021-na-de-brexit
  Daarin:
  Zorgverzekering
  EHIC mogelijk niet meer geldig, wel recht op spoedeisende gezondheidszorg
  Het VK en de EU hebben afspraken gemaakt over toegang tot de gezondheidszorg bij kort verblijf. Als u voor korte tijd naar het VK gaat, bijvoorbeeld als toerist, heeft u recht op spoedeisende gezondheidszorg in het VK. De overheid bekijkt hoe die afspraken verder worden uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend is, is ook bekend of u uw EHIC in het VK kan blijven gebruiken. Sinds 1 januari 2021 kunt u een reisverzekering inclusief medische kosten afsluiten om meer ziektekosten te verzekeren.
  Lees meer over de geldigheid van de EHIC na de Brexit.
  Lees meer over ziektekostenverzekering na de Brexit.

  • Hoedanigheid: - Adviseur
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.