Selecteer een pagina

Verzoek om teruggaaf Franse sociale heffingen over vermogensinkomsten vanaf 2016

nov 23, 2018

Toelichting Hierbij treft u een model-bezwaarschrift aan dat door verdragsgerechtigden wonend in Frankrijk, die voor ziektekosten ten laste komen van Nederland, kan worden gebruikt om bezwaar aan te tekenen tegen de heffing van sociale lasten (CSG, CRDS, etc.) op inkomsten uit vermogen. Gezien nieuwe Franse jurisprudentie is de met ingang van 2016 ingevoerde reparatiewetgeving om…

Deze pagina is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden van de VBNGB

Een deel van deze website is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden. Het bij elkaar brengen van relevante informatie kost inspanningen en geld. Zo ook deze website en het onderhouden er van. Een deel van de website houden wij vrij toegankelijk. Hier leest u wat vrij is en wat niet, en waarom.
Als u al lid bent kunt u hieronder inloggen. Bent u nog geen lid? Dan nodigen wij u uit om lid te worden, door het aanmeldformulier in te vullen.

25 Reacties

 1. Het is aan te bevelen om in het bezwaarschrift te vragen om de beslissing op het bezwaar aan te houden totdat in hoogste instantie (Cour de Cassation) over de al lopende zaken is beslist. Indien ze op dat verzoek ingaan, hoef je niet binnen twee maanden beroep aan te tekenen bij het Tribunal Administratif.

  Het inschakelen van een Conciliateur de Justice is in deze volkomen zinloos. De CdJ heeft namelijk geen bevoegdheid in zaken tussen de burger en de overheid. Zie:

  http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736 onder “Quelles sont ses missions?”

  Wel kun je een Défenseur des Droits inschakelen. Anders dan een CdJ is deze echter niet gratis. Persoonlijk zou ik dan liever naar een Nederlandstalige advocaat stappen.

  Antwoord
  • In het model-verzoekschrift tot teruggaaf is een zin opgenomen die de mogelijkheid behelst (d.w.z. een aanbod van de kant van de verzoeker) het bezwaar aan te houden tot de Franse rechtsgang is voltooid , met behoud van alle rechten en vorderingen.
   Het inschakelen van een conciliateur fiscal wordt genoemd als mogelijkheid in de afwijzing op een bezwaarschrift, zo is al gebleken. Of dit zin heeft is inderdaad de vraag. Hoogstens in die gevallen waarin het verzoek verkeerd begrepen. Maar , zoals in de toelichting vermeld, de inschakeling doet termijnen van beroep, twee maanden na afwijzing, niet veranderen of opschorten.

   Antwoord
   • Dat laatste klopt inderdaad, Jan. Daar had ik niet aan gedacht. Dankjewel. Wanneer er niet binnen twee maanden wordt geantwoord, moet je zogenaamd “fictief” beroep instellen.

 2. Nog één vraag:
  Het bezwaarschrift bevat een verzamelbezwaar voor de jaren 2016 t/m 2018. Wanneer je bezwaar maakt via de website Impots.gouv.fr en je persoonlijke account, kun je slechts per jaar bezwaar maken.

  Is dit verzamelbezwaar bedoeld om een jaar te kiezen of is het bedoeld zoals het er staat, dus voor drie jaren (indien toepasselijk)? Dan zul het dus per post (aangetekend met AR) moeten verzenden. Of driemaal via de website van de Impôts.

  Antwoord
 3. Het is op de eerste plaats bedoeld per post te verzenden. De vormvereisten van de Franse regelgeving moeten natuurlijk wel in acht worden genomen. Indien elektronisch een claim kan worden ingediend en dat afzonderlijk per jaar moet zal men dus (zo nodig) per jaar moeten claimen.

  Antwoord
  • In het forum van http://www.infofrankrijk.com plaatste iemand een link naar het artikel van een luxemburgse belastingadviseur, waarin deze vertelt dat de franse regering voornemens is om het voor expats en grenswerkers fiscaal gemakkelijker te maken, onder meer door de sociale lasten op kapitaalinkomsten af te schaffen voor degenen die onder het sociale systeem van een andere lidstaat vallen. Deze voorstellen worden momenteel behandeld in de Assemblée.

   Omdat zij zelf revenus foncières ontvangt uit Frankrijk heeft ze alvast de proef op de som genomen. Ze stuurde een brief naar de impôts. Die vroegen haar een bewijs te sturen dat ze valt onder het sociale stelsel van een andere lidstaat. Daaruit trekt ze de conclusie dat wanneer je schrijft dat je onder een ander sociaal stelsel valt, je bezwaar wordt goedgekeurd, vooruitlopend op de wetswijziging die volgens haar in 2019 haar beslag moet krijgen.

   Zij wijst er tevens op dat over de terug te vorderen bedragen ook wettelijke rente kan worden gevorderd, vanaf het moment van betaling tot aan de dag van terugbetaling door de fiscus. Voor sommige bedragen kan dat ondanks de lage rentestand wellicht interessant zijn.

   Zie voor het (franstalige) artikel:
   http://www.lequotidien.lu/grande-region/frontaliers-la-csg-cest-fini/

   Antwoord
   • Het verzoek tevens de wettelijke rente toe te kennen zit niet in het model-verzoekschrift. Ik ging er vanuit dat dit automatisch zou geschieden indien een claim wordt toegekend.

   • In der tijd heb ik met succes een teruggave gevraagd over de jaren 2013 en 2014, toen het reparatiewetje nog niet bestond. Wettelijke rente is toen niet gegeven. Alleen het gevraagde bedrag werd overgemaakt. Ik denk, dat je er beter dus niet vanuit moet gaan, dat de rente automatisch wordt toegekend.

 4. wat wordt bedoeld met:
  Het rode formulier 2047 voor buitenlands inkomen en blauwe formulier 2042
  Een référence d’avis.

  Antwoord
  • Het rode en het blauwe formulier zijn de aangifte-formulieren. Wat je bij moet sluiten is de definitieve aanslag oftewel l’avis (définitif).

   Antwoord
 5. Is het niet beter om te wachten met een teruggave-verzoek voor de jaren 2016 (avis 2017) en 2017 (avis 2018) totdat de Cour de Cassation een beslissing heeft genomen. Voor het jaar 2015 (avis 2016) heb ik reeds teruggave ontvangen in 2016.

  Antwoord
  • Dat wachten voor die jaren is inderdaad een mogelijkheid. Gezien het feit dat er nog twee procedures lopen (een intern betreffende cassatie, en een prejudiciële procedure bij het EHvJ) kan het nog wel eens duren voordat de rechtsgang in Frankrijk definitief is. Bedacht moet worden dat indien dat na 31.12.2019 zal zijn in elk geval voor 31.12.2019 een claim voor het jaar avis 2017 moet worden ingediend om tijdig te zijn. Wie nu indient voor dat en volgende jaren zal er rekening mee moeten houden dat (binnen twee maanden) in beroep gegaan moet worden bij het Tribunal Administratif tenzij in reactie op de claim aangeboden wordt deze aan te houden tot de rechtsgang definitief is. Voorbeelden van de reacties op claims worden alhier uiteraard op prijs gesteld.

   Antwoord
 6. Is dit bezwaarschrift ook te gebruiken voor de “plus value” die wij in 2016 betaald hebben over de verkoop van ons “maison secundair”?
  MvG Johannes

  Antwoord
  • Ja: het modelverzoekschrift gaat over alle desbetreffende vermogensinkomsten (dus ook de “plus value”) en diverse vormen van Franse algemene sociale heffingen.

   Antwoord
 7. Hartelijk dank voor de nuttige informatie.

  Antwoord
 8. Ik heb een claim ingediend voor teruggave van sociale heffingen in 2016 over rente-inkomsten uit spaargelden in 2015, waarbij ik heb verwezen naar de uitspraak van het CAA van Nancy d.d. 31/05/2018.
  Onlangs beslissing ontvangen van de DGFIP, Parijs 7de waarin de claim wordt afgewezen op grond van conformiteit Franse wetgeving met arrest EU HvJ De Ruyter.
  Ik heb 2 maanden de tijd om bezwaar te maken bij het tribunal administratif van Parijs,en/of mij te richten tot conciliateur fiscal.
  Ik begrijp uit Jan de Voogd 27/11/2018 dat ik bezwaar moet maken bij tribunal administratif met het verzoek om beslissing aan te houden dan wel met het aanbod mijnerzijds om bezwaar aan te houden. Wat kan ik het beste doen?

  Antwoord
  • In beroep gaan bij het Tribunal Administratif lijkt me het beste. De recent door mij geplaatste en becommentarieerde uitspraak van het EHvJ C-723/18 die de Dreyers in het gelijk stelde zou er ook bij betrokken kunnen worden.

   Antwoord
   • Op 4 mei 2019 heb ik een dépôt de requête ingediend bij het Tribunal administratif de Paris.

   • In bij het Tribunal de Paris ingediend verweer d.d.31.10.2019 verklaart de Regionale Belastingdienst voor Ile de France en Parijs in te stemmen met de teruggaaf van de sociale heffingen in 2016 over rente-inkomsten in 2015. Als motief voert de Belastingdienst aan : “compte tenu de l’évolution de la jurisprudence”.
    Hiermee is voor ons de weg vrij om nu ook de teruggaaf van de sociale heffingen in 2017, 2018 en 2019 aan DGFIP Parijs 7de te verzoeken.

    Verder stel ik met tevredenheid vast dat DGFIP Parijs 7de op het overzicht van de voorheffingen in 2020 de sociale heffingen heeft geschrapt.

   • Dat laatste is in die zin van belang omdat er (vanaf 2019) nog een 7,5% heffing over vermogensinkomsten is (prélèvement de soldarité) die in de schatkist gestort zou worden.
    Staat die nog wel op de voorheffing 2019?

 9. Ook ik heb een negatieve beschikking ontvangen op mijn verzoek voor teruggave sociale heffingen 2016 en 2017.
  Ik ben Frans belastingplichtige en ben verzekerd bij de ziekte en ongevallenverzekering van de Verenigde Naties in Zwitserland. Eerder heb ik wel teruggave van sociale lasten ontvangen voor de jaren 2011-2015.
  Mijn verzoek tot teruggave is geweigerd om twee redenen:
  1. Ik kan niet aantonen verzekerd te zijn bij een van de lidstaten anders dan Frankrijk en
  2. de conformiteit van de Franse wetgeving voor de financiering van de Securite sociale voor 2016 (loi n° 2015-1702 van 21 december 2015) met het europese recht zoals geïnterpreteerd door het CJCE.
  Ik vraag mij af of er een precedent gezet is met de toekenningen van mijn verzoeken tot teruggave 2011-2015 op basis van mijn ziekteverzekering bij de VN in Zwitserland en of ik dat als argument kan aanvoeren in een bezwaarschrift bij het Tribunal Administratif.

  Antwoord
  • Wat betreft precedentwerking: u zou zich erop kunnen beroepen, maar of dat zin heeft wordt slechts beheerst door Frans recht.
   Wat betreft EU recht is misschien aan te sluiten bij de punten 65 t/m 68 van de Conclusie De Lobkowicz (C-690/15) waar verwezen wordt naar het algemene beginsel uit het EU recht dat men als migrerende werknemer niet gedwongen kan worden premies en bijdragen voor een nationaal sz-stelsel te betalen indien daaraan geen profijt kan worden ontleend (zie ook arrest Rundgren van het EHvJ en andere EHvJ jurisprudentie). Getoetst moet, vermoed ik overigens, worden of u onder de personenkring van het EU verdrag zou vallen.
   Ten slotte kan een beroep gedaan worden op zuiver Frans recht en Franse jurisprudentie waaruit volgt dat wie niet onderworpen is aan het Franse wettelijke ziektekostenstelsel niet gehouden is de algemene Franse sociale heffingen te betalen. Het gaat specifiek om een op deze site vermelde Bordeaux zaak. De moeilijkheid is wel dat in die zaak het om een gepensioneerde verdragsgerechtigde ten laste van Nederland ging voor ziektekosten. Uw geval is niet helemaal daarmee vergelijkbaar.
   In vergelijkbare Nederlandse zaken heeft Nederland nogal eens afgezien, of via de rechter moeten afzien, van opleggen van verzekeringsplicht. Of de argumenten in die zaken gebruikt zonder meer op Frankrijk overgebracht kunnen worden is echter zeer de vraag.

   Antwoord
   • Dank u voor uw uitgebreid advies. Er blijft nog heel wat werk te doen. Wat ik nog steeds niet begrijp is hoe het mogelijk is dat gedurende de periode 2011-2015 mijn verzoeken tot teruggave van sociale lasten wel ingewilligd zijn (ook toen was ik verzekerd bij de VN) en nu niet. Kan het zijn dat verschillende belastingadviseurs tot verschillende besluiten komen? Is het mogelijk dat de belastingdienst retroactief op zijn besluiten terugkomt?

   • Van Frankrijk is bekend dat verschillende belastinginspecteurs nogal eens verschillend oordelen. Vooral als het om meer complexe, grensoverschrijdende, zaken gaat.

 10. Verzoeke beide berichten van mijn hand d.d. 15 november 2019 te schrappen.
  Het antwoord op de vraag van Jan de Voogd luidt : ja, de voorheffing 2019 is gebaseerd op het avis d’impôt 2019 waar de prélèvements sociaux zijn gebaseerd op CSG 9,20%, CRD 0,50% en Prel Sol 7,50%.
  Op grond van de beslissingen van de Conseil d’Etat 423586 van 16/04/2019 en 422780 van 01/07/2019 die het Franse recht in overeenstemming brengen met de arresten van EUHvJ De Ruyter en Dreyer kan het bedrag aan prélèvements sociaux betaald op basis van het avis d’impot 2019 voor zover het betreft CSG en CRD worden teruggevorderd. Blijft inderdaad over de Prel Sol 7,50%.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.