Selecteer een pagina

Bezoek VBNGB delegatie aan het Ministerie van Financiën op 8 januari 2019

jan 24, 2019

Na overleg met het Ministerie van Financiën treft u hierbij het verslag van ons bezoek aan. In onze nieuwsbrief 2018/3 hebben wij dit reeds aangekondigd. Wij hebben het gesprek als zeer informatief en plezierig ervaren. Verslag bezoek Ministerie van Financiën 8 januari 2019

Deze pagina is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden van de VBNGB

Een deel van deze website is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden. Het bij elkaar brengen van relevante informatie kost inspanningen en geld. Zo ook deze website en het onderhouden er van. Een deel van de website houden wij vrij toegankelijk. Hier leest u wat vrij is en wat niet, en waarom.
Als u al lid bent kunt u hieronder inloggen. Bent u nog geen lid? Dan nodigen wij u uit om lid te worden, door het aanmeldformulier in te vullen.

13 Reacties

 1. Overleg met ministeries gaat, zoals gebruikelijk, traag. In Europees verband nog trager. Waarom wordt in te voeren wetgeving niet beter bekeken op praktische effecten en vindt, alvorens invoering plaatsvindt, geen beter onderling overleg plaats tussen landen. De indruk voor ons als woonachtigen buiten Nederland, is dat het een rommeltje is. A weet niet meer wat B is gaan doen, terwijl C de wetgeving al invoert met alle gevolgen van dien.

  De nu aangepaste KBB regel is er zo’n voorbeeld. We bekeuren in Nederland tot ook niet iedere verkeersdeelnemer, omdat bij een aantal de opgelegde sanctie niet in te vorderen is?

  Ik heb net 2 jaar strijd achter de rug over de aangifte erfbelasting. Ben daar tot en met dwangsombrieven gegaan en brieven naar de staatssecretaris. Dan weten ze je wel ineens te vinden, zelfs per telefoon. Droevig is het echter wel.

  Antwoord
 2. L.S.

  Bij het aanvragen van een vrijwaring van loonheffing, in mijn geval op mijn AOW, dient ook een ingevulde aanvraag Verklaring belastingplicht woonland te worden meegezonden. Wanneer de vraag “Belastingplicht woonland” met nee wordt beantwoord, behoeft de rest van het formulier niet verder te worden ingevuld. In Jip- & Janneke taal, voor U stopt het hier.
  De medewerkster hier op het Finanzamt kon mij wel een zgn. Ansässigkeitserklärung verstrekken. Deze moest ik in 2-voud invullen. Één exemplaar bleef op het Finanzamt, het andere exemplaar heb ik verzonden naar de Belastingdienst Buitenland in Heerlen. Op deze wijze heb ik alsnog sinds kort de vrijwaringsbewijzen uit Heerlen, inzake lijfrente en AOW aan resp. de verzekeraar en de SVB, mogen ontvangen.

  Met vriendelijk groet,
  Marius Kuppen

  Antwoord
  • Inwoners van een land zijn in principe belastingplichtig in dat land, ook al bestaat geen daadwerkelijke belastingafdracht omdat het betreffende belastingverdrag dat zo regelt of omdat de belastbare inkomsten te laag zijn. Het antwoord op de vraag “belastingplicht woonland” moet bij het aanvragen van vrijstelling inhouding LB “ja” zijn, anders wordt geen aanspraak op die vrijstelling gemaakt.

   De Ansässigkeitsbescheinigung is het formulier dat de belastingplicht in Duitsland bevestigt. Een andere methode is een ingevulde belastingaangifte en de betreffende belastingaanslag op te sturen.

   Antwoord
 3. Een ding moet mij toch van mijn hart.
  Eind jaren 70 en de jaren 80 waren er gezamenlijke onderzoeken van de politie, belastingdienst, opsporingsdienst GAK en diverse gemeenten i.v.m. met belastingontduiking, werkgevers- en werknemersfraude. De eerste die ik mij kan herinneren was de scheepswerf Damen in Gorinchem ik zat toen bij de Rijkspolitie te Water en de districtsrecherche was hierbij betrokken. Later kwam de onderzoeken met de onderaannemersfraude (koppelbazen) “Papa Blanca”
  Fraude met BV’s enz enz werd er een soort van opleiding/informatie verzorgd door de belastingdienst (FIOD). Ik herinner me nog terdege, dat er werd gesproken over valse stempels, die door fijne vingers in India werden vervaardigd en op bestelling binnen 2 weken werden overgevlogen. Haast niet van echt te onderscheiden.
  We zijn nu 30 jaar verder. We leven in het digitale tijdperk en binnen 30 minuten maakt een 3D printer exact een stempel na.
  Nu komt het Ministerie van Financiën met een formulier (inkomstenverklaring KBB) dat moet worden afgestempeld.
  Ik weet zeker dat niemand op Financiën elke stempel kan erkennen, die in het buitenland wordt uitgegeven. Hier in Portugal heeft iedere gemeente een eigen stempel bij de belastingdienst (finans) .
  M.a.w. Dit formulier heeft een heel hoog fraude gevoeligheidsfactor.

  Antwoord
  • De VBNGB wijst er steeds op dat de Inkomensverklaring een slecht middel is. Het formulier wordt soms niet ondertekend omdat de belastingambtenaar het niet kent of dat hij/zij de ingevulde gegevens niet kan controleren. Ook komt het vaak voor dat het formulier juist wel wordt ondertekend, maar zonder dat enige vorm van controle heeft plaats gevonden.
   De Belastingdienst wil toch graag vasthouden aan dit formulier vanwege de geautomatiseerde behandeling die nodig is en kennelijk alleen op deze wijze mogelijk is.

   Antwoord
 4. Simpel : Nederland voert meer Pensioengelden uit naar Frankrijkk dan andersom.
  En Frankrijk int meer Inkomsten-belastingen over de NL-Pensioenen dan andersom.
  Dus moet de NL-Min.v.Fin. er iets op vinden om daar, op al dan niet slinkse manieren, van af te komen.

  Ondanks de EU-verdragen en beloften op vrije vestiging enz. : zonder hinderpalen of belemmeringen.
  Ziedaar de bron van al het gemier en geklier van NL jegens FR en de bijbehorende exhorbitante belastingdruk op NL-basis versus die in FR.
  Inclusief het leed van het oneigenlijke heffing schandaal dat “spaarbelasting” heet, die er dan knalhard achteraan komt als slagroom op de NL-taart, “gedoogd” door de NL Hoge Raad, op waanzinnige “doe-maar” gronden die ze zelf niet eens geloven of kunnen beredeneren met goede redenen omkleedt.

  Als dat allemaal doorgaat, ben ik weg, naar Verweggistan een land waar ik dan wel van mijn pensioen en reeds overmatig belast spaargeld kan genieten, zonder een inhalige NL Minister van Fin. hijgend in mijn nek.
  Dan maar zonder de toch al gekorte AOW.
  Gegroet, Hans C.

  Antwoord
  • Nederland streeft ernaar het heffingsrecht te krijgen over pensioenen waarvan de opbouw in Nederland met belastingvoordeel heeft plaats gevonden. Dus niet specifiek voor inwoners van Frankrijk, maar in alle landen waarmee een belastingverdrag is afgesloten. Of dat lukt, hangt sterk af van de zienswijze het andere land. Naar verluidt is Frankrijk niet erg voor bronbelasting.

   De “spaartaks” geldt doorgaans voor inwoners van Nederland. In de meeste gevallen is het inkomen uit vermogen, afgezien van in Nederland gelegen onroerend goed, in het woonland belast. Emigranten hebben wel last van de fictieve vaststelling van het inkomen uit vermogen omdat de berekening ook wordt toegepast bij het vaststellen of iemand voldoet aan de 90% voorwaarde voor de regeling KBB.

   De AOW is exporteerbaar, ook naar Verweggistan.

   Antwoord
   • Ter aanvulling hierop.

    Er is nog geen nieuw belastingverdrag met Frankrijk. De onderhandelingen duren wel een paar jaar en dan komt nog de parlementaire behandeling. Hoe de uitslag zal zijn is onbekend. Tijden de onderhandelingen komt daarover ook geen informatie naar buiten. Het ergste wat inwoners van Frankrijk met een Nederlands pensioen kan gebeuren is dat alle inkomensbestanddelen in Nederland worden belast. Dat zou buitengewoon vervelend zijn, maar onaanvechtbaar. Het is niet te beargumenteren dat een groep Nederlanders minder belasting zouden moeten betalen dan hun landgenoten omdat ze geëmigreerd zijn.

    Indien het nieuwe verdrag gepaard gaat met een grote terugval in netto besteedbaar inkomen – waar gepensioneerden niet adequaat op kunnen reageren – heeft de VBNGB met klem gepleit voor een levenslang overgangsrecht dan wel een eenmalig keuzerecht voor de regels van de oude dan wel het nieuwe verdrag.

    Dan over een vlucht naar Verweggistan.

    Nederland heeft geen belastingverdrag met Verweggistan. Dat houdt in dat Nederland belasting heft op alle inkomsten uit Nederland van inwoners van dat land. Ook Verweggistan zal inkomstenbelasting heffen. Als dat land in de EU zou liggen zou daarbij de verrekenmethode worden toegepast. Dat wil zeggen dat de al in Nederland betaalde belasting wordt afgetrokken. Daar Verweggistan buiten de EU ligt ontbreekt deze bescherming tegen dubbele belastingheffing en betaalt men zeer waarschijnlijk in beide landen het volle pond.
    Daarnaast is het zaak ook andere aspecten van het emigreren te bekijken, zoals het zorgsysteem, het erfrecht etc.

    Misschien blijft La douce France de betere keuze.

   • Nederland heeft wel Verdragen afgesloten met heel veel Verweggistan landen. Afhankelijk van het Verdrag kun je wel of geen vrijstelling voor alle inkomsten uit Nederland krijgen.
    Bijvoorbeeld: Voor Thailand wel en voor Dubai weer niet.

    De NL Rijksoverheid publiceert op het internet een overzicht van alle landen ter wereld waarmee zij een Verdrag heeft afgesloten en wat erin staat. Men kan het dus zelf nalezen. Verstandig is om je vooraf te laten adviseren door een goede belastingdeskundige op dit terrein. Het heeft namelijk ook gevolgen voor je ziektekostenverzekering. Vaak moet er een nieuwe particuliere verzekering worden afgesloten en of dat mogelijk is, is vaak afhankelijk van leeftijd en voorgeschiedenis. Je kunt te maken krijgen met uitsluitingen van bepaalde kwalen. Zelfs het afsluiten van een reisverzekering kan problemen opleveren. Ben, net als vele senioren binnen de EU, helaas ervaringsdeskundige op dit laatste gebied. Daarom ben ik nu, samen met de VBNGB en met de rechtskundige hulp van dhr. J. de Voogd, bezig met een rechtszaak tegen de Nederlandse en Zwitserse Staat over het niet kunnen afsluiten van reisverzekeringen.

   • Door al dit gedoe van Nederland, lijkt het alsof Nederland uniek is in pensioen waarvan de opbouw met belastingvoordeel heeft plaatsgevonden. Volgens mij is dat niet zo.

    In Oostenrijk zijn uitgaven voor pensioenen, zowel de wettelijk verplichte, als de aanvullende pensioenen, volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen vóór belasting. En er zullen best meer landen zijn (Duitsland? Scandinavische landen?).

    Is daarom niet in de OESO en binnen EU gewoon een keuze gemaakt voor woonlandheffing? Dan zit ieder land in het gelijke schuitje. Simpeler kan het niet, maar …. Nederland niet, hoor!

   • Het OESO modelverdrag beveelt woonlandheffing op pensioenen aan, maar voornamelijk omdat de gepensioneerde inwoner, ook de immigrant, van de publieke voorzieningen van dat land gebruik maakt. Dus niet omdat bij de opbouw fiscaal gefacilieerd is: dat leidt juist in de richting van bronlandheffing. En inderdaad, veel staten faciliëren fiscaal bij de opbouw van het pensioen. In Europa de meerderheid. Duitsland maakt op dit punt een transitie door in de richting van fiscaal faciliëren.

 5. Het is niet zo verwonderlijk dat veel mensen de EU voor gezien houden!!
  geen enkel land binnen de EU trekt zich iets aan van de EU als het op geld aan komt!

  Als de EU landen zich zelfs niets aantrekken van het E H v Justitie en dat zelfde hof alles naar het betreffende land terug verwijst wat heeft dat hof dan voor zin.
  De slager keurt zijn eigen vlees,een duidelijker voorbeeld dan de opgedrongen ziektekosten verzekering is er niet!
  In Neteland bestaat geen onafhankelijke rechtspraak,dat zie je ook weer bij de zaak Posch en vele andere zaken!
  Het zal ze vast wel lukken om liefst met terugwerkende kracht al die landverraders eens flink te pakken te nemen en zo veel mogelijk belasting over de grens te heffen!

  Antwoord
 6. De AOW is wel exporteerbaar over de gehele wereld, maar de Wet BEU stelt beperkingen voor niet verdragslanden. Met name krijgt de alleenstaande AOW er geen recht op het ongehuwdenpensioen , dwz in plaats van 70% van het minimumloon slechts 50% in die landen. Zie alhier bijv.
  De lijst van niet verdragslanden wordt wel steeds aangepast. Nederland streeft naar uitbreiding ivm de administratieve controle.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.