Selecteer een pagina

Nederland wijzigt belastingverdrag met Denemarken

jun 13, 2018

Nieuwsbericht  van de rijksoverheid| 09-05-2018 | 14:43

Nederland heeft een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Denemarken ondertekend. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de toewijzing van het heffingsrecht over pensioenen. Ook zijn er afspraken gemaakt tegen belastingontwijking.

Het wijzigingsprotocol is woensdag 9 mei in Kopenhagen ondertekend. In een belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald.

Op dit moment wordt het heffingsrecht over pensioen dat afkomstig is uit Nederland of Denemarken toegewezen aan de woonstaat van de pensioengenieter. Met de nieuwe afspraken mogen pensioenen ook worden belast in het land waaruit deze afkomstig zijn. Het woonland voorziet op grond van het belastingverdrag dan in de voorkoming van dubbele belasting. Voor bestaande situaties is een overgangsregeling getroffen.

Daarnaast is in het wijzigingsprotocol een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Bij dergelijk oneigenlijk gebruik of misbruik vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met de opname van deze antimisbruikbepaling en enkele andere aanpassingen voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaarden uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Ook zijn een aantal verdragsbepalingen uit het verdrag gemoderniseerd, waaronder de bepalingen inzake informatie-uitwisseling en bijstand bij invordering.
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/05/09/nederland-wijzigt-belastingverdrag-met-denemarken

2 Reacties

 1. Het huidige pensioenartikel in het belastingverdrag met Denemarken geeft inderdaad woonstaatheffing aan, meer en detail als volgt:

  “Artikel 18. Pensioenen, lijfrenten en sociale-zekerheidsuitkeringen
  1. Onverminderd de bepalingen van artikel 19, tweede lid, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen betaald aan een inwoner van een van de Staten ter zake van een vroegere dienstbetrekking alsmede lijfrenten slechts in die Staat belastbaar.
  2. Indien deze beloningen echter geen periodiek karakter dragen en worden betaald ter zake van een in de andere Staat uitgeoefende vroegere dienstbetrekking, of indien in plaats van het recht op lijfrenten een afkoopsom wordt betaald, mogen deze beloningen of deze afkoopsom worden belast in de Staat waaruit zij afkomstig zijn.
  3. Pensioenen en andere betalingen krachtens de bepalingen van een sociale-zekerheidsstelsel van een van de Staten aan een inwoner van de andere Staat mogen in de eerstbedoelde Staat worden belast.
  4 . De uitdrukking „lijfrente” betekent een vaste som, periodiek betaalbaar op vaste tijdstippen, hetzij gedurende het leven, hetzij gedurende een vastgesteld of voor vaststelling vatbaar tijdvak, ingevolge een verbintenis tot het doen van betalingen, welke tegenover een voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde staat. ”

  Het nieuwe artikel is nog niet bekend: zal met de parlementaire behandeling van het verdrag bekend worden. Het persbericht duidt er niet op dat er een overgangsrecht geschapen wordt voor al in Denemarken wonende pensioenemigranten, iets waar de VBNGB voor is (evenmin of er misschien gedeelde mogelijkheden zijn van woonstaat- en bronstaatheffing over pensioenen, zoals voor België en Duitsland het geval is in de nieuwere belastingverdragen)
  In samenhang met de ooit geschapen mogelijkheid door het Deense ministerie van Financiën om de bijdrage ex art. 69 ZVW aan CvZ (thans dus aan CAK) verrekend te verkrijgen met de Deense inkomstenbelasting kan zo’n overgangsregeling van belang zijn. Duidelijk zal immers zijn dat indien slechts aan Nederland nog inkomstenbelasting betaald zou gaan worden in de toekomst door pensioenimmigranten in Denemarken, die methode op de tocht kan komen te staan. Nederland althans staat geen negatieve inkomstenbelasting toe, en ik vermoed Denemarken ook niet.

  Bij dezen een oproep aan verdragsgerechtigde gepensioneerden (ten laste komend voor zorg ten laste van CAK , of zelfs een nog andere staat dan Denemarken) wonend in Denemarken te melden of zij nog gebruik hebben gemaakt (of: konden maken) van die verrekeningsmethode in het recente verleden.

  Antwoord
 2. Heb AOW en pensioen uit DK sinds mei 2022 betaal daarover in DK en NL belasting,als ik de nieuwe wet zo lees klopt daar ergens iets niet

  • Hoedanigheid: - Niet-lid
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.